Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i pomoce dla uczniów niepełnosprawnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Data publikacji: 20.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-03-2019

Numer ogłoszenia

1174194

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1 . Oferty należy składać do dnia 28.03.2019 r.
- osobiście w Biurze projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz. 12:00
lub
- pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego Biuro Projektów Wrocław Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego (adres: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław) do godz. 15:00
lub
- pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego d.karkocha@firs.org.pl do godz.23:59
2 . Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Oferta wraz z załącznikami powinna byś podpisana przez wykonawcę (w przypadku składania oferty
drogą elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane przez wykonawcę).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

d.karkocha@firs.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dorota Karkocha

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

794 587 136, 71 72 42 298

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu dla osób niepełnosprawnych w ramach realizowanego wraz z Gminą Legnickie Pole oraz Markiem Zatajskim projektu RPDS. 10.02.01-02-0067/18 "Akademia Rozwoju ”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy doposażenia szkolnych pracowni w interaktywne urządzenie projekcyjne z pakietem gier, zestaw do terapii słuchowej wraz ze szkoleniem, wyposażenie do terapii integracji sensorycznej, pomoce terapeutyczno-dydaktyczne oraz sprzęt do ćwiczeń ruchowych w sali integracji sensorycznej

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: legnicki Miejscowość: Bartoszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i pomoce dla uczniów niepełnosprawnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Zadanie 1 Dostawa i montaż interaktywnego urządzenia projekcyjnego z pakietem gier i zabaw dla dzieci niepełnosprawnych
Zadanie 2 Dostawa zestawu do terapii słuchowej wraz ze szkoleniem podstawowym
Zadanie 3 Dostawa i montaż wyposażenia do terapii integracji sensorycznej
Zadanie 4 Dostawa pomocy terapeutyczno-dydaktycznych do sali terapii integracji sensorycznej
Zadanie 5 Dostawa i montaż sprzętów do ćwiczeń ruchowych w sali integracji sensorycznej

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Przedmiot zamówienia

1. Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnej pracowni w sprzęt i pomoce dla uczniów niepełnosprawnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, który został szczegółowo opisany w Specyfikacji Minimum (wymagania minimalne dla zadania 1, 2, 3, 4, 5 ).
2. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt/pomoc musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie
3. Sprzęty/pomoce składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
4. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt/pomoc będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie wykorzystany w szkole podstawowej. Jakość i parametry oferowanego sprzętu muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki, a także do rozmiarów uczniów - dzieci w wieku 7-13 lat, wzrost 150 cm i więcej, waga 40-75 kg i więcej.
5. Sprzęty/pomoce muszą być fabrycznie nowe, wolne od obciążeń prawami osób trzecich i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone sprzęty będzie udzielona minimum 24 miesięczna gwarancja (tam, gdzie nie wskazano inaczej). Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do sprzętów.
6. Wszystkie sprzęty/pomoce stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne.
7. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim
8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów/pomocy łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem (warunki montażu w specyfikacji minimum ) na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Sprzęty będę dostarczone do lokalizacji Bartoszów 11, 59-241 Legnickie Pole-placówka szkolna.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu na sprzęt wolny od wad, podobnie jak w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia.
10. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.
11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętów/pomocy zgodne z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2A i/lub 2B i/lub 2C i/lub 2D i/lub 2E do Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

33196200-2

Nazwa kodu CPV

Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do nie później niż do:
dla zadania 1,3,4,5: 26.04.2019
dla zadania 2: 30.06.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.

Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Potencjał techniczny

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie składowe zamówienia w standardzie minimum opisanym w specyfikacji poszczególnych pozycji.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. (załącznik nr 3)

Dodatkowe warunki

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie to oznacza, że mają charakter wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu, harmonogramu i zakresu realizacji umowy,
b. zabezpieczenia i kar umownych,
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Złożona oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, tj.:

1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania (stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)

2. W zakresie zadania :

Zadanie 1
• Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2A do Zapytania Ofertowego wraz załącznikami
• Karta katalogowa produktu lub Specyfikacja techniczna urządzenia/produktu, pozwalającą na weryfikację parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum (podpisany wydruk)
• oświadczenie o spełnianiu warunków gwarancji i serwisu

Zadanie 2
• Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2B do Zapytania Ofertowego wraz załącznikami
• Karta katalogowa produktu lub Specyfikacja techniczna urządzenia/produktu, pozwalającą na weryfikację parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum (podpisany wydruk),
• oświadczenie o spełnianiu warunków gwarancji i serwisu
• ramowy plan szkolenia wraz z określeniem terminu, miejsca, oraz nazwy uzyskanych kompetencji/kwalifikacji

Zadanie 3
• Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2C do Zapytania Ofertowego wraz załącznikami
• atesty/certyfikat/dokument stwierdzający dopuszczenie do pracy z dziećmi-dla producenta sprzętu/pomocy

Zadanie 4
• Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2D do Zapytania Ofertowego wraz załącznikami
• atesty/certyfikat/dokument stwierdzający dopuszczenie do pracy z dziećmi-dla producenta sprzętu/pomocy

Zadanie 5
• Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2E do Zapytania Ofertowego wraz załącznikami
• atesty/certyfikat/dokument stwierdzający dopuszczenie do pracy z dziećmi-dla producenta sprzętu/pomocy

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania (stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium :

Zadanie 1 :
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostawy zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą:
równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych 20%
11 – 13 dni kalendarzowych 10%
równy lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych 0%

Zadanie 2:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin realizacji całości zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą:
Zrealizowane do 30.04.2019 włącznie 20%
Zrealizowane do 31.05.2019 włącznie 10%
Zrealizowane od 01.06.2019 i później 0%

Zadanie 3:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostawy zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą:
równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych 20%
11 – 13 dni kalendarzowych 10%
równy lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych 0%
Zadanie 4 :
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostawy zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą:
równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych 20%
11 – 13 dni kalendarzowych 10%
równy lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych 0%

Zadanie 5:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostawy zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą:
równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych 20%
11 – 13 dni kalendarzowych 10%
równy lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych 0%

3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 pkt. w poszczególnym zadaniu.
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
5. Szczegóły dotyczące sposobu obliczania poszczególnych kryteriów znajdują się w załączniku - Zapytanie Ofertowe _1/AR/2019

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 1)

2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny
złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego (pkt. 12. Opis sposobu przygotowania oferty, ppkt.4)
przedstawi nieprawdziwe informacje
nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi)

3. W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Adres

Hoża 1

60-591 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616429447

Fax

616429447

NIP

7792348879

Tytuł projektu

Akademia rozwoju

Numer projektu

RPDS.10.02.01-02-0067/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zadanie 1 : Nierozstrzygnięte : Powołując się na zapisy pkt. 15.5 Zapytania ofertowego 1/2019/AR część postępowania w zakresie zadania 1 została anulowana. W związku z powyższym nie przeprowadzono analizy ofert.
Zadanie 2: Rozstrzygnięte : dokonano wyboru oferty firmy Tomatis Polska Sp. z o.o., ul Smolna 40, 00-375 Warszawa, NIP 5252697629, REGON 366511100. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 13 837,50 zł brutto.
Zadanie 3: Nierozstrzygnięte - brak ofert
Zadanie 4: Brak ofert spełniających kryteria
Zadanie 5: Nierozstrzygnięte - Powołując się na zapisy pkt. 15.5 Zapytania ofertowego 1/2019/AR część postępowania w zakresie zadania 5 została anulowana. W związku z powyższym nie przeprowadzono analizy ofert.
Liczba wyświetleń: 291