Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe z dnia 29.03.2019 r. dotyczące realizacji usług szkoleniowej oraz organizacji egzaminów w oparciu o zasadę konkurencyjności

Data publikacji: 29.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-04-2019

Numer ogłoszenia

1176698

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu;
2. nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. IX. 11 niniejszego zapytania ofertowego;
3. oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać drukowanymi literami w sposób czytelny;
4. wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane;
5. każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana;
6. oferta musi być podpisana przez Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym dokumentem zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym;
7. wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.
8. ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ oraz EGZAMINÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „ZATRUDNIENIE ZAWSZE W CENIE!” poprzez:
- złożenie osobiste oferty w siedzibie Zamawiającego (Work & Training Service Janusz Żuczek, SIELEC 1A, 39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI, w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku) lub
- przesłanie oferty pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Work & Training Service Janusz Żuczek, SIELEC 1A, 39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI.
9. Oferta musi zostać złożona do dnia 08.04.2019 do godz. 10:00 pod adresem: Work & Training Service Janusz Żuczek, SIELEC 1A, 39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI.
10. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego/data nadania przesyłki). Oferty złożone bez zachowania terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Dziedzic

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ A: KURS PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ
Przeprowadzenie kursu pracownik administracji biurowej. Minimalny zakres tematyczny kursu dotyczy m.in. Wiedza o gospodarce, organizacja i funkcjonowanie biura, komputer w pracy biurowej, technika biurowa.

CZĘŚĆ B: KURS FLORYSTKA
Przeprowadzenie kursu z zakresu florystyki. Minimalny zakres tematyczny kursu obejmuje następujące zagadnienia: Historia dekoracji roślinnych z elementami historii sztuki, materiałoznawstwo florystyczne, estetyczne podstawy florystyki, kompozycje florystyczne, marketing we florystyce.

CZĘŚĆ C: EGZAMIN Z ZAKRESU OBSŁUGI BIUROWEJ
Organizacja egzaminu PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ, potwierdzającego nabycie kwalifikacji w zakresie obsługi biurowej (konkretnych efektów uczenia się uzyskiwanych w toku szkolenia) potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), który powinien zawierać informacje na temat uzyskanych przez uczestnika efektów uczenia się w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

CZĘŚĆ D: EGZAMIN Z ZAKRESU FLORYSTYKI
Organizacja egzaminu FLORYSTKA, potwierdzającego nabycie kwalifikacji w zakresie florystyki (konkretnych efektów uczenia się uzyskiwanych w toku szkolenia) potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), który powinien zawierać informacje na temat uzyskanych przez uczestnika efektów uczenia się w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w dołączonej pełnej treści zapytania

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Miejscowość: Realizacja zamówienia w części A oraz C na terenie miasta Olkusz. Realizacja zamówienia w części B oraz D na terenie miasta Nowy Sącz.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług szkoleniowych oraz organizację egzaminów dla uczestników projektu pn. „ZATRUDNIENIE ZAWSZE W CENIE!”.

GRUPĄ DOCELOWĄ projektu są 144 os. fizyczne bezrobotne i bierne zawodowo, w wieku 30 lat i więcej (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończony 30 r.ż.), dodatkowo należące do grup o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych, powyżej 50 roku życia, niepełnosprawnych, kobiet nie należących do wymienionych wcześniej grup, bezrobotnych w wieku 30-49, nie należących do wymienionych wcześniej grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze woj. małopolskiego, w powiatach, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla woj. małopolskiego oraz osób opiekujących się osobami zależnymi.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych oraz organizacja egzaminów dla uczestników projektu pn. „ZATRUDNIENIE ZAWSZE W CENIE!”.

CZĘŚĆ A: KURS PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ
Wymiar godzinowy szkolenia: 120 godzin (w tym 60 godz. zajęć teoretycznych oraz 60 godz. zajęć praktycznych)
Liczebność grupy szkoleniowej: 12 osób
Liczba grup szkoleniowych: 1 grupa

CZĘŚĆ B: KURS FLORYSTKA
Wymiar godzinowy szkolenia: 120 godzin (w tym 40 godzin zajęć teoretycznych oraz 80 godz. zajęć praktycznych)
Liczebność grupy szkoleniowej: 8 osób
Liczba grup szkoleniowych: 1 grupa

CZĘŚĆ C: EGZAMIN Z ZAKRESU OBSŁUGI BIUROWEJ
Łączna liczba osób biorących udział w egzaminie: 12 osób

