Strona główna
Logo unii europejskiej

Modernizacja struktury energetycznej firmy „Sanplast” spółka akcyjna poprzez inwestycję w źródła wysokosprawnej kogeneracji

Data publikacji: 22.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1175113

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty winny być złożone na piśmie w terminie do 24.04.2019 roku w siedzibie Zamawiającego - Wymysłowice 1, 88-320 Strzelno, godziny pracy - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej w postaci skanu podpisanych dokumentów na adres mailowy kogeneracja@sanplast.pl z tematem wiadomości „Modernizacja struktury energetycznej firmy „Sanplast” spółka akcyjna poprzez inwestycję w źródła wysokosprawnej kogeneracji”.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia oraz warunkami jego realizacji stwierdzą, iż:
1) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia
3) posiadają potencjał techniczny wymagany przy realizacji niniejszego zamówienia
4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
5) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie niniejszego zamówienia

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, udzielanie wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ:
- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną (jako załącznik w formacie pdf do poczty e-mail – oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje, nie mogą być przesyłane w formie zwykłej korespondencji elektronicznej).
- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, jednocześnie przesyłając niezwłocznie powyższe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje w formie pisemnej.
- Wykonawcy w przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji faxem lub drogą elektroniczną posługują się tylko numerem faxu lub adresem e-mail podanym w pkt 1 SIWZ.
- Zamawiający w przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji faxem lub drogą elektroniczną posługuje się tylko numerem faxu lub adresem e-mail podanym przez Wykonawcę jako właściwy do kontaktu.
- Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: SAN/01/2019 Wykonawcy proszeni są o powoływanie się w korespondencji na wskazany numer.
- Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są:

Krzysztof Garlik tel. 604 973 806, email: kogeneracja@sanplast.pl

- Zamawiający informuje, że w SANPLAST S.A. obowiązuje podstawowy system czasu pracy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00. W przypadku przysłania przez Wykonawców korespondencji faksem lub drogą elektroniczną w dniu roboczym po godzinie 16:00, jej treść dotrze do Zamawiającego w dniu następnym, natomiast, w przypadku przesłania korespondencji faksem lub drogą elektroniczną w piątek po godzinie 1600, sobotę lub w niedzielę, jej treść dotrze do Zamawiającego w najbliższy poniedziałek.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytania, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści w miejscu ogłoszenia zapytania ofertowego bez ujawniania źródła zapytania.
- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Oferentom/Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz umieszcza w miejscu, gdzie zostało opublikowane zapytanie ofertowe.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kogeneracja@sanplast.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Garlik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604 973 806

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaż kompletnych agregatów gazowych kogeneracyjnych do zabudowy w przystosowanej w ramach niniejszego zadania maszynowni. Maszynownia umiejscowiona jest w hali nr 2 SANPLAST S.A. położonej w Wymysłowicach. Zamówienie będzie wykonywane w ramach projektu nr POIS.01.06.01-00-0035/18 pn. „Modernizacja struktury energetycznej firmy „Sanplast” spółka akcyjna poprzez inwestycję w źródła wysokosprawnej kogeneracji”, w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szczegóły dotyczące całego zamówienia zostały uwzględnione w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego - SIWZ oraz w pozostałych załącznikach, w tym zał. 11 i zał. 12.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: mogileński Miejscowość: Wymysłowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest kompleksowa "pod klucz" dostawa, montaż, rozruch agregatów kogeneracyjnych o łącznej mocy elektrycznej 1115 kWe i łącznej mocy cieplnej 1338 kWt (wartości minimalne) wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych prac projektowych (w tym do pozwolenia na budowę) oraz budowlanych w SANPLAST S.A.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Przygotowanie dokumentacji techniczno - budowlanej projektu niezbędnej do realizacji projektu oraz otrzymania pozwolenia na budowę i innych wymaganych przepisami pozwoleń.
b) Przeprowadzenie prac budowlano - instalacyjnych niezbędnych do montażu i usadowienia instalacji oraz przeprowadzenie rozruchu instalacji.
c) Dostawa wraz z montażem dwóch agregatów kogeneracyjnych o łącznej mocy elektrycznej 1115 kWe i łącznej mocy cieplnej 1338 kWt (wartości minimalne), wraz z kompletem urządzeń służących do odzysku ciepła i poprawnego funkcjonowania w/w agregatów.

