Strona główna
Logo unii europejskiej

Renowacja tranzytowych kanałów sanitarnych oraz komór i studni na kanałach z zastosowaniem technologii rękawa na terenie miasta Kępna

Data publikacji: 26.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-04-2019

Numer ogłoszenia

1175726

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający koryguje zapis w punkcie Potencjał techniczny na następującą treść: Zgodnie z zapytaniem ofertowym - IDW - załącznik nr 1. Pozostała treść bez zmian.
Zamawiający w dniu 29.03.2019 r. oraz 05.04.2019 r zamieścił wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w sekretariacie Wodociągów Kępińskich Sp. z o.o., ul. Wrocławska 28, 63-600 Kępno w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 16 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Koperta/ opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o., 63-600 Kępno, ul. Wrocławska 28, opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy i oznakowane w następujący sposób:
Oferta w postępowaniu na zadanie pn.:
„Renowacja tranzytowych kanałów sanitarnych oraz komór i studni na kanałach
z zastosowaniem technologii rękawa na terenie miasta Kępna”

Nie otwierać przed dniem: 16 kwietnia 2019 roku godz. 12:15

3. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w siedzibie Zamawiającego – Wodociągi Kępińskie
Sp. z o.o., ul. Wrocławska 28, 63-600 Kępno, Sala konferencyjna w dniu 16 kwietnia 2019 roku, o godz. 12:15

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Małolepszy, Joanna Świątczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel. 62 78 224 50

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i budowlanych związanych z wykonaniem renowacji tranzytowych kanałów sanitarnych o łącznej długości około 6 876,5 m z zastosowaniem technologii rękawa nasączanego żywicami utwardzanymi termicznie, inaczej zwanych wykładzinami CIPP oraz komór i studni (łącznie około 154 kpl) za pomocą środków chemii budowlanej, a także 1 wylotu do rzeki. Zakresem zamówienia objęta jest również renowacja odgałęzień w stronę posesji odbiorców w zakresie montażu kształtek kapeluszowych (odgałęzienia wpięte bezpośrednio w kanał) lub pakerów (odgałęzienia wpięte do studni/ komór). Kanały oraz studnie i komory zlokalizowane są na terenie miasta Kępna i obejmują:
a) Kanał „Zachodni – Bralin” (DROP-1) – od ul. Powstańców Wielkopolskich.
Ø500, L=534,00 m, 21 kpl (stud.)
Ø800, L= 1280,00 m, 26 kpl (kom./stud.)
Ø1000, L= 916,00m, 18 kpl. (stud.)
b) Kanał „Północny” – od ul. Radosnej na terenie ogródków działkowych.
Ø1000, L=457 m, 8 kpl. (kom./stud.)
Ø1200, L= 730,5 m, 11 kpl. (kom.)
c) Kanał „Południowy” – od ul. Wojska Polskiego.
Ø500, L=1160 m, 28 szt. (stud.)
uwaga: nie jest objęty zamówieniem odcinek kanału „Południowego” o długości 503 m od S0 do S16, (obecnie w trakcie przebudowy), przy czym S16 wymaga renowacji i jest objęta zamówieniem.
d) Kanał „Zachodni - Osiny” – od ul. 1000-lecia.
Ø400, L= 39,50 m, 3 kpl. (stud.)
Ø500, L=834,00 m, 19 kpl. (stud.)
e) Kanał zrzutowy wody czystej DN 800.
Ø800, L=925,50 m, 20 kpl. (kom/stud.)
renowacja wylotu do rzeki – 1 kpl. (uwaga: bez ingerencji w ciek wody)
Szczegółowy zakres przedmiotu Zamówienia został przedstawiony w Części I Zapytania ofertowego - IDW oraz w Części III Zapytania ofertowego – tj. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
Ze względów technicznych Opis przedmiotu zamówienia udostępniono pod linkiem:
https://drive.google.com/open?id=1kix9vcYC6V_RKKFlBQnJGRPRnINdsMFO

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: kępiński Miejscowość: Kępno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania pn. Renowacja tranzytowych kanałów sanitarnych oraz komór i studni na kanałach z zastosowaniem technologii rękawa na terenie miasta Kępna realizowanego w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Kępno - etap III", który jest współfinansowany w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Nr umowy o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0083/17-00

