Strona główna
Logo unii europejskiej

Termomodernizacja hali usługowej usytuowanej w Elblągu przy ul. Malborskiej 60 realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.04.00.00 Efektywność energetyczna, Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, RPWM.04.02.00 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

Data publikacji: 27.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1175940

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 24.04.2019r. o godzinie: 12:00.
Ofertę sporządzoną wg. zasad przedstawionych w niniejszym zapytaniu należy dostarczyć w formie pisemnej, w kopercie odpowiednio zamkniętej i opisanej tytułem i numerem niniejszego postępowania na adres siedziby zamawiającego wskazany w rozdziale I zapytania (tj. DELTA Mariusz Hejnowicz, ul. Niska 6, 82-300 Elbląg). Ofertę należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Marcinkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(55) 236 13 61

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja hali usługowej usytuowanej w Elblągu przy ul. Malborskiej 60 realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.04.00.00 Efektywność energetyczna, Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, RPWM.04.02.00 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

2. Przedmiotowe zamówienie podzielone zostało na trzy zadania w ramach, których zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty częściowe wykonawcy składają na wybrane przez siebie zadania, tj.:

Zadanie nr 1: docieplenie dachu i wymiana świetlików, wg. dokumentacji projektowej przedstawionej w załączniku nr 1a i 1d do zapytania;
Zadanie nr 2: termomodernizacja ścian i wymiana okien, wg. dokumentacji projektowej przedstawionej w załączniku nr 1b i 1d do zapytania;
Zadanie nr 3: budowa węzła ciepłowniczego, wg. dokumentacji projektowej przedstawionej
w załączniku nr 1c i 1d do zapytania.

3. Ogólna charakterystyka inwestycji: działania termomodernizacyjne obejmują dziewięć wymienionych poniżej zamierzeń inwestycyjnych. Powierzchnia użytkowa budynku poddawanego termomodernizacji: to 11014,3m². Zakres robót jest zgodny z projektem budowlanym oraz audytem energetycznym. Zadanie obejmuje następujące zadania, tj.:
1) Przegrody – Docieplenie stropu nad piwnicą;
2) Przegrody – Docieplenie dachu;
3) Okna - Świetliki w dachu;
4) Przegrody – Docieplenie ścian świetlików;
5) Przegrody – Docieplenie ścian zewnętrznych;
6) Okna – stolarka w ścianie północnej , wschodniej i zachodniej;
7) Drzwi – Stolarka drzwiowa;
8) Drzwi – Stolarka bramowa;
9) Nowy węzeł ciepłowniczy i instalacja CO.

4. Szczegółowe zasady realizacji inwestycji objętej niniejszym postępowaniem, zakres obowiązków wykonawcy oraz zamawiającego, jak również zasady rozliczeń przedstawione zostały w załączniku nr 3 do zapytania, tj. w istotnych postanowieniach umowy. Przedstawiony projekt umowy obowiązuje przy realizacji każdego z trzech wymienionych zadań.

5. Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania umożliwia zainteresowanym wykonawcom dokonanie wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotowym zamówieniem. W związku z powyższym zamawiający informuje, że udostępni wykonawcom teren przyszłej budowy celem przeprowadzenia wizji lokalnej, w czasie dogodnym dla wykonawców tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach ustalonych z zamawiającym. Wykonawca winien każdorazowo poinformować zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej. Zgłoszenie należy przekazać na e-mail: delta@delta.elblag.pl.

6. Wykonawca dla prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotowego zamówienia powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z postanowieniami stosownych decyzji podejmowanych przez zamawiającego oraz podmioty/ instytucje zewnętrzne.

7. Wykonawca w ramach realizacji robót budowlanych dostarcza wszystkie niezbędne do wykonania zamówienia materiały, przy czym zamawiający wymaga, aby były one fabrycznie nowe oraz posiadały stosowne zaświadczenia o jakości lub atesty oraz odpowiadały jakościowym
i gatunkowym wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji.

UWAGA: z uwagi na okoliczność, że w Bazie konkurencyjności (w niniejszym ogłoszeniu) nie ma technicznej możliwości opublikowania dokumentacji projektowej z uwagi na jej rozmiar, można ją pozyskaćw kompletnej formie elektronicznej kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej: delta@delta.elblag.pl.

