Strona główna
Logo unii europejskiej

„ Organizacja 10-dniowego psychoedukacyjnego wyjazdu dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 6 - 12 lat – uczestników projektu „Rodzina – dobra przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Data publikacji: 02.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1177036

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i przesłać lub dostarczyć na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz
i oznaczyć:
Nazwa i adres wykonawcy:
,,Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Organizację 10-dniowego wyjazdu psychoedukacyjnego dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 6-12 lat – uczestników projektu „Rodzina - dobra przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Nie otwierać do dnia 24.04.2019 r. do godziny godz. 11.40.
Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty i dokumentów załączonych do oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pcpr@powiat.zgierz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wiesława Czajkowska - koordynator projektu "Rodzina - dobra przyszłość"

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

793202310

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 10-dniowego psychoedukacyjnego wyjazdu dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 6 - 12 lat – uczestników projektu „Rodzina – dobra przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Liczba uczestników: - łączna liczba uczestników: 20 osób. Uczestnicy podzieleni zostaną na 2 grupy po 10 osób (Grupa 1, Grupa 2).
Termin: od 01.07.2019 r. do 15.07.2019 r.
Miejsce: teren województwa łódzkiego

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest kształtowanie u uczestników świadomości różnic indywidualnych i związanych z nimi konieczności równego traktowania, szacunku dal odmienności poglądów i upodobań. kształtowanie umiejętności wyrażania emocji, budowania prawidłowej komunikacji w grupie rówieśniczej. Wyjazd umożliwi również poznanie walorów kulturalno- turystycznych regiony łódzkiego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 10-dniowego psychoedukacyjnego wyjazdu dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 6 - 12 lat – uczestników projektu „Rodzina – dobra przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Liczba uczestników: - łączna liczba uczestników: 20 osób. Uczestnicy podzieleni zostaną na 2 grupy po 10 osób (Grupa 1, Grupa 2).
Termin: od 01.07.2019 r. do 15.07.2019 r.
Miejsce: teren województwa łódzkiego
Zapewnienie transportu na trasie Zgierz – miejsce docelowe, miejsce docelowe – Zgierz. Autokar powinien być sprawny technicznie, wykonawca usługi transportu posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu drogowego, stosownie do treści ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.).
Uczestnicy winni zostać zakwaterowani w pokojach 2 – 4 osobowych (osobne łóżka), z pełnym węzłem sanitarnym (ręczniki, natrysk, umywalka, WC), bieżąca ciepła woda przez całą dobę, stały dostęp do papieru toaletowego.
Wyposażenie pokoi: Łóżka z pościelą, szafka ubraniowa oraz wieszaki umożliwiające rozpakowanie bagażu przez każdego uczestnika (stosowanie do ich liczby).
Zapewnienie pełnego wyżywienia uczestnikom w każdym dniu pobytu tj. cztery posiłki dziennie: śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, kolacja, prowiant suchy w dniu wyjazdu. Liczba posiłków adekwatna do dni pobytu.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Wymaga się, aby podczas 10 - dniowego wyjazdu psychoedukacyjnego dzieci miały zapewnione zajęcia psychoedukacyjne, w wymiarze 4 godzin zegarowych dziennie przez 7 dni pobytu (z możliwością podzielenia na dwa - trzy bloki w ciągu dnia).
Zorganizowanie minimum dwóch wycieczek umożliwiających poznanie walorów kulturalno – turystycznych regionu.

Harmonogram realizacji zamówienia

Organizacja wyjazdu musi się odbyć w okresie 01.07.2019 r. do 15.07.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Wykonawca musi posiadać wpis do ewidencji/rejestru działalności gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy udokumentują posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie wykonanych w zakresie organizacji wypoczynku usług w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane – w tym co najmniej zorganizowanie i przeprowadzenie 1 wyjazdu połączonego z zajęciami psychoedukacyjnymi w zakresie objętym zamówieniem - oraz załączą dowody (poświadczenia, oświadczenia), czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Sprawdzenie spełniania tego warunku zostanie dokonane na podstawie wykazu usług dla grupy min 10 osób

Potencjał techniczny

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz przedłoży opłaconą polisę a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Dodatkowe warunki

Szczegółowe warunki zamówienia zamieszczone w SIWZ.

Warunki zmiany umowy

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 4 do SIWZ ( zgodnie z art.144, ust.1 ustawy Pzp).
Zamawiający nie przewiduje dokonania zmian postanowień zawartej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy Wykonawcy
Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 4 Wzór umowy
Załącznik Nr 5 Wykaz usług (a w przypadku posiadania poświadczeń – stosowny
dokument)
Załącznik Nr 6 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
Załącznik Nr 7 Oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się z treścią i warunkami
zamieszczonymi w SIWZ oraz akceptacją wzoru umowy
Załącznik Nr 8 Oświadczenie oferenta – wykonawcy składane zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 9 Klauzula informacyjna do przetwarzania danych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów (ogólnie w skali 100 pkt)
a. cena – 80 pkt
ilość punktów przyznanych danej ofercie będzie wyliczana według następującego wzoru:
najniższa oferowana cena brutto
----------------------------------------- x 100% x 80 pkt
cena z oferty badanej
Maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium wynosi 80 pkt.
b. doświadczenie w organizacji wyjazdów – 20 pkt.
ilość punktów przyznanych danej ofercie będzie wyliczana według następującego wzoru:
Cw= {C : Cmax} x 20% x 100
gdzie: Cw – ilość punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie
C – liczba punktów otrzymanych przez wykonawcę
Cmax - maksymalna liczba punktów do zdobycia
W przypadku wykazania 1 usługi (potwierdzonej poświadczeniem np. referencjami lub protokołami odbioru) dla grupy min 10 osób w przeciągu ostatnich 3 lat lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – przez okres istnienia firmy – 0 pkt, w przypadku potwierdzenia więcej niż 1 usługi poświadczeniem (np. referencjami/protokołami odbioru - potwierdzone wszystkie usługi) - 20 pkt.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
1. jest niezgodną z ustawą.
2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Zamawiający zawiadomi Wykonawców, których oferty zostały wykluczone z postępowania o udzielenie zamówienia , podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT ZGIERSKI / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

Adres

Sadowa 6a

95-100 Zgierz

łódzkie , zgierski

Numer telefonu

427190633

Fax

427195309

NIP

7322170007

Tytuł projektu

RODZINA - DOBRA PRZYSZŁOŚĆ

Numer projektu

RPLD.09.02.01-10-A007/18-00

Inne źródła finansowania

środki JST

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ALGAJA
Pracownia Rozwoju Integralnego
Anna Popiel
ul. T. Gajcego 23/41
58-309 Wałbrzych
data wpłynięcia: 19.04.2019 r.
cena: 26 840,00 zł
Liczba wyświetleń: 210