CZĘŚĆ D: EGZAMIN Z ZAKRESU FLORYSTYKI
Łączna liczba osób biorących udział w egzaminie: 8 osób

Kursy oraz egzaminy mogą być realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 22:00, z zastrzeżeniem możliwości pracy również w weekendy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na część A i/lub B i/lub C i/lub D.
Przez godzinę szkolenia (dot. części A - B) należy rozumieć godzinę lekcyjną trwającą 45 minut. Dzień szkoleniowy dla każdej z części zamówienia wynosi maksymalnie 8 godzin zegarowych.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany miejsca oraz terminu realizacji szkolenia/egzaminu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w dołączonej pełnej treści zapytania ofertowego.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji usługi w zakresie części A oraz B:
W okresie od dnia podpisania umowy do 17 maja 2019 roku.
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu/okresu rozpoczęcia i zakończenia kursu.


Termin realizacji usługi w części C oraz D:
W okresie od dnia podpisania umowy do 31 maja 2019 roku w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu organizacji egzaminu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej spełniający warunki opisane w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, tj:
W ramach części A oraz B:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy bądź inne regulacje prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadają znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES), lub spełniają minimalne wymagania jakościowe wykazane w Załączniku nr 4 do niniejszego postępowania;
3. dysponują kadrą spełniającą warunki określone w zapytaniu, tj. osobą/osobami posiadającymi wysokie kompetencje w zakresie przekazywanej wiedzy i zdolnymi do wykonania zamówienia - zgodnie z warunkami przedstawionymi w pełnej treści zapytania ofertowego;
4. Wykonawcy nieposiadający znaku jakości MSUES zobowiązani są dodatkowo do zapewnienia kadry trenerskiej posiadającej kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane jako ukończony min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych lub wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych – min. 750 godzin).
5. Posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową tj:
a. nie zalegają z opłacaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego;
b. nie zalegają z opłacaniem składek ZUS;
c. posiadają potencjał finansowy nie mniejszy niż 20 000,00 zł.

W ramach części C oraz D:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy bądź inne regulacje prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową tj:
d. nie zalegają z opłacaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego;
e. nie zalegają z opłacaniem składek ZUS;

Szczegóły oraz opis spełnienia powyższych warunków w dołączonej pełnej treści zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

W ramach części A oraz B o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący kadrą trenerską spełniającą następujące warunki:
 dla części zamówienia A (KURS PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ) co najmniej jednego trenera spełniającego następujące wymagania:
- posiada wykształcenie wyższe/zawodowe lub inne certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia,
- posiada co najmniej 2 lata doświadczenia w prowadzeniu kursów/zajęć z zakresu będącego przedmiotem szkolenia (pracownik obsługi biurowej);
- posiada doświadczenie w przeprowadzeniu w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 100 godzin kursów/zajęć z zakresu będącego przedmiotem szkolenia (pracownik obsługi biurowej);


 dla części zamówienia B (KURS FLORYSTKA) co najmniej jednego trenera spełniającego następujące wymagania:
- posiada wykształcenie wyższe/zawodowe lub inne certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia,
- posiada co najmniej 2 lata doświadczenia w prowadzeniu kursów/zajęć z zakresu będącego przedmiotem szkolenia (florystyka),
- posiada doświadczenie w przeprowadzeniu w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 100 godzin kursów/zajęć z zakresu będącego przedmiotem szkolenia (florystyka);


Ponadto Wykonawcy nieposiadający znaku jakości MSUES zobowiązani są dodatkowo do zapewnienia kadry trenerskiej posiadającej kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane jako ukończony min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych lub wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych – min. 750 godzin).

Potencjał techniczny

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- dla części A oraz B:
W ramach usługi należy zapewnić:
1. Wykwalifikowaną kadrę trenerską posiadającą wysokie kompetencje w zakresie przekazywanej wiedzy oraz spełniającą poniższe wymagania:
 dla części zamówienia A (KURS PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ) co najmniej jednego trenera spełniającego następujące wymagania:
- posiada wykształcenie wyższe/zawodowe lub inne certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia,
- posiada co najmniej 2 lata doświadczenia w prowadzeniu kursów/zajęć z zakresu będącego przedmiotem szkolenia (pracownik obsługi biurowej);
- posiada doświadczenie w przeprowadzeniu w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 100 godzin kursów/zajęć z zakresu będącego przedmiotem szkolenia (pracownik obsługi biurowej);

 dla części zamówienia B (KURS FLORYSTKA) co najmniej jednego trenera spełniającego następujące wymagania:
- posiada wykształcenie wyższe/zawodowe lub inne certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia,
- posiada co najmniej 2 lata doświadczenia w prowadzeniu kursów/zajęć z zakresu będącego przedmiotem szkolenia (florystyka),
- posiada doświadczenie w przeprowadzeniu w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 100 godzin kursów/zajęć z zakresu będącego przedmiotem szkolenia (florystyka);

