Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2019 r. na zakup wycinarki laserowej

Data publikacji: 22.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1175058

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 24.04.2019 r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera/posłańca w siedzibie firmy Brzezna 495, 33-386 Podegrodzie lub elektronicznie na adres e-mail: dotacja@globalsystem.com.pl
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Łukasz Jeleński, tel. 784036820, email: l.jelenski@globalsystem.com.pl
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b) Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
c) Oświadczenie potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia minimalne parametry wskazane w zapytaniu ofertowym, stanowiące Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
d) Wykaz dostaw referencyjnych stanowiący Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
e) Dokumenty potwierdzające zrealizowane dostaw, zgodnie z pkt 5 ust. 2 zapytania ofertowego.
3. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Wymagany okres ważności oferty wynosi 60 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po ostatnim dniu terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Jeleński

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wycinarki laserowej – 1 szt.

Specyfikacja techniczna - parametry minimalne:
Zakres dostawy powinien obejmować kompletną maszynę wg poniższych wymagań, gotową do pracy w miejscu wskazanym przez Kupującego w Polsce, łącznie z systemem chłodzenia maszyny i rezonatora, odciągiem dymu i drobnych cząsteczek powstających podczas procesu cięcia.

1. Wycinarka powinna być wyposażona w źródło laserowe na ciele stałym o mocy min. 4000W charakteryzujące się następującymi właściwościami:
1.1. Źródło laserowe powinno zapewniać pomiar mocy wychodzącej ze źródła w czasie rzeczywistym. Stabilność mocy generowanej przez źródło laserowe powinna wynosić +/-1% przez cały okres eksploatacji lasera.
1.2. Moduły diodowe z chłodzeniem pasywnym tzw. stoki diodowe.
1.3. Budowa modułów diodowych powinna umożliwiać ich szybką wymianę w przypadku ich awarii na zasadzie „plug and play” a więc wysunięcie modułu z jego gniazda i wsunięcie nowego modułu. Czas demontażu starego modułu i montażu nowego w gnieździe nie może przekraczać 30min.
1.4. Koncepcja budowy źródła powinna zapewniać odporność na uszkodzenia źródła spowodowane promieniem odbitym od materiału obrabianego w zakresie przewidywanym fabrycznie do obróbki.
1.5. Budowa źródła musi zapewniać wpinanie i wypinanie światłowodu doprowadzającego promień laserowy z rezonatora do głowicy tnącej, dzięki złączu typu Plug & Play.
1.6. Źródło laserowe, niezależnie od maszyny musi być wyposażone w moduł diagnostyczny zapewniający zdalną diagnozę przez Internet.
2. Obszar pracy powinien zapewniać możliwość obróbki arkuszy o rozmiarach 2000x6000mm co odpowiadać powinno zakresom pracy osi Y i X maszyny.
3. Zakres przemieszczania się głowicy tnącej w pionie min. 115 mm;
4. Dopuszczalne obciążenie palet roboczych min. 2500 kg;
5. Budowa maszyny powinna być oparta na tzw. latającej optyce, tzn. obrabiany arkusz umiejscowiony jest na palecie roboczej natomiast głowica tnąca przemieszcza się nad nim wzdłuż osi X i Y i ma zapewniać poniże dokładności pozycjonowania dla całego obszaru roboczego przy poniższych prędkościach przesuwu osi:
5.1. Uchyb pozycjonowania Pa max. +/- 0,05mm;
5.2. Średnia odchyłka pozycjonowania Ps max. +/- 0,03mm
5.3. Symultaniczna prędkość przesuwu osi X i Y co najmniej 140 m/min;
6. Sterowanie maszyny powinno być wyposażone w ekran dotykowy o rozmiarze minimum 19 cali oraz złącze RJ45 oraz port USB.
