Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie narzędzi ICT oraz digitalizacji obiektów w ramach realizacji projektu pn. Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu”

Data publikacji: 03.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-04-2019

Numer ogłoszenia

1176493

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 12-04-2019r. do godz. 12.00 w Kancelarii Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, ul. Ruska 15, 20-126 Lublin. Ofertę można wysłać za pośrednictwem poczty lub dostarczyć osobiście. W przypadku przesyłania oferty decyduje data faktycznego wpływu.
Oferta powinna zawierać dokumenty wymienione w rozdz. VIII pkt 1 Zapytania, tj.:
1) Formularz ofertowy wg zał. nr 1, zawierający cenę netto + VAT za całość przedmiotu zamówienia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy;
2) Wykaz wykonanych zamówień, którego wzór stanowi zał. nr 2. Do Wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykonanie należycie oraz portfolio;
3) Wykaz osób, którego wzór stanowi zał. nr 3;
4) Dokument potwierdzający wniesienie wadium (w sytuacji gdy wadium wniesione zostało w formie innej niż pieniężna);
5) Pełnomocnictwo (jeżeli upoważnienie do reprezentacji podmiotu nie wynika z dokumentów rejestrowych). Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
6) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu z rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z zapłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 mce przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
8) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dok. potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezp. społ. lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 mce przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
9) Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO, którego wzór stanowi zał. nr 5.
10) Oświadczenie w zakresie dysponowania zasobami innych podmiotów (jeśli dotyczy), którego wzór stanowi zał. nr 6.
11) W sytuacji gdy Wykonawca zastrzeże część oferty tajemnicą przedsiębiorstwa, załączy do oferty uzasadnienie.
Ofertę należy sporządzić w j. polskim, czytelnym pismem lub w postaci wydruku komputerowego.
Formularz ofertowy oraz pozostałe załączniki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winne być parafowane przez osobę podpisującą ofertę albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać według wzoru:
"Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, ul. Ruska 15, 20-126 Lublin
Oferta na: „Wykonanie narzędzi ICT oraz digitalizacji obiektów w ramach realizacji projektu pn. Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu”."
Kopertę należy również opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ryszard Głowacz, e-mail: projekty@lublin.cerkiew.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie narzędzi ICT oraz digitalizacji obiektów w ramach realizacji projektu pn. Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu”, w którego zakres wchodzą prace remontowo-konserwatorskie dotyczące 19-tu zabytkowych obiektów cerkiewnych w miejscowościach: Turzańsk, Morochów, Rozdziele, Konieczna, Wołowiec, Kunkowa, Wysowa Zdrój, Hrubieszów, Hola, Horostyta, Jabłeczna, Dobratycze, Kobylany, Terespol, Białowieża, Narew, Suwałki.

Zakres zamówienia:

a) Przygotowanie nowoczesnej strony internetowej szlaku „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji” (1szt.) o parametrach zgodnych z ogólnodostępnymi przeglądarkami internetowymi i dostosowanej do wyświetlania na urządzeniach mobilnych (Responsive Web Design/RWD – strona responsywna) w trzech wersjach językowych (polska, angielska oraz rosyjska). Serwis internetowy powinien zostać zrealizowany zgodnie ze standardem WCAG 2.0 dla zagwarantowania dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Szczegółowe wymagania dot. strony zawiera Zapytanie Ofertowe.

b) Realizacja krótkich filmów informacyjnych o charakterze przewodnickim (łącznie 19 szt.) – po 1 szt. na temat każdego z 19-tu objętych projektem, zabytkowych obiektów. Do każdego filmu przygotować należy odnośną tablicę informacyjną z dynamicznym kodem QR (razem 19szt.), odsyłającym do adresu internetowego filmu. Wykonawca zapewni kreację i produkcję filmów promocyjnych na temat zabytkowych obiektów sakralnych planowanych do poddania rewaloryzacji. Filmy mają oferować nowoczesny przekaz wsparty dynamicznym montażem i dopasowanym podkładem muzycznym, zachwycać obrazem i przyciągać uwagę widza. Każdy film będzie ujmował głównie informacje o danym obiekcie w formie opowiadania/audiodeskrypcji/przewodnika na temat walorów zabytku, jego historii, z ujęciem zdjęć archiwalnych, widoku w trakcie i po remoncie – ukazane na tle informacji o szlaku. Szczegółową specyfikację filmu określono w Zapytaniu Ofertowym.

