Strona główna
Logo unii europejskiej

przedstawienie ofert na przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do egzaminu HTML5 Application Development Fundamentals

Data publikacji: 19.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-03-2019

Numer ogłoszenia

1174227

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty szkoleniowe złożone niezgodnie ze wzorem załącznika nr 1 nie będą rozpatrywane. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 26 marca 2019 r. w Biurze Projektu, w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B320 w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą:

„Oferta na przeprowadzenie 1 szkolenia przygotowujących do egzaminu HTML5 Application Development Fundamentals”
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, pok. B320,
Al. Grunwaldzka 238A, 80 – 266 Gdańsk
lub drogą elektroniczną (podpisaną i zeskanowaną ofertę) na adres: mbielawska@wsb.gda.pl z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie 1 szkolenia przygotowujących do egzaminu HTML5 Application Development Fundamentals”
2. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mbielawska@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magda Bielawska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 522 77 71

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do egzaminu HTML5 Application Development Fundamentals

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi szkoleniowej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do egzaminu HTML5 Application Development Fundamentals.
Zajęcia mają na celu przygotować uczestników projektu do egzaminów certyfikujących HTML5 Application Development Fundamentals.
Zakres tematyki szkolenia:
1. Cykl życia aplikacji
2.Budowanie interfejsu użytkownika przy użyciu języka HTML5:
a)wybieranie i konfigurowanie tagów HTML5
3.Formatowanie interfejs użytkownika przy użyciu kaskadowych arkuszy stylów:
a)podstawowe koncepcje CSS
b)rozmieszczanie zawartości interfejsu użytkownika przy użyciu kodu CS
c)zarządzanie przepływem zawartości tekstowej przy użyciu kodu CSS
d)zarządzanie interfejsem graficznym przy użyciu kodu CSS:
4.Kodowanie przy użyciu języka JavaScript

Szczegółowy opis w załączniku

Kod CPV

80533200-1

Nazwa kodu CPV

Kursy komputerowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie od 01.04.2019 r. do 30.10.2019 r.

W wyżej wskazanym okresie zrealizowane będzie 1 szkolenie przygotowujące do egzaminu HTML5 Application Development Fundamentals w wymiarze 48 godzin zajęć dla grupy szkoleniowej liczącej średnio po 10 osób. Grupę docelową stanowią osoby pracujące dlatego zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych w przedziale: 16.00 – 21.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Godzina szkoleniowa liczy 45 minut zajęć. Podczas zajęć zostaną wyznaczone 2 przerwy cateringowe. Terminy szczegółowe szkoleń wskaże Zamawiający zgodnie z przygotowanym przez Zamawiającego harmonogramem szkoleń.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca jest zobowiązany do:
 stosowania wzorów dokumentów, potwierdzeń udziału w szkoleniach, itp. przekazanych przez Zamawiającego przed realizacją zamówienia,
 prowadzenia wymaganej dokumentacji wraz z jej oznakowaniem zgodnie z wytycznymi Zamawiającego dla projektu,
 prowadzenia miesięcznej Karty czasu pracy zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.,
 umieszczenia informacji o projekcie w miejscu prowadzenia szkoleń zgodnie z wytycznymi oznaczania projektów przekazanymi przez Zamawiającego,
 przekazania w terminie 3 dni od zakończenia realizacji zamówienia dokumentacji potwierdzającej wykonanie usług szkolenia,
 wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z przedmiotem niniejszego zapytania, sporządzenie protokołu, wskazującego na prawidłowe wykonanie zamówienia, uwzględniającego liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym, poświęconych na wykonanie zamówienia,

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien przedłożyć następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierający:
 końcową cenę wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana kwota powinna pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (kwotę brutto wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy) oraz koszty noclegów, koszty podróży, itp. Trenera),
 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 oświadczenie o zaangażowaniu pracowniczym trenera,
 oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym,
 oświadczenia Wykonawcy dotyczące zatrudnienia/braku zatrudnienia trenera w instytucji uczestniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
 potwierdzenie doświadczenia Trenera na przeprowadzenie minimum 100 godzin zajęć związanych z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat,
b) życiorys zawodowy (CV) trenera obrazujący wymogi zawarte w Warunkach Udziału w postępowaniu,
c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
d) oświadczenie trenera o wyrażeniu zgody na prowadzenie szkolenia w imieniu wykonawcy (jeśli dotyczy),
e) wypis z właściwego rejestru (jeśli dotyczy) aktualny na dzień składania ofert, z którego wynikać będzie iż podmiot nie jest w upadłości, tj. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do ewidencji działalności gospodarczej/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w zdaniu wcześniejszym składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego, innych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert składa się z dwóch etapów:
Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM WAGA (%)
Cena ofertowa brutto 80
Doświadczenie w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy szkolenie 20

K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

C N x waga P C – otrzymane punkty
P C = C N – łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
C R C R – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.
K2- Kryterium oceny – Doświadczenie w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy kurs
Punktacja za doświadczenie Oferenta w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:
 doświadczenie minimum dwuletnie – 0 pkt.
 doświadczenie: nie mniej niż pięcioletnie - 5 pkt.
 doświadczenie: nie mniej niż dziesięcioletnie - 10 pkt.
 doświadczenie: nie mniej niż piętnastoletnie – 20 pkt.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
1. Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz dyplomu ukończenia studiów i CV Oferenta.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające doświadczenie.
3. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych = K (K=K1+K2).
4. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą lub odwołania postępowania.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.
7. Zamawiający zastrzega, że oferty złożone przez osoby zatrudnione w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku mogą zostać odrzucone w przypadku ich kolizji z uregulowaniami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016r. oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności dotyczących kosztów związanych z zatrudnieniem personelu.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wykluczenia

5. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Zamawiający nie może udzielić zamówienia:
a) podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
 osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
 kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Szkolenia IT oraz językowe - prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim

Numer projektu

RPPM.05.05.00-22-0036/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Umowa zostanie zawarta z DANDS IT CONSULTING - Sebastian Miotk, łączna wartość za całość zamówienia 4 800,00 zł brutto – spełnienie wszystkich wymagań przedstawionych w ogłoszeniu
Liczba wyświetleń: 131