7. Wycinarka powinna zapewniać możliwości obróbki poniżej wymienionych materiałów w zdefiniowanych grubościach i technologiach cięcia laserowego a tym samy posiadać kompletne parametry technologiczne do cięcia poniższych pozycji:.
7.1. Stal konstrukcyjna, cięcie tlenem do co najmniej 25mm;
7.2. Stal konstrukcyjna, cięcie azotem do co najmniej 6mm;
7.3. Stal nierdzewna, cięcie azotem do co najmniej 20mm;
7.4. Stal nierdzewna foliowana, cięcie azotem do co najmniej 4mm;
7.5. Stal konstrukcyjna ocynkowana ogniowo, cięcie azotem do co najmniej 4mm;
7.6. Stal konstrukcyjna ocynkowana elektrolitycznie, cięcie azotem do co najmniej 3mm;
7.7. Aluminium, cięcie azotem do co najmniej 20mm;
7.8. Aluminium, szybkie cięcie tlenem do co najmniej 2mm;
7.9. Miedź, cięcie tlenem do co najmniej 8mm;
7.10. Miedź, cięcie azotem do co najmniej 3mm;
7.11. Mosiądz, cięcie azotem do co najmniej 8mm;
8. Elementy maszyny takie jak rama maszyny, źródło laserowe, światłowód łączący źródło laserowe oraz głowica tnąca, powinny być ze sobą kompatybilne, a ich serwis możliwy w tym samym punkcie serwisowym.
9. Maszyna powinna charakteryzować się następującymi właściwościami i wyposażeniem:
9.1. Stalowy korpus.
9.2. Co najmniej dwa silniki liniowe do napędu głównych osi maszyny;
9.3. Automatyczny zmieniacz palet, z cyklem zmiany maksymalnie 40 sekundy. Strefa zmieniacza palet musi być zabezpieczona barierami świetlnymi.
9.4. Taśmociąg do przechwytywania i transportu szlaki i małych detali spod obszaru pracy maszyny.
9.5. Centralne smarowanie maszyny;
9.6. Laserowa dioda pozycjonująca dla ułatwienia manualnego pozycjonowania głowicy tnącej w polu pracy;
9.7. Urządzenie do napylania olejem;
9.8. System wpalania w czasie rzeczywistym.
9.9. Programowe ustawiania ogniskowej.
9.10. System bezdotykowego bazowania obrabianego arkusza o kształcie prostokąta.
9.11. Oświetlenie obszaru pracy;
9.12. Automatyczne czyszczenie dyszy;
9.13. Jedna głowica tnąca dla całego spektrum dostępnych dla maszyny materiałów i grubości.
9.14. Budowa głowicy zapewnia niezużywanie się soczewek. Zużyciu w głowicy mogą ulec jedynie szkło ochronne, dysze tnące i ceramika.
9.15. Głowica powinna być wyposażona w system antykolizyjny, który w przypadku styku głowicy z przeszkodą umożliwi głowicy odchylenie się od pozycji wyjściowej na przegubie, a po wyeliminowaniu przeszkody głowica wróci do pozycji wyjściowej i proces cięcia będzie mógł być dalej kontynuowany bez konieczności wymiany w głowicy tzw. bezpieczników mechanicznych.
9.16. Urządzenie do automatycznego zmieniania dysz na co najmniej 8 dysz. Zmieniacz powinien mieć możliwość zarówno automatycznego odbierania dysz z głowicy jak i wydawania dysz do głowicy tnącej.
9.17. System do automatycznego sprawdzania stanu szkła ochronnego.
9.18. Maszyna powinna być wyposażona w system diagnostyczny umożliwiający efektywne przeprowadzenie zdalnej diagnozy skutkującej wytypowaniem części zamiennych.
9.19. Maszyna dostarczona musi być dopuszczona do obrotu i użytkowania na terenie RP;
9.20. Dach maszyny znajdujący się nad obszarem pracy powinien być odsuwany. Ponadto maszyna wzdłuż osi X i Y wokół stołu roboczego powinna mieć strefę której operator może się poruszać.
9.21. Oprogramowanie do programowania i kosztorysowania maszyny w zakresie obróbki cięcia 2D

10. Gwarancja: min. 24 miesiące

Szczegóły w załączniku.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: nowosądecki Miejscowość: Brzezna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wycinarki laserowej – 1 szt.

Specyfikacja techniczna - parametry minimalne:
Zakres dostawy powinien obejmować kompletną maszynę wg poniższych wymagań, gotową do pracy w miejscu wskazanym przez Kupującego w Polsce, łącznie z systemem chłodzenia maszyny i rezonatora, odciągiem dymu i drobnych cząsteczek powstających podczas procesu cięcia.

