Strona główna
Logo unii europejskiej

Termomodernizacja 7 budynków. Wykonanie remontu docieplenia ścian 7 budynków oraz wykonanie remontu docieplenia stropopiwnicy w 7 budynkach wraz z wymianą okien okien piwnic oraz ich obróbka wewnętrzna w 6 budynkach.

Data publikacji: 19.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-04-2019

Numer ogłoszenia

1174181

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANI" w Bartoszycach, ul. Bema 32, 11-200 Bartoszyce.
Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem "Oferta na wykonanie zadania nr .... budynków administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "BUDOWLANI" w Bartoszycach - nie otwierać przed dniem 02.04.2019r. do godz. 10.30"

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Opoka, Wojciech Sienkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

89 627 13 41 w 42, 89 627 13 42

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1:
Wykonanie remontu docieplenia ścian 7 budynków: Poniatowskiego 16, 17, 18, 19, 20, 21, Traugutta 20
Zadanie 2:
Wykonanie remontu docieplenia stropu piwnic w 7 budynkach wraz z wymianą okien piwnic oraz ich obróbką wewnętrzną w 6 budynkach: Poniatowskiego 16, 17, 18, 19, 20, 21 (bez wymiany okien), Traugutta 20

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: bartoszycki Miejscowość: Bartoszyce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Poprawa efektywności energetycznej

Przedmiot zamówienia

Zadanie 1:
Wykonanie remontu docieplenia ścian 7 budynków: Poniatowskiego 16, 17, 18, 19, 20, 21, Traugutta 20
Zadanie 2:
Wykonanie remontu docieplenia stropu piwnic w 7 budynkach wraz z wymianą okien piwnic oraz ich obróbką wewnętrzną w 6 budynkach: Poniatowskiego 16, 17, 18, 19, 20, 21 (bez wymiany okien), Traugutta 20

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45000000-7 Roboty budowlane
45320000 Roboty izolacyjne
54321000-3 Izolacja cieplna
54321000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Harmonogram realizacji zamówienia

Wypełnia oferent. Prace należy wykonać do 31.10.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
Wykazanie się zrealizowaniem 5 budynków w zakresie termomodernizacji lub o łącznej wartości 4 milionów złotych w okresie ostatnich 3 lat przez dniem wszczęcia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia;

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia

Potencjał techniczny

Oferent powinien dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi specjalności konstrukcyjno - budowlanej
- minimum 1 osoba posiadająca przeszkolenie z wybranego systemu dociepleń

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

- minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi specjalności konstrukcyjno - budowlanej
- minimum 1 osoba posiadająca przeszkolenie z wybranego systemu dociepleń

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Posiadanie środków finansowych nie mniejszych niż 200 tysięcy złotych lub posiadanie zdolności kredytowej, wykazanie się stanami magazynowymi, poręczeniami, umowami kupieckimi lub innymi równoważnymi zabezpieczeniem w wysokości nie mniejszej niż 200 tysięcy złotych gwarantującym należyte wykonanie zadania. Posiadanie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wymaganą minimalną sumę 200 tysięcy złotych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
b) Aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega
z opłatami podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające,
że Oferent nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne – wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) Wykaz wykonanych prac i usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, według wzoru stanowiącego załącznik
nr 3 do specyfikacji.
e) Referencje potwierdzające, że usługi o których mowa w ppkt. d zostały wykonane z należytą starannością.
f) Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru stanowiącego załącznik
nr 4 do specyfikacji.
g) Dokumenty stwierdzające, że osoby o których mowa w ppkt 6 posiadają wymagane uprawnienia.
h) Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji
i) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wykażą się stanami magazynowymi, poręczeniami, umowami kupieckimi lub innym równoważnym zabezpieczeniem w wysokości nie mniejszej niż 200.000 PLN, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
j) Oświadczenie pisemne jako załącznik do oferty o braku obciążenia Oferenta karami umownymi za nieterminowe lub nierzetelne wykonanie robót przez Zamawiającego w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia złożenia oferty,
k) Załączyć dowód potwierdzenia wpłaty wadium na konto Zamawiającego.
l) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Zamawiający informuje, że za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji, ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Cena oferty winna zostać wyliczona przez Wykonawcę uwzględniając wszystkie nakłady
3. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) i wszelkie wartości należy podać w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
6. Podana cena ryczałtowa nie ulegnie podwyższeniu w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia.
7. Stawkę podatku VAT należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT
od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku wątpliwości dotyczących stawki podatku VAT wykonawca powinien zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie co najmniej na 7 dni przed upływem terminu składania ofert.
8. Cena oferty musi obejmować kompleksową realizację zadania wynikającą wprost z S.I.W.Z., jak również koszty wszelkich robót przygotowawczych, pośredniczących, organizacji pracy, koszty dojazdu, koszt odkrywek, inwentaryzacji powykonawczej, koszty ubezpieczenia,
itp., i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawca przed zgłoszeniem dokumentacji do odbioru końcowego musi uzyskać niezbędne pozwolenia wymagane prawem w celu uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych.
10. Skutki finansowe ewentualnych nieścisłości w przedmiarach robót obciążają w tym wypadku wykonawcę – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę.
11. W związku z powyższym wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia i dokładne zapoznanie się z ze stanem technicznym budynków
i uzyskali od Zamawiającego szczegółowe informacje i zakres na poszczególne budynki.
12. Cena w formularzu ofertowym winna być podana cyframi i słownie. Wykonawca podaje cenę netto, podatek od towarów i usług (VAT w % i w zł) oraz cenę brutto. Zamawiający do ustalenia ceny oferty przyjmuje cenę brutto uwzględniającą podatek od towarów i usług.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny
ofert