c) Przygotowanie śladów GPS (19 szt.) w formacie .gpx dla wycieczek rowerowych prowadzących do poszczególnych cerkwi np. od najbliższych fragmentów Wschodniego Szlaku Rowerowego GREEN VELO, sieci szlaków łącznikowych. Ślady zostaną przygotowane na podstawie spójnej koncepcji tras wycieczek rowerowych obejmujących obiekty zrewaloryzowane w ramach projektu, przedstawionej uprzednio do akceptacji Zamawiającego. Każda wycieczka zostanie opisana za pomocą podstawowych danych takich jak: dystans, czas, poziom trudności (łatwa, średnia, trudna), najwyższy punkt, najniższy punkt, atrakcje do zwiedzania. Informacje na temat wycieczek zostaną przedstawione na responsywnej stronie internetowej szlaku skąd plik śladu będzie udostępniony do pobrania.

d) Przygotowanie materiału zdjęciowego w wersji elektronicznej – digitalizacja obiektów, uwzględniająca panoramy 3D/wirtualne spacery (każdy złożony z co najmniej 2 zdjęć panoramicznych), stan z realizacji i po remoncie. Do każdego obiektu należy przygotować minimum 15 zdjęć stanu końcowego, obrobionych, przygotowanych do druku (każde w formacie jpg oraz tiff), każde o rozdzielczości minimum 4000 x 3000 px oraz minimum 1 szt. spaceru wirtualnego.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia precyzuje Zapytanie Ofertowe.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: Miejscowość: Wołowiec, Konieczna, Rozdziele, Kunkowa, Wysowa Zdrój, Morochów, Turzańsk, Hrubieszów, Horostyta, Hola, Jabłeczna, Kobylany, Dobratycze, Terespol, Białowieża, Narew, Suwałki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który przygotuje kompleksowe narzędzia promocji nowo tworzonego szlaku turystyki kulturowej pn. „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji” na bazie zrewaloryzowanych w ramach projektu zabytkowych obiektów cerkiewnych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie narzędzi ICT oraz digitalizacji obiektów w ramach realizacji projektu pn. Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia
w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu”, w którego zakres wchodzą prace remontowo-konserwatorskie dotyczące 19-tu zabytkowych obiektów cerkiewnych w miejscowościach: Turzańsk, Morochów, Rozdziele, Konieczna, Wołowiec, Kunkowa, Wysowa Zdrój, Hrubieszów, Hola, Horostyta, Jabłeczna, Dobratycze, Kobylany, Terespol, Białowieża, Narew, Suwałki.

Zakres zamówienia:

a) Przygotowanie nowoczesnej strony internetowej szlaku „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji” (1szt.) o parametrach zgodnych z ogólnodostępnymi przeglądarkami internetowymi i dostosowanej do wyświetlania na urządzeniach mobilnych (Responsive Web Design/RWD – strona responsywna) w trzech wersjach językowych (polska, angielska oraz rosyjska). Serwis internetowy powinien zostać zrealizowany zgodnie ze standardem WCAG 2.0 dla zagwarantowania dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Szczegółowe wymagania dot. strony zawiera Zapytanie Ofertowe.

b) Realizacja krótkich filmów informacyjnych o charakterze przewodnickim (łącznie 19 szt.) – po 1 szt. na temat każdego z 19-tu objętych projektem, zabytkowych obiektów. Do każdego filmu przygotować należy odnośną tablicę informacyjną z dynamicznym kodem QR (razem 19szt.), odsyłającym do adresu internetowego filmu. Wykonawca zapewni kreację i produkcję filmów promocyjnych na temat zabytkowych obiektów sakralnych planowanych do poddania rewaloryzacji. Filmy mają oferować nowoczesny przekaz wsparty dynamicznym montażem i dopasowanym podkładem muzycznym, zachwycać obrazem i przyciągać uwagę widza. Każdy film będzie ujmował głównie informacje o danym obiekcie w formie opowiadania/audiodeskrypcji/przewodnika na temat walorów zabytku, jego historii, z ujęciem zdjęć archiwalnych, widoku w trakcie i po remoncie – ukazane na tle informacji o szlaku. Szczegółową specyfikację filmu określono w Zapytaniu Ofertowym.

