Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa sprzętu komputerowego

Data publikacji: 19.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-03-2019

Numer ogłoszenia

1174362

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana z dnia 27.03.2019 godz. 13:40.
W poniższych załącznikach usunięto zapis na temat dnia zrzutu ze strony z wynikami
Zał. nr 2
Zał. nr 3
Zał. nr 4
Zał. nr 5
Zał. nr 6

Dołączone nowe zrzuty ze strony z wynikami procesorów i kart graficznych. Poprzednie zrzutu były zrzutami poglądowymi, nie zawierającymi całego rankingu. Jednakże wyniki były dostępne tak jak to zostało określone w zapytaniu pod podanymi linkami. Do dokumentacji załączono pełne wydruki rankingów.
Zał. nr 8
Zał. nr 9

W związku ze zmianami w zapytaniu ofertowym czas na składanie ofert został wydłużony do 28.03.2019. do godziny 10:00.

Zmiana z dnia 22.03.2019 godz. 15.41
Załącznik nr 1d:
Usunięto zapis: „Opis przedmiotu zamówienia (nie techniczny, tylko ogólny): Oferent winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań.”

Załącznik nr 2:
Warunki gwarancji:
Było:
„3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera –dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta„
Zmieniono na:
„3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – do oferty należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy, iż firma serwisująca posiada ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzacje producenta komputera. ”
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenie Wykonawcy, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta.
Załącznik nr 5
Warunki gwarancyjne
Było:
Min. trzyletnia gwarancja producenta z naprawą na miejscu i reakcją serwisu w ciągu jednego dnia roboczego.
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać aktualny certyfikał ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Zmieniono:
Min. trzyletnia gwarancja producenta z naprawą na miejscu i reakcją serwisu w ciągu jednego dnia roboczego.
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać aktualny certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu tego warunku dołączyć do oferty.

W związku ze zmianami w zapytaniu ofertowym czas na składanie ofert został wydłużony do 27.03.2019.

Zmiana z dn. 19.03.2019 godz. 23.25
Zał. nr 6 - w opisie dot. karty graficznej usunięto zapis technologi CUDA
Zał. nr 10 - formularz ofertowy - zmodyfikowano nazwy kosztu - zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do 28.03.2019 r. do godziny 10:00.
Jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do biura zamawiającego lub datę wpływu na skrzynkę elektroniczną zamawiającego.
Jako datę wpływu oferty nie można traktować daty jej nadania czy sporządzenia oferty.
Oferty można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail zamawiającego, kurierem lub osobiście w biurze zamawiającego pod adresem:

Miejsce składania ofert:
„WOOD POL” Michał Chrzan
Julianpol 44,
46-325 Rudniki
e-mail: biuro@domkiletniskowe.org
biuro czynne w godzinach: 8-16

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@domkiletniskowe.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamil Fuss

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

535 889 588

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy zakupu nowego sprzętu informatycznego, tj.: (szczegółowy opis parametrów został określony w poszczególnych załącznikach)
a) serwera z zasilaczem UPS, szafą do serwera i systemem bezpieczeństwa -1 szt. (opis parametrów – załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d),
b) mobilnej stacji roboczej – 1 szt. (opis parametrów – załącznik nr 2),
c) laptopa (15cali ) – 1 szt. (opis parametrów – załącznik nr 3)
d) laptopów (15 cali) - 2 szt. (opis parametrów – załącznik nr 4)
e) komputer stacjonarny – 1 szt. (opis parametrów – załącznik nr 5)
f) laptop VR – 1 szt. (opis parametrów – załącznik nr 6)
h) pakiet biurowy dla sprzętu z pozycji b, c, d, e (opis parametrów – załącznik nr 7)
i) Zrzut ze strony z wynikami testów PassMark Performance Test - dot. kart graficznych(załącznik nr 8)
j) Zrzut ze strony z wynikami testów Passmark CPU Mark – dot. procesorów (załącznik nr 9)

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Julianpol

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Pozyskanie ofert na dostawę sprzętu komputerowego.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie dotyczy zakupu nowego sprzętu informatycznego, tj.: (szczegółowy opis parametrów został określony w poszczególnych załącznikach)
a) serwera z zasilaczem UPS, szafą do serwera i systemem bezpieczeństwa -1 szt. (opis parametrów – załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d),
b) mobilnej stacji roboczej – 1 szt. (opis parametrów – załącznik nr 2),
c) laptopa (15cali ) – 1 szt. (opis parametrów – załącznik nr 3)
d) laptopów (15 cali) - 2 szt. (opis parametrów – załącznik nr 4)
e) komputer stacjonarny – 1 szt. (opis parametrów – załącznik nr 5)
f) laptop VR – 1 szt. (opis parametrów – załącznik nr 6)
h) pakiet biurowy dla sprzętu z pozycji b, c, d, e (opis parametrów – załącznik nr 7)
i) Zrzut ze strony z wynikami testów PassMark Performance Test - dot. kart graficznych(załącznik nr 8)
j) Zrzut ze strony z wynikami testów Passmark CPU Mark – dot. procesorów (załącznik nr 9)

Oferowane parametry mogą być lepsze niż te wskazane w w/w załącznikach.

