Strona główna
Logo unii europejskiej

Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz modelu hydraulicznego i hydrodynamicznego sieci wodociągowej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania

Data publikacji: 29.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1176477

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
07.05.2019 r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej/ym kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, zaadresowanej:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o.
ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów
„Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS ...”
Nie otwierać przed dniem 24 kwietnia 2019 r., godz. 14.00

2. Opakowanie oferty powinno być opatrzone pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem, co pozwoli na odesłanie oferty, która wpłynęła po terminie składania ofert.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji, czy też nieprawidłowego zaadresowania w postaci niewłaściwego jej skompletowania lub przedterminowego otwarcia.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu do składania ofert. Zarówno zmiana jak wycofanie wymaga formy pisemnej.
5. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. W opakowaniu musi być zamieszczone oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty.
6. Jeżeli Wykonawca dokonuje kilku zmian, każdą kolejną kopertę zawierającą zmianę należy opatrzyć napisem: Zmiana nr …
7. Termin składania ofert upływa 24 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
8. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.:
(sekretariacie) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Łukiewicz i Anna Luchowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

84 53 53 830 i 84 53 53 831

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz modelu hydraulicznego i hydrodynamicznego sieci wodociągowej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: hrubieszowski Miejscowość: Hrubieszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz modelu hydraulicznego i hydrodynamicznego sieci wodociągowej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania

Przedmiot zamówienia

Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz modelu hydraulicznego i hydrodynamicznego sieci wodociągowej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania - szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ.