Dokumentacja projektowa jest również dostępna na stroni internetowej:
https://www.deltawynajem.pl/

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Elbląg Miejscowość: Elbląg

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Termomodernizacja hali usługowej usytuowanej w Elblągu przy ul. Malborskiej 60 realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.04.00.00 Efektywność energetyczna, Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, RPWM.04.02.00 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja hali usługowej usytuowanej w Elblągu przy ul. Malborskiej 60 realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.04.00.00 Efektywność energetyczna, Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, RPWM.04.02.00 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

2. Przedmiotowe zamówienie podzielone zostało na trzy zadania w ramach, których zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty częściowe wykonawcy składają na wybrane przez siebie zadania, tj.:

Zadanie nr 1: docieplenie dachu i wymiana świetlików, wg. dokumentacji projektowej przedstawionej w załączniku nr 1a i 1d do zapytania;
Zadanie nr 2: termomodernizacja ścian i wymiana okien, wg. dokumentacji projektowej przedstawionej w załączniku nr 1b i 1d do zapytania;
Zadanie nr 3: budowa węzła ciepłowniczego, wg. dokumentacji projektowej przedstawionej
w załączniku nr 1c i 1d do zapytania.

3. Ogólna charakterystyka inwestycji: działania termomodernizacyjne obejmują dziewięć wymienionych poniżej zamierzeń inwestycyjnych. Powierzchnia użytkowa budynku poddawanego termomodernizacji: to 11014,3m². Zakres robót jest zgodny z projektem budowlanym oraz audytem energetycznym. Zadanie obejmuje następujące zadania, tj.:
1) Przegrody – Docieplenie stropu nad piwnicą;
2) Przegrody – Docieplenie dachu;
3) Okna - Świetliki w dachu;
4) Przegrody – Docieplenie ścian świetlików;
5) Przegrody – Docieplenie ścian zewnętrznych;
6) Okna – stolarka w ścianie północnej , wschodniej i zachodniej;
7) Drzwi – Stolarka drzwiowa;
8) Drzwi – Stolarka bramowa;
9) Nowy węzeł ciepłowniczy i instalacja CO.

4. Szczegółowe zasady realizacji inwestycji objętej niniejszym postępowaniem, zakres obowiązków wykonawcy oraz zamawiającego, jak również zasady rozliczeń przedstawione zostały w załączniku nr 3 do zapytania, tj. w istotnych postanowieniach umowy. Przedstawiony projekt umowy obowiązuje przy realizacji każdego z trzech wymienionych zadań.

5. Wykonawca dla prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotowego zamówienia powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z postanowieniami stosownych decyzji podejmowanych przez zamawiającego oraz podmioty/ instytucje zewnętrzne.

6. Wykonawca w ramach realizacji robót budowlanych dostarcza wszystkie niezbędne do wykonania zamówienia materiały, przy czym zamawiający wymaga, aby były one fabrycznie nowe oraz posiadały stosowne zaświadczenia o jakości lub atesty oraz odpowiadały jakościowym
i gatunkowym wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej.

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji.

UWAGA: z uwagi na okoliczność, że w Bazie konkurencyjności (w niniejszym ogłoszeniu) nie ma technicznej możliwości opublikowania dokumentacji projektowej z uwagi na jej rozmiar, można ją pozyskaćw kompletnej formie elektronicznej kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej: delta@delta.elblag.pl.
Dokumentacja projektowa jest również dostępna na stroni internetowej:
https://www.deltawynajem.pl/

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 45320000-6 (roboty izolacyjne);

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019r.
Harmonogram, podział procentowy na poszczególne etapy robót określony został dla zadania nr 1, 2 i 3 w załączniku nr 4 do istotnych postanowień umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający w ramach niniejszego warunku nie formułuje szczegółowych wymagań

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca w celu wykazania, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji robót objętych przedmiotowym zamówieniem wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej dwie roboty budowlane dotyczące budowy lub modernizacji budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto, każda. Na potwierdzenie niniejszego warunku wykonawca przedłoży wykaz zrealizowanych robót budowlanych wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania oraz referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że przedstawione zamówienia zostały zrealizowane z należytą starannością. Warunek dotyczy zadania nr 1-3.

Potencjał techniczny

Zamawiający w ramach niniejszego warunku nie formułuje szczegółowych wymagań

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca w celu wykazania, że posiada potencjał kadrowy niezbędny do prawidłowej realizacji robót objętych przedmiotowym zamówieniem wykaże, że dysponuje kierownikiem robót posiadającym minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót oraz posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Na potwierdzenie niniejszego warunku wykonawca przedłoży wykaz sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania. Warunek dotyczy zadania nr 1-3.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł. Na potwierdzenie niniejszego warunku wykonawca przedłoży dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną powyżej. Warunek dotyczy zadania nr 1-3.

