Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2019 r. na zakup prasy krawędziowej

Data publikacji: 22.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2019

Numer ogłoszenia

1175052

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 24.04.2019 r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera/posłańca w siedzibie firmy Brzezna 495, 33-386 Podegrodzie lub elektronicznie na adres e-mail: dotacja@globalsystem.com.pl
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Łukasz Jeleński, tel. 784036820, email: l.jelenski@globalsystem.com.pl
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b) Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
c) Oświadczenie potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia minimalne parametry wskazane w zapytaniu ofertowym, stanowiące Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
d) Wykaz dostaw referencyjnych stanowiący Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
e) Dokumenty potwierdzające zrealizowane dostaw, zgodnie z pkt 5 ust. 2 zapytania ofertowego.
3. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Wymagany okres ważności oferty wynosi 60 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po ostatnim dniu terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Jeleński

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup prasy krawędziowej – 1 szt.

Specyfikacja techniczna - parametry minimalne:
1. Napęd hydrauliczny.
2. Nacisk maszyny min. 200 ton.
3. Długość krawędzi gięcia min. 6000 mm.
4. Użytkowa wysokość montażu min. 650 mm.
5. Skok belki prasy min. 500 mm.
6. Prześwit między kolumnami min. 5000mm.
7. Wysięg min. 415 mm.
8. Prędkość osi Y (belki prasy) odjazd i dojazd min. 210 mm/sek.
9. Prędkość gięcia min. 10 mm/sek.
10. Maszyna powinna być wyposażona w:
a. Hydrauliczne mocowanie narzędzi górnych i dolnych o wytrzymałości min 300 ton/metr;
b. Laser pomiarowy kąta z autokorektą (laserowy pozycjonowany automatycznie, system umożliwiający automatyczny pomiar aktualnego kąta gięcia, oraz uzyskanie założonego kąta gięcia) ;
c. Min. 4-osiowy system tylnego zderzaka;
d. Dodatkowy palec zderzaka
e. Możliwość skośnego ustawiania zderzaka
f. Kompensację strzałki ugięcia CNC o wytrzymałości min 300 ton/metr;
g. Ekran dotykowy min 17 „cali”.
h. Laserowe zabezpieczenie obszaru pracy;
i. Szafę sterowniczą z chłodzeniem
11. Prędkość zderzaków w osi X min.1000mm/s.
12. Przemieszczanie w osi R min. 200mm.
13. Możliwość przesuwu dolnych narzędzi (matryc) w celu felcowania (zagniatania) blach oraz w celu wykorzystania różnych kombinacji narzędzi bez konieczności przezbrajania.
14. Sterowanie maszyny posiadające zintegrowane dane technologiczne.
15. Możliwość zdalnego diagnozowania awarii.
16. Tylne oświetlenie obszaru pracy
17. Waga min. 28000 kg.
18. Oprogramowanie do programowania maszyny z plików 2D/3D zintegrowane z oprogramowaniem lasera.
19. Gwarancja: min. 24 miesiące

Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
42636100-4 - Prasy hydrauliczne
42630000-1 - Obrabiarki do obróbki metali

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Szczegóły w załączniku.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: nowosądecki Miejscowość: Brzezna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup prasy krawędziowej – 1 szt.

Specyfikacja techniczna - parametry minimalne:
1. Napęd hydrauliczny.
2. Nacisk maszyny min. 200 ton.
3. Długość krawędzi gięcia min. 6000 mm.
4. Użytkowa wysokość montażu min. 650 mm.
5. Skok belki prasy min. 500 mm.
6. Prześwit między kolumnami min. 5000mm.
7. Wysięg min. 415 mm.
8. Prędkość osi Y (belki prasy) odjazd i dojazd min. 210 mm/sek.
9. Prędkość gięcia min. 10 mm/sek.
10. Maszyna powinna być wyposażona w:
a. Hydrauliczne mocowanie narzędzi górnych i dolnych o wytrzymałości min 300 ton/metr;
b. Laser pomiarowy kąta z autokorektą (laserowy pozycjonowany automatycznie, system umożliwiający automatyczny pomiar aktualnego kąta gięcia, oraz uzyskanie założonego kąta gięcia) ;
c. Min. 4-osiowy system tylnego zderzaka;
d. Dodatkowy palec zderzaka
e. Możliwość skośnego ustawiania zderzaka
f. Kompensację strzałki ugięcia CNC o wytrzymałości min 300 ton/metr;
g. Ekran dotykowy min 17 „cali”.
h. Laserowe zabezpieczenie obszaru pracy;
i. Szafę sterowniczą z chłodzeniem
11. Prędkość zderzaków w osi X min.1000mm/s.
12. Przemieszczanie w osi R min. 200mm.
13. Możliwość przesuwu dolnych narzędzi (matryc) w celu felcowania (zagniatania) blach oraz w celu wykorzystania różnych kombinacji narzędzi bez konieczności przezbrajania.
14. Sterowanie maszyny posiadające zintegrowane dane technologiczne.
15. Możliwość zdalnego diagnozowania awarii.
16. Tylne oświetlenie obszaru pracy
17. Waga min. 28000 kg.
18. Oprogramowanie do programowania maszyny z plików 2D/3D zintegrowane z oprogramowaniem lasera.
19. Gwarancja: min. 24 miesiące

Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
42636100-4 - Prasy hydrauliczne
42630000-1 - Obrabiarki do obróbki metali

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Szczegóły w załączniku.

Kod CPV

42636100-4

Nazwa kodu CPV

Prasy hydrauliczne

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia: do 6 miesięcy od podpisania umowy z wybranym wykonawcą
2. Miejsce realizacji zamówienia: Brzezna 495, 33-386 Podegrodzie
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert:

a) Cena brutto – waga punktowa 100 pkt. (100%)

Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------- x 100
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w pkt.1. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GLOBAL SYSTEM WOJCIECH JAWOR

Adres

33-386 Brzezna

małopolskie , nowosądecki

Numer telefonu

18 440 75 52

NIP

7341675990

Tytuł projektu

Wdrożenie na rynek innowacyjnej bramy przeciwpożarowej GSF KPR EI®

Numer projektu

POIR.03.02.01-12-0015/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TRUMPF Polska Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Połczyńska 111, 01-303 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 24.04.2019r., godz. 08.49
Cena brutto: 360144 EUR (w PLN: x 4,2894 = 1 544 801,67 PLN)
Liczba wyświetleń: 193