Ponadto Wykonawcy nieposiadający znaku MSUES zobowiązani są do zapewnienia kadry trenerskiej w zakresie części A oraz B posiadającej kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane jako ukończony min. 60 godziny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych lub wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych – min. 750 godzin).

2. Każdemu uczestnikowi szkolenia wysokiej jakości materiały szkoleniowe na zajęcia teoretyczne – zestaw, w skład którego wchodzi: notatnik, długopis, skrypt szkoleniowy lub książka (w wersji papierowej oraz elektronicznej).
3. Każdemu uczestnikowi szkolenia dostęp do wysokiej jakości sprzętu/materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych w zakresie zgodnym z programem.
4. Sale szkoleniowe do przeprowadzenia zajęć teoretycznych wraz z niezbędnym sprzętem spełniającą wymogi wynikające z przepisów BHP, sanitarnych i ppoż, wyposażone m.in. w: stoły, krzesła, rzutnik multimedialny z ekranem, komputer, tablice flipchart lub tablicę suchościeralną, bezprzewodowy dostęp do Internetu.
5. Pomieszczenia odpowiednie do przeprowadzenia zajęć praktycznych spełniające wymogi wynikające z przepisów BHP, sanitarnych i ppoż.
6. Ubezpieczenie NNW dla uczestników kursów.
7. Całodzienne wyżywienie dla każdego uczestnika, w każdym dniu szkolenia. W skład stawki żywieniowej wchodzi:
• przerwa kawowa: kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, drobne słodkie lub słone lub słodkie przekąski typu paluszki, kruche ciastka lub owoc;
• obiad: dwa dania (zupa i drugie danie) oraz napój.

Wyżywienie ma zostać podane w lokalizacji szkolenia uczestników – dotyczy każdej części zamówienia.


- dla części C oraz D:
W ramach usługi należy zapewnić:
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla każdego uczestnika możliwość przystąpienia do egzaminu przeprowadzonego przez Instytucję Certyfikującą, w ramach którego uczestnicy nabędą kwalifikacje których definicję określono w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
2. Opiekę, infrastrukturę – salę, materiały i sprzęt niezbędne do przeprowadzenia egzaminu w części teoretycznej oraz praktycznej nadającego kwalifikacje.
3. Certyfikat potwierdzający kwalifikacje dla uczestników, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, oraz inne dokumenty jeżeli uzasadnione jest ich wydanie trybem przeprowadzonego szkolenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiednio na część/części na które jest złożona oferta, tj:
A. Część A wadium w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100)
B. Część B wadium w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100)
zaksięgowana na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu (data i godzina) składania ofert.
Wykonawca składający ofertę na część C oraz D nie jest zobowiązany do wniesienia wadium.
2. Wadium należy wnieść na rachunek wskazany przez Zamawiającego 45 1750 1224 0000 0000 2037 4659. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – zapytanie – część …” – oraz podać odpowiednią nazwę/nazwy części zapytania ofertowego.
3. Wykonawca, którego oferta nie będzie w całości zabezpieczona wadium na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostanie odrzucony.
4. Wadia Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze zostaną im zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. W przypadku wyłonienia Wykonawcy wniesione wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.
6. Wadium przepada na rzecz Zamawiającego, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy lub zawarcie umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert w przypadku zaistnienia dwóch przesłanek – wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert oraz złożenia wniosku o zwrot wadium.