c) Przygotowanie śladów GPS (19 szt.) w formacie .gpx dla wycieczek rowerowych prowadzących do poszczególnych cerkwi np. od najbliższych fragmentów Wschodniego Szlaku Rowerowego GREEN VELO, sieci szlaków łącznikowych. Ślady zostaną przygotowane na podstawie spójnej koncepcji tras wycieczek rowerowych obejmujących obiekty zrewaloryzowane w ramach projektu, przedstawionej uprzednio do akceptacji Zamawiającego. Każda wycieczka zostanie opisana za pomocą podstawowych danych takich jak: dystans, czas, poziom trudności (łatwa, średnia, trudna), najwyższy punkt, najniższy punkt, atrakcje do zwiedzania. Informacje na temat wycieczek zostaną przedstawione na responsywnej stronie internetowej szlaku skąd plik śladu będzie udostępniony do pobrania.

d) Przygotowanie materiału zdjęciowego w wersji elektronicznej – digitalizacja obiektów, uwzględniająca panoramy 3D/wirtualne spacery (każdy złożony z co najmniej 2 zdjęć panoramicznych), stan z realizacji i po remoncie. Do każdego obiektu należy przygotować minimum 15 zdjęć stanu końcowego, obrobionych, przygotowanych do druku (każde w formacie jpg oraz tiff), każde o rozdzielczości minimum 4000 x 3000 px oraz minimum 1 szt. spaceru wirtualnego.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia precyzuje Zapytanie Ofertowe.

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

79.34.22.00-5 Usługi w zakresie promocji,
79.96.00.00-1 Usługi fotograficzne i pomocnicze,
79.96.10.00-8 Usługi fotograficzne,
72.40.00.00-4 Usługi internetowe,
79.99.91.00-4 Usługi skanowania,
92.11.12.10-7 Produkcja filmów reklamowych,
92.11.12.50-9 Produkcja filmów informacyjnych,
38.11.21.00-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne),
72.41.30.00-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW.
31.52.32.00-0 Trwałe znaki informacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji projektu pn. "Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu", którego planowany termin to 31.10.2020r.
Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku wydłużenia okresu realizacji ww. projektu, jednak nie będzie to mieć wpływu na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie. Szczegółowe informacje zawarte są w stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia Zapytaniu Ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalność jest krótszy - w tym okresie, mogą wykazać się realizacją minimum:
a) jednego dużego (zawierającego minimum 20 sekcji/podstron) i nowoczesnego (opartego o najnowszą technologię i spełniającego aktualne standardy estetyczne) responsywnego serwisu internetowego, zbudowanego na bazie dowolnego systemu CMS;
b) trzech krótkich form filmowych (do 10 minut): promocyjnych, informacyjnych i/lub dokumentalnych; doświadczenie należy wykazać w zestawieniu usług stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, a zrealizowane trzy filmy (zapisane w formacie mp4) dołączyć na nośniku CD, DVD lub pendrive jako własne portfolio.

Szczegółowe informacje zawarte są w stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia Zapytaniu Ofertowym.

Potencjał techniczny

Szczegółowe informacje zawarte są w stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia Zapytaniu Ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. zespołem składającym się co najmniej z następujących osób:
a) osoba odpowiedzialna za kreację filmu informacyjnego, która powinna posiadać doświadczenie w zakresie przygotowania co najmniej 2 (dwóch) zadań polegających na przygotowaniu i realizacji krótkiego filmu informacyjnego i/lub promocyjnego,
b) osoba odpowiedzialna za wykonanie i obróbkę zdjęć, która powinna posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej 2 (dwóch) sesji zdjęciowych realizowanych na potrzeby kampanii o charakterze informacyjnym i/lub promocyjnym,
c) osoba odpowiedzialna za przygotowanie witryny internetowej, która posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 2 (dwóch) zadań polegających na wykonaniu responsywnej strony internetowej o charakterze informacyjnym i/lub promocyjnym.