Wszelkie ewentualne nazwy własne produktów i technologii przywołane w Specyfikacji technicznej do zamówienia służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się rozwiązania równoważne rozumiane jako rozwiązania wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą systemu pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne.
Kod CPV: 30214000-2 – Stacje robocze
Kod CPV : 48823000-3 – Serwery plików
Kod CPV: 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Kod CPV: 30200000-1 – Urządzenia komputerowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia dla każdego elementu podany jest osobno. Wskazana ilość dni kalendarzowych liczona jest od momentu podpisania umowy. Umowa zostanie podpisana w przeciągu 30 dni od momentu podpisania protokołu z wyboru dostawcy. Wykaz dostaw :
a) Serwer z zasilaczem awaryjnym UPS, szafą i systemem bezpieczeństwa – 21 dni
b) Mobilna stacja robocza – 180 dni
c) Laptop 15 cali (1 szt.) – zgodny z opisem zał. nr 3– 21 dni
d) Laptop (2szt) – zgodny z opisem zał. nr 4 – 21 dni
e) Komputer stacjonarny – zgodny z opisem zał. 5 – 180 dni
f) Laptop VR – 180 dni
g) Pakiet biurowy dla sprzętu z pozycji b, c, d, e – 21 dni
Za niedotrzymanie wskazanych terminów Zamawiający może nałożyć kary umowne w wysokości do 5% wartości netto całego przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1. Sporządzili ofertę zgodnie z pkt. VII i X niniejszego zapytania.
2. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych lub jest niezgodna z zapytaniem.

Zamawiający ma możliwość zwrócenia się do oferenta o udzielenie wyjaśnień, jeśli:
• cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia (przez rażąco niską cenę należy rozumieć sytuację, gdy cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert lub cena oferty jest niższa o co najmniej 30 % od kwoty założonej we wniosku o dofinansowanie),
i/lub
• treść oferty jest niespójna lub budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
W takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Oferenta w formie mailowej o udzielenie wyjaśnień lub złożenie dowodów wyceny elementów oferty mających wpływ na wysokość ostatecznej ceny oferty. Zamawiający może odrzucić ofertę Oferenta, który w terminie 3 dni roboczych od momentu wysłania pisma (pismo będzie wysłane na adres mailowy wskazany w ofercie) nie złożył wystarczających wyjaśnień lub złożone wyjaśnienia są niewystarczające i cena nadal budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w zapytaniu ofertowym.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Oferent, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

Na ofertę składają się następujące załączniki:
1. Formularz oferty wraz z oświadczeniami– wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 10 do przedmiotowego Zapytania.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składają się następujące załączniki:
1. Formularz oferty wraz z oświadczeniami– wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 10 do przedmiotowego Zapytania.
1. Przygotowanie oferty:
1) Oferta musi być złożona na wzorze formularza ofertowego. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu w obrocie gospodarczym. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. W przypadku sporządzenia oferty w języku obcym musi zostać złożone tłumaczenie na język polski, poświadczone przez Oferenta. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
2) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
3) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej.
4) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

Oferty przygotowane z innej formie niż ta opisana powyżej będą powodowały wykluczenie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1 - Cena: 100 pkt.
Ocenie podlega cena łączna netto zamówienia zgodnego ze specyfikacją. Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną netto, tj. 100 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny netto zgodnie ze wzorem: (cena netto najniższa / cena netto danej oferty) * 100 pkt.
Brak podania ceny netto lub możliwości jej wyliczenia powoduje odrzucenie oferty.
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę wykonawcy, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów przydzielonych w ramach wyżej wymienionych kryteriach.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:
Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

„WOOD POL” MICHAŁ CHRZAN

Adres

46-325 Julianpol

opolskie , oleski

Numer telefonu

889429540

NIP

5761506017

Tytuł projektu

Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwie WOOD POL

Numer projektu

RPOP.02.01.02-16-0001/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

W związku z niejasnym zapisem mogącym wprowadzić w błąd potencjalnych wykonawców na temat wymogów osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów/kart graficznych zamawiającym postanowił unieważnić postępowanie i ogłosić nowe, w którym jasno doprecyzuje warunki osiągnięcia wyniku w testach.
Liczba wyświetleń: 284