Strona główna
Logo unii europejskiej

„Usługa polegająca na asyście pielęgniarki podczas wykonywania przez lekarza badań kolonoskopowych mieszkańcom Wielkopolski, służąca realizacji projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski”.

Data publikacji: 21.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-03-2019

Numer ogłoszenia

1174835

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. - sekretariat
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
61-863 Poznań

o Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, osobiście, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@open.poznan.pl . Przez ofertę należy rozumieć całość wymaganej dokumentacji.
o Ofertę należy sporządzić na papierze firmowym oferenta lub opatrzyć pieczątką firmową lub podpisem (imieniem i nazwiskiem) w przypadku osób fizycznych.
o Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w jednym egzemplarzu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wpisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.
o Jeżeli Oferent będzie składał ofertę w wersji papierowej, to całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, w zabezpieczonym odpowiednio opakowaniu – zaklejona koperta -
z czytelnym dopiskiem: „Usługa polegająca na asyście pielęgniarki podczas wykonywania przez lekarza badań kolonoskopowych mieszkańcom Wielkopolski, służąca realizacji projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski”. Nie otwierać przed dniem 29 marca 2019 r. godz. 10:00.”
o Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta (oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy wynika, iż do reprezentowania upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby).
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do podpisania Oferty należy dołączyć stosowne upoważnienie w oryginale podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.
o Oświadczenia, o których mowa w Warunkach udziału w postępowaniu i Warunkach wykluczenia z postępowania mogą zostać ujęte w samej treści Oferty lub w postaci załączników do Oferty. W przypadku dołączanych dokumentów do Oferty należy ująć ich nazwy w Ofercie.
o Zamawiający może wezwać jednorazowo w wyznaczonym przez siebie terminie (minimum 2 dni roboczych) do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do Oferty lub uzupełnienia Oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@open.poznan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Nowaczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

618518627

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje osobiste usługi świadczone przez pielęgniarkę, posiadającą doświadczenie w dziedzinie anestezjologii lub w dziedzinie endoskopii, do współpracy z lekarzami wykonującymi badania kolonoskopowe – endoskopowe badania jelita grubego pacjentom mieszkającym na terenie Wielkopolski, u których w badaniach przesiewowych wystąpił dwukrotny, pozytywny wynik testu na krew utajoną.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Projekt pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski” zakłada zapobieganie dezaktywizacji zawodowej spowodowanej rakiem jelita grubego poprzez zwiększanie udziału w badaniach profilaktycznych dolnego odcinka przewodu pokarmowego w Wielkopolsce.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje osobiste usługi świadczone przez pielęgniarkę, posiadającą doświadczenie w dziedzinie anestezjologii lub w dziedzinie endoskopii, do współpracy z lekarzami wykonującymi badania kolonoskopowe – endoskopowe badania jelita grubego pacjentom mieszkającym na terenie Wielkopolski, u których w badaniach przesiewowych wystąpił dwukrotny, pozytywny wynik testu na krew utajoną, zgodnie z niżej przedstawionymi warunkami.
1. Usługa asysty pielęgniarki będzie wykonywana w Poznaniu, w siedzibie lub filii OPEN SA, u pacjentów wskazanych przez Zamawiającego, wyłonionych w trakcie realizacji programu przesiewowego w ramach projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski”.
2. Zamawiający oczekuje wykonania następujących usług:
a) asystowanie lekarzom biorącym udział w przygotowaniu pacjenta do badania kolonoskopowego (wykonującym znieczulenie proste) – usługa wykonywana przez pielęgniarkę, mającą doświadczenie w zakresie anestezjologii,
b) asystowanie lekarzom wykonującym badanie kolonoskopowe – usługa wykonywana przez pielęgniarkę, mającą doświadczenie w zakresie endoskopii.
3. Oferent wskazuje w ofercie stawkę wynagrodzenia za świadczenie usługi w zakresie, w którym posiada wymagane doświadczenie.
4 Cena usługi nie ulegnie zmianie w okresie trwania umowy.
5. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności wymienionych powyżej.
6. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy sprawnej i terminowej współpracy, a także pozostawania w stałym kontakcie mailowym i telefonicznym z Zamawiającym.
7. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wystawieniu faktury/rachunku za wykonaną w danym miesiącu liczbę badań zakończonych wydaniem zaleceń.
8. Rozliczenie dokonywane będzie za jeden miesiąc kalendarzowy. Wynagrodzenie za dany okres ustalone będzie na zasadzie: liczba wykonanych asyst pielęgniarskich x cena za usługę.
9. W postępowaniu mogą uczestniczyć zarówno podmioty, jak i osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej, które zadeklarują dyspozycyjność minimum 1 dzień w tygodniu.

