Strona główna
Logo unii europejskiej

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów, zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej dotyczącej realizacji zamówienia w postaci przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wg. indywidualnych potrzeb Uczestników w ramach projektu pn. „Kobiety Sukcesu- program aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych kobiet w wieku +30 z woj. podkarpackiego”

Data publikacji: 27.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-04-2019

Numer ogłoszenia

1175949

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 05.04.2019r. do godziny 9:00.

2. Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w formie papierowej poprzez nadanie pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczenie osobiście do siedziby firmy ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów, w tytule wpisując, że oferta dotyczy projektu „Kobiety Sukcesu- program aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych kobiet w wieku +30 z woj. podkarpackiego”.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina nadania oferty w placówce pocztowej/ firmie kurierskiej do siedziby Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić drogą mailową Zamawiającego na adres r.zmuda@abakus-konsulting.pl o nadaniu przesyłki zawierającej ofertę najpóźniej do terminu składania ofert.
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Rafał Żmuda tel 608 331 280.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2019 r. o godzinie 13.00, w biurze Zamawiającego położonym w Rzeszowie: ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów.
6. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenie o zmianie albo o wycofaniu oferty winno być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Żmuda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608 331 280

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wg. indywidualnych potrzeb w ramach części A i/lub B i/lub C i/lub D i/lub E i/lub F niniejszego zapytania ofertowego.

W ramach Zadania 2 realizowanego w projekcie – Szkolenia zawodowe według potrzeb uczestników:

Część A
Kurs zawodowy: Prowadzenie spraw rachunkowo- finansowych
Część B
Kurs zawodowy: Kurs: Prawo jazdy kat. D
Część C
Kurs zawodowy: Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
Część D
Kurs zawodowy: Pracownik biurowy z elementami technologii komputerowych i biurowych
Część E
Kurs zawodowy: Pracownik biurowy z elementami technologii komputerowych i biurowych
Część F
Kurs zawodowy: Sekretarka z obsługą komputera

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Miejscowość: Rzeszów, Jasło, Mielec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja dla Uczestniczek projektu szkoleń zawodowych prowadzących do nabycia nowych kwalifikacji zawodowych mających na celu ich aktywizację zawodową.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego następujących usług przeprowadzenia szkoleń/ kursów zawodowych według poniższej specyfikacji. Godzina lekcyjna zajęć teoretycznych wynosi 45 minut, godzina lekcyjna zajęć praktycznych wynosi 60 minut.

W ramach Zadania 2 realizowanego w projekcie – Szkolenia zawodowe według potrzeb uczestników:

Część A

Kurs zawodowy: Prowadzenie spraw rachunkowo- finansowych
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 80 h/gr.
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 2 osoby
Łączna liczba uczestników: 2 osoby

Okres realizacji kursu: kwiecień 2019r. - czerwiec 2019 r.

Część B

Kurs zawodowy: Kurs: Prawo jazdy kat. D
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 80 h/gr, w tym 20 h/gr zajęcia teoretyczne i 60 h/os zajęcia praktyczne
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 1 osoba
Łączna liczba uczestników: 1 osoba

Okres realizacji kursu: kwiecień 2019r. - lipiec 2019 r.

Część C

Kurs zawodowy: Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 140 h/gr, w tym 97 h część podstawowa i 43 h część specjalistyczna
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 1 osoba
Łączna liczba uczestników: 1 osoba

Okres realizacji kursu: marzec 2019r. - lipiec 2019 r.

Część D

Kurs zawodowy: Pracownik biurowy z elementami technologii komputerowych i biurowych
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 160 h/gr, w tym: zajęcia z zakresu obsługi biurowej 120h, zajęcia z zakresu obsługi komputera i aplikacji biurowych 40h,
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 5 osób
Łączna liczba uczestników: 5 osób
Okres realizacji kursu: kwiecień 2019r. - maj 2019 r.

Część E

Kurs zawodowy: Pracownik biurowy z elementami technologii komputerowych i biurowych
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego


Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 160 h/gr, w tym: zajęcia z zakresu obsługi biurowej 120h, zajęcia z zakresu obsługi komputera i aplikacji biurowych 40h,
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 1 osoba
Łączna liczba uczestników: 1 osoba
Okres realizacji kursu: kwiecień 2019r. - czerwiec 2019 r.

