Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.1.1/2019 Dostarczenie Histerezografu do pomiaru właściwości magnetycznych magnesów trwałych

Data publikacji: 29.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-04-2019

Numer ogłoszenia

1174878

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Data zmiany 04.04.19
Poprawienie numeracji


Data zmiany 05.04.19
Wydłużenie oferty o 4 godziny

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie ofertowe należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową, na adres korespondencyjny Zamawiającego: Evitron Sp. z o.o., Tanowska 18/10, 72-010 Police, Polska lub przesłać e-mailem na adres e-mail: a.gardocki@evitron.eu
2.Termin nadsyłania ofert upływa dnia 5 kwietnia 2019 o godzinie 24:00
3. W przypadku ofert przesłanych pocztą lub dostarczonych osobiście oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 1/1.1.1/2019”.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie ofertowe nr 1/1.1.1/2019”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty.
5. Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na adres wskazany w pkt. 1 powyżej lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1 powyżej.
6. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. Liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu nadsyłania ofert. Każdorazowo zamieści stosowną informację w Bazie konkurencyjności (zakładka „Aktualne ogłoszenia” / Zapytanie nr 1/1.1.1/2019).
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego „Wzór formularza oferty”.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
3. Oferty należy sporządzić w języku polskim lub w języku angielskim. Dokumenty sporządzone w innym języku powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski lub na język angielski.
4. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy lub przez pełnomocnika.
5. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
6. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w punkcie VI. "Sposób przygotowania oferty" załączonego do niniejszego ogłoszenia Zapytania ofertowego.
7. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty w sposób niebudzący wątpliwości, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę.
8. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy (firmy) oraz adresu, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszy związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.gardocki@evitron.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksander Gardocki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

797702300

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie histerezografu z wyposażeniem, do pomiaru właściwości magnetycznych magnesów trwałych. Zakres zamówienia obejmuje: 1) dostawę i uruchomienie urządzenia, 2) przeszkolenie użytkownika. Miejscem dostawy i uruchomienia urządzenia oraz szkolenia użytkownika jest zakład zamawiającego znajdujący się w Policach przy ul. Tanowskiej 18/10. Przedmiot i zakres zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: policki Miejscowość: Police

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup nowego Histerezografu do pomiaru właściwości magnetycznych magnesów trwałych.

Przedmiot zamówienia

Specyfikacja zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie przez producenta tzw. Histerezografu, czyli urządzenia do badania właściwości magnesów trwałych takich jak SrFeO, czy SmCo. Urządzenie to powinno umożliwiać pomiar tzw. histerezy magnetycznej magnesów trwałych oraz określenie parametrów tych magnesów takich jak Remanencja Br (jednostka Tesla), Koercja HcB (jednostka kA/m), Koercja HcJ (jednostka kA/m) oraz maksymalna energia magnesu BHmax (jednostka kJ/m³).
Nabiegunniki wykonane ze stopu FeCo charakteryzującego się polem nasycenia powyżej 2,2 Tesla.
Dostawca dostarczy w ramach zamówienia magnesy referencyjne umożliwiające kalibracje pomiaru i sprawdzenie poprawności pomiaru.


Próbka:
Urządzenie powinno być zdolne do pomiaru próbek magnesów trwałych o następujących wymiarach:
1. Krążek o średnicy fi 20 mm i grubościach 1, 2, 3, 4 mm, przy czym grubość to kierunek namagnesowania
2. Krążek o średnicy fi 25 mm i grubościach 1, 2, 3, 4 mm, przy czym grubość to kierunek namagnesowania
3. Prostopadłościan o wymiarach 20 mm x 20 mm i grubościach 1, 2, 3, 4 mm, przy czym grubość to kierunek namagnesowania
Urządzenie powinno być zdolne do pomiaru próbek magnesów SrFeO oraz SmCo.

Pomiar:
Pomiar właściwości magnetycznych powinien odbywać się zgodnie z normą PN-EN 60404-5:2009.

Wynik pomiaru:
Histerezograf powinien być obsługiwany za pomocą komputera który umożliwi przedstawienie wyników w postaci raportu w formacie pdf. Raport powinien zawierać wykres drugiej ćwiartki lub pierwszej oraz drugiej ćwiartki Histerezy magnetycznej oraz poszczególne parametry mierzonego magnesu, tj: Br (jednostka Tesla), Koercja HcB (jednostka kA/m), Koercja HcJ (jednostka kA/m) oraz maksymalna energia magnesu BHmax (jednostka kJ/m³). Poza tym wykres pętli histerezy powinien być zapisywalny w postaci plików ASCI.

Temperatura pomiaru:
Pomiar odbywać się będzie w temperaturze pokojowej, (23°C).

Dokładność pomiaru:
Urządzenie przy prawidłowej eksploatacji powinno zapewnić conajmniej następującą dokładność pomiaru:
Br ± 1,5%
HcB, HcJ ± 2%
BHmax ± 3%

Czas pomiaru:
czas pomiaru jednej próbki nie powinien przekroczyć 2 minut.

Poza tym Histerezograf powinien posiadać znak CE.

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył w pełni sprawny przedmiot zamówienia zgodny ze specyfikacją techniczną przekazaną przez Zamawiającego w terminie maksymalnie 20 tygodni od daty podpisania umowy z Wykonawcą. Potwierdzeniem wykonania zamówienia będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru potwierdzającego dostarczenie urządzenia oraz uzyskanie pozytywnego wyniku pierwszego próbnego pomiaru testowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania ofertowego
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku Wykonawca składa wraz z ofertą odpowiednie zaświadczenie.

