Strona główna
Logo unii europejskiej

Roboty remontowe w budynku Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego w Puławach

Data publikacji: 01.04.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1176435

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego w Puławach al. Partyzantów 16; 24-100 Puławy, Sekretariat, do dnia 24.04.2019 r. do godz. 10:00
2. Kopertę zewnętrzną (nie oznakowaną nazwą Wykonawcy) należy zaadresować: Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego w Puławach al. Partyzantów 16; 24-100 Puławy z dopiskiem: Oferta – Roboty remontowe w budynku Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego w Puławach oraz „Nie otwierać przed 24.04.2019 r. godz. 10:00”.

Jednocześnie zmianie ulega załącznik nr 3 do Zapytania – Wzór umowy, §10, który otrzymuje brzmienie:
1. Rozliczenie za wykonanie zamówienia nastąpi jedną fakturą końcową.
2. Faktura końcowa zostanie wystawiona na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wpływu faktury.
4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.

W dniu 16.04.2019 r. załączono dodatkowe Specyfikacje Techniczne i przedmiary w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego w Puławach al. Partyzantów 16; 24-100 Puławy, Sekretariat, do dnia 17.04.2019 r. do godz. 10:00
2. Kopertę zewnętrzną (nie oznakowaną nazwą Wykonawcy) należy zaadresować: Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego w Puławach al. Partyzantów 16; 24-100 Puławy z dopiskiem: Oferta – Roboty remontowe w budynku Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego w Puławach oraz „Nie otwierać przed 17.04.2019 r. godz. 10:00”.
3. W przypadku braku ww. danych na kopercie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania ofert pocztą lub poczta kurierską - jej nieotwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert.
4. Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
5. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie Wykonawcy.
6. Oferta powinna być sporządzona na załączonym formularzu oferty w sposób czytelny,
w języku polskim.
7. Oferta i dokumenty składane wraz z ofertą powinny być napisane czytelnie, pismem utrwalonym na papierze w sposób trudnościeralny.
8. Zaleca się, aby oferta i składane wraz z nią dokumenty były zszyte lub spięte w sposób trwały(np. zbindowana), a te jej strony, które są zapisane treścią, ponumerowane.
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
1) poczty,
2) kuriera,
3) lub dostarczona osobiście, do siedziby Zmawiającego: Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego
w Puławach al. Partyzantów 16; 24-100 Puławy
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Paciorek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

668 380 314

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje remont pomieszczeń znajdujących się w Pałacu im. Księcia A. J. Czartoryskiego al. Partyzantów 14; 24-100 Puławy zgodnie z załączoną do niniejszego zapytania dokumentacją projektową w ramach projektu pn. „Rozwój placówki oświatowej prowadzonej przez "Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego" w Puławach” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna
2. Zadanie obejmuje m.in.:
1) rozbiórkę ścian działowych, których stan techniczny zagraża bezpieczeństwu użytkowania i postawienie nowych ścianek w technologii lekkiej;
2) remont ścian, sufitów i podłóg;
3) wymianę stolarki drzwiowej;
4) remont balustrady;
5) wymianę grzejników oraz instalacji elektrycznej (tablice, instalacja, oprawy).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.
5. Materiały użyte przez wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202
ze zm.).
6. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne ze wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
7. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z podrozdziałem 6.5.2 ust. 5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim musza odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby spełnione zostały wymagania stawiane przez Zmawiającego. Materiały i urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami produktów/producentów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt w opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach użytkowych i cechach jakościowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
8. W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
9. W każdym przypadku użycia w Zapytaniu lub załącznikach oznakowania określonego w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dostawy spełniają wymagania równorzędne.
UWAGA!
Ze względów na ograniczone parametry techniczne bazy konkurencyjności część dokumentacji projektowej została umieszczona w sekcji "Pytania i wyjaśnienia" niniejszego ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: puławski Miejscowość: Puławy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniająca się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy w Gimnazjum im. Ks. A. J. Czartoryskiego.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje remont pomieszczeń znajdujących się w Pałacu im. Księcia A. J. Czartoryskiego al. Partyzantów 14; 24-100 Puławy zgodnie z załączoną do niniejszego zapytania dokumentacją projektową w ramach projektu pn. „Rozwój placówki oświatowej prowadzonej przez "Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego" w Puławach” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna
2. Zadanie obejmuje m.in.:
1) rozbiórkę ścian działowych, których stan techniczny zagraża bezpieczeństwu użytkowania i postawienie nowych ścianek w technologii lekkiej;
2) remont ścian, sufitów i podłóg;
3) wymianę stolarki drzwiowej;
4) remont balustrady;
5) wymianę grzejników oraz instalacji elektrycznej (tablice, instalacja, oprawy).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.
5. Materiały użyte przez wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202
ze zm.).
6. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne ze wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
7. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z podrozdziałem 6.5.2 ust. 5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim musza odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby spełnione zostały wymagania stawiane przez Zmawiającego. Materiały i urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami produktów/producentów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt w opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach użytkowych i cechach jakościowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
UWAGA!
Ze względów na ograniczone parametry techniczne bazy konkurencyjności część dokumentacji projektowej została umieszczona w sekcji "Pytania i wyjaśnienia" niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

45453000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty remontowe i renowacyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 31.07.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykonania co najmniej 1 zadania polegającego na remoncie, przebudowie, budowie budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej, obejmujące swym zakresem roboty ogólnobudowlane
i instalacyjne (sanitarne i elektryczne) o wartości min. 250 000,00 brutto