Część F

Kurs zawodowy: Sekretarka z obsługą komputera
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 120 h/gr (w tym 80 h zajęć teoretycznych, 40 h zajęć praktycznych- komputerowych)
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 9 osób
Łączna liczba uczestników: 9 osób

Okres realizacji kursu: kwiecień 2019r. - maj 2019 r.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji umowy dotyczącej poszczególnych części przedmiotu zamówienia: w przedziale czasowym od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą do 31 lipca 2019 r. – z uwzględnieniem terminów wskazanych w § 3 w ramach opisów poszczególnych części zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie realizować przedmiotu zamówienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Wiedza i doświadczenie

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.


• w zakresie części A - F - Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać, że przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie) co najmniej 3 szkolenia/ kursy zawodowe z zakresu tematycznego, na które Wykonawca złożył ofertę, a to:
- dla części A – co najmniej 3 szkolenia/kursy z branży księgowości/rachunkowości,
- dla części B- co najmniej 3 szkolenia/kursy z prawa jazdy kat. D,
- dla części C - co najmniej 3 szkolenia/kursy z zakresu kwalifikacji wstępnej (kurs kwalifikacyjny do przewozu osób i rzeczy),
- dla części D, E, F - szkolenia/kursy z branży administracji biurowej z obsługą komputera/ obsługi sekretariatu/ prac biurowych,

Potencjał techniczny

3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują co najmniej 1 trenerem posiadającym doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń/ kursów zawodowych:
- dla części A – w wymiarze minimum 600 godzin szkolenia/kursu z księgowości/rachunkowości,
- dla części B- w wymiarze minimum 600 godzin szkolenia/ kursu z prawa jazdy kat. D,
- dla części C - w wymiarze minimum 600 godzin szkolenia/ kursu kwalifikacji do przewozu osób i rzeczy,
- dla części D, E, F - w wymiarze minimum 600 godzin szkolenia/ kursu z branży administracji biurowej z obsługą komputera/ obsługi sekretariatu/ prac biurowych,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- Spełniają inne wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Dodatkowe warunki

- brak zaległości publicznoprawne wobec ZUS i US,
- wpłata Wadium,
- brak powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.Ponadto:
1. Zamawiający informuje, iż w umowie z wybranym Wykonawcą w zakresie realizacji części A - F przedmiotu zamówienia, znajdą się zapisy:
a) Przewidujące karę umowną w wysokości 40% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z ustalonym harmonogramem kursu zawodowego.
b) Przewidujące karę umowną w wysokości 40 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przeprowadzenia kursu zawodowego na podstawie zawartej umowy.
c) Przewidujące karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy – w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu realizacji przez Wykonawcę przeprowadzenia kursu zawodowego na podstawie zawartej umowy.
d) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
e) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do utworów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia w zakresie części A - F w szczególności do opracowanych materiałów szkoleniowych w związku z realizacją umowy, zwanych dalej „Utworem”.
3. Przeniesienie praw o których mowa w punkcie wyżej uprawnia Zamawiającego do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Utworem, w kraju i za granicą.
4. Przeniesienie prawa autorskiego, o którym mowa wyżej obejmuje następujące pola eksploatacji
PEŁEN OPIS - W ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIU.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy warunkowej z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
 zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, mających wpływ na realizację umowy oraz zmian we wniosku o dofinansowanie projektu.
 zmiany terminu i harmonogramu realizacji kursów zawodowych każdej z części szkoleń/kursów w ramach przedmiotu zamówienia i ich harmonogramu, w przypadku:
- decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.),
- zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w zapytaniu ofertowym,
- zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
- opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
- niezebrania wymaganej liczby uczestników szkoleń/kursów,
- opóźnień z przyczyn leżących po stronie uczestników projektu,
- rezygnacji uczestników projektu z uczestnictwa w projekcie lub z winy lub z przyczyn dotyczących uczestników projektu,
 zmiany wynagrodzenia:
- zmiana urzędowej stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, odpowiedniej zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
 zmiany ilości godzin zegarowych szkoleń/kursów, grup szkoleniowych, ilości szkoleń/kursów w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia, w szczególności na skutek:
- konieczności wprowadzenia lub powstania zmian w realizacji projektu, zmian we wniosku o dofinansowanie projektu,
- ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych,
- zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w zapytaniu ofertowym,
- zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
- niezebrania wymaganej liczby uczestników szkoleń,
- rezygnacji uczestników projektu z uczestnictwa w projekcie lub z winy lub z przyczyn dotyczących uczestników projektu.
- z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
 ostatecznej ilości godzin przeprowadzenia szkoleń/kursów w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia.
 zmiany ilości grup szkoleniowych w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia.
 zmiany ilości szkoleń/kursów w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia:
 zmiany terminu płatności:
- w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).
 zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

a. Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza ponadto zobowiązany będzie do ustanowienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy o realizację przedmiotowego zamówienia (część A - F przedmiotu zamówienia) tj. zadania na które składana jest oferta, na cały okres realizacji zawartej umowy, w formie weksla in blanco, opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową.
b. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia do Zamawiającego prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa wyżej, w formie weksla in blanco na zabezpieczenie roszczeń przysługujących Zamawiającemu, z tytułu umowy o realizację przedmiotowego zamówienia, który to weksel Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić według swojego uznania na kwotę odpowiadającą wierzytelności przysługującej Zamawiającemu wraz z odsetkami i wszelkimi opłatami związanymi z dochodzeniem należności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej z Wykonawcą umowy, przed podpisaniem umowy o realizację przedmiotu zamówienia.
c. Zwrot zabezpieczenia w formie weksla in blanco, nastąpi po ziszczeniu się łącznie dwóch warunków: po potwierdzeniu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy protokołem podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń oraz po potwierdzeniu przez właściwy podmiot/organ kontroli pełnej kwalifikowalności wydatków poniesionych przez Zmawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę, na pisemny wniosek Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo zniszczenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w przypadku braku takiego wniosku w terminie 6 miesięcy od spełnia ww. warunków

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
3. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
5. Opracowany przez Wykonawcę program szkoleń zawodowych na które składana jest oferta (odpowiednio dla części A – F).
6. CV przynajmniej jednego trenera prowadzącego każde ze szkoleń/ kursów zawodowych w zakresie którego Wykonawca składa ofertę, potwierdzające posiadanie przez trenera anonsowanego do przeprowadzenia szkolenia odpowiedniego doświadczenia w zakresie prowadzenia kursów/ szkoleń zgodnie z wymogami zapytania ofertowego stanowiące Załącznik nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi kompetencje zawodowe do przeprowadzenia szkolenia (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach, kopie nadanych uprawnień itp.) oraz Załącznik nr 5 wraz z dokumentami potwierdzające posiadanie przez trenera anonsowanego przez Wykonawcę doświadczenia trenerskiego wykazanego w Załączniku nr 5 do zapytania ofertowego (np. referencje, umowy, protokoły odbioru usług) potwierdzające wskazane w wykazie doświadczenie trenerskie.
7. Opracowany samodzielnie przez Wykonawcę wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji szkoleń zawodowych o tematyce z branży/ dziedziny jak szkolenia/ kursy zawodowe, na które Wykonawca złożył ofertę - tj. minimum 3 szkoleń zrealizowanych w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie. Wykaz musi zawierać zestawienie zrealizowanych kursów m.in. nazwę kursu, liczbę godzin objętych kursem, datę jego realizacji, nazwę organizatora kursu. Wskazane w wykazie kursy muszą zostać potwierdzone poprzez załączone dokumenty np. kopie dzienników zajęć lub referencje lub protokoły odbioru lub kopie FV itp.
8. Dokumenty potwierdzające możliwością przeprowadzenia przez Wykonawcę egzaminu zawodowego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu tj. np. certyfikowanym egzaminatorem w zakresie tematycznym szkolenia lub licencją na prowadzenie egzaminów zawodowych w danym obszarze lub innymi równoważnymi dokumentami potwierdzającymi możliwość przeprowadzenia egzaminu zawodowego - dotyczy części A,D,E,F.
9. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do ww. rejestru/ewidencji.
10. Potwierdzenie wpisu do RIS (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy) - jeżeli wykonawca składa ww. dokument wraz z ofertą.
11. Pisemne oświadczenie pochodzące od trenera potwierdzające jego gotowość, dyspozycyjność i udział w realizacji zamówienia na które składana jest oferta.
12. Kopię dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium,
13. Zaświadczenie o niezaleganiu w US i ZUS wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
14. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
15. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian merytorycznych na uprzednio przygotowaną treść oferty.
PEŁNY OPIS PUNKTU - W ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIU.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru zamówienia uzupełniającego do wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą wybranym w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone w terminie określonym w zapytaniu ofertowym oraz będą przygotowane zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego.
Przy wyborze Wykonawcy/Wykonawców Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