Dodatkowe warunki

ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Dla części A – D:
Potencjalny Wykonawca będzie zobowiązany także do realizacji usługi w oparciu o dodatkowe warunki wymagane przez Zamawiającego, m.in. do:
1. Prowadzenia i przekazania Zamawiającemu, przez cały okres realizacji usługi, dokumentacji związanej z wykonaniem usługi – na wzorach przekazanych przez Zamawiającego.
2. Poinformowania uczestników szkolenia/egzaminu o jego współfinansowaniu przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.
3. Umieszczenia obowiązujących logotypów Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich, województwa oraz informacji o współfinansowaniu przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 na dokumentach dotyczących realizowanego kursu/egzaminu w tym materiałach szkoleniowych i edukacyjnych oraz certyfikatach – wymagania, logotypy i wzory w tym zakresie zostaną przekazane przez Zamawiającego.
4. Oznaczenia pomieszczeń, w których będą się odbywały zajęcia/egzaminy poprzez wywieszenie/wystawienie plakatu informacyjnego (dostarczonego przez Zamawiającego) dotyczącego projektu pn. „ZATRUDNIENIE ZAWSZE W CENIE!”
5. Jeżeli w danej grupie szkoleniowej wystąpią osoby niepełnosprawne, infrastruktura oraz sposób realizacji usługi szkoleniowej/egzaminu musi być dostosowany do rodzaju i stopnia niepełnosprawności danego/ych uczestnika/ów.
6. Bieżącego informowania Zamawiającego o nieobecności uczestników na zajęciach szkoleniowych/egzaminie.
7. Przeprowadzenia szkoleń na podstawie udokumentowanego programu nauczania zawierającego m.in. tematy zajęć, liczbę godzin teorii i praktyki, wykorzystywane materiały dydaktyczne, programy komputerowe, podręczniki itp.
8. Poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez Zamawiającego w miejscu prowadzenia szkolenia/egzaminu oraz wszelkiej wymaganej przez niego dokumentacji, a także kontroli przez inne instytucje uprawnione do kontroli projektu.
9. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia również innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz Projektów dofinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności do umożliwienia Zamawiającemu oraz Instytucji Zarządzającej i innym upoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach Projektu, w tym dokumentów finansowych.
10. Wsparcie w ramach każdej części zamówienia musi być dostosowane do potrzeb Uczestników Projektu. Wszystkie zadania muszą być realizowane z zachowaniem obowiązujących standardów usług oraz wytycznych w tym: Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014- 2020, Wytycznych MIiR w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji PO na lata 2014 – 2020, zgodnie z Regulaminem Konkursu RPMP.08.02.00-IP.02-12- 093/17 i jego załącznikami dostępnymi na stronie internetowej http://www.rpo.malopolska.pl/
11. Płatności za świadczone usługi dokonywane będą na podstawie faktur/rachunków wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu szkolenia/egzaminu dla uczestników szkolenia/egzaminu w ramach danej części zamówienia pod warunkiem dostarczenia kompletnej dokumentacji dotyczącej szkolenia/egzaminu. Płatności będą regulowane w terminie do 60-ciu dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę faktury/rachunku (z uwzględnieniem warunku dostarczenia kompletnej dokumentacji ze szkolenia/egzaminu).
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia płatności zaliczkowych do umowy z Wykonawcą.
13. Na etapie podpisania umowy z wybranym w postępowaniu ofertowym Wykonawcą, Zamawiający może żądać także przedstawienia od Wykonawcy dodatkowych dokumentów wymaganych przez odpowiednie przepisy prawa (np. w zakresie uprawnień/ działalności do świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia) w tym wymagane przez odpowiednie dokumenty programowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 lub zarządzenia/wystąpienia instytucji dofinansowującej lub wynikające z zasad realizacji projektu. Brak przedstawienia ww. dokumentów będzie skutkował odstąpieniem od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

Dodatkowe warunki dot. wyłącznie części A oraz B:
14. Wykonawcy szkoleń muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Warunek ten będzie weryfikowany przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą.
15. Wykonawcy szkoleń muszą posiadać znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES), lub spełniać minimalne wymagania jakościowe wykazane w Załączniku nr 4 do niniejszego postępowania.

