Strona główna
Logo unii europejskiej

32/POIR3.2.1/PARP/2019 Podpory rolkowe obrotowe – 2 szt.

Data publikacji: 22.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1175134

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać dostarczona w zamkniętej kopercie w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego i oznakowana wg poniższego sposobu:
B&P Engineering Sp. z o.o. spółka komandytowa
ul. Lubomirskich 1E
37-200 Przeworsk
Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 32/POIR3.2.1/PARP/2019
NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 13:00 DNIA 24-04-2019

2. W przypadku oznakowania koperty niezgodnie z powyższym wzorem Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przed upływem wyznaczonego terminu.
3. Oferta powinna wpłynąć do 24-04-2018 r. do godziny 12:00 do siedziby Zamawiającego. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie Zamawiającemu oferty do wyżej wskazanego miejsca przed upływem terminu. Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie.
4. Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. Zmiany lub wycofanie oferty są skuteczne tylko w przypadku, gdy zostały złożone przed upływem terminu składania ofert.
5. Termin otwarcia ofert: 24-04-2019 r. godzina 13:00 w siedzibie Zamawiającego.
6. Otwarcie ofert jest jawne dla oferentów.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień, korekt omyłek dotyczących treści złożonych ofert, wyznaczając w tym celu 5 dniowy termin i zakres wymaganych wyjaśnień. Niedotrzymanie wyznaczonego terminu będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
8. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego Zapytania Ofertowego, a w szczególności jeżeli nie będzie odpowiadała specyfikacji zamówienia określonej w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Kocaj - Wiceprezes Zarządu

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

• Podpory rolkowe obrotowe – 2 szt.

42418000-9 - Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku.

2. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zapytania ofertowego zostały ujęte w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego

3. Przedmiot zapytania ofertowego został zaplanowany do zakupu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu realizowanego wg umowy nr POIR.03.02.01-18-0022/15 i ujęty w pozycji: Środki transportu międzyoperacyjnego i logistyki procesowej - 1 kpl.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: przeworski Miejscowość: ul. Lubomirskich 1 E, 37-200 Przeworsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności B&P Engineering Sp. z o.o. Sp. kom. poprzez wprowadzenie na rynek znacząco udoskonalonego produktu, będącego rezultatem prowadzonych prac B+R”. Cel główny będzie realizowany przy pomocy następujących celów szczegółowych:
1.Wdrożenie wyników prowadzonych prac badawczo-rozwojowych do praktyki biznesowej.
2.Inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe związane z budową nowej hali produkcyjnej oraz zakupem środków trwałych niezbędnych do wdrożenia ulepszonego produktu.
3.Dywersyfikacja działalności B&P Engineering, poprzez rozpoczęcie seryjnej produkcji innowacyjnej w skali świata inteligentnej linii technologicznej do produkcji soków i koncentratów
i-SiK.
Wnioskodawca, dzięki realizacji projektu będzie miał możliwość oferowania swoim klientom w pełni zautomatyzowanych linii do produkcji soków i koncentratów, co uczyni obecną ofertę firmy znacznie atrakcyjniejszą dla potencjalnych i dotychczasowych klientów.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

• Podpory rolkowe obrotowe – 2 szt.

42418000-9 - Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku.

2. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zapytania ofertowego zostały ujęte w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego

3. Przedmiot zapytania ofertowego został zaplanowany do zakupu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu realizowanego wg umowy nr POIR.03.02.01-18-0022/15 i ujęty w pozycji: Środki transportu międzyoperacyjnego i logistyki procesowej - 1 kpl.

Kod CPV

42418000-9

Nazwa kodu CPV

Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku

Harmonogram realizacji zamówienia

Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zapytania ofertowego: 70 dni

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy ustaw oraz właściwe organy administracji publicznej nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponują potencjałem osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu umowy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przede wszystkim gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy.

Dopuszczalne będą zmiany dotyczące w szczególności:

1. Rozwiązania umowy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,
2. Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę,
3. Aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy Wykonawcy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.,
4. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
5. Zaistnieją okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy,
6. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy/Oferenta,

Warunki dokonania zmian: wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 32/POIR3.2.1/PARP/2019

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniał oferty:

L.p. Kryterium Maksymalna liczba punktów
I. Cena (C) 80 pkt
II. Termin realizacji (T) 10 pkt
III. Gwarancja (G) 10 pkt
RAZEM 100 pkt

1.1. W kryterium 1. „Cena” (C) najwyższą liczbę punktów (80 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 80): cena oferty ocenianej,

1.2. W kryterium 2 „Termin realizacji” (T) oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Czas realizacji zamówienia do 42 dni = 10 punktów;
b) Czas realizacji zamówienia od 43 do 56 dni = 5 punktów;
c) Czas realizacji zamówienia od 57 do 70 dni = 0 punktów;

Uwaga! Oferty z czasem realizacji dłuższym niż 70 dni będą odrzucane!

1.3. W kryterium 3 „Gwarancja” (G) oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego terminu gwarancji dla przedmiotu zamówienia:
a) Czas gwarancji 36 miesięcy = 10 punktów;
b) Czas gwarancji 24 miesiące = 5 punktów;
c) Czas gwarancji 18 miesięcy = 0 punktów;

Uwaga! Oferty z czasem gwarancji krótszym niż 18 miesięcy będą odrzucane!

2. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.
3. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z B&P Engineering Sp. z o.o. spółka komandytowa. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2.Posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
3.Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4.Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

W przypadku złożenia oferty przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

B&P ENGINEERING SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Lubomirskich 1E

37-200 Przeworsk

podkarpackie , przeworski

Numer telefonu

(16) 649 00 98

Fax

(16) 649 00 99

NIP

7941681757

Tytuł projektu

Wdrożenie systemu produkcji innowacyjnych w skali świata inteligentnych linii technologicznych do produkcji soków i koncentratów

Numer projektu

POIR.03.02.01-18-0022/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa oferenta: Rywal RHC Sp. z o.o. O/Rzeszów
Adres: ul. M.Reja 10, 35-211 Rzeszów
Data wpływu oferty: 24.04.2019
Wartość oferty netto: 138 000,00 PLN
Wartość oferty brutto:169 740,00 PLN
Liczba wyświetleń: 184