Szczegółowe informacje zawarte są w stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia Zapytaniu Ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie formułuje szczegółowego warunku w tym zakresie. Szczegółowe informacje zawarte są w stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia Zapytaniu Ofertowym.

Dodatkowe warunki

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo i/lub kapitałowo.
Szczegółowe informacje zawarte są w stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia Zapytaniu Ofertowym.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian umowy w sprawie zamówienia w następującym zakresie:
1. Zmiany terminu realizacji umowy w następujących przypadkach:
1) Wystąpienia okoliczności (w tym siły wyższej), których Strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
2) Zmian regulacji prawnych lub wytycznych, wpływających na zakres lub sposób realizacji przedmiotu zamówienia, skutkujących koniecznością zmiany terminu realizacji określonego w umowie,
3) Zmiany terminu realizacji projektu pn. „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu” finansowanego w ramach POIiŚ.
2. Zmiany zakresu rzeczowego w następujących przypadkach:
1) Zmian regulacji prawnych lub wytycznych, wpływających na zakres lub sposób realizacji przedmiotu zamówienia, skutkujących koniecznością zmiany zakresu rzeczowego lub sposobu jego realizacji,
2) Wystąpienia okoliczności (w tym siły wyższej), których Strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
3) Zmiany osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, pod warunkiem, że zaproponowane przez Wykonawcę nowe osoby posiadać będą kwalifikacje nie gorsze niż te, które wskazano w ofercie,
4) Zmiany zakresu rzeczowego projektu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu”, potwierdzonej aneksem do umowy dofinansowania.
3. W odniesieniu do pozostałych sytuacji:
1) Zmian formalnych w umowie (np. zmiana nr rachunku bankowego),
2) W przypadku zaistnienia innej okoliczności, niemożliwej do przewidzenia w dniu podpisania umowy, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, a która uniemożliwia Wykonawcy prawidłowe wykonanie zobowiązań lub powoduje nieaktualność postanowień umowy,
3) W przypadku zmian spowodowanych zaleceniami organów administracji publicznej
w zakresie przedmiotu, wynagrodzenia i terminu realizacji umowy.

Szczegółowe informacje zawarte są w stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia Zapytaniu Ofertowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:
1) Formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do Zapytania, zawierający cenę netto + VAT skalkulowaną za całość przedmiotu zamówienia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, pod rygorem odrzucenia oferty;
2) Wykaz wykonanych zamówień, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zapytania. Do Wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie (np. referencje, opnie itp.) oraz portfolio;
3) Wykaz osób, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Zapytania;
4) Dokument potwierdzający wniesienie wadium (w sytuacji gdy wadium wniesione zostało w formie innej niż pieniężna);
5) Pełnomocnictwo (jeżeli upoważnienie do reprezentacji podmiotu nie wynika
z dokumentów rejestrowych). Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
6) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu z rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z zapłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
8) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
9) Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Zapytania.
10) Oświadczenie w zakresie dysponowania zasobami innych podmiotów (jeśli dotyczy), którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Zapytania.
11) W sytuacji gdy Wykonawca zastrzeże część oferty tajemnicą przedsiębiorstwa, załączy on do oferty uzasadnienie dokonania niniejszego zastrzeżenia.
2. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca powinien przedstawić umowę regulująca współpracę Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, o ile taka sytuacja wystąpi.
4. Przed podpisaniem umowy wybrany w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wypełniony załącznik nr 1A do Zapytania – formularz wyceny szczegółowej etapów realizacji zamówienia podlegających odbiorom częściowym.

