Strona główna
Logo unii europejskiej

Modernizacja wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Opolu: • Zadanie nr 2 Modernizacja wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej – koszty kwalifikowane - kontrakt nr 4 • Zadanie nr 3 Modernizacja wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej – koszty niekwalifikowane - kontrakt nr 6 i kontrakt nr 7 Znak postępowania: JRP/ZP-253-2/19

Data publikacji: 29.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1176269

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z opublikowaniem przetargu na zadanie j.w. Zamawiający upublicznił w dniu 15.04.2019 r na stronie internetowej Zamawiającego www.wikopole.com.pl kolejne 2 dokumenty:
 Ogólny Plan Jakości.
 Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
Załączniki te zostały wskazane w SIWZ w Rozdziale B w pkt VIII ppkt. 7 i 8 Wymagania specjalne i stanowią jej integralną część.
Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji – jest dokumentem opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju i powszechnie dostępny.
Ogólny Plan Jakości to procedury opracowane przez Inżyniera Kontraktu spójne z zapisami Kontraktu.
Opublikowanie w/w załączników nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert przez Wykonawców.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Dziale Przetargów Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., przy ul. Oleskiej 64, budynek A, do dnia 24.04.2019 r. do godz. 10.00. Oferty przetargowe powinny wpływać do Działu Przetargów Spółki w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 15.00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.skrzypczak@wikopole.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Renata Skrzypczak - w sprawie procedury, Adem Piwko - w sprawie przedmiotu zamówienia

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

774435907

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych polegających na modernizacji wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1,9 km z rur od Ø63 PEHD do Ø200 kam. Zakres zamówienia obejmuje następujące kontrakty zadań nr 2 i 3 Projektu „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno ściekowej” współfinasowanego w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, priorytet II Ochrona środowiska w tym adaptacja klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Fundusz Spójności Unii Europejskiej:
1.1. Zadanie nr 2: Modernizacja wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej – koszty kwalifikowane:
• kontrakt nr 4 – „Wykonanie automatycznej pompowni ścieków zlokalizowanej w zbiorniku bezodpływowym SUW Grotowice i przerzut ścieków z SUW Grotowice do kanalizacji miejskiej w rejonie ul. Adama wraz z przejściem pod torami PKP”.

1.2. Zadanie nr 3: Modernizacja wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej – koszty niekwalifikowane:

• kontrakt nr 6 –„ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torowej w Opolu wraz z kanałami bocznymi”.
• kontrakt nr 7 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bierkowickiej”.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji oraz rozbudowie sieci kanalizacyjnej w Opolu.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje następujące kontrakty:
1. Kontrakt nr 4 – „Wykonanie automatycznej pompowni ścieków zlokalizowanej w zbiorniku bezodpływowym SUW Grotowice i przerzut ścieków z SUW Grotowice do kanalizacji miejskiej w rejonie ul. Adama wraz z przejściem pod torami PKP”.
Przedmiotem przedsięwzięcia będzie budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø63x5.8mm PEHD wraz z przepompownią ścieków sanitarnych Ø 1200 mm na terenie stacji „SUW Grotowice” w rejonie ul. Adama w Opolu. Rurociąg tłoczny przebiegać będzie od projektowanej przepompowni ścieków sanitarnych znajdującej się na terenie stacji „SUW Grotowice” do istniejącej studni znajdującej się w ul. Adama. Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje:
- rurociąg tłoczny z rur PEHD, SDR 11, Ø 63x5,8mm, L = 481,00 m
- rurociąg tłoczny z rur PEHD, SDR 11, Ø 110x10mm, L = 4,00 m
- kanalizacja sanitarna z rur PVC SN8, Ø 160x4,7mm, L = 3,00 m
- przepompownia ścieków Ø 1200mm, szt. – 1
- komora zasuw KZ1, K22 Ø 1200mm, szt. – 2

2. Kontrakt nr 6 –„ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torowej w Opolu wraz z kanałami bocznymi” .
Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Opolu przy ul. Torowej. Projekt obejmuje sieć główną wraz z przyłączami do istniejących budynków znajdujących się na trasie projektowanej kanalizacji.

