Strona główna
Logo unii europejskiej

"Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy 1,98MW wraz z infrastrukturą techniczną Etap I i II" w miejscowości Markowizna gmina Sokołow Małopolski - Zamówienie Nr PN.1.2019.WD

Data publikacji: 29.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1176616

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dodano odpowiedz na pytania z dnia 01.04.2019
Dodano odpowiedz na pytania z dnia 11.04.2019
Dodano odpowiedz na pytania z dnia 12.04.2019
Dodano odpowiedz na pytania z dnia 16.04.2019

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać ul. Gromskiego 1/12 35-233 Rzeszów.
Termin składania ofert upływa w dniu 24.04. 2019 r godzina 12.00

Elementy składowe oferty (zgodnie z załączoną specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz z załącznikamni do SIWZ do pobrania: https://drive.google.com/drive/folders/1iigtn-UT66Bm8PGecvCzc1mnouvVd-Y9?usp=sharing )

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Złożenie oferty zostanie potwierdzone przez Zamawiającego z zaznaczeniem daty i godziny złożenia.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert, które nie zostały oznaczone i zaadresowane przez Wykonawcę zgodnie z wymogami SIWZ.
Zamawiający postępowania zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy będą odnosiły się do terminu zmienionego.
O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający postępowania niezwłocznie zawiadomi na stronie http://www.zamówieniarpo.podkarpackie.pl oraz na stronie http://www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Serwatka-Masłyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608 451 772

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Całość zgodna z załączoną specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz z załącznikamni do SIWZ
do pobrania:
https://drive.google.com/drive/folders/1iigtn-UT66Bm8PGecvCzc1mnouvVd-Y9?usp=sharing

Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,98 MW wraz z infrastrukturą techniczną – Etap I i II w miejscowości Markowizna gmina Sokołów Małopolski

Zamówienie obejmuje w szczególności :
• Przygotowanie, zniwelowanie i utwardzenie terenu pod budowę
• Dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów do realizacji przedmiotu zamówienia
• Wykonanie ogrodzenia inwestycji

• Posadowienie konstrukcji wsporczych pod montaż paneli fotowoltaicznych i inwerterów
• Montaż modułów PV o mocy 250 W (szt. 7920) na stołach montażowych z konstrukcji stalowej ocynkowanej
• Montaż inwerterów DC/AC szt. 74
• Wykonanie okablowania prądu stałego i zmiennego
• Budowa 2-ch stacji trafo o mocy 1x630 KVA każda, oraz 2-ch stacji trafo o mocy 1x400 kVA każda (transformatory typu suchego) z automatyką zabezpieczającą oraz układem pomiarowym wg. wymagań PGE Dystrybucja S.A Oddział Rzeszów umożliwiającą włączenie do sieci.
• Budowa linii kablowych SN od stacji trafo do złącza kablowego SN
• Dostarczenie kontenera biurowego przenośnego o wymiarach 3x2 mb, z oknem
• Budowa oświetlenia terenu
• Budowa i uruchomienie monitoringu pracy instalacji, monitoringu terenu oraz sterowania oświetleniem terenu do stanowiska lokalnego w kontenerze biurowym na terenie farmy.
• Uruchomienie zdalnego dostępu do systemów monitoringu.
• Przeprowadzenie rozruchu elektrowni
• Opracowanie projektu wykonawczego oraz instrukcji współpracy ruchowej i uzgodnienie ich z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów.
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Markowizna, gmina Sokołów Małopolski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na wykonanie robót budowlanych na potrzeby projektu pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,98 MW wraz z infrastrukturą techniczną– Etap I i II" w miejscowości Markowizna gmina Sokołów Małopolski współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regilnalnego w ramcha Osi Prioryterowej nr III "Czysta Energia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,98 MW wraz z infrastrukturą techniczną – Etap I i II w miejscowości Markowizna gmina Sokołów Małopolski
zgodnie z załączonym SIWZ
https://drive.google.com/drive/folders/1iigtn-UT66Bm8PGecvCzc1mnouvVd-Y9?usp=sharing

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia od 01.09.2019 do 20.02.2020 wraz z wszelkimi dokumentacjami, odbiorami, oraz włączeniem do sieci