Szczegółowe informacje zawarte są w stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia Zapytaniu Ofertowym.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Szczegółowe informacje zawarte są w stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia Zapytaniu Ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty spełniające wymagania Zapytania Ofertowego zostaną ocenione przez Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, tj.:

A. cena (C) – waga kryterium 70%
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Wykonawcy będą oceniani wg. następującego wzoru:
C= (Najniższa cena/Cena badanej oferty) x 70 pkt

B. Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie i obróbkę zdjęć (D1) – waga kryterium 10%
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych
w Wykazie osób w następujący sposób:
• 0 pkt – za posiadanie doświadczenia w realizacji 2 sesji zdjęciowych realizowanych na potrzeby kampanii o charakterze informacyjnym i/lub promocyjnym,
• 5 pkt – za posiadanie doświadczenia w realizacji 3 - 4 sesji zdjęciowych realizowanych na potrzeby kampanii o charakterze informacyjnym i/lub promocyjnym,
• 10 pkt – za posiadanie doświadczenia w realizacji co najmniej 5 sesji zdjęciowych realizowanych na potrzeby kampanii o charakterze informacyjnym i/lub promocyjnym.
Zamawiający, na potrzeby dokonania oceny w przedmiotowym kryterium, nie dopuszcza wskazywania na nowe osoby lub na dodatkowe doświadczenie na etapie po upływie terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza składanie przez Wykonawcę wyjaśnień odnoszących się do zaoferowanych w ofercie osób.

C. Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie witryny internetowej (D2) – waga kryterium 10%
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych
w Wykazie osób w następujący sposób:
• 0 pkt – za posiadanie doświadczenia w realizacji 2 zadań polegających na wykonaniu responsywnej strony internetowej o charakterze informacyjnym i/lub promocyjnym.
• 5 pkt – za posiadanie doświadczenia w realizacji 3 - 4 zadań polegających na wykonaniu responsywnej strony internetowej o charakterze informacyjnym i/lub promocyjnym,
• 10 pkt – za posiadanie doświadczenia w realizacji co najmniej 5 zadań polegających na wykonaniu responsywnej strony internetowej o charakterze informacyjnym i/lub promocyjnym.
Zamawiający, na potrzeby dokonania oceny w przedmiotowym kryterium, nie dopuszcza na wskazywania na nowe osoby lub na dodatkowe doświadczenie na etapie po upływie terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza składanie przez Wykonawcę wyjaśnień odnoszących się do zaoferowanych w ofercie osób.

D. Doświadczenie osoby odpowiedzialnej za realizację filmów promocyjnych (D3) – waga kryterium 10%
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych
w Wykazie osób w następujący sposób:
• 0 pkt – za posiadanie doświadczenia w realizacji do 2 zadań polegających na wykonaniu filmu o charakterze informacyjnym i/lub promocyjnym.
• 5 pkt – za posiadanie doświadczenia w realizacji 3 - 4 zadań polegających na wykonaniu filmu o charakterze informacyjnym i/lub promocyjnym,
• 10 pkt – za posiadanie doświadczenia w realizacji co najmniej 5 zadań polegających na wykonaniu filmu o charakterze informacyjnym i/lub promocyjnym.
Zamawiający, na potrzeby dokonania oceny w przedmiotowym kryterium, nie dopuszcza na wskazywania na nowe osoby lub na dodatkowe doświadczenie na etapie po upływie terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza składanie przez Wykonawcę wyjaśnień odnoszących się do zaoferowanych w ofercie osób.

Łączna suma punktów (S) ze wszystkich kryteriów (z uwzględnieniem wag):
S = C + D1 + D2 + D3

2. W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie w pełni jasna może on się zwrócić do Wykonawcy o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty. Wyjaśnienia Wykonawcy nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie (a w pozostałych kryteriach Wykonawcy otrzymali taką samą liczbę punktów), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

Wykluczenia

Szczegółowe informacje zawarte są w stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia Zapytaniu Ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRAWOSŁAWNA DIECEZJA LUBELSKO CHEŁMSKA

Adres

Ruska 15

20-126 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

817477478

Fax

814444162

NIP

9462113269

Tytuł projektu

Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu

Numer projektu

POIS.08.01.00-00-1035/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Wyspiański Sławomir Consulting, ul. Ametystowa 20/6, 20-577 Lublin – oferowana cena brutto 398.753,70 PLN. Łączna liczba punktów dla oferty = 100. Oferta wpłynęła dnia 12.04.2019r. o godzinie 10:15.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu z dnia 03.04.2019r.
Liczba wyświetleń: 167