Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie i wdrożenie Oprogramowania do obsługi procesów produkcyjnych i biznesowych wraz z udzieleniem licencji i wykonaniem dokumentacji.

Data publikacji: 25.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1175455

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 24 kwietnia 2019 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera/ posłańca w siedzibie firmy: Mar-Bud Sp. z o.o. Budownictwo Sp. k., Ul. Pawła Włodkowica 2 C, 03-262 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: barbara.pietrzak@mar-bud.pl.
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Barbara Pietrzak, email barbara.pietrzak@mar-bud.pl.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Wszelkie oświadczenia, pytania, zawiadomienia i informacje Zamawiający będzie przekazywać drogą elektronicznie (adres mailowy Zamawiającego: barbara.pietrzak@mar-bud.pl). Osobą upoważnioną do kontaktowania się Oferentami jest Pani Barbara Pietrzak.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

barbara.pietrzak@mar-bud.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Pietrzak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

691203035

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a. Wykonanie i wdrożenie Oprogramowania do obsługi procesów produkcyjnych i biznesowych,
b. Udzielenie licencji na System klasy BPMS,
c. Wykonanie dokumentacji Oprogramowania,
d. Przekazanie Dokumentacji Oprogramowania, kodów źródłowych Oprogramowania oraz majątkowych praw autorskich do Oprogramowania i dokumentacji Oprogramowania.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: łukowski Miejscowość: Łazy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który zrealizuje przedmiot zamówienia tj.

a. Wykonanie i wdrożenie Oprogramowania do obsługi procesów produkcyjnych i biznesowych,
b. Udzielenie licencji na System klasy BPMS,
c. Wykonanie dokumentacji Oprogramowania,
d. Przekazanie Dokumentacji Oprogramowania, kodów źródłowych Oprogramowania oraz majątkowych praw autorskich do Oprogramowania i dokumentacji Oprogramowania.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a. Wykonanie i wdrożenie Oprogramowania do obsługi procesów produkcyjnych i biznesowych,
b. Udzielenie licencji na System klasy BPMS,
c. Wykonanie dokumentacji Oprogramowania,
d. Przekazanie Dokumentacji Oprogramowania, kodów źródłowych Oprogramowania oraz majątkowych praw autorskich do Oprogramowania i dokumentacji Oprogramowania.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
kody CPV –72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, 72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania, 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania; 72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania, 48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

Harmonogram realizacji zamówienia

6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki.
a. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
b. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia w zakresie przedstawionym w zapytaniu

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia w zakresie przedstawionym w zapytaniu – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże [zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego], że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 3 projekty informatyczne polegające na wykonaniu i wdrożeniu oprogramowania do zarządzania procesami biznesowymi, z których co najmniej jeden został zrealizowany na kwotę powyżej 1 500 000 złotych netto.
Do wykazu należy dołączyć należy dołączyć dowody potwierdzające że usługi zostały wykonane w sposób należyty, przy czym dowodami o których mowa w niniejszym punkcie będą kopie referencji wystawione przez podmiot na rzecz, którego usługi zostały wykonane.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada zespół projektowy (wdrożeniowy i konsultingowy), składający się z co najmniej z trzech kluczowych członków tj. Kierownika Projektu, Analityka i Dewelopera, z odpowiednim poziomem znajomości systemów klasy BPMS [Business Process Management System] który będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia, przy czym każda rola w projekcie powinna być wykonywana przez odrębną osobę. Do potwierdzenia stosownej kwalifikacji i znajomości oprogramowania klasy BPMS Zamawiający wymaga przedstawienia kopii ważnych imiennych certyfikatów znajomości systemu klasy BPMS wystawionych przez producenta oprogramowania dla kluczowych specjalistów projektu dostawcy: Kierownika Projektu, Analityka oraz Dewelopera. Certyfikaty powinny być wydane nie wcześniej niż jeden rok przed złożeniem oferty oraz poziom certyfikatu powinien umożliwiać samodzielne administrowanie systemem oraz posługiwanie się zaawansowanymi funkcjami systemu.
Ponadto Zamawiający wymaga przynajmniej 4-letniego doświadczenia pracy specjalistów na wskazanym stanowisku.

