Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa wyposażenia żłobka: zabawek i pomocy dydaktycznych przeznaczonych do zabawy i prowadzenia zajęć edukacyjnych w Niepublicznym Żłobku pn. „Mali odkrywcy – żłobek rozbudzający ciekawość świata”

Data publikacji: 03.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-04-2019

Numer ogłoszenia

1177542

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a. Ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach,
b. Oferta winna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem „oferta w sprawie 1/MO-Ż/9.4/2019”,
c. Ofertę można dostarczyć kurierem, osobiście do biura Zamawiającego oddział Lublin, ul. Lubartowska 74a, pok. 30, 20-094 Lublin, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 lub wysłać za pomocą poczty,
d. Ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do 11.04.2019 r. do godz. 15:00 – oferty, które w tym czasie nie wpłyną do siedziby firmy nie będą brane pod uwagę,

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

awojcik@jcgroup.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agata Wójcik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 793 111 792

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i wyposażenia do sal zabaw oraz sal edukacyjnych dla 50 dzieci w Niepublicznym Żłobku pn. „Mali odkrywcy – żłobek rozbudzający ciekawość świata” zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Nowy Świat 5b, niezbędne do prowadzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej. Wszystkie elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia wymienione zostały w załączniku nr 2 Specyfikacja- opis przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i wyposażenia do sal zabaw oraz sal edukacyjnych dla 50 dzieci w Niepublicznym Żłobku pn. „Mali odkrywcy – żłobek rozbudzający ciekawość świata” zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Nowy Świat 5b, niezbędne do prowadzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i wyposażenia do sal zabaw oraz sal edukacyjnych dla 50 dzieci w Niepublicznym Żłobku pn. „Mali odkrywcy – żłobek rozbudzający ciekawość świata” zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Nowy Świat 5b, niezbędne do prowadzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej. Wykonawca realizujący dostawę zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia pod adres ul. Nowy Świat 5b, 20-418 Lublin do 14 dni roboczych po wyborze oferty w ramach niniejszego postępowania.
Wszystkie elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia wymienione zostały w załączniku nr 2 Specyfikacja- opis przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania ofertowego. Specyfikacja stanowi jednocześnie szczegółową ofertę cenową Wykonawcy. Dopuszcza się 10% tolerancję ( + lub -) w zakresie parametrów gabarytowych wszystkich produktów lub zestawu produktów przedstawionych w załączniku nr 2. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad, gotowy do użycia, spełniający wymogi bezpieczeństwa, techniczne i funkcjonalno-użytkowe oraz dopuszczony do stosowania w placówkach prowadzących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Przedmiot zamówienia powinien posiadać aktualne atesty i certyfikaty zgodności, spełniające wymogi bezpieczeństwa oraz ergonomii, wydane przez jednostki certyfikujące te wyroby, Wykonawca przekaże wraz z dostarczonymi urządzeniami certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności (dotyczy urządzeń, dla których jest to wymagane odrębnymi przepisami),

Kod CPV

39000000-2

Nazwa kodu CPV

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39160000-1 Meble szkolne
39120000-9 Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki
39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane
37530000-2 Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu, gier salonowych lub towarzyskich
37520000-9 Zabawki
37510000-6 Lalki
37310000-4 Instrumenty muzyczne
32320000-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe

Harmonogram realizacji zamówienia

a. Termin dostawy: do 7 maja 2019 roku
b. Miejsce dostawy: Niepubliczny Żłobek pn. „Mali odkrywcy – żłobek rozbudzający ciekawość świata”, ul. Nowy Świat 5b; Lublin (20-418). Wykonawca dostarczy zamówienie w dniach i godzinach ustalonych uprzednio z Zamawiającym w ramach wyznaczonego przedziału czasowego. Każda dostawa będzie uprzednio uzgodniona pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia – weryfikowane na postawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe kryteria:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek oraz odpowiedni potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy. Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
b. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju,
c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia – weryfikowane na postawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
d. Nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – weryfikowane na postawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
e. Przyjmą do wiadomości i zaakceptują istotne postanowienia umowy – weryfikowane na podstawie podpisanego załącznika nr 4,
f. W wyznaczonym terminie dostarczą kompletną ofertę zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym, na przygotowanych przez Zamawiającego wzorach

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
 okresu i harmonogramu realizacji umowy,
 zasad płatności,
 zabezpieczenia i kar umownych,
 wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zmiany umowy mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany, przedłożenia dokumentów potwierdzających tę zmianę oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
b. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowania (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego),
d. Istotne postanowienia umowy (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego)
e. Potwierdzenie wpłacenia wadium

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania.

Opis sposobu naliczania punktacji:
1. Cena (C) – 80%. Cena brutto w polskich złotych (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) za wykonanie całości zamówienia objętego zapytaniem ofertowym. Wykonawca otrzyma liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:

C = Cn / Co x 80,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.

Wyszczególnienie kryterium cena:
 Cena brutto podana w ofercie jest ostateczna i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, m.in.: podatek VAT, upusty, rabaty, dostawę, rozładunek i montaż,

2. Gwarancja (G) – 20%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 1 – zostaną przyznane dodatkowe punkty za objęcie sprzętu i wyposażenia gwarancją wykraczającą poza określony minimalny okres gwarancji, za który przyjmuje się okres 12 miesięcy.

Okres gwarancji (dla wszystkich elementów) pkt dla Wykonawcy
12 miesięcy 0
wydłużony o 6 miesięcy (łącznie 18 miesięcy) 5
wydłużony o 6 miesiące (łącznie 24 miesiące) 10
wydłużony o 6 miesięcy (łącznie 30 miesięcy) 20

Łącznie badana Oferta otrzyma punkty według następującego wzoru:
SP = C + G
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty; D – liczba punktów uzyskanych w kryterium Gwarancja

Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria: 100

Wykluczenia

Zgodnie z wytycznymi, z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną Oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą z wytycznych programowych,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

Adres

Armii Krajowej 9/14

81-382 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

+48505444195

Fax

586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Mali odkrywcy - żlobek rozbudzający ciekawość świata

Numer projektu

RPLU.09.04.00-06-0002/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Informujemy, że wybór najkorzystniejszej oferty oraz postępowanie w trybie zapytania ofertowego nr 1/MO-Ż/9.4/2019 na zakup i dostawę wyposażenia żłobka: zabawki i pomoce dydaktyczne przeznaczone do zabawy i prowadzenia zajęć edukacyjnych w Niepublicznym Żłobku pn. „Mali odkrywcy-żłobek rozbudzający ciekawość świata zostaje unieważniony.
Zgodnie z Zapytaniem ofertowym VII Pozostałe postanowienia pkt 12 z dnia 3.04.2019 r. Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie wraz ze zmianami zostanie zamieszczone w bazie konkurencyjności w późniejszym terminie.
Liczba wyświetleń: 283