Strona główna
Logo unii europejskiej

zakup sprzętu wspomagającego dla osób z niepełnosprawnością

Data publikacji: 01.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-04-2019

Numer ogłoszenia

1176826

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz wzór umowy, który stanowi załącznik nr 3, powinny być zaparafowane na każdej stronie. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału/kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3. Do oferty należy dołączyć specyfikację przedmiotów oferowanych przez Wykonawcę.
4. Komplet załączników i dokumentów wystarczy złożyć w jednym egzemplarzu bez względu na ilość części w ramach złożonych ofert. W przypadku braku kompletu dokumentów oferta zostaje odrzucona.
5. Wykonawca może zastrzec w ofercie tylko te informacje, które w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. Nr 47, poz. 211 – z późniejszymi zmianami) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT (jeśli dotyczy) osobno dla każdego artykułu wymienionego w przedmiocie zamówienia.
7. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8. Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 09.04.2019 r. do godziny
10.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304
Wałbrzych (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe NR 3/RPO/9.2/04/2019/AOON/KZ w ramach projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. UWAGA, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem e-mail. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
9. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić zmian w ofercie.
10. Oferta winna być spięta w sposób trwały, np. zbindowana lub włożona do skoroszytu, uniemożliwiając w ten sposób zagubienie któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Koziatek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

748480100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu wspomagającego dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
2. W skład zamówienia wchodzą:

1) Wózek elektryczny pokojowo-terenowy - 1 sztuka
2) Wózek inwalidzki ze stopów lekkich z
hamulcem pomocowym - 3 sztuki
3) Balkonik aluminiowy, cztery kółka, z
siedziskiem - 6 sztuk
4) Rotor elektryczny do ćwiczenia kończyn
górnych i dolnych - 4 sztuki
5) Urządzenie do trenażeru eliptycznego tzw. Orbitrek - 2 sztuki
6) Rower treningowy poziomy, pozycja siedząca - 1 sztuka
7) Rower elektromagnetyczny, pozycja pionowa - 3 sztuki
8) Trenażer wibracyjny tzw. platforma wibracyjna - 2 sztuki
9) Przenośny komunikator mowy - 3 sztuki
Kod CPV 33196200 – 2 – sprzęt dla osób niepełnosprawnych, 37400000-2 – Artykuły i sprzęt sportowy

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzyski Miejscowość: Wałbrzych

