Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa kardiomonitorów dla SOR

Data publikacji: 19.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-03-2019

Numer ogłoszenia

1174206

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie na Dzienniku Podawczym w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie (pawilon D, 2 piętro) do godziny 1000 do dnia 27.03.2019

zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres
dzp@szpital-chrzanow.pl pod warunkiem jej podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Otwarcie ofert w dniu 27.03.2019 godz. 11:00 – Sekcja Zamówień Publicznych paw. D IIp.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dzp@szpital-chrzanow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Cyganek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(32)6247034

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa kardiomonitorów dla SOR -5 szt. opis w AIT

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: chrzanowski Miejscowość: Chrzanów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego
w Chrzanowie

Przedmiot zamówienia

Dostawa kardiomonitorów dla SOR

Kod CPV

33123210-3

Nazwa kodu CPV

Urządzenia do monitorowania czynności serca

Harmonogram realizacji zamówienia

do 29.03.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunków

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia warunków

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunków

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia warunków

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunków

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie stawia warunków

Warunki zmiany umowy

Wzór umowy w załączeniu

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz oferta
Oświadczenie wg wzoru
Wypełniony pakiet +AIT karta katalogowa.
Pełnomocnictwo ( jeżeli dotyczy)

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

cena 100%

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

Adres

Topolowa 16

32-500 Chrzanów

małopolskie , chrzanowski

Numer telefonu

32 624 70 29

Fax

32 623 94 28

NIP

6281916916

Tytuł projektu

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

Numer projektu

POIS.09.01.00-00-0302/18-00

Inne źródła finansowania

Niniejsze zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
w ramach projektu pn.: „Dofinasowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie”

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WALMED Sp. z o.o. ul. Ptaków Leśnych 73 05-500 Jastrzębie – cena oferty brutto 70200 zł ( data wpłynięcia oferty 26.03.2019)
Liczba wyświetleń: 95