Strona główna
Logo unii europejskiej

"Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczmarka" w Rudzie Śląskiej

Data publikacji: 25.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-04-2019

Numer ogłoszenia

1174759

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. W sekcji "Pytania i wyjaśnienia" niniejszego ogłoszenia dodano pytania Oferenta i odpowiedzi Zamawiającego, służące prawidłowemu przygotowaniu oferty.
2. Na stronie www.przetargi.pwik.com.pl dodano załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, podpisaną własnoręcznym podpisem w siedzibie Zamawiającego, tj. w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska, w budynku nr 2, pokój nr 2 (Dział Rozwoju, Zespół ds. Zamówień Publicznych), nie później niż do dnia 10.04.2019r. do godziny 11:00.
Ofertę składa się za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście.
2. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w kopercie opisanej w następujący sposób:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej
ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska
budynek nr 2, pokój nr 2

OFERTA do postępowania pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczmarka” w Rudzie Śląskiej
Nie otwierać przed 10.04.2019r. godz. 11.15

b) koperta powinna zawierać dodatkowo nazwę i adres Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Mikoszek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32/34-24-269

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200mm i długości ok.244mb oraz wykonanie sięgaczy (ok. 47 mb) do istniejących budynków , na trasie prowadzonej kanalizacji wzdłuż ulicy Kaczmarka
w Rudzie Śląskiej.
Kanalizację sanitarną wykonać z rur z PVC-U z wydłużonym kielichem litą ścianką zgodnie z normą PE-EN 1401: 1999, SN8, SDR 34 o średnicach od DN 160mm do DN200 mm.
Dla układu kanalizacji grawitacyjnej jako uzbrojenie sieci zabudowane zostaną studnie betonowe DN1200mm,DN1000 mm oraz DN 600mm z tworzywa sztucznego całkowicie szczelne oraz studnie z tworzywa sztucznego na sięgaczach DN 425mm, dostarczone jako kompletne przez producenta.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Ruda Śląska Miejscowość: Ruda Śląska

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczmarka" w Rudzie Śląskiej, w ramach projektu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście ruda Śląska w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0053/17-00.

Przedmiot zamówienia

W Sekcji "Załączniki" umieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), której załącznikami są:
- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- przedmiar robót
- dokumentacja projektowa
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

UWAGA! Ze względu na ograniczoną możliwość dodawania plików na Bazie konkurencyjności, wszystkie załączniki do SIWZ znajdują się na stronie www.przetargi.pwik.com.pl.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w terminie:
a. do 6 (sześciu) miesięcy od dnia zawarcia umowy - wykonanie i odbiór całości robót budowlanych
b. do 8 (ośmiu) miesięcy od dnia zawarcia umowy - sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i odbiór końcowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
2 roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacyjnej o średnicy co najmniej fi 200 i długości co najmniej 200 mb.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą prawo do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn.zm.) lub spełniającą warunki, o których mowaw art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późń. zm., dalej jako prawo budowlane) tj. osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

Dodatkowe warunki

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).
1.Wadium może być wniesione w:
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych.
2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 10.04.2019r. o godzinie 11:00.

Warunki zmiany umowy

Dokonywanie istotnych zmian umowy w stosunku do treści złożonej oferty może nastąpić gdy:
1. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znacznezwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
2. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, którychZamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
3. Wykonawcę, ma zastąpić nowy Wykonawca:
1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jegopodwykonawców,
4. Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5.225.000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
5. Strony dopuszczają umowną możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:
5.1 Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:
a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań powstałego na skutek działania siły wyższej; pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajki spowodowane przez inne osoby, niezwiązane
z realizacją umowy,
b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót to jest mrozu (temperatury max. -10°C przez okres co najmniej 48 h), potwierdzonych przez Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy,
c) wystąpienia niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących zagrożenie,
d) wystąpienia odmiennych warunków środowiskowych niż przyjęto w dokumentacji, w szczególności innej kategorii gruntu, skał, kurzawki,
e) wystąpienia wykopalisk archeologicznych,
f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
g) konieczności udzielenia zamówienia na wykonanie robót nie objętych umową, które wstrzymują lub opóźniają jej realizację,
h) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej mających wpływ na termin
realizacji umowy,
i) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
We wszystkich powyższych przypadkach (z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 5.1 lit. b) termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania powołanych okoliczności, w którym uniemożliwiają one Wykonawcy kontynuowanie robót. Zmiana terminu realizacji umowy nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.
5.2 Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następstwie zmian robót, o których mowa w § 7 (o ile powodują zmianę wynagrodzenia Wykonawcy o 15% w stosunku do przewidzianej pierwotnie w umowie) oraz zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie, a jedynie zostanie do niego doliczony podatek w zmienionej wysokości, zgodnie z przepisami prawa.
6. Zmiana lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy, o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowego zakresu zamówienia realizowanego przez podwykonawcę. Zmiana poprzez zgłoszenie w trakcie realizacji umowy nowego zakresu zamówienia, które ma być realizowane w podwykonawstwie, który nie został wskazany w ofercie stanowi zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Ubiegając się o zawarcia takiego aneksu Wykonawca winien wykazać, że podwykonawca, któremu ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia spełnia wymogi określone w niniejszej umowie.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie dokonania zmiany. We wniosku należy uzasadnić potrzebę zmiany oraz dołączyć dowody na jej poparcie. W terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 i 1a do SIWZ. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności podpisaną własnoręcznym podpisem (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
1.W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cen ofertowych).
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt 4.1 i 4.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt 3.1. niniejszego rozdziału SIWZ), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, średnicy oraz długości wykonanych sieci kanalizacyjnych, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane w sposób prawidłowy oraz zgodny z przepisami prawa budowlanego;
Uwaga:
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie ich uzyskać – inne dokumenty.
- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
- dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów, złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa – 100 pkt.
2. Każdy z Wykonawców w ww. kryterium otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

cena ofertowa (IPc) - maksymalnie 100 pkt - wg następującego wzoru:

CN
IPc = ----- x Zc
CB
gdzie poszczególne litery oznaczają:
IPc – liczba punktów w kryterium „cena ofertowa”,
CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
Zc – znaczenie (waga) kryterium „cena ofertowa” wyrażone w punktach – 100 pkt.

Uwaga:
Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
3. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższego kryterium i jej wagi otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie przez siebie określonym.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
1.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn.zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r., poz. 769);
1.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.2;
1.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
1.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
1.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
1.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
1.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
1.9. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
1.10 Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 703 z późn. zm.);
1.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
1.13.Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,
co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jestw stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
1.14. Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

Uwaga:
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Adres

Pokoju 13

41-709 Ruda Śląska

śląskie , Ruda Śląska

Numer telefonu

32 342 42 57

Fax

32 244 39 91

NIP

6410014068

Tytuł projektu

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0053/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

KOZBUD GROUP Sp. z o.o.
ul. Wolności 123, 41-500 Chorzów
- data wpłynięcia oferty: 10.04.2019r.
- cena ofertowa – 491 846,30 zł brutto
Liczba wyświetleń: 353