1. Wycinarka powinna być wyposażona w źródło laserowe na ciele stałym o mocy min. 4000W charakteryzujące się następującymi właściwościami:
1.1. Źródło laserowe powinno zapewniać pomiar mocy wychodzącej ze źródła w czasie rzeczywistym. Stabilność mocy generowanej przez źródło laserowe powinna wynosić +/-1% przez cały okres eksploatacji lasera.
1.2. Moduły diodowe z chłodzeniem pasywnym tzw. stoki diodowe.
1.3. Budowa modułów diodowych powinna umożliwiać ich szybką wymianę w przypadku ich awarii na zasadzie „plug and play” a więc wysunięcie modułu z jego gniazda i wsunięcie nowego modułu. Czas demontażu starego modułu i montażu nowego w gnieździe nie może przekraczać 30min.
1.4. Koncepcja budowy źródła powinna zapewniać odporność na uszkodzenia źródła spowodowane promieniem odbitym od materiału obrabianego w zakresie przewidywanym fabrycznie do obróbki.
1.5. Budowa źródła musi zapewniać wpinanie i wypinanie światłowodu doprowadzającego promień laserowy z rezonatora do głowicy tnącej, dzięki złączu typu Plug & Play.
1.6. Źródło laserowe, niezależnie od maszyny musi być wyposażone w moduł diagnostyczny zapewniający zdalną diagnozę przez Internet.
2. Obszar pracy powinien zapewniać możliwość obróbki arkuszy o rozmiarach 2000x6000mm co odpowiadać powinno zakresom pracy osi Y i X maszyny.
3. Zakres przemieszczania się głowicy tnącej w pionie min. 115 mm;
4. Dopuszczalne obciążenie palet roboczych min. 2500 kg;
5. Budowa maszyny powinna być oparta na tzw. latającej optyce, tzn. obrabiany arkusz umiejscowiony jest na palecie roboczej natomiast głowica tnąca przemieszcza się nad nim wzdłuż osi X i Y i ma zapewniać poniże dokładności pozycjonowania dla całego obszaru roboczego przy poniższych prędkościach przesuwu osi:
5.1. Uchyb pozycjonowania Pa max. +/- 0,05mm;
5.2. Średnia odchyłka pozycjonowania Ps max. +/- 0,03mm
5.3. Symultaniczna prędkość przesuwu osi X i Y co najmniej 140 m/min;
6. Sterowanie maszyny powinno być wyposażone w ekran dotykowy o rozmiarze minimum 19 cali oraz złącze RJ45 oraz port USB.
7. Wycinarka powinna zapewniać możliwości obróbki poniżej wymienionych materiałów w zdefiniowanych grubościach i technologiach cięcia laserowego a tym samy posiadać kompletne parametry technologiczne do cięcia poniższych pozycji:.
7.1. Stal konstrukcyjna, cięcie tlenem do co najmniej 25mm;
7.2. Stal konstrukcyjna, cięcie azotem do co najmniej 6mm;
7.3. Stal nierdzewna, cięcie azotem do co najmniej 20mm;
7.4. Stal nierdzewna foliowana, cięcie azotem do co najmniej 4mm;
7.5. Stal konstrukcyjna ocynkowana ogniowo, cięcie azotem do co najmniej 4mm;
7.6. Stal konstrukcyjna ocynkowana elektrolitycznie, cięcie azotem do co najmniej 3mm;
7.7. Aluminium, cięcie azotem do co najmniej 20mm;
7.8. Aluminium, szybkie cięcie tlenem do co najmniej 2mm;
7.9. Miedź, cięcie tlenem do co najmniej 8mm;
7.10. Miedź, cięcie azotem do co najmniej 3mm;
7.11. Mosiądz, cięcie azotem do co najmniej 8mm;
8. Elementy maszyny takie jak rama maszyny, źródło laserowe, światłowód łączący źródło laserowe oraz głowica tnąca, powinny być ze sobą kompatybilne, a ich serwis możliwy w tym samym punkcie serwisowym.

Limit znaków uniemożliwia wskazanie w tym polu pełnej specyfikacji. Pełna specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku.

Szczegóły (pełne zapytanie ofertowe) w załączniku.

Kod CPV

42610000-5

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki sterowane laserem lub centra obróbkowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia: do 6 miesięcy od podpisania umowy z wybranym wykonawcą
2. Miejsce realizacji zamówienia: Brzezna 495, 33-386 Podegrodzie
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert:

a) Cena brutto – waga punktowa 100 pkt. (100%)

Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------- x 100
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w pkt.1. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GLOBAL SYSTEM WOJCIECH JAWOR

Adres

33-386 Brzezna

małopolskie , nowosądecki

Numer telefonu

18 440 75 52

NIP

7341675990

Tytuł projektu

Wdrożenie na rynek innowacyjnej bramy przeciwpożarowej GSF KPR EI®

Numer projektu

POIR.03.02.01-12-0015/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TRUMPF Polska Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Połczyńska 111, 01-303 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 24.04.2019r., godz. 08.48
Cena brutto: 780.066 EUR (w PLN: x 4,2894 = 3.346.015,10 PLN)
Liczba wyświetleń: 322