Szczegóły dotyczące całego zamówienia zostały uwzględnione w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego - SIWZ oraz w załącznikach, w tym zał. 11 i zał. 12.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30.11.2019 r.

Miejsce realizacji zamówienia: agregaty zlokalizowane będą w miejscowości Wymysłowice w województwie Kujawsko-Pomorskim, gmina Strzelno, powiat mogileński.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności. Zamawiający wymaga przedstawienia oświadczenia w tym zakresie (załącznik nr 5 do SIWZ).

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące wiedzy i doświadczenia:
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, gdy wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, należycie wykonał roboty polegające na wybudowaniu, w systemie „pod klucz”,: co najmniej trzech instalacji w formie układów kogeneracyjnych zasilanych gazem ziemnym o mocy minimalnej 1,2 MW lub pojedynczych agregatów mocy 1,0 MW minimum, gdzie przynajmniej jeden z tych agregatów (jeżeli są to pojedyncze) lub zespołów agregatów był wyposażony w wytwornice pary. Przy czym agregat/agregaty te muszą być aktualnie eksploatowane oraz mieć przepracowane w okresie 3 lat od ich zamontowania minimum 6 000 godzin pracy lub być w eksploatacji (jeżeli okres od ich zamontowania jest krótszy niż trzy lata). Zamawiający pod pojęciem „robota realizowana w systemie pod klucz” rozumie kompleksową realizację zadania wraz z pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony, gdy co najmniej jeden z nich wykaże się wykonaniem 3 robót w wymaganym zakresie i terminie. Na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić informacje wymagane załącznikiem nr 8.
oraz
b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, gdy wykaże, że wykonał układ pracy wyspowej dla minimum dwóch zakładów produkcyjnych, w tym dla minimum jednego zakładu układ pracy wyspowej został opracowany i wykonany na minimum dwóch agregatach. Na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić informacje wymagane załącznikiem nr 8.

Punkty a) i b) muszą być spełnione łącznie.

Potencjał techniczny

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące potencjału technicznego:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, gdy wykaże, że:
a) Jest związany przynajmniej trzema umowami na świadczenie usług serwisowych dla agregatów kogeneracyjnych, oraz
b) Jest autoryzowanym serwisem oferowanego producenta zespołu kogeneracyjnego (silnik, prądnica)

Zamawiający wymaga przedstawienia oświadczenia w tym zakresie (załącznik nr 5 do SIWZ).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, gdy wykaże, że dysponuje osobami zatrudnionymi na umowę o pracę wskazanymi poniżej:

1. Kierownik Projektu posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie na w/w stanowisku – kierował realizację minimum 3 projektów o porównywalnym zakresie - 1 osoba
2. Pracownicy serwisu posiadających uprawnienia do serwisowania i wykonywania remontów wystawione przez producenta oferowanych agregatów - 2 osoby

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawcy łącznie wykażą się dysponowaniem wymaganym kierownikiem. Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim, w przeciwnym wypadku wykonawca zapewni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej w specjalności występujących przy realizacji zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia tego warunku powinien być wypełniony wykaz stanowiący załącznik nr 9.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, gdy wykaże, że:
a) dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości 2 500 000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100),
b) nie zalega z opłacaniem należności podatkowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
W przypadku składania oferty wspólnej (dotyczy Konsorcjum Firm) ww. warunek muszą spełniać wykonawcy/podwykonawcy łącznie.

Zamawiający wymaga przedstawienia oświadczenia w tym zakresie (załącznik nr 5 do SIWZ).