Warunki zmiany umowy

Zmiany istotnych warunków umowy:
W ramach umowy dla części A oraz B:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
1) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy oraz zmian we wniosku o dofinansowanie projektu,
2) zmiany terminu, miejsca realizacji szkoleń w ramach przedmiotu zamówienia i ich harmonogramu, w przypadku:
- decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.),
- zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w zapytaniu ofertowym,
- zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
- opóźnień z przyczyn leżących po stronie uczestników projektu,
- rezygnacji uczestników projektu z uczestnictwa w projekcie lub z winy lub z przyczyn dotyczących uczestników projektu.
3) zmiany wynagrodzenia:
- zmiana urzędowej stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, odpowiedniej zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
4) zmiany ilości godzin zegarowych szkoleń, ilości uczestników szkolenia w szczególności na skutek:
- ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych,
- zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w zapytaniu ofertowym,
- zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
- rezygnacji uczestników projektu z uczestnictwa w projekcie lub z winy lub z przyczyn dotyczących uczestników projektu.
- z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
5) zmiany terminów/okresu rozpoczęcia i zakończenia kursów/miejsce realizacji szkoleń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
6) ostatecznej ilości godzin kursu do zrealizowania,
7) zmiany terminu płatności:
- w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).
8) zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.

W ramach umowy dla części C oraz D:
1) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy oraz zmian we wniosku o dofinansowanie projektu,
2) zmiany terminu realizacji oraz miejsca realizacji egzaminu w ramach przedmiotu zamówienia, w przypadku:
- decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.),
- zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w zapytaniu ofertowym,
- zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
- opóźnień z przyczyn leżących po stronie uczestników projektu,
- rezygnacji uczestników projektu z uczestnictwa w projekcie lub z winy lub z przyczyn dotyczących uczestników projektu.
3) zmiany wynagrodzenia:
- zmiana urzędowej stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, odpowiedniej zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
4) zmiany terminu i miejsca realizacji egzaminu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
5) zmiany terminu płatności:
- w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).
6) zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:
Dla części A oraz B:
1) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym –zgodnie ze wzorem załącznik nr 2;
3) Zestawienie doświadczenia trenerów w ramach poszczególnych części zamówienia, którymi dysponuje Oferent wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie (np. referencje, umowy, protokoły odbioru usług itp.) oraz kwalifikacje/wykształcenie – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3. Dokumenty te muszą zawierać co najmniej dane instytucji, która poświadcza doświadczenie danego trenera, dane trenera, dla którego dokument został wystawiony, nazwę realizowanej usługi zgodnej z tematyką danej części zapytania ofertowego ze wskazaniem okresów oraz liczby godzin, w których prowadzone były kursy/zajęcia, a także potwierdzenie należytego wykonania wskazanych usług.
Do oceny będzie brane pod uwagę wyłącznie to doświadczenie, które zostało przedstawione w wykazie i równocześnie potwierdzone wskazanymi wyżej dokumentami.
4) CV trenerów, którymi dysponuje Wykonawca – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4;
5) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5;
6) Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie znaku jakości MSUES – dot.
Wykonawcy posiadającego znak jakości MSUES lub Oświadczenie o spełnieniu minimalnych parametrów jakości – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 – dot. Wykonawcy nieposiadającego znaku jakości MSUES;
7) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do ww. rejestru/ewidencji;
8) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami do Urzędu Skarbowego;
9) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS;
10) Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o posiadaniu na rachunku bankowym lub rachunku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej środków finansowych w wysokości co najmniej 20 000 PLN lub posiadaniu zdolności kredytowej na kwotę 20 000 PLN;
11) Potwierdzenie wpłaty wadium na części, na które składana jest oferta;
12) Kopię certyfikatu jakości usług – jeżeli dotyczy;
13) Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę – pełnomocnictwo w oryginale.

Dla części C oraz D:
1) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym –zgodnie ze wzorem załącznik nr 2;
3) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 ;
4) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do ww. rejestru/ewidencji;
5) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami do Urzędu Skarbowego;
6) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS;
7) Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę – pełnomocnictwo w oryginale;

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych usług. Zamawiający określa, iż zamówienia uzupełniające:
a. nie mogą przekroczyć więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego;
b. ich przedmiotem będą usługi polegające na powtórzeniu usług zamówienia podstawowego;
c. zostaną udzielone na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert w ramach części A oraz B:

Zamawiający przy ocenie i porównywaniu ofert będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena - 60% - 60 pkt
Doświadczenie – 30% - 30 pkt
Jakość – 10% - 10 pkt

1. Kryterium: Cena
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Ocena oferty na podstawie kryterium ceny zostanie wyliczona według następującego schematu:

Liczba punktów = ( Cm/Co ) x 100 x 60%
gdzie:
Cm - najniższa cena spośród wszystkich ofert
Co - cena badanej oferty

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium Cena wynosi 60 pkt.