Zakres robót w ramach inwestycji:
- rurociąg grawitacyjny z rur kamionkowych Ø 200 mm, L=344,0m
- rurociąg grawitacyjny z rur PVC Ø l60 mm, L= 6,0m
- rurociąg tłoczny z rur PE Ø 50 mm, L= 154,0m
- przyłącza kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV Ø 160mm, L= 35,0m
- przyłącza kanalizacji tłocznej z rur PE Ø 40mm, L=30,0m

3.Kontrakt nr 7 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bierkowickiej”
Przedmiotem przedsięwzięcia będzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Opolu na ul. Bierkowickiej, na północ od obwodnicy północnej. Projekt obejmuje sieć główną i przyłącza do istniejących budynków, znajdujących się na trasie projektowanej kanalizacji.
Zakres robót w ramach inwestycji:
- rurociąg grawitacyjny z rur kamionkowych Ø 200 mm, L=500,0m
- rurociąg grawitacyjny z rur PVC Ø 160 mm, L= 87,0m
- rurociąg tłoczny z rur PE 100 Ø 90 mm SDR 17 PN 10, L=233,0m
- przepompownia ścieków podziemna z urządzeniami - 1 szt.
- komora zasuw - 1 szt.
- komora pomiarowa - 1szt
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w specyfikacji sektorowej - rozdział B, oraz w załaczonej do SIWZ dokumentacji technicznej, kórą można pobrać ze strony : https://bip.wikopole.com .pl
link: https://bip.wikopole.com.pl/1489/207/modernizacja-wraz-z-rozbudowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-opolu.html

Kod CPV

45231300-8

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
- 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia rozumiany jako Czas na Ukończenie zgodnie z Subklauzulą 8 (Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie) Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu „Czerwona Książka FIDIC” określa się na okres : od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r. Przed przystąpieniem do realizacji każdej części robót Wykonawca każdorazowo uzgodni termin wykonawstwa z zarządcą dróg tj. Miejskim Zarządem Dróg w Opolu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zadania/zadań polegających na budowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej z PVC/PE o średnicy min. Dn150 o łącznej długości min. 1500 m;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Dysponowanie osobą na stanowisko Przedstawiciela Wykonawcy posiadającą wyższe wykształcenie techniczne, doświadczenie w realizacji inwestycji infrastrukturalnych,

2. Dysponowanie osobą na stanowisko Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz aktualny wpis (z opłaconymi składkami) na listę członkostwa właściwej izby samorządu zawodowego, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami, (tj. na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót) podczas realizacji zadania/zadań polegających na budowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej z PVC/PE o średnicy min. Dn150 o łącznej długości 1000 m
3. Dysponowanie min 1 osobą na stanowisko Kierownika robót drogowych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz aktualny wpis (z opłaconymi składkami) na listę członkostwa właściwej izby samorządu zawodowego,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Posiadanie wolnych środki finansowe w wysokości co najmniej 300 000 PLN lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 300 000 PLN. Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/

Dodatkowe warunki

1. Zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjęcie ich bez zastrzeżeń.

UWAGA: Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z kompletną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załacznikami stanowiącymi integralne jej częsci. Są to w szczególności: wzór umowy - Kontrakt, formularz ofertowy oraz dokumentacje techniczne poszczególnych kontraktów. Ze względu na ograniczenia niniejszego ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności (maksymalna wielkość załaczników nie może przekroczyć łacznie 20 MB) kompletna SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego https://bip.wikopole.com.pl.
link: https://bip.wikopole.com.pl/1489/207/modernizacja-wraz-z-rozbudowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-opolu.html


2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 65.000 zł. Szczegóły wniesienia wadium określone są w SIWZ

3. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej netto. Szczegóły wniesieniazabezpieczenia określone są w SIWZ

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewidział możliwość istotnej zmiany (aneksowania) umowy o udzielenie zamówienia sektorowego. w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach wskazanych we wzorze umowy na przedmiotowe zadanie, w szczególności w zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia, zakresu prac, robót dodatkowych.