Dodatkowe warunki

Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać, na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zawierające zakres czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ.
Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli te podmioty zrealizują usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 6.9 SIWZ nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.2 SIWZ lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,
lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 6.2 SIWZ.
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesiona przez zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
W przypadku, gdy wykonawca nie zamierza samodzielnie wykonać całości zamówienia zobowiązany jest do wskazania w ofercie części, które zamierza powierzyć podwykonawcom (na których zdolnościach wykonawca nie polega) wraz ze wskazaniem firm podwykonawców. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania takiego podmiotu jak za własne.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
2) oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty;
3) pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie, którego dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału;
4) korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika. W związku z powyższym, należy podać adres pełnomocnika, na jaki ma być wysyłana korespondencja;
5) wypełniając formularz oferty i inne dokumenty oraz powołując się na Wykonawcę,
w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania każdy z Wykonawców składa oddzielnie i dołącza do wspólnej oferty;
6) brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi wykazać oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie obiegających się o udzielenie zamówienia.
7) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 12 do SIWZ.
a) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
b) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Wymagania dotyczące wadium zostały sprecyzowane w SIWZ.

Warunki zmiany umowy

Kluczowe postanowienia umowy zostały zawarte w zał. nr 12 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresach oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej.
Zmiany terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia będą możliwe w przypadku:
a) Wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
-w przypadku niewprowadzenia Wykonawcy na teren budowy w umownym terminie,
-wstrzymania robót przez Zamawiającego;
b) Wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową;
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 19.2 termin wykonania Przedmiotu Zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia jego wykonywania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
Zmiana sposobu spełnienia świadczenia
Zmiany technologiczne mogą być spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej, jakości Robót.
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
e) zlecenie robót dodatkowych oraz koniecznych do wykonania a wynikłych po odkryciu i ocenie stanu technicznego urządzeń infrastruktury technicznej;
f) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, lub okoliczności gospodarczych,
g) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 19.3 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. Zamawiający przewiduje w takiej sytuacji zmianę wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia. Rozliczenie robót nastąpi wtedy metodą powykonawczą z zastosowaniem stawek przyjętych do wyceny robót w ofercie wykonawcy.
Zmiany w zakresie osób podanych w ofercie wykonawcy, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla dokonania zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę.
Pozostałe zmiany umowy, które mogą zostać wprowadzone na skutek następujących okoliczności:
1) działanie siły wyższej uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
2) zmiana obowiązującej stawki VAT;
3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy;
4) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy;
5) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji;
6) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego;
7) zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;
8) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 19.5.1, 19.5.4, 19.5.6 oraz 19.5.7 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń;
9) W przypadku pkt 19.5.2 zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny brutto oferty, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów, natomiast wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się;
10) W przypadku pkt. 19.5.3 zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionych w umowie;
11) W przypadku pkt. 19.5.4 zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie Robót, z których Zamawiający rezygnuje;
12) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego;
13) Nie stanowi zmiany umowy:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
b) zmiana danych teleadresowych,
c) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w SIWZ.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis sposobu przygotowania oferty został zawarty w SIWZ w tym m.in. w pkt. 10 SIWZ oraz w pkt. 12 SIWZ (sposób obliczania ceny).
Jeśli chodzi o dokumenty składane wraz z ofertą, Wykonawca, wraz z ofertą składa:
1) Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ).
3) W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt:
* 6.3 SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ)
* 6.4 SIWZ – wykaz robót/ zamówień (wg wzoru stanowiącego zał. nr 8 do SIWZ)
* 6.5 SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ)
* 6.6 SIWZ – wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (wg wzoru stanowiącego zał. nr 9 do SIWZ)
* 6.7 SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ)
Informacje zawarte w ww. oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4) Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
a) Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca - zał. nr 3 do SIWZ (jeśli dotyczy)
b) Oświadczenie dotyczące podanych informacji - zał. nr 4 do SIWZ
c) Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów - zał. nr 6 do SIWZ (jeśli dotyczy)
d) Zestawienie robót do wykonania - zał. nr 7
e) Wykaz Podwykonawców - zał. nr 10 do SIWZ (jeśli dotyczy)
f) Zaakceptowanie i parafowane Istotne postanowienia umowy - zał. nr 12 do SIWZ.
g) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – zał. nr 14.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert:
1. Cena netto wykonania Przedmiotu Zamówienia- waga 50 %
Waga: Cena netto: - 50% [C1]
Maksymalną liczbę punktów w kryterium \ otrzyma oferta Oferenta, który zaproponuje najniższą cenę podaną przez Oferenta w Formularzu Ofertowym natomiast pozostali Oferenci otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną wg wzoru

Liczba punktów przyznana ofertom w tym Kryterium, zostanie ustalona wg wzoru:
C1 = Cmin/Cb x 50 pkt
gdzie:
C1 - wartość punktowa w kryterium „Cena wykonania całości Przedmiotu Zamówienia", obliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (bez serwisu),
Cmin - najniższa cena wykonania Przedmiotu Zamówienia
Cb - cena wykonania Przedmiotu Zamówienia w ofercie badanej.