1. Kryteria
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

A. Cena ofertowa brutto - 85 %

B. Solidność oferenta, doświadczenie zawodowe, referencje, - 15 %

2. Podczas oceny ofert w poszczególnych kryteriach stosowana będzie zasada proporcjonalności.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisane zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

Minimalna cena brutto wśród badanych ofert
A / liczba punktów = ------------------------------------------------------------------x 85 pkt x 100%
Cena brutto oferty badanej
B / Oferta może uzyskać od 1 do 15 pkt. na podstawie złożonych dokumentów
wg rozdziału 7

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta , która otrzyma największą ilość punktów wynikających z sumy punktów za poszczególne kryteria

3. Sposób oceny ofert
Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa będzie kierować się przesłanką określoną w kryterium oceny ofert.
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
2) Przed szczegółową oceną ofert Zamawiający określi, czy każda z ofert: jest ważna, spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie zawiera oczywistych omyłek pisarskich, nie zawiera omyłek rachunkowych.
3) W przypadku, gdy okaże się, iż oferty najkorzystniejsze przedstawiają taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych wyznaczając jednocześnie termin na ich złożenie. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANI W BARTOSZYCACH

Adres

Generała Bema 32

11-200 Bartoszyce

warmińsko-mazurskie , bartoszycki

Numer telefonu

896271341

Fax

896271342

NIP

7430004777

Tytuł projektu

Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację 7 budynków mieszkalnych będących w zasobach SM BUDOWLANI w Bartoszycach

Numer projektu

RPWM.04.03.02-28-0018/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta nr 1 wpłynęła dnia 02.04.2019r o godz 8:10 od firmy BUDMIX Sp. z o. o., ul Lubelska 6, 21-136 Firlej na wykonanie zadania nr 2 tj.:Wykonanie remontu docieplenia stropu piwnicy w 7 budynkach wraz z wymianą okien piwnic oraz ich obróbką wewnętrzną w 6 budynkach: ul. Poniatowskiego 16, ul. Poniatowskiego 17, ul. Poniatowskiego 18, ul. Poniatowskiego 19, ul. Poniatowskiego 20,
ul. Poniatowskiego 21 ( bez wymiany okien ), ul. Traugutta 20, za kwotę brutto: 238528,03 zł
Oferta nr 2 wpłynęła dnia 02.04.2019r. o godz 9:54 od firmy Wodmiar Sp. z o.o., Sp Komandytowa, ul. Lubelska 39, 10-408 Olsztyn
Na wykonanie zadania nr 1 tj.: Wykonanie remontu docieplenia ścian 7 budynków:
ul. Poniatowskiego 16, ul. Poniatowskiego 17, ul. Poniatowskiego 18, ul. Poniatowskiego 19, ul. Poniatowskiego 20, ul. Poniatowskiego 21, ul. Traugutta 20. za kwotę brutto: 2086002,72 zł oraz na wykonanie zadania nr 2 tj.: :Wykonanie remontu docieplenia stropu piwnicy w 7 budynkach wraz z wymianą okien piwnic oraz ich obróbką wewnętrzną w 6 budynkach: ul. Poniatowskiego 16, ul. Poniatowskiego 17, ul. Poniatowskiego 18, ul. Poniatowskiego 19, ul. Poniatowskiego 20,
ul. Poniatowskiego 21 ( bez wymiany okien ), ul. Traugutta 20 za kwotę brutto: 249887,16 zł
Oferta nr 3 wpłynęła dnia 02.04.2019r o godz 9:55 od firmy GER-BUD Sławomir Gewartowski, Tylkowo 19, 12-130 Pasym na wykonanie zadania nr 1 za kwotę brutto: 3290520,24 zł
Liczba wyświetleń: 3809