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

zgodnie z SIWZ

Wiedza i doświadczenie

zgodnie z SIWZ

Potencjał techniczny

zgodnie z SIWZ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zgodnie z SIWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z SIWZ

Dodatkowe warunki

zgodnie z SIWZ

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

zgodnie z SIWZ

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria (pkt. 12 SIWZ)

1 Kryteria oceny ofert

1)Cena – waga 60%

·Oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców

·Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów

·Punkty wyliczone zostaną wyliczone wg. formuły

Najniższa cena brutto z ofert

Ilość punktów=----------------------------------------- x 100 x 60 %

Cena brutto badanej oferty

2)Okres gwarancji – waga 20%

·Oferty oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji gdzie minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat.

·Gwarancja 5 lat – 1 pkt

·Gwarancja 6 lat – 2 pkt

·Gwarancja 7 lat – 3 pkt

·Gwarancja 10 lat i więcej – 4 pkt

·Ocena punktowa tego kryterium dokonana będzie wg. Formuły

Liczba punktów oferty badanej

Ilość punktów=---------------------------------------------------------- x 100 x 20 %

Najwyższa liczba punktów spośród ofert

3)Odporność paneli na promieniowanie UV zgodnie z normą IEC61345 waga – 20%

·Poniżej 100 kWh/m2 – 1 pkt

·Od 100-120 kWh/m2 – 2 pkt

·Od 120-150 kWh/m2 – 3 pkt

·Powyżej 150 kWh/m2 – 4 pkt

·Informacje dotyczące odporności na promieniowanie UV oferent poda w formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ

·Ocena punktowa tego kryterium dokonana będzie wg. Formuły

Liczba punktów oferty

Ilość punktów = ------------------------------------------------------ x 100x 20 %

Najwyższa liczba punktów spośród ofert

2 W przypadku złożenia ofert z różną stawką VAT lub przez Wykonawcę, który nie jest płatnikiem VAT, Zamawiający w celu porównania ofert i wyboru Najkorzystniejszej Oferty będzie porównywał oferty wg wartości netto i kryteriów określonych zgodnie z pkt. 12.1 SIWZ.

3 Podczas badania ofert zamawiający może żądać od oferentów udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4 W przypadku złożenia oferty o rażąco niskiej cenie zamawiający zażąda od oferenta złożenia pisemnych wyjaśnień. W przypadku ich niezłożenia w określonym terminie zamawiający taką ofertę odrzuci.

Wykluczenia

Zgodnie z pkt. 10 SIWZ
W Postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego Komisja Przetargowa może zdecydować o wykluczeniu z Postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego:
1 Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego
2 Wykonawców, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku, do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne
3 Wykonawców, którzy z uwagi na prowadzone przeciwko nim postępowania o popełnienie przestępstwa nie dają rękojmi należytego wykonania zamówienia
4 Wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu w zakresie podatków lub ubezpieczeń.
5 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania zakupowego Wykonawca, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą wszczęcia Postępowania zakupowego w zakresie przestępstw, albo złoży oświadczenia w tym zakresie wszystkich członków zarządu, wspólników spółek jawnych, partnerów, komplementariuszy. Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
6 Nie wniesienie wadium przez Wykonawcę do upływu terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
7 Którzy będą powiązani kapitałowo lub osobowo z zamawiającym

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MARKO DZIKI WŁADYSŁAW

Adres

36-051 Markowizna

podkarpackie , rzeszowski

Numer telefonu

600771092

NIP

8133195805

Tytuł projektu

Budowa Farmy fotowoltaicznej Markowizna o mocy 1,98 MW wraz z infrastrukturą techniczną - Etap I i II

Numer projektu

RPPK.03.01.00-18-0522/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę:
P+S Energooszczędni sp. z o.o., ul. Mazowiecka 55, 97-216 Czerniewice, oferta wpłynęła 24.04.2019 o godz. 11:38
cena oferty brutto: 9 040 500,00 zł
okres gwarancji: 120 m-cy
odporność paneli na promieniowanie UV: 151 kWh/m2
Oferta wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru
Liczba wyświetleń: 686