2. Termin realizacji zamówienia - waga 30%

Waga: Termin realizacji zamówienia: - 30% [C2]

Oferty uzyskają punkty zgodnie z poniższą skalą:
0 pkt – termin realizacji zamówienia do 30.11.2019 r.
10 pkt – termin realizacji zamówienia do 31.10.2019 r.
20 pkt – termin realizacji zamówienia do 30.09.2019 r.
30 pkt – termin realizacji zamówienia do 31.08.2019 r.


3. Sprawność elektryczna Przedmiotu Zamówienia- waga 4%

Waga: Sprawność elektryczna przedmiotu zamówienia: 4% [C3]

Oferty uzyskają punkty zgodnie z poniższą skalą:
0 pkt – deklarowana sprawność elektryczna 42%
2 pkt – deklarowana sprawność elektryczna 43 %
4 pkt – deklarowana sprawność elektryczna 44% i większa

4. Sprawność ogólna Przedmiotu Zamówienia- waga 6%

Waga: Sprawność ogólna przedmiotu zamówienia: 6% [C4]

Oferty uzyskają punkty zgodnie z poniższą skalą:
0 pkt – deklarowana sprawność ogólna równa 84%
2 pkt – deklarowana sprawność ogólna 85%
4 pkt – deklarowana sprawność ogólna 86%
6 pkt – deklarowana sprawność ogólna 87% i większa

5. Długość okresu gwarancyjnego- waga 6%

Waga: Długość okresu gwarancyjnego – 6% [C5].

Oferty uzyskają punkty zgodnie z poniższą skalą:
0 pkt – 36-47 miesięcy okresu gwarancji
3 pkt – 48-59 miesięcy okresu gwarancji
6 pkt – 60 miesięcy okresu gwarancji i więcej

6. Cena serwisu gwarancyjnego za okres 36 miesięcy- waga 4%

Waga: Cena serwisu netto za 36 miesięcy - 4% [C6]
Maksymalną liczbę punktów w kryterium \ otrzyma oferta Oferenta, który zaproponuje najniższą cenę serwisu podaną przez Oferenta w Formularzu Ofertowym natomiast pozostali Oferenci otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną wg wzoru

Liczba punktów przyznana ofertom w tym Kryterium, zostanie ustalona wg wzoru:
C6 = Cs min/Cs b x 4 pkt
gdzie:
CSmin - najniższa cena serwisu
CSb - cena serwisu w ofercie badanej.

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę punktową zgodnie z wzorem:
R = C1 + C2 + C3+ C4 + C5 + C6
Maksymalna łączna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100,00. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegółowy opis oceny ofert został zawarty w pkt. 13 i 14 SIWZ.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wykluczony:
1) Wykonawca/Oferent który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2) Wykonawca, który nie spełnia warunków udziałów w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1 do 6.7 niniejszej SIWZ.
3) Wykonawca, który nie złoży wymaganych dokumentów w terminie określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
4) Wykonawca, który złoży ofertę z rażąco niską ceną (cena niższa o więcej niż 30% od kwoty przeznaczonej na wykonanie zadania przez Zamawiającego)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SANPLAST S.A

Adres

88-320 Wymysłowice

kujawsko-pomorskie , mogileński

Numer telefonu

523188500

Fax

523188501

NIP

5571580536

Tytuł projektu

Modernizacja struktury energetycznej firmy „Sanplast” spółka akcyjna poprzez inwestycję w źródła wysokosprawnej kogeneracji

Numer projektu

POIS.01.06.01-00-0035/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa:
Eneria Sp. z o.o.
Adres:
ul. Modlińska 11 Izabelin-Dziekanówek
05-092 Łomianki

Oferta wpłynęła dnia 24.04.2019 r.
Liczba wyświetleń: 373