Dodatkowe warunki

1.Dostawca zapewni ubezpieczenie urządzenia podczas transportu
2.Przedpłata nie większa niż 30% wartości zamówienia, pozostałe 70% po dostarczeniu urządzenia

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy warunkowej zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1.1 Termin bądź zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
b) Wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c) W przypadku zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy;
d) Konieczności wprowadzenia zmian w przekazanej Wykonawcy specyfikacji technicznej;
e) Zawieszenia prac przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia;
f) Konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych lub narzędzi niż wskazane w ofercie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy.

1.2 Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:
a) Zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
b) Rezygnacja z części prac, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych prac;
c) Konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych lub narzędzi niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy. Rozliczenie ewentualnych prac zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem prac objętych zamówieniem, a kosztorysem prac zamiennych.

1.3 Inne zmiany:
a) W zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego (powierzenie podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w kontrakcie, zmiana podwykonawcy);
b) W przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny;
c) Miejsce dostarczenia zamawianych elementów może ulec zmianie. Nowe miejsce dostawy zostanie ustalone w konsultacji z Wykonawcą.
d) W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia pod warunkiem, że nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu zamówienia;
e) W przypadku otrzymania decyzji od NCBiR zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

2. Warunki zmian:
a) Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
b) Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych;
c) Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do wypełnionego Formularza oferty należy dołączyć:

1 Specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia;

2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z wzorem zawartym w części „Oświadczenie Wykonawcy dot. braku powiązań z Zamawiającym” Załącznika nr 1 do załączonego do ogłoszenia Zapytania ofertowego „Formularza ofertowego”;

3 Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednimi zasobami technicznymi do realizacji zamówienia zgodnie z wzorem zawartym w części „Oświadczenie dotyczące dysponowania odpowiednimi zasobami technicznymi” Załącznika nr 1 do załączonego do ogłoszenia Zapytania ofertowego „Formularza ofertowego”.

4 Oświadczenie potwierdzające znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 1 do załączonego do ogłoszenia Zapytania ofertowego „Formularza ofertowego”.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty Wykonawców nie podlegających wykluczeniu oraz spełniających warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione według następujących kryteriów:

CENA CAŁKOWITA NETTO (WAGA PUNKTOWA: 75)
W kryterium „Całkowita cena netto” Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Całkowita cena netto powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP z dnia upublicznienia Zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem upublicznienia Zapytania, w którym kurs dla danej waluty został opublikowany.
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:
= (cena całkowita netto najtańszej spośród złożonych ofert) / (cena całkowita netto badanej oferty) * 75
Oferta może otrzymać za kryterium „Całkowita cena netto” maksymalnie 75 punktów.

TERMIN REALIZACJI ETAPU I ZAMÓWIENIA (WAGA PUNKTOWA: 25)
W kryterium „Termin realizacji etapu I zamówienia” Zamawiający dokona oceny wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty terminu.
Termin realizacji zamówienia liczony jest w tygodniach. Maksymalny termin realizacji etapu I zamówienia wynosi 20 tygodni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Potwierdzeniem wykonania zamówienia będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie zamówienia
W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu realizacji etapu I zamówienia dłuższego niż 20 tygodni, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.
Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:
= (najmniejsza liczba tygodni na realizację zamówienia spośród złożonych ofert) / (liczba tygodni na realizację zamówienia badanej oferty) * 25
Oferta może otrzymać za kryterium „Termin realizacji etapu I zamówienia” maksymalnie 25 punktów.

2. Ostateczna ilość punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych przez daną ofertę w przedstawionych powyżej poszczególnych kryteriach (tj. P1 + P2).
3. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
4. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów, co stanowi sumę maksymalnej liczby punktów możliwych do otrzymania w ramach każdego z kryteriów oceny.
5. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzymają tyle samo punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy:
1.1 w stosunku do których zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającym czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
1.2 w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;
1.3 którzy zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, i/lub zalegają z opłacaniem podatków.
2. W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć:
2.1 Oświadczenie własne zawarte w części „Oświadczenie Wykonawcy dot. braku powiązań z Zamawiającym” Załącznika nr 1 do załączonego do ogłoszenia Zapytania ofertowego „Wzór formularza oferty”;
2.2 Aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument ten musi być przetłumaczony na język polski, bądź angielski.
2.3 Oświadczenie własne zawarte w części „Oświadczenie Wykonawcy dot. braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz opłacaniu podatków” Załącznika nr 1 do załączonego do ogłoszenia Zapytania ofertowego „Wzór formularza oferty”.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EVITRON SP. Z O.O.

Adres

Piotra i Pawła 47

72-015 Police

zachodniopomorskie , policki

Numer telefonu

797702300

NIP

8513169777

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej metody produkcji nowatorskich wielobiegunowych wirników i pierścieni magnetycznych z zastosowaniem magnetyzacji wstępnej w formie wtryskowej

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1224/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Dr.Brockhaus Messtechnik GmbH & co.KG
Gustav-Adolf-straße 4
58507 Luedenscheid, Germany
Data: 05.04.19

Cena netto: 29850 Euro
Termin Dostarczenia: 10 tygodni
Ilość zdobytych punktów: 100
Liczba wyświetleń: 286