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup sprzętu wspomagającego z zamiarem użyczania zakupionego sprzętu osobom z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” przez okres minimum 3 lat.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu wspomagającego dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
2. W skład zamówienia wchodzą:
1) Wózek elektryczny pokojowo-terenowy – 1 sztuka
Specyfikacja:
Napęd na środkową oś
Zastosowanie terenowo- pokojowe
Maksymalna waga użytkownika - nie mniej niż 130kg
Zasięg na jednym ładowaniu minimum 20 km
Regulacja wysokości podnóżka
2) Wózek inwalidzki ze stopów lekkich z
hamulcem pomocowym – 3 sztuki
Specyfikacja:
Możliwość wyboru szerokości siedziska w zakresie 40-50cm (dopuszczalne +/- 5 cm)
Maksymalna waga użytkownika- nie mniej niż 130kg
Masa własna wózka do 18 kg
Regulacja podnóżków
Regulacja podłokietników
Hamulec pomocowy dla opiekuna
Zabezpieczający pas biodrowy,
Gruba, miękka poduszka,
3) Balkonik aluminiowy, cztery kółka, z
siedziskiem – 6 sztuk
Specyfikacja:
Waga urządzenia do 8 kg
Maksymalna waga użytkownika - nie mniej niż 130kg
Materiał wykonania (rama) - aluminium
Siedzisko wraz z oparciem
Szerokość całkowita do 70 cm
Kosz na zakupy
Hamulec z blokadą
4) Rotor elektryczny do ćwiczenia kończyn
górnych i dolnych - 4 sztuki
Specyfikacja:
Napęd elektryczny
Możliość ćwiczeń kończyn górnych i dolnych w sposób 2 funkcyjny (pasywny i aktywny)
Regulacja prędkości/ obrotów na minutę
Regulacja oporu
Wyłącznik czasowy
Licznik ze wskaźnikiem (czas, tempo, liczba obrotów, dystans, licz. spalanych kalorii)
W zestawie uchwyty dla kończyn górnych oraz dolnych
5) Urządzenie do trenażeru eliptycznego tzw. orbitrek – 2 sztuki
Specyfikacja:
Minimalna waga koła zamachowego 14 kg
Długość kroku - 51 cm (dopuszczalne +/- 3 cm)
Maksymalna waga ćwiczącego nie mniej niż 150 kg
Regulacja obciążeniem - elektroniczna
Czujniki pulsu w uchwytach
Generator prądu
Minimalna ilość programów treningowych -10
Waga urządzenia od 60 do 80 kg (dopuszczalne +/- 3 kg)
6) Rower treningowy poziomy, pozycja siedząca – 1 sztuka
Specyfikacja:
Minimalna waga koła zamachowego 7 kg
Maksymalna waga ćwiczącego - minimum 150 kg
Regulacja obciążeniem - elektroniczna
Czujniki pulsu w uchwytach
Możliwość regulacji siedziska – min. 15 pozycji
Poziomów obciążenia - minimum 20
Możliwość wyrównania nierówności
Minimalna ilość programów treningowych – 10
Generator prądu
Waga urządzenia od 50 do70 kg (dopuszczalne +/- 3 kg)
7) Rower elektromagnetyczny, pozycja pionowa - 3 sztuki
Specyfikacja:
Minimalna waga koła zamachowego - 7 kg
Poziomów obciążenia - min 16
Regulacja obciążeniem - elektroniczna
Maksymalna waga ćwiczącego - min 13O kg
Regulacja siedziska - w poziomie i pionie
Możliwość pomiaru pulsu
Możliwość wyrównania nierówności
Regulowany kąt nachylenia kierownicy
Minimalna ilość programów treningowych –10
Generator prądu
Waga urządzenia od 40 do 60 kg (dopuszczalne +/- 3 kg)
8) Trenażer wibracyjny tzw. platforma wibracyjna – 2 sztuki
Specyfikacja:
Co najmniej 10 programów treningowych
3 stopnie intensywności
Co najmniej 80 poziomów prędkości
Moc: 220V/180W
Maksymalna waga użytkownika – nie mniej niż 150 kg
Waga urządzenia od 10 do 15 kg
Dodatkowo zestaw musi zawierać: pilot, zasilacz, liny do ćwiczeń, instrukcję obsługi.
9) Przenośny komunikator mowy – 3 sztuki
Specyfikacja:
Nagrywanie i odtwarzanie co najmniej 50 komunikatów
Co najmniej dwadzieścia przycisków z grafikami i opisami czynności lub stanów (dodatkowe wkładki wymienne)
Co najmniej 5 dodatkowych pól na komunikaty stałe,
Regulacja głośności,
Rączka do przenoszenia,
Łączny czas komunikatów – co najmniej 15 minut
Szczegóły znajdują się w SIWZ do niniejszego zamówienia

Kod CPV

33196200-2

Nazwa kodu CPV

Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

37400000-2 – Artykuły i sprzęt sportowy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia - najpóźniej 28 dni od dnia podpisania umowy
Szczegóły znajdują się w SIWZ do niniejszego zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły znajdują się w SIWZ do niniejszego zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Oświadczą, iż nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca oświadczy, iż nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
2. Przedstawią aktualny wydruk wpisu do CEIDG nie starszy niż 7 dni przed złożeniem oferty lub inny równoważny dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności (np. KRS).
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Na podstawie załączonych dokumentów.
Szczegóły znajdują się w SIWZ do niniejszego zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły znajdują się w SIWZ do niniejszego zamówienia

Warunki zmiany umowy

Szczegóły znajdują się w SIWZ do niniejszego zamówienia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załączniki:
Załącznik nr 1 - oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - wzór umowy
Załącznik nr 4 – zgoda na przetwarzanie danych
Załącznik nr 5 – obowiązek informacyjny
Aktualny wydruk wpisu do CEIDG nie starszy niż 7 dni przed złożeniem oferty lub inny równoważny dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności (np. KRS).
Specyfikacja przedmiotów oferowanych przez Wykonawcę.
Szczegóły znajdują się w SIWZ do niniejszego zamówienia

