Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności na realizację projektu pt: "Wykorzystanie energii odnawialnych źródeł na potrzeby własne Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa w Łomży"

Data publikacji: 03.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-04-2019

Numer ogłoszenia

1177528

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Aktualizacja ogłoszenia 11.04.2019r
Aktualizacji uległ załącznik "Zapytanie ofertowe" pkt. IV. 2. na: "jedno zamówienie obejmujące wykonanie, na obiekcie o charakterze budynku wielorodzinnego, pomp ciepła służących do ogrzewania ciepłej wody o łącznej mocy min. 45 kW"

Aktualizacji uległ załącznik "Opis Przedmiotu Zamówienia" A. 7. ii.: - Minimalne wymaganie dla pompy ciepła. Błędnie wpisano minimalną moc pompy cieplnej na poziomie 55kW gdzie zamówienie zakłada montaż pompy ciepła o mocy 45kW. Wykreślono: moc grzewcza nominalna: min.49,9 kW, / dla A2/W35, zakres poziomu ciśnienia akustycznego :poziom; poziom maksymalny do 82 dB, wydatek powietrza: min. 18000 m3/h, pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż 18,2 kW
Zmiana w punkcie (25) i (59) na: moduły muszą być wyprodukowane nie dalej niż w 2019 roku.

Aktualizacji uległ załącznik "Wzór umowy" - §7 pkt 4,7. Usunięto błąd stylistyczny. Wymagana wartość zostanie wpisana zgodnie z treścią Kryterium nr. 3 wyłonionej oferty.

Dokonane zmiany nie wymagają dodatkowego czasu koniecznego do wprowadzenia zmian w ofertach.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć osobiście, za pośrednictwem pośrednika pocztowego, firmy kurierskiej lub drogą elektroniczną
w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Kazańska 1 w sekretariacie placówki lub na adres e-mail sekretariat@smperspektywa.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@smperspektywa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Chaberek

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegająca na modernizacji układu technologicznego dostarczającego do budynku ciepłą wodę zużywaną w formie ciepłej wody użytkowej. Modernizacja obejmuje włączenie w istniejący układ ogrzewania dodatkowego pomocniczego źródła ciepła w skład którego wchodzi pompa ciepła typu powietrze – woda skorelowana z układem fotowoltaicznym zasilającym napięciem DC układ grzałek elektrycznych ogrzewających wodę (zgodnie z projektami/dokumentacją techniczną) oraz układem fotowoltaicznym AC produkującym energię elektryczną na potrzeby własne

Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr. 7 do Zapytania Ofertowego nr 01/04/2019 oraz projekty i dokumentacje techniczne.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Łomża Miejscowość: Łomża

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu polegającego na modernizacji istniejącego systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz montażu instalacji fotowoltaicznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym przy ulicy Szmaragdowej 4 w Łomży.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegająca na modernizacji układu technologicznego dostarczającego do budynku ciepłą wodę zużywaną w formie ciepłej wody użytkowej. Modernizacja obejmuje włączenie w istniejący układ ogrzewania dodatkowego pomocniczego źródła ciepła w skład którego wchodzi pompa ciepła typu powietrze – woda skorelowana z układem fotowoltaicznym zasilającym napięciem DC układ grzałek elektrycznych ogrzewających wodę (zgodnie z projektami/dokumentacją techniczną) oraz układem fotowoltaicznym AC produkującym energię elektryczną na potrzeby własne

Kod CPV

45300000-0

Nazwa kodu CPV

Roboty instalacyjne w budynkach

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45330000 - 9 - Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
45111200 - 0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45331000 - 6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
09300000 -2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000 - 5 –Elektryczność
09330000 - 1 - Energia słoneczna
09331000 - 8 - Baterie słoneczne
2511110 - Pompy grzewcze
45317000 - 2 - Inne instalacje elektryczne
45317300 -5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45311000 - 0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
44112000 - 8 - Różne konstrukcje budowlane
44212000 - 9 - Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 20.06.2019r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunek opisany w załączniku "Zapytanie ofertowe".

Wiedza i doświadczenie

Warunek opisany w załączniku "Zapytanie ofertowe".

Potencjał techniczny

Warunek opisany w załączniku "Zapytanie ofertowe".

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek opisany w załączniku "Zapytanie ofertowe".

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek opisany w załączniku "Zapytanie ofertowe".

Dodatkowe warunki

Warunek opisany w załączniku "Zapytanie ofertowe".

Warunki zmiany umowy

Warunek opisany w załączniku "Zapytanie ofertowe".

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Warunek opisany w załączniku "Zapytanie ofertowe".

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiaiący ustala nastepuiące kryteria oceny ofert:
Kryterium nr 1 - Cena brutto oferty – waga kryterium 30%

Kryterium nr 2 - Gwarancja na wszystkie roboty - min. 5 lat – waga kryterium 30%

Kryterium nr 3 - Czas usunięcia awarii (wad) od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach) – waga kryterium 30%

Kryterium nr 4 – Bezpłatne coroczne przeglądy serwisowe – min. 5 lat. – waga kryterium 10%

Szczegółowy opis w załączniku "Zapytanie ofertowe".

Wykluczenia

Warunek opisany w załączniku "Zapytanie ofertowe".

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"

Adres

Kazańska 1

18-400 Łomża

podlaskie , Łomża

Numer telefonu

862182491

NIP

7180002167

Tytuł projektu

"Wykorzystanie energii odnawialnych źródeł na potrzeby własne Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa w Łomży."

Numer projektu

RPPD.05.01.00-20-0499/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Konsorcjum firm: a) ALL SUN Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 121 lok 5, 18-400 Łomża, b) Instalatorstwo Sanitarne i CO Roman Ogonowski, Budy Czarnockie 85, 18-421 Piątnica, c) Ogrzejemy.com Damian Malinowski, ul. Ogrodowa 28a, 18-421 Piątnica,
kwota brutto: 325840zł, data wpływu 17.04.2019r
Liczba wyświetleń: 488