W ramach części A - F przedmiotu zamówienia:

I. Kryterium „Cena” – waga 80 %

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg poniższego wzoru. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 80 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru zamieszczonego poniżej, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofercie całkowita cena brutto przedmiotu zamówienia w ramach części A lub B lub C lub D lub E lub F, na którą Wykonawca złożył ofertę.

Wzór:

Sposób obliczania: najniższa cena brutto przedmiotu zamówienia /cena brutto przedmiotu zamówienia oferty badanej x 80 pkt

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium cena wynosi 80 pkt.


II. Kryterium „Elastyczność”

Elastyczność – waga 20 %

W ramach ww. kryterium zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 20 pkt., przy czym:

– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania szkolenia z zakresu poszczególnej części od A do F przedmiotu zamówienia – na co najmniej 6 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 3 punkty.
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania szkolenia z zakresu poszczególnej części od A do F przedmiotu zamówienia – na co najmniej 5 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 6 punkty.
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania szkolenia z zakresu poszczególnej części od A do F przedmiotu zamówienia – na co najmniej 4 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 10 punktów.
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania szkolenia z zakresu poszczególnej części od A do F przedmiotu zamówienia – na co najmniej 3 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 13 punktów.
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania szkolenia z zakresu poszczególnej części od A do F przedmiotu zamówienia – na co najmniej 2 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 16 punktów.
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania szkolenia z zakresu poszczególnej części od A do F przedmiotu zamówienia – na co najmniej 1 dzień przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 20 punktów.

0 punktów w ramach kryterium elastyczność otrzyma Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania szkolenia z zakresu poszczególnej części od A do F przedmiotu zamówienia – na co najmniej 7 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie.

Ze względu na fakt, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia/zmiany terminu lub odwołanie usługi szkolenia z zakresu poszczególnej części od A do F przedmiotu zamówienia na 7 dni przed pierwotnie ustaloną datą realizacji tej usługi w danym dniu, Wykonawca nie może w ramach przedmiotowego kryterium określić terminu dłuższego. Określenie dłuższego terminu niż 7 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wykonawca deklarację bezkosztowego odwołania szkolenia przedstawia w formularzu ofertowym.
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium elastyczność wynosi 20 pkt.

Punkty uzyskane przez ofertę w zakresie części A -F w ocenie oferty w kryterium I Cena oraz kryterium II Elastyczność zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie oferty.

Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również zapewniony jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w § 8 pkt 7 zapytania ofertowego. Z treści załączonego do oferty Wykonawcy oświadczenia mającego na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.

W przypadku braku któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich
w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym będzie
to skutkowało odrzuceniem oferty.

Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABAKUS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Reformacka 8

35-026 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

178592668

NIP

8133545688

Tytuł projektu

Kobiety Sukcesu – program aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych kobiet w wieku +30 z woj. podkarpackiego

Numer projektu

RPPK.07.01.00-18-0178/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

NOEZA NON-PROFIT Sp. z o.o., ul. Wiejska 31, 39-300 Mielec, data wpłynięcia oferty: 03.04.2019r., cena oferty: część A: nie dotyczy, część B: nie dotyczy, część C: nie dotyczy, część D: 16000,00 zł, część E: 3800,00 zł, część F: 14850,00 zł

Zapytanie ofertowe w części A, część B, część C- nierozstrzygnięte- brak ofert
Liczba wyświetleń: 272