Opis kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia osób, wchodzących w skład zespołu projektowego, należy przedstawić zgodnie z załącznikiem 6 do zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje zmiany w umowie, w przypadkach poniżej wskazanych tj. co potwierdzi aneksem do umowy.
1. w przypadku, gdy wprowadzenie zmian w sposobie realizacji pracy jest uzasadnione i niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a zaistniała sytuacja była niemożliwa wcześniej do przewidzenia;
2. w przypadku zmiany w innych, powiązanych z przedmiotem zamówienia przedsięwzięciach realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez Zamawiającego, których to zmian nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu zamówienia;
3. w przypadku zmian w organizacji Zamawiającego, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji zamówienia;
4. zmiany zakresu, sposobu lub terminu realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli taka zmiana wynika z nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz zmiana ta nie powoduje ograniczenia korzyści Zamawiającego;
5. inne zmiany wynikające ze zmian/wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację Umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień Umowy w szczególności
w przypadku zmiany stawek VAT – zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia wykonawcy poprzez dostosowanie wynagrodzenia do aktualnej stawki.
6. W przypadku rozwiązania lub zmiany umowy, która wiąże Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą – dostosowaniu ulegną te elementy Umowy, które muszą zostać zmienione, aby osiągnąć zgodność z umową z Instytucją Pośredniczącą.
7. Wynagrodzenia i warunków płatności – w sytuacji zmiany Przedmiotu Umowy lub jeśli taka zmiana będzie uzasadniona obiektywnymi warunkami technicznymi lub sytuacją ekonomiczną. Możliwość zmiany sposobu płatności wynagrodzenia wykonawcy, w tym wprowadzenie wynagrodzenia płatnego w transzach.
8. Nieistotnych zmian umowy, które mogą mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich lub błędów redakcyjnych i są rozumiane jako zmiany, które w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłaby ani na wynik postępowania ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
a. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b. Próbkę systemu BPMS. Wymagania do próbki oraz sposób jej udostępnienia są wymienione w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
c. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
d. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
e. Wykaz usług stanowiący załącznik nr 5 do zapytania ofertowego wraz z dokumentami określonymi w punkcie 5.3.b. zapytania ofertowego.
f. Wykaz osób [zespołu projektowego], które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia stanowiący załącznik nr 6 do zapytania ofertowego wraz z dokumentami określonymi w punkcie 5.3.c. ofertowego.
g. Harmonogram realizacji zamówienia stanowiący załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
h. Parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny oferty: Cena netto – waga punktowa – 100 pkt (100%)
2. Liczba punktów w poszczególnym kryterium będzie przyznawana według poniższego wzoru.
Cena netto = Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert/Wartość netto wskazana w badanej ofercie *100
3. Ogólna liczba punktów = Cena, a maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ocenie oferty wynosi 100.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
c. pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego prokurenta, pełnomocnika
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku z małżeńskim albo we wspólnym pożyciu lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Ponadto z postępowania wyklucza się Wykonawcę:
a. w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono;
b. który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
c. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
d. W przypadkach o których mowa w rozdziale 5 ust 2 pkt 2-3 zapytania ofertowego, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MAR-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BUDOWNICTWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Pawła Włodkowica 2c

03-262 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

698634802

Fax

+48 22 4316733

NIP

1132808811

Tytuł projektu

Budowa nowego zakładu produkcyjnego innowacyjnych Akumulatorów Energii Chłodu i ich wdrożenie na rynek

Numer projektu

POIR.03.02.01-06-0015/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TECNA Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 103A/9
01-823 Wrszawa
NIP 524-25-94-678

data wpływu oferty 18 kwietnia 2019 r.

cena 750 000,00 zł netto + VAT
Liczba wyświetleń: 462