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i budowlanych związanych z wykonaniem renowacji tranzytowych kanałów sanitarnych o łącznej długości około 6 876,5 m z zastosowaniem technologii rękawa nasączanego żywicami utwardzanymi termicznie, inaczej zwanych wykładzinami CIPP oraz komór i studni (łącznie około 154 kpl) za pomocą środków chemii budowlanej, a także 1 wylotu do rzeki. Zakresem zamówienia objęta jest również renowacja odgałęzień w stronę posesji odbiorców w zakresie montażu kształtek kapeluszowych (odgałęzienia wpięte bezpośrednio w kanał) lub pakerów (odgałęzienia wpięte do studni/ komór). Kanały oraz studnie i komory zlokalizowane są na terenie miasta Kępna i obejmują:
a) Kanał „Zachodni – Bralin” (DROP-1) – od ul. Powstańców Wielkopolskich.
Ø500, L=534,00 m, 21 kpl (stud.)
Ø800, L= 1280,00 m, 26 kpl (kom./stud.)
Ø1000, L= 916,00m, 18 kpl. (stud.)
b) Kanał „Północny” – od ul. Radosnej na terenie ogródków działkowych.
Ø1000, L=457 m, 8 kpl. (kom./stud.)
Ø1200, L= 730,5 m, 11 kpl. (kom.)
c) Kanał „Południowy” – od ul. Wojska Polskiego.
Ø500, L=1160 m, 28 szt. (stud.)
uwaga: nie jest objęty zamówieniem odcinek kanału „Południowego” o długości 503 m od S0 do S16, (obecnie w trakcie przebudowy), przy czym S16 wymaga renowacji i jest objęta zamówieniem.
d) Kanał „Zachodni - Osiny” – od ul. 1000-lecia.
Ø400, L= 39,50 m, 3 kpl. (stud.)
Ø500, L=834,00 m, 19 kpl. (stud.)
e) Kanał zrzutowy wody czystej DN 800.
Ø800, L=925,50 m, 20 kpl. (kom/stud.)
renowacja wylotu do rzeki – 1 kpl. (uwaga: bez ingerencji w ciek wody)
Szczegółowy zakres przedmiotu Zamówienia został przedstawiony w Części I Zapytania ofertowego - IDW oraz w Części III Zapytania ofertowego – tj. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
Ze względów technicznych Opis przedmiotu zamówienia udostępniono pod linkiem:
https://drive.google.com/open?id=1kix9vcYC6V_RKKFlBQnJGRPRnINdsMFO

Kod CPV

45231300-8

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Harmonogram realizacji zamówienia

15 miesięcy od dnia podpisania umowy - wykonanie całości Robót będących przedmiotem Kontraktu wraz z przekazaniem do tego czasu kompletnej dokumentacji powykonawczej
i dokumentów Wykonawcy oraz wykonaniem wszystkich prób, o których mowa w Kontrakcie

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapytaniem ofertowym - IDW – załącznik nr 1

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapytaniem ofertowym - IDW – załącznik nr 1

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapytaniem ofertowym - IDW – załącznik nr 1

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym - IDW – załącznik nr 1

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapytaniem ofertowym - IDW – załącznik nr 1

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapytaniem ofertowym - IDW – załącznik nr 1

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym - IDW – załącznik nr 1

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym - IDW – załącznik nr 1

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1. Cena (brutto) – znaczenie 60%, maksymalna ilość punktów – 60
2. Długość okresu gwarancji i rękojmi w zakresie obiektów punktowych – znaczenie 10%, maksymalna ilość punktów – 10
3. Długość okresu gwarancji i rękojmi w zakresie obiektów liniowych – znaczenie 30%, maksymalna ilość punktów - 30

Zasady oceny kryterium:
1) za kryterium „Cena” (C), oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Liczba punktów za kryterium „Cena”=(Najniższa cena brutto / Cena brutto oferty badanej) x 60

2) kryterium „Długość okresu gwarancji i rękojmi w zakresie obiektów punktowych (GOP)
w tym kryterium oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji i rękojmi na obiekty punktowe spośród pozostałych ofert niepodlegających odrzuceniu otrzyma maksymalnie 10 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów, wyliczoną wg poniższego wzoru, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że okres gwarancji i rękojmi jako okresy rozpoczynające bieg równocześnie nie może być krótszy niż 36 miesięcy
i dłuższy niż 72 miesiące.

Liczba punktów za kryterium „GOP”=(Okres gwarancji i rękojmi badanej oferty / Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi wśród złożonych ofert) x 10

3) kryterium „Długość okresu gwarancji i rękojmi w zakresie obiektów liniowych (GOL)
w tym kryterium oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji i rękojmi na obiekty punktowe spośród pozostałych ofert niepodlegających odrzuceniu otrzyma maksymalnie
30 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów, wyliczoną wg poniższego wzoru, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że okres gwarancji i rękojmi jako okresy rozpoczynające bieg równocześnie nie może być krótszy niż 48 miesięcy
i dłuższy niż 120 miesięcy.

Liczba punktów za kryterium „GOL”=(Okres gwarancji i rękojmi badanej oferty / Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi wśród złożonych ofert) x 30

Łączna ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z działania:
Pi = Pi (C) + Pi(GOP) + Pi(GOL)
gdzie:
Pi - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i";
Pi (C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena” (nie więcej niż 60 pkt);
Pi (GOP) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Długość okresu gwarancji
i rękojmi w zakresie obiektów punktowych” (nie więcej niż 10 pkt);
Pi (GOL) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Długość okresu gwarancji
i rękojmi w zakresie obiektów liniowych” (nie więcej niż 30 pkt).

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE SP. Z O.O.

Adres

Wrocławska 28

63-600 Kępno

wielkopolskie , kępiński

Numer telefonu

62 782 24 50

Fax

62 782 99 74

NIP

6191753534

Tytuł projektu

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno – etap III

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0083/17-00
Liczba wyświetleń: 96