Zamówienia uzupełniające

Zleceniodawca dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
1. cena oferty – max. 80 pkt.
2. okres gwarancji - max. 5 pkt.
3. termin realizacji zamówienia – max. 15 pkt
1) Cena oferty
Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny oferty
brutto w PLN podanej w formularzu ofertowym . Punkty za kryterium „Cena oferty” zostaną przyznane według wzoru:
cena najniższa/cena oferty x 80 pkt.
2) Okres gwarancji
Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę okresu
gwarancji dla sprzętu, wskazanego w formularzu ofertowym. Okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę musi zostać określony w miesiącach, przy czym nie może on wynosić mniej niż 12 miesięcy, i tak:
Okres gwarancji od 12 do 23 miesięcy – 1 punkt
Okres gwarancji 24 do 35 miesięcy – 4 punkty
Okres gwarancji od 36 do 60 miesięcy (i więcej) – 5 punktów
Wskazanie przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż minimalny określony przez
Zamawiającego, tj. poniżej 12 miesięcy, będzie traktowane jako niezgodność oferty
i będzie skutkowało jej odrzuceniem.
3) Termin realizacji zamówienia
Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę terminu
realizacji zamówienia podanego w formularzu ofertowym. Termin realizacji zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę musi zostać określony w dniach, przy czym nie może on wynosić więcej niż 28 dni od dnia podpisania umowy.
I tak:
Termin dostawy od 15 do 28 dni – 5 pkt.
Termin dostawy od 8 do 14 dni – 10 pkt.
Termin dostawy do 7 dni – 15 pkt.
Wskazanie przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia dłuższego niż 28 dni będzie traktowane jako niezgodność oferty i będzie skutkowało jej odrzuceniem.

Wykluczenia

Szczegóły znajdują się w SIWZ do niniejszego zamówienia

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Adres

Ludowa 1 C

58-304 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

748480100

Fax

748480100

NIP

8862777392

Tytuł projektu

Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego.

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0014/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DEL-SPORT SP. Z O.O., 05-082 Stare Babice, ul. Warszawska 33 Blizne Łaszczyńskiego
Termin dostarczenia oferty 08.04.2019 godzina 9.41
WÓZEK ELEKTRYCZNY POKOJOWO-TERENOWY, cena brutto 12958,00 zł, okres gwarancji 24 m-ce, termin realizacji 14 dni – 88 punktów - oferta wybrana
ROTOR ELEKTRYCZNY DO ĆWICZEŃ KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH, cena brutto 1755,00zł, okres gwarancji 24 m-ce, termin realizacji 7 dni. – 99 punktów - oferta wybrana
URZĄDZENIE DO TRENAŻERU ELIPTYCZNEGO TZW. ORBITREK cena brutto 4797,00, okres gwarancji 24 m-ce, termin realizacji 7 dni. – 99 punktów - oferta wybrana
ROWER TRENINGOWY POZIOMY, POZYCJA SIEDZĄCA, cena brutto 4981,50zł, okres gwarancji 36 m-cy, termin realizacji 7 dni. – 100 punktów
ROWER ELEKTROMAGNETYCZNY, POZYCJA PIONOWA, cena brutto 3813,00zł, okres gwarancji 24 m-ce, termin realizacji 7 dni - 99 punktów - oferta wybrana
REHA-MED. Adam Nawrocki, 15-252 Białystok, ul. Lwowska 3
Termin dostarczenia oferty 8.04.2019 godzina 12.00
WÓZEK ELEKTRYCZNY POKOJOWO-TERENOWY, cena brutto 11980 zł, okres gwarancji 24 m-ce, termin realizacji 7 dni – 99 punktów (firma zrezygnowała z dostawy oferowanego przedmiotu z powodu braku możliwości dostawy w oferowanym terminie).
WÓZEK INWALIDZKI ZE STOPÓW LEKKICH Z HAMULCEM POMOCOWYM, cena brutto 779,00 zł, okres gwarancji 24 m-ce, termin realizacji 7 dni. – 99 punktów - oferta wybrana
BALKONIK ALUMINIOWY, CZTERY KÓŁKA, Z SIEDZISKIEM, cena brutto 284 zł, okres gwarancji 24 m-ce, termin realizacji 7 dni. – 99 punktów - oferta wybrana
Liczba wyświetleń: 214