2. Kryterium: Doświadczenie
Kryterium doświadczenie będzie rozpatrywane na podstawie sumy przeprowadzonych godzin szkolenia przez wykazanych przez Wykonawcę trenerów do danej części zamówienia – godziny będą zliczone na podstawie Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego. Ocena oferty na podstawie kryterium doświadczenie zostanie wyliczona według następującego schematu:

Liczba punktów = ( Do/ Dm ) x 100 x 30%
gdzie:
Do – łączna liczba przeprowadzonych godzin szkolenia przez wykazanych trenerów do danej części zamówienia badanej oferty
Dm – największa łączna liczba przeprowadzonych godzin szkolenia przez wykazanych trenerów do danej części zamówienia spośród złożonych ofert

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium Doświadczenie wynosi 30 pkt.


3. Kryterium: Jakość
Kryterium jakość będzie rozpatrywane na podstawie posiadania przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług szkoleniowych. Ocena oferty na podstawie kryterium jakość zostanie wyliczona według następującego schematu:
Liczba punktów = 10 - jeżeli Wykonawca posiada jeden z poniższych certyfikatów jakości (w zakresie usług szkoleniowych) lub równoważny (tj. inny certyfikat dotyczący jakości usług szkoleniowych):
- Certyfikat ISO 29990:2010
- Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009)
- Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
- Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
- Znak Jakości TGLS Quality Alliance
- Pearson Assured
- Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
- Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015)
- Akredytacja Centrów Egzaminacyjnych ECDL
- Akredytacja EAQUALS
- Akredytacja EQUIS
- Certyfikat PN-EN ISO/ ICE 17024:2012
- Certyfikat PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09
Liczba punktów = 0 – jeżeli Wykonawca nie posiada certyfikatu jakości usług (w zakresie usług szkoleniowych).

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium Jakość wynosi 10 pkt.

Każda z części (A, B) zamówienia będzie oceniania oddzielnie, według powyższych kryteriów. Ocenę, poszczególnych części zamówienia stanowi suma punktów uzyskanych w kryterium cena, doświadczenie i jakość. Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie kryteriów Cena, Doświadczenie i Jakość.
Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również zapewniony jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu.

Kryteria oceny ofert w ramach części C oraz D:
Zamawiający przy ocenie i porównywaniu ofert będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena - 80% - 80 pkt
Elastyczność – 20% - 20 pkt


1. Kryterium: Cena
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Ocena oferty na podstawie kryterium ceny zostanie wyliczona według następującego schematu:

Liczba punktów = ( Cm/Co ) x 100 x 80%
gdzie:
Cm - najniższa cena spośród wszystkich ofert
Co - cena badanej oferty

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium Cena wynosi 80 pkt.


2. Kryterium: Elastyczność
W ramach kryterium Elastyczność, oceniana będzie liczba dni (nie więcej niż 6 dni) na bezkosztowe odwołanie przez Zamawiającego udziału uczestnika w egzaminie zgodnie z ustalonym wcześniej terminem.
Kryterium Elastyczność zostanie ocenione wg następującego wzoru:
a) 20 pkt. - w przypadku, gdy Zamawiający może odwołać udział uczestnika projektu w egzaminie na 1 dzień przed terminem egzaminu
b) 10 pkt. - w przypadku, gdy Zamawiający może odwołać udział uczestnika projektu w egzaminie na 2-3 dni przed terminem egzaminu
c) 0 pkt. - w przypadku, gdy Zamawiający może odwołać udział uczestnika projektu w egzaminie na 4-6 dni przed terminem egzaminu
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium Elastyczność wynosi 20 pkt.


Każda z części (C oraz D) zamówienia będzie oceniania oddzielnie, według powyższych kryteriów. Ocenę, poszczególnych części zamówienia stanowi suma punktów uzyskanych w kryterium cena i elastyczność. Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie kryteriów Cena, Elastyczność.
Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również zapewniony jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
W postępowaniu nie mogą brać podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WORK & TRAINING SERVICE JANUSZ ŻUCZEK

Adres

39-120 Sielec

podkarpackie , ropczycko-sędziszowski

Numer telefonu

172226957

Fax

172220152

NIP

8180000878

Tytuł projektu

ZATRUDNIENIE ZAWSZE W CENIE!

Numer projektu

RPMP.08.02.00-12-0067/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wyłoniony Wykonawca w części A, B, C oraz D:
Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Pułaskiego 9A, 35-011 Rzeszów
Liczba wyświetleń: 250