Wzór umowy - Kontraktu znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: https://bip.wikopole.com.pl

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta powinna zawierać „FORMULARZ OFERTOWY", wg załączonego wzoru do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierający następujące załączniki:
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
a) Oświadczenia wykonawcy (wg wzoru Załącznik nr 1), - dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
b) Wykaz robót budowlanych (w Załączniku nr 4) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (pkt.I.1.1 b rozdz. A SIWZ)
c) Wykaz osób w Załączniku nr 3, (potwierdzający spełnienie warunku opisanego w pkt.I.1.1c,d,e rozdz. A SIWZ)
d) Oświadczenie Wykonawcy, że osoby przewidziane do udziału w wykonywaniu zamówienia na stanowiskach Kierownika budowy oraz Kierownika robót drogowych wskazane w Załączniku nr 3 posiadają:
- uprawnienia budowlane w wymaganych przez Zamawiającego specjalnościach i zakresach,
- aktualny wpis (wraz z opłaconymi składkami) na listę członkostwa właściwej izby samorządu zawodowego, oraz
- co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami (dot. kierownika budowy).
e) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert .
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania do Formularza ofertowego należy dołączyć:
a) oświadczenie wykonawcy (wg wzoru Załącznik nr 2) o braku podstaw do wykluczenia,
b) dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 u.p.z.p. - jeżeli dotyczą,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 u.p.z.p., albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji.

3) Wyceniony przedmiar robót - Załącznik nr 7, w tym:
a) Załącznik 7a - Wyceniony Przedmiar Robót - kontrakt nr 4 – SUW GROTOWICE
b) Załącznik 7b - Wyceniony Przedmiar Robót - kontrakt nr 6 - ul. Torowa
c) Załącznik 7c - Wyceniony Przedmiar Robót - kontrakt nr 7 - ul. Bierkowicka

4) Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (o ile dotyczy)
5) Informacje czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, ze wskazaniem nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
6) Informację o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym ( Załącznik nr 5).
7) Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO” (wg wzoru na załączniku nr 6 do Formularza ofertowego),
b) potwierdzenie o zapoznaniu się informacją na Załączniku nr 8 do Formularza ofertowego - „Ochrona danych osobowych - wypełnienie obowiązku informacyjnego” .

Zamówienia uzupełniające

Jeżeli w toku realizacji zamówienia, pojawi się konieczność wykonania zamówień uzupełniających, które nie przekroczą 20 % wartości zamówienia podstawowego, to Zamawiający udzieli je Wykonawcy zadania (pkt 5.6 ppkt 5 Zasad udzielania zamówień sektorowych podprogowych (załącznika do Regulaminu Udzielania Zamówień w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.), przy czym wartość zamówienia uzupełniającego zostanie obliczona w oparciu o czynniki cenotwórcze z oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena całkowita netto [zł] – 95 %
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 95
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert ważnych
- Cof – cena badanej oferty
2. Okres gwarancji jakości - max. 5%
W kryterium tym będzie oceniany udzielony okres gwarancji jakości na roboty budowlane, dla których wymagany minimalny okres wynosi 3 lata. Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie tego terminu (max 5 punktów) – stosownie do wskazania Wykonawcy w ZAŁĄCZNIKU DO OFERTY, w pozycji: „Okres Zgłaszania Wad z tytułu rękojmi i gwarancji”, w następujący sposób:
a) Za okres 1095 dni (3 lata) – 0 pkt
b) Za okres 1278 dni (3,5 roku) – 2 pkt
c) Za okres 1460 dni (4 lata) – 5 pkt
UWAGA:
W przypadku nie podania w ofercie okresu gwarancji jakości Zamawiający przyjmie do oceny ofert okres 1095 dni (3 lata).

Wykluczenia

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy:
a) podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych (za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d).
2) są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. o braku w/w powiązania wybrany Wykonawca zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem nr 5 Formularza ofertowego przed podpisaniem umowy.

2. Zamawiający może wykluczyć z udziału w postępowaniu sektorowym również wykonawców:
a) z którymi rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
b) z którymi wiąże go umowa w sprawie realizacji zamówienia, lecz wykonawca wykonuje zamówienie nienależycie, w szczególności nie dochowuje terminów etc.
c) którzy są winni poważnego wykroczenia zawodowego, udowodnionego dowolnymi środkami przez Instytucję Zamawiającego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WODOCIĄGI I KANALIZACJA W OPOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Oleska 64

45-222 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

774435500

Fax

774435503

NIP

7540334702

Tytuł projektu

Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0201/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany wykonawca:
WODGAZ Arkadiusz Kosentka, Aleksandra Michalska Spóła Jawna
z siedzibą w Opolu 45-802, ul. Partyzancka 54a

oferta z dnia 24.04.2019 r

Cena ofertowa: 1 898 890,35 zł netto
Liczba wyświetleń: 289