Strona główna
Logo unii europejskiej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Organizacja 10-dniowego wyjazdu terapeutycznego dla młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 13 - 18 lat – uczestników projektu „Rodzina-dobra przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Data publikacji: 02.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1177088

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i przesłać lub dostarczyć na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz
i oznaczyć:
Nazwa i adres wykonawcy: ………………………………………………………
,,Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Organizację 10-dniowego wyjazdu terapeutycznego dla młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 13 - 18 lat – uczestników projektu „Rodzina – dobra przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „
Nie otwierać do dnia24.04.2019 r. do godziny godz. 11.30
Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty i dokumentów załączonych do oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pcpr@powiat.zgierz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wiesława Czajkowska - koordynator projektu " Rodzina -dobra przyszłość"

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

793202310

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 10-dniowego wyjazdu terapeutycznego dla uczestników projektu „Rodzina – dobra przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 tj. dla młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 13 – 18 lat; wraz z zajęciami żeglarskimi.
Liczba uczestników: - łączna liczba uczestników: 20 osób. Uczestnicy podzieleni zostaną na 2 grupy po 10 osób (Grupa 1, Grupa 2).
Termin: od 01.07.2019 r. do 15.07.2019 r.
Miejsce: teren województwa łódzkiego

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest rozwój umiejętności współdziałania w zespole, kształtowanie poczucia wspólnoty, nauka samodzielności, odpowiedzialności za własne zachowanie i dostrzeganie potrzeb innych. nauka pokonywania trudności i skuteczności działania , podniesienie samooceny. Ponadto redukcja napięć emocjonalnych, radzenie sobie ze złością, kształtowanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowalny oraz niwelowanie błędów małoletnich i korygowanie postaw.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 10-dniowego wyjazdu terapeutycznego dla uczestników projektu „Rodzina – dobra przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 tj. dla młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 13 – 18 lat; wraz z zajęciami żeglarskimi.
Liczba uczestników: - łączna liczba uczestników: 20 osób. Uczestnicy podzieleni zostaną na 2 grupy po 10 osób (Grupa 1, Grupa 2).
Termin: od 01.07.2019 r. do 15.07.2019 r.
Miejsce: teren województwa łódzkiego
Zapewnienie transportu na trasie Zgierz – miejsce docelowe, miejsce docelowe – Zgierz. Autokar powinien być sprawny technicznie, wykonawca usługi transportu posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu drogowego, stosownie do treści ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.).
Zapewnienie pełnego wyżywienia uczestnikom w każdym dniu pobytu tj. cztery posiłki dziennie: śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, kolacja, prowiant suchy w dniu wyjazdu. Liczba posiłków adekwatna do dni pobytu.
Uczestnicy winni zostać zakwaterowani w pokojach 2 – 4 osobowych (osobne łóżka), z pełnym węzłem sanitarnym (ręczniki, natrysk, umywalka, WC), bieżąca ciepła woda przez całą dobę, stały dostęp do papieru toaletowego.
Wyposażenie pokoi: Łóżka z pościelą, szafka ubraniowa oraz wieszaki umożliwiające rozpakowanie bagażu przez każdego uczestnika (stosowanie do ich liczby). Zamawiający nie dopuszcza kwaterowania w pokojach wyposażonych w łóżka piętrowe, łoża małżeńskie lub kanapy traktowane jako 2 miejsca do spania.
Pokoje i łazienki muszą być utrzymane w czystości, bez wilgoci i zagrzybienia.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Wymaga się, aby podczas 10 - dniowego wyjazdu terapeutycznego młodzież miała zapewnione zajęcia terapeutyczne, w wymiarze 4 godzin zegarowych dziennie przez 7 dni pobytu (z możliwością podzielenia na dwa bloki w ciągu dnia).
Wykonawca zapewni zajęcia żeglarskie przez minimum 7 dni pobytu, prowadzone w trakcie pływania łodzią żeglarską.
W przypadku korzystania z kąpieliska na wodach otwartych wykonawca zapewni nadzór ratownika na wyłączność uczestników wyjazdu.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie musi być zrealizowane w okresie 01.07.2019 r. do 15.07.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Wykonawca musi posiadać wpis do ewidencji/rejestru działalności gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Zamawiający oceni spełnienie tego warunku na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych do oferty.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy udokumentują posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie wykonanych w zakresie organizacji wypoczynku usług w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane – w tym co najmniej zorganizowanie i przeprowadzenie 1 wyjazdu połączonego z zajęciami żeglarskimi w zakresie objętym zamówieniem - oraz załączą dowody (poświadczenia, oświadczenia), czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Potencjał techniczny

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz przedłoży opłaconą polisę a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Dodatkowe warunki

Szczegółowe warunki zamówienia zamieszczone w SIWZ.

Warunki zmiany umowy

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 4 do SIWZ (zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp)
Zamawiający nie przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy.
.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy
Załącznik nr 2- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4- Wzór umowy
Załącznik nr 5- Wykaz usług ( a przypadku posiadania poświadczeń - stosowny dokument)
Załącznik nr 6- Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia , posiadają wymagana uprawnienia
Załącznik nr 7- Oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się z treścią i warunkami zamieszczonymi w SIWZ oraz akceptacją wzoru umowy
Załącznik nr 8- Oświadczenie oferenta - wykonawcy składane zgodnie z art.25 ust 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna do przetwarzania danych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

4) Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów (ogólnie w skali 100 pkt)
a. cena – 80 pkt
ilość punktów przyznanych danej ofercie będzie wyliczana według następującego wzoru:
najniższa oferowana cena brutto
----------------------------------------- x 100% x 80 pkt
cena z oferty badanej
Maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium wynosi 80 pkt.
b. doświadczenie w organizacji wyjazdów – 20 pkt.
ilość punktów przyznanych danej ofercie będzie wyliczana według następującego wzoru:
Cw= {C : Cmax} x 20% x 100
gdzie: Cw – ilość punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie
C – liczba punktów otrzymanych przez wykonawcę
Cmax - maksymalna liczba punktów do zdobycia
W przypadku wykazania 1 usługi (potwierdzonej poświadczeniem np. referencjami lub protokołami odbioru) dla grupy min 10 osób w przeciągu ostatnich 3 lat lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – przez okres istnienia firmy – 0 pkt, w przypadku potwierdzenia więcej niż 1 usługi poświadczeniem (np. referencjami/protokołami odbioru - potwierdzone wszystkie usługi) - 20 pkt.
5) Zamawiający zastosuje zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku

Wykluczenia

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
1. jest niezgodną z ustawą.
2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT ZGIERSKI / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

Adres

Sadowa 6a

95-100 Zgierz

łódzkie , zgierski

Numer telefonu

427190633

Fax

427195309

NIP

7322170007

Tytuł projektu

RODZINA - DOBRA PRZYSZŁOŚĆ

Numer projektu

RPLD.09.02.01-10-A007/18-00

Inne źródła finansowania

środki JST

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ALGAJA
Pracownia Rozwoju Integralnego
Anna Popiel
ul. T. Gajcego 23/41
58-309 Wałbrzych
data wpłynięcia: 19.04.2019 r.
cena: 31 760,00 zł
Liczba wyświetleń: 189