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1422 ze zm.) pod pojęciem budynek zamieszkania zbiorowego należy rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi,
w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny. Natomiast pod pojęciem budynku użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu robót budowalnych polegających na remoncie, przebudowie, budowie budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej, obejmujące swym zakresem roboty ogólnobudowlane i instalacyjne (sanitarne i elektryczne) o wartości min. 250 000,00 brutto, wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsc wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się należycie wykonanym, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonym co najmniej jednym zadaniem polegającym na remoncie, przebudowie, budowie budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej, obejmujące swym zakresem roboty ogólnobudowlane i instalacyjne (sanitarne i elektryczne) o wartości min. 250 000,00 brutto

UWAGA!
Niespełnienie przez Wykonawcę warunków wymienionych w dziale III "Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia” skutkuje odrzuceniem złożonej przez niego oferty

Dodatkowe warunki

1. Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. W celu stwierdzenia braku powiązań, o których mowa w ust. 2 Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w załączniku nr 4 do Zapytania.

UWAGA!
Podmioty powiązane z Zamawiającym w sposób, o którym mowa w ust. 2 zostaną wykluczone z postępowania.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie informacje zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania.
2. Wykonawca może wnosić o przedłużenie czasu wykonania umowy, jeżeli ma opóźnienia lub może być opóźniony w wykonaniu robót z powodu następujących okoliczności:
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego,
2) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać zgłoszony zamawiającemu i zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy,
3) poleceń wydawanych przez Inspektora Nadzoru mających wpływ na termin wykonania lecz nie wynikających z uchybień Wykonawcy,
4) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usuniecie wad w projekcie,
5) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót z przyczyn niezależnych od wykonawcy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach, gdy:
1) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy instytucjami nadzorującymi wdrażanie projektu,
3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących projektu.
4. W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się, za zgodą zamawiającego, możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż określono to w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robót zamiennych). Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej takie parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty) i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania robót, o której mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami:
1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia,
4) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
5) stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów
w dokumentacji projektowej,
6) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej,
7) są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
8) wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany kierownika budowy i kierowników robót, przy czym osoby zastępujące muszą spełniać warunki określone w Zapytaniu.
6. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie będących następstwem działania organów administracji, w szczególności:
1) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,
2) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,
3) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
4) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,
5) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wraz z podpisanym formularzem ofertowym Wykonawca złoży:
1) pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię, jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dokumentów dostępnych na stronach internetowych (odpis z KRS, wpis do CEiDG).
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsc wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji
o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone.
3) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych – Załącznik nr 4 do Zapytania.
Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w wykazie j/w skutkuje odrzuceniem oferty.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie zamierza udzielać zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5 Wytycznych, tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteriami oceny ofert są:
1) cena ofertowa o wadze 80 %
2) okres gwarancji o wadze 20 % (oferowany okres gwarancji Wykonawca poda
w formularzu oferty).
2. Każda oferta będzie oceniana w skali 100 pkt.
3. Liczba punktów w kryterium cena będzie obliczona na podstawie następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena
C = ---------------------------------------- x 80 pkt
cena oferty badanej

4. Punkty w kryterium „okres gwarancji” przyznawane będą w następujący sposób:
1) okres gwarancji wynoszący 3 lata – 0 pkt,
2) okres gwarancji wynoszący 4 lata –10 pkt,
3) okres gwarancji wynoszący 5 lat – 20 pkt,

Uwaga!
Zamawiający zastrzega, iż oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata
i dłuższy niż 5 lat. Wykonawca poda okres gwarancji w pełnych latach. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym oferowanego okresu gwarancji, lub poda okres inny niż jeden ze wskazanych powyżej, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje okres gwarancji wynoszący 3 lata i przyzna ofercie 0 punktów w tym kryterium.

5. Liczba punktów przyznana ofercie badanej jest sumą punktów otrzymanych
w kryterium „cena” i punktów otrzymanych w kryterium „okres gwarancji”.
6. Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegającej odrzuceniu.
7. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród nieodrzuconych ofert.

Wykluczenia

1. Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. W celu stwierdzenia braku powiązań, o których mowa w ust. 2 Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w załączniku nr 4 do Zapytania.

UWAGA!
Podmioty powiązane z Zamawiającym w sposób, o którym mowa w ust. 2 zostaną wykluczone z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.KSIĘCIA ADAMA CZARTORYSKIEGO W PUŁAWACH

Adres

al. Partyzantów 16

24-100 Puławy

lubelskie , puławski

Numer telefonu

668380314

NIP

7162774936

Tytuł projektu

Rozwój placówki oświatowej prowadzonej przez "Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego" w Puławach

Numer projektu

RPLU.13.07.00-06-0015/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego w Puławach, zwane dalej Zamawiającym, informuję, że w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożył:Paweł Dołgan EMPORA ul. Sasankowa 5/15
20-537 Lublin.
Wykonawca nie złożył wraz z ofertą wszystkich wymaganych dokumentów tj. nie załączył dowodów określających, czy roboty ujęte w wykazie robót budowlanych (załącznik nr 2 do zapytania) zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (dział XIII pkt 2 zapytania). Zgodnie z działem XIII Zapytania: „Brak złożenia w ofercie któregokolwiek
z dokumentów wymienionych w wykazie j/w skutkuje odrzuceniem oferty.”
Jednocześnie Zamawiający informuje, że cena złożonej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.
Liczba wyświetleń: 145