Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedstawienie oferty na przeprowadzenie indywidualnych kursów j. angielskiego dla zaawansowanych, dedykowanych pracownikom dydaktycznym Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.

Data publikacji: 29.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-04-2019

Numer ogłoszenia

1176619

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 05 kwietnia 2019 r. do godziny 24.00 drogą elektroniczną na adres dnaoferty@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 47/2019/Z231” lub w godzinach pracy w dni powszednie (8:00-16:00) w Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B105.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Wykonawca może zgłosić tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dnaoferty@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Zielińska-Goluch

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 522 77 72

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych kursów j. angielskiego dla zaawansowanych, dedykowanych pracownikom dydaktycznym Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu . Celem projektu jest wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Przedmiot zamówienia

Kurs językowy dedykowany jest nauczycielom akademickim prowadzącym zajęcia w języku angielskim na ścieżkach anglojęzycznych na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Informatyka oraz Turystyka i Rekreacja.
Tematyka indywidualnych kursów będzie koncentrować się na specjalistycznym słownictwie, niezbędnym do prowadzenia zajęć w języku angielskim na wymienionych wyżej kierunkach.

Osoba po ukończeniu kursu winna posługiwać się językiem angielskim na poziomie C1.

Opis umiejętności w zakresie rozumienia:
- rozumie dłuższe, rozwinięte wypowiedzi nawet jeśli nie są jasno ustrukturyzowane i gdy związków pomiędzy nimi można się tylko domyślać, gdyż nie są wyraźnie zasygnalizowane.
- rozumie długie złożone teksty faktograficzne i literackie, potrafiąc rozróżnić ich styl.
- rozumie artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne.

Opis umiejętności w zakresie mówienia:
- potrafi wyrażać się płynnie i spontanicznie bez potrzeby szukania wyrażeń i zastanawiania się.
- umie używać języka w sposób elastyczny i skuteczny dla celów zawodowych.
- potrafi formułować myśli i opinie precyzyjnie i uczestniczyć aktywnie w rozmowie odnosząc się do wypowiedzi innych rozmówców.
- umie przedstawić jasny, szczegółowy opis złożonych tematów, włączając pod-tematy, rozwijać poszczególne punkty i kończąc odpowiednią konkluzją.

Opis umiejętności w zakresie pisania:
- potrafi wyrazić swoje myśli w jasnym i dobrze ustrukturyzowanym tekście, przedstawiając dość szeroko swój punkt widzenia/opinię.
- umie wypowiedzieć się szczegółowo na skomplikowany temat w formie listu, eseju lub sprawozdania, podkreślając najważniejsze sprawy.
- potrafi sformułować różne rodzaje tekstu używając odpowiedniego, osobistego stylu z myślą o odbiorcy.

Kursy będą prowadzone w siedzibie Zamawiającego.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania do 01 kwietnia 2021 roku. Przy czym rozstrzygniecie zapytania nastąpi niezwłocznie po zakończeniu wymaganego okresu upublicznienia w Bazie konkurencyjności.

3.4 Czas, liczba godzin

W wyżej wskazanym okresie zrealizowane będą indywidualne zajęcia dla 20 osób, z których każda zrealizuje pełen zakres kursu po 45 godzin lekcyjnych.

Łącznie dla przedmiotu zamówienia zaplanowano 900 godzin lekcyjnych

Terminy szczegółowe indywidualnych kursów wskaże Zamawiający zgodnie z przygotowanym przez Zamawiającego harmonogramem kursów.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zdolność prawną (osoby fizyczne, osoby prawne, pozostałe jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną), którzy spełniają następujące warunki:
• Posiadają wykształcenie wyższe lub certyfikaty/zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień umożliwiające przeprowadzenie kursu jęz. angielskiego lub zapewnią prowadzenie kursu przez osobę-lektora spełniającego te warunki,
• Posiadają minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego lub zapewnią prowadzenie kursu przez osobę-lektora spełniającego te warunki.
• Posiadają certyfikat potwierdzający znajomość jęz. angielskiego na poziomie C2 wg skali Rady Europy lub zapewnią prowadzenie kursu przez osobę-lektora spełniającego te warunki,


Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonej dokumentacji, w tym: oświadczeń, kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych lub certyfikatów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
1. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego, innych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków.
2. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
• kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien przedłożyć następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierający końcową cenę wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana kwota powinna pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
b) Oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym (Załącznik nr 1).
c) Kopię certyfikatów/zaświadczeń lub innych dokumentów posiadanych przez lektora/lektorów o których mowa w punkcie IV (wszyscy Oferenci muszą obowiązkowo przedłożyć certyfikat lektora/lektorów potwierdzający znajomość jęz. angielskiego na poziomie C2 wg skali Rady Europy)
d) Dokument poświadczający wymagane wykształcenie lektora/lektorów (jeśli dotyczy)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 – Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w
oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):


KRYTERIUM WAGA (%)
Cena ofertowa brutto 100

Kryterium oceny – cena ofertowa brutto* – 100%:
*pod pojęciem ceny ofertowej brutto Zamawiający rozumie kwotę brutto wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy)

Punkty za kryterium „cena ofertowa brutto” zostaną obliczone według następującego wzoru:

(Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej) x 100 = liczba punktów.


Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające odnośne doświadczenie.

1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych.
2. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.
3. W przypadku ofert równoważnych zamawiający może wezwać oferentów, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji cenowych.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.
5. Zamawiający zastrzega, że oferty złożone przez osoby zatrudnione w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku mogą zostać odrzucone w przypadku ich kolizji z uregulowaniami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności dotyczących kosztów związanych z zatrudnieniem personelu.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa, o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

2. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
• kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

D.N.A. WSB - Dydaktyka, Nauka, Administracja - Zintegrowany Program Rozwoju WSB

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z231/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Ireneusz Krzysztof Dobber Capital English
ul. Stryjewskiego 3/8, 80-607 Gdańsk
data wpływu- 05.04.2019
cena - 54000,00 PLN
Liczba wyświetleń: 134