Kod CPV

85141000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi świadczone przez personel medyczny

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa będzie świadczona od momentu podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 31 sierpnia 2020 roku lub do czasu zakończenia współpracy z daną pielęgniarką po jej wypowiedzeniu zgodnie z § 3 Umowy o współpracy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu ofertowym mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty lub osoby, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania zamówienia.
Warunek uznany zostanie za spełniony, jeżeli oferent przedstawi, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania asysty pielęgniarskiej w danym zakresie, tzn. przedłoży oświadczenie o posiadaniu odpowiednich uprawnień:
- pielęgniarka w zakresie anestezjologii: ukończone szkolenie specjalistyczne lub kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa anestezjologicznego
- pielęgniarka w zakresie endoskopii: ukończony kurs endoskopowy.
Na etapie składania ofert wystarczy złożyć oświadczenie, natomiast przedłożenie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, wymienione powyżej certyfikaty w odpowiednim zakresie, uprawniające do wykonywania wskazanych czynności pielęgniarskich) będzie wymagane po wyborze Wykonawcy zamówienia, na etapie podpisywania umowy.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu ofertowym mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty lub osoby, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania zamówienia.
Warunek uznany zostanie za spełniony, jeżeli oferent przedstawi, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania asysty pielęgniarskiej w danym zakresie, tzn. przedłoży oświadczenie o posiadaniu odpowiednich uprawnień:
- pielęgniarka w zakresie anestezjologii: ukończone szkolenie specjalistyczne lub kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa anestezjologicznego
- pielęgniarka w zakresie endoskopii: ukończony kurs endoskopowy.
Na etapie składania ofert wystarczy złożyć oświadczenie, natomiast przedłożenie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, wymienione powyżej certyfikaty w odpowiednim zakresie, uprawniające do wykonywania wskazanych czynności pielęgniarskich) będzie wymagane po wyborze Wykonawcy zamówienia, na etapie podpisywania umowy.
Dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.
Warunek uznany zostanie za spełniony, jeżeli oferent wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia czyli pielęgniarkę pracującą czynnie w zawodzie, mającą co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku pielęgniarki w danym zakresie. W przypadku osób fizycznych wystarczy złożyć stosowne oświadczenie o wymaganym doświadczeniu.
Należy przedłożyć oświadczenie odnoszące się do powyższego warunku udziału w postępowaniu ze wskazaniem nazwisk osób i czasu ich doświadczenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu ofertowym mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty lub osoby, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania zamówienia.
Warunek uznany zostanie za spełniony, jeżeli oferent przedstawi, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania asysty pielęgniarskiej w danym zakresie, tzn. przedłoży oświadczenie o posiadaniu odpowiednich uprawnień:
- pielęgniarka w zakresie anestezjologii: ukończone szkolenie specjalistyczne lub kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa anestezjologicznego
- pielęgniarka w zakresie endoskopii: ukończony kurs endoskopowy.
Na etapie składania ofert wystarczy złożyć oświadczenie, natomiast przedłożenie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, wymienione powyżej certyfikaty w odpowiednim zakresie, uprawniające do wykonywania wskazanych czynności pielęgniarskich) będzie wymagane po wyborze Wykonawcy zamówienia, na etapie podpisywania umowy.
Dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.
Warunek uznany zostanie za spełniony, jeżeli oferent wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia czyli pielęgniarkę pracującą czynnie w zawodzie, mającą co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku pielęgniarki w danym zakresie. W przypadku osób fizycznych wystarczy złożyć stosowne oświadczenie o wymaganym doświadczeniu.
Należy przedłożyć oświadczenie odnoszące się do powyższego warunku udziału
w postępowaniu ze wskazaniem nazwisk osób i czasu ich doświadczenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu ofertowym mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty lub osoby, które nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Należy przedłożyć oświadczenie odnoszące się do powyższego warunku udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

o Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
o Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji Przedmiotu zamówienia przez Oferenta podwykonawcy.
o Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec Oferentów, może unieważnić i nie rozstrzygnąć postępowania ofertowego.
o Oferta musi w pełni odpowiadać Zapytaniu ofertowemu, zawierać wszystkie informacje wskazane w Zapytaniu ofertowym i udzielać odpowiedzi na wskazane sprawy.
o Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu ofertowym ponosi podmiot składający ofertę.
o Umowy z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, zostaną zawarte po pełnym przeprowadzeniu procedury wyboru Wykonawców.
o Dodatkowe informacje można uzyskać składając zapytanie pocztą elektroniczną
na adres: sekretariat@open.poznan.pl nie później niż na 2 (dwa) dni przed terminem złożenia ofert.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i zastosowane wagi:
1. Cena oferty 60%
2. Dyspozycyjność 40%
Razem 100%

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach (metodologia liczenia punktów):
1. Cena oferty
Ilość punktów dla oferty ocenianej = cena najniższa spośród złożonych ofert / cena z oferty ocenianej x 60% x 100 punktów
2. Dyspozycyjność
Oferty zostaną ocenione zgodnie z poniższą punktacją:
- dyspozycyjność od 1 do 2 dni w tygodniu – 20 punktów
- dyspozycyjność od 3 do 4 dni w tygodniu – 40 punktów.

W postępowaniu ofertowym brane będą pod uwagę jedynie oferty w sposób pełny odpowiadające treści Zapytania ofertowego, tzn. oferta zawierać musi ustosunkowanie się Oferenta do każdego z punktów przedstawionych powyżej.

Wykluczenia

Oferent nie może być podmiotem/osobą powiązanym/ą osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Należy przedłożyć oświadczenie odnoszące się do powyższego warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Kazimierza Wielkiego 24/26

61-863 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

+48618518627

Fax

+48618518627

NIP

7831708018

Tytuł projektu

Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski

Numer projektu

RPWP.06.06.01-30-0022/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Teresa Grala, os. Stefana Batorego 41/83, 60-687 Poznań
Data wpływu oferty: 29.03.2019 r.
Cena: 66,90 zł
Liczba wyświetleń: 252