Kod CPV

38221000-0

Nazwa kodu CPV

Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

48 00 00 00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48 61 00 00-7 Systemy baz danych
72 26 30 00-6 Usługi wdrażania oprogramowania
38 42 10 00-2 Urządzenia do pomiaru przepływu
32 26 00 00-3 Urządzenia do przesyłu danych
48 15 00 00-4 Pakiet oprogramowania dla sterowania procesowego
48 70 00 00-5 Pakiety oprogramowania użytkowego
48 10 00 00-9 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania
51 20 00 00-4 Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji
72 26 00 00-5 Usługi w zakresie oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w okresie 15 miesięcy, liczonych począwszy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 31 października 2020 roku.
2. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia, uwzględniający III etapy prac, tj:
a) ETAP I, obejmujący prace przygotowawcze, zakup materiałów wejściowych do realizacji projektu, dostawę sprzętu komputerowego, uzgodnienie struktury bazy GIS, opracowanie projektu funkcjonalnego systemu – realizowany w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.
b) ETAP II, obejmujący dostawę i wdrożenie platformy GIS wraz z modułami informatycznymi, uzupełnienie bazy danych GIS w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, opracowanie modelu numerycznego systemu dystrybucji wody i jego kalibrację, opracowanie procedur oraz przeprowadzenie działań mających na celu integrację systemów informatycznych, dostawa oprogramowania do modelowania sieci wodociągowej, przeprowadzenie działań mających na celu weryfikację modelu matematycznego – realizowany w terminie do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.
c) ETAP III, obejmujący testy funkcjonowania wszystkich elementów systemu, w tym zagadnienia związane z wymianą danych pomiędzy systemem GIS i modelem, modelem i billingiem oraz systemem SCADA, modelem i systemem GIS; ponadto, w zakres ETAPU III wchodzić będzie również:
 opracowanie i przekazanie kompletu dokumentacji powykonawczych, instrukcji obsługi, użytkowania systemu GIS i modelu matematycznego,
 przeprowadzenie cyklu szkoleń Zamawiającego z obsługi wdrożonych systemów,
 wykonanie odbiorów końcowych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1. Nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie usługę wraz z dostawą sprzętu (w ramach jednej lub kilku umów), polegającą na:
1.1. opracowaniu i wdrożeniu co najmniej jednego matematycznego modelowania hydraulicznego sieci wodociągowej dla aglomeracji o liczbie mieszkańców min. 15 tys., przy czym model posiadał minimum 800 węzłów przeliczanych jednorazowo, został skalibrowany w oparciu o min. 10 poprawnie zarejestrowanych ciągów pomiarowych ciśnienia i przepływu, pochodzących z kampanii pomiarowej i/lub systemu SCADA;
1.2. wykonaniu co najmniej 1 wdrożenia w przedsiębiorstwie komunalnym systemu lub oprogramowania do diagnostyki systemu wodociągowego lub kanalizacyjnego, opartego na statystycznej analizie danych polegającej na prognozie stanu awarii,
1.3. wdrożeniu w przedsiębiorstwach wod-kan co najmniej 2 systemów informacji przestrzennej GIS, zintegrowanych z systemami (modułami) towarzyszącymi (przynajmniej w zakresie jednego z systemów takich jak: billing, SCADA, model hydrauliczny), przy czym wartość całego wdrożonego systemu była większa od 100 tys. zł brutto,
1.4. wdrożeniu co najmniej 2 zintegrowanych systemów informacji przestrzennej GIS, wyposażonych w mobilne rozwiązania pracujące na urządzeniach w trybie online (wyposażonych min. w mobilny GIS oraz moduł dyspozytorski).
UWAGA:
1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, zobowiązany jest wykazać, że podmioty te będą bezpośrednio zaangażowane w realizację przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1. Dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawi wykaz osób (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ) o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach, doświadczeniu i wykształceniu co najmniej:
a) Kierownik Projektu (1 osoba) – osoba posiadająca wykształcenie wyższe informatyczne, co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe rozumiane jako udział w realizacji co najmniej 2 projektów informatycznych o łącznej wartości co najmniej 500 tys. zł brutto, każdy w roli kierownika projektu, polegających na budowie systemu informatycznego obejmującego wdrożenie i konfigurację oprogramowania, w tym przynajmniej jeden o wartości co najmniej 200 tys. zł brutto obejmujący dostawę i wdrożenie systemu informatycznego klasy GIS;
b) Ekspert 1 - Kierownik Wdrażania systemu GIS (1 osoba), posiadający wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu projektami informatycznymi, w tym co najmniej 2 wdrożeniami systemów informacji przestrzennej GIS, zintegrowanymi przynajmniej w zakresie jednego z następujących systemów: billing, SCADA, model hydrauliczny.
c) Ekspert 2- Programista GIS (1 osoba), posiadający wykształcenie wyższe informatyczne oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie nabyte przy wdrożeniu co najmniej 2 systemów informacji przestrzennej w przedsiębiorstwach wod-kan, dotyczące systemów wodociągowych na terenie aglomeracji miejskich.
d) Ekspert 3 - Specjalista ds. modelowania hydrauliki sieci wodociągowej (1 osoba), posiadający wykształcenie wyższe techniczne, w ciągu ostatnich 3 lat opracował (lub kierował zespołem specjalistów, który opracował lub wdrożył) matematyczny model sieci dla minimum 1 aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 15 tys., przy czym co najmniej jeden z modeli posiadał co najmniej 800 węzłów i został skalibrowany w oparciu o min. 10 poprawnie zarejestrowanych ciągów pomiarowych ciśnienia i przepływu, pochodzących z kampanii pomiarowej i/lub systemu SCADA;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

\Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:
1. Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
2. Posiadanie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym co najmniej przedmiot zamówienia, na sumę gwarancyjną minimum 500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.
4. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach złożonych przez Wykonawcę w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, podane w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut NBP, Wykonawca powinien przyjąć kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Warunek będzie weryfikowany dwuetapowo - na etapie składania ofert na podstawie oświadczenia zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, natomiast od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona Zamawiający zażąda przedłożenia dokumentów, o których mowa w Dziale XIII. SIWZ pkt 2 ppkt 2.1-2.2.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający wykluczy z postępowania:
1.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
1.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
1.1.1. o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600),
1.1.2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny,
1.1.3. skarbowe,
1.1.4. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
1.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ppkt 1.2;
1.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
1.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
1.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
1.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
1.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
1.9. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
1.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018r. poz. 703);
1.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z .2018r. poz. 798 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w następujących przypadkach:
2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017r. poz. 1508 z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017r., poz. 2344 z późn. zm.);
2.2. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
2.3. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2.2;
2.4. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP (pkt 1 ppkt 1.4), chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
1. zmiany wysokości wynagrodzenia brutto, jeżeli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości stawki podatku VAT.
2. zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia, spowodowanego wstrzymaniem realizacji usługi ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy.
3. zmiany terminu wykonania zamówienia maksymalnie do 31 października 2020 roku.
4. zmiany terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej;
5. zmiany terminów związanych z zapewnieniem finansowania zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Dokumenty wymagane na etapie składania ofert:
1.1. Formularz oferty zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
1.2. Oświadczenie Wykonawcy dot.spełniania warunków udziału w postępowaniu - zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
1.3. Oświadczenie Wykonawcy dot.przesłanek wykluczenia z postępowania - zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
1.4. Dowód wniesienia wadium.
1.5. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i art. 14 RODO - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
1.6. Kosztorys ofertowy;
1.7. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy bądź Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - o ile dotyczy.
1.8. Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - o ile dotyczy.
2. Dokumenty składane po otwarciu ofert:
2.1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA:
1. Potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:
1.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.;
1.2. Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
1.3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
1.4. Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji- o ile nie są one ogólnodostępne w bezpłatnych bazach danych;
2. Potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:
2.1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym co najmniej przedmiot zamówienia, na sumę gwarancyjną minimum 500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) wraz z dowodem opłacenia wymaganych składek. W przypadku, gdy termin ważności umowy ubezpieczenia OC/polisy upływa przed datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca dodatkowo przedkłada oświadczenie, że przed upływem terminu ważności umowy ubezpieczenia OC/polisy przedłuży jej ważność na okres do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, według wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.
2.2. Dokument/y - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy - min. 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), wydane/a nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
2.3. Wykaz usług wraz z dostawą sprzętu wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena - 60 %
liczone wg wzoru:
C = C min (najniższa zaoferowana cena netto z ofert niepodlegających odrzuceniu) / Cena netto badanej oferty x 60 pkt

Okres gwarancji jakości (mierzony w jednostce czasu "miesiąc")- 40%
G = okres gwarancji jakości z badanej oferty / 72 miesiące x 40 pkt
UWAGA:
Maksymalną ocenianą wartością będzie okres gwarancji jakości wynoszący 72 miesiące.
Minimalny wymagany okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące. Oferty z okresem gwarancji jakości krótszym niż 24 miesiące będą podlegać odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

Najkorzystniejsza oferta = liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena”
+ liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości”

Wykluczenia

1. Zamawiający wykluczy z postępowania:
1.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
1.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
1.1.1. o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600),
1.1.2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny,
1.1.3. skarbowe,
1.1.4. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
1.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ppkt 1.2;
1.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
1.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
1.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
1.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
1.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
1.9. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
1.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018r. poz. 703);
1.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z .2018r. poz. 798 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w następujących przypadkach:
2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017r. poz. 1508 z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017r., poz. 2344 z późn. zm.);
2.2. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
2.3. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2.2;
2.4. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP (pkt 1 ppkt 1.4), chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W HRUBIESZOWIE

Adres

Krucza 20

22-500 Hrubieszów

lubelskie , hrubieszowski

Numer telefonu

84 535 38 11

Fax

84 535 38 48

NIP

9191257274

Tytuł projektu

Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0001/17-00

Inne źródła finansowania

Wkład własny do projektu zostanie wniesiony ze środków własnych Zamawiającego.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

KartGIS Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 09.05.2019 r., godz. 12:43
Cena oferty: 425 200,00 zł netto / 522 996,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 337