Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem "Międzynarodowego Centrum Kulturalno-Kongresowego przy ul. Stoisława 4 – rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie"

Data publikacji: 26.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-04-2019

Numer ogłoszenia

1175792

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 08.04.2019 w sekcji "załączniki" dodano pytania, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z odpowiedziami.
(Pytania i odpowiedzi część 1 wraz z rysunkiem.pdf, Pytania i odpowiedzi część 2 wraz z tabelą równoważności nr 2,
Pytania i odpowiedzi część 3 wraz z przykładowymi hybrydowymi obrotowymi nasadami kominowymi )
Dodatkowo Zamawiający załączył przedmiary w formacie ATH.
W dniu 10.04.2019 Zamawiający dodał pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z odpowiedzią. (Pytania i odpowiedzi część 4 wraz z rysunkiem 25_1aw schody stalowe)

Miejsce i sposób składania ofert

Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie. Koperta winna być zaadresowana następująco: Kościół Chrześcijan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie ul. Stoisława 4, 70-223 Szczecin, oraz powinna być oznakowana następującym tekstem: „Oferta na wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem "Międzynarodowego Centrum Kulturalno-Kongresowego przy ul. Stoisława 4 – rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie” - nie otwierać przed dniem 11.04.2019 r. przed godz. 14.15.
Ofertę należy dostarczyć 11.04.2019r. do godz. 14.00 do siedziby Zamawiającego: Kościół Chrześcijan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie ul. Stoisława 4, 70-223 Szczecin
Wykonawca powinien wpisać na kopercie swój adres i nazwę.
Pozostałe informacje zawarte zostały w zapytaniu ofertowym będącym załącznikiem do postępowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kancelaria@baptysci.szczecin.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Merecz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z utworzeniem "Międzynarodowego Centrum Kulturalno-Kongresowego przy ul. Stoisława 4 – rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie" pozostałe informacje dotyczące postępowania znajdują się w zapytaniu ofertowym które stanowi załącznik do przedmiotowego postępowania.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin ul. Stoisława 4

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z utworzeniem "Międzynarodowego Centrum Kulturalno-Kongresowego przy ul. Stoisława 4 – rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie". Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w zapytaniu ofertowym, które stanowi załącznik do pobrania.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-budowlanych związanych z utworzeniem "Międzynarodowego Centrum Kulturalno-Kongresowego przy ul. Stoisława 4 – rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie". Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa, która stanowi podstawę do wyceny.

Dokumentację można pobrać wklejając poniższy link w pasek wyszukiwarki:
https://drive.google.com/open?id=1l2LW2su8jIRXT92C6oWP8vtAyChpBjp8

natomiast pozostałe informacje dotyczące postępowania znajdują się w zapytaniu ofertowym, które stanowi załącznik do przedmiotowego postępowania.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45000000-7 - Roboty budowlane
45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45420000-4 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45261000-4 – Wykonywanie pokryć oraz konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty
42416100-6 - Windy

Harmonogram realizacji zamówienia

Składanie ofert do dnia 11.04.2019
Realizacja zamówienia do dnia 31.03.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do postępowania.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do postępowania.

Potencjał techniczny

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do postępowania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do postępowania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do postępowania.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do postępowania.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do postępowania.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do postępowania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt.:

Kryteria oceny ofert Cena oferty
Waga punktowa 100 punktów

Punktacja w kryterium ceny:
Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100 pkt.
W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Zamawiający dokona sumowania wszystkich punktów przyznanych ofercie w ramach każdego z kryteriów.
Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom zapytania ofertowego.
Obliczenia punktów za kryterium ceny dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku nie wpisania do formularza ofertowego (załącznik nr 2) żadnych wartości dot. ceny i/lub gwarancji realizacji Zamawiający odrzuci taką ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilości punktów otrzymanych za przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert.

Wykluczenia

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Z postępowania wyklucza się wykonawców którzy:
- są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym przy czym przez powiązania kapitałowe i osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające na;
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
• pozostawaniu z wykonawcą, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
- które należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), a które złożyły odrębne oferty, chyba, że wykażą iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW W RP ZBÓR W SZCZECINIE

Adres

Stoisława 4

70-223 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

91 4854850

NIP

8522221224

Tytuł projektu

"Międzynarodowe Centrum Kulturalno-Kongresowe przy ul. Stoisława 4 - rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie"

Numer projektu

RPZP.09.03.00-32-0031/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CORLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. POŁUDNIOWA 15
70-001 SZCZECIN
Oferta złożona 11.04.2019 roku o godzinie 13:37
Kwota 4 000 000,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 493