Dodatkowe warunki

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego (beneficjenta) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie została określony IZ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia powyższego warunku, wykonawca w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany przyszłej umowy określone zostały w istotnych postanowieniach umowy stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz niniejszego ogłoszenia, tj.:

"§ 12. Zmiany Umowy.
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zgody obu stron Umowy w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony Umowy.
2. Za zgodą Zamawiającego dopuszczalne są następujące istotne zmiany zawartej Umowy, tj.:
1) w zakresie zmiany wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki podatku VAT, tj.:
a) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT wynagrodzenie brutto będzie równe dotychczasowemu wynagrodzeniu netto, powiększonemu o kwotę podatku VAT, wynikającą z zastosowania nowej stawki;
2) w zakresie zmiany terminu realizacji Umowy, tj.:
a) w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy
i mających wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy - zmiana terminu wykonania o czas niezbędny na prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy;
b) w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, jeżeli wprowadzenie zmian wpływa na termin wykonania przedmiotu Umowy - zmiana terminu wykonania o czas niezbędny na prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy;
c) w przypadku działania siły wyższej (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia
i niemożliwe do zapobieżenia), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonani robót - zmiana terminu wykonania o czas działania siły wyższej; takiej sytuacji Wykonawca jest obowiązany zabezpieczyć teren budowy przed niepożądanym jej działaniem;
d) w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, utrzymujących się nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 dni robocze i uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych lub przeprowadzanie prób i sprawdzeń, w szczególności gwałtownych opadów - zmiana terminu wykonania o czas utrzymywania się powyższych warunków; w takiej sytuacji Wykonawca jest obowiązany zabezpieczyć teren budowy przed niepożądanym działaniem tych warunków;
e) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, jeżeli te roboty mają wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy - zmiana terminu wykonania o czas niezbędny na prawidłowe wykonanie robót dodatkowych;
f) w przypadku wystąpienia konieczności przebudowy przyłączy i sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych lub gazowych, jeżeli prace te koli-dują
z pracami objętymi niniejszą Umową i wpływają na termin wykonania przedmiotu umowy - zmiana terminu wykonania o czas niezbędny na prawidłowe wykonanie po-wyższych robót;
3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przyjętych
w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, tj.:
a) powodujące obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację
i konserwację zrealizowanego przedmiotu Umowy;
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych i funkcjonalnych przedmiotu Umowy,
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;
Do wprowadzenia powyższych zmian wymagana jest pozytywna opinia autora dokumentacji projektowej przedstawiona na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiany, o których mowa nie mogą spowodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy.
4. Zmiana Umowy bez zachowania wymaganej formy jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych".

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty, tj.:
1) formularz ofertowy wg wzoru przedstawionego w załączniku nr 2 do zapytania;
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wydruk z CEDiG, odpis z KRS);
3) pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego (w oryginale lub poświadczone notarialnie);
4) wykaz zrealizowanych robót budowlanych wraz z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi, że zrealizowane zamówienia zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 4 do zapytania;
5) wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia na stanowisku kierownika budowy, zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 5 do zapytania;
6) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w rozdziale IV pkt 3 zapytania;
7) kosztorys ofertowy (jako materiał pomocniczy i poglądowy).

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Cena brutto (PLN) 90%

P= (CN / COB x 90%) x 100 - gdzie:
P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Cena”
CN - najniższa zaoferowana cena oferty niepodlegającej odrzuceniu,
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
90% – waga kryterium.

2) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 10%

P= (GOB / GN x 10%) x 100 - gdzie:
P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium
„Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane”
GN– najwyższa liczba przyznanych punktów ofercie niepodlegającej odrzuceniu,
GOB – liczba punktów przyznanych ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
10% – waga kryterium.

W ramach niniejszego kryterium zamawiający przyzna następujące punkty, tj.:
- okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszący 12 miesięcy: 0 pkt;
- okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszący 24 miesiące: 5 pkt;
- okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszący 36 miesięcy: 10 pkt;

Wykluczenia

1. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawce, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w niniejszym ogłoszeniu oraz w Rozdziale IV zapytania ofertowego dotyczących odpowiednio zdolności zawodowej, ekonomicznej oraz potencjału kadrowego.
1. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawce, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w niniejszym ogłoszeniu oraz w Rozdziale IX zapytania ofertowego dotyczących odpowiednio bezstronności.

INFORMACJE DODATKOWE:
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) jest nieważna na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DELTA MARIUSZ HEJNOWICZ

Adres

Niska 6

82-300 Elbląg

warmińsko-mazurskie , Elbląg

Numer telefonu

552361361

Fax

552362328

NIP

5780007516

Tytuł projektu

Termomodernizacja hali usługowej usytuowanej w Elblągu przy ul. Malborskiej 60.

Numer projektu

RPWM.04.02.00-28-0102/16-00
Liczba wyświetleń: 218