Strona główna
Logo unii europejskiej

Nocleg dla 2 osób podczas targów CANTON FAIR 2019, 125 edycja w Chinach (Kanton)

Data publikacji: 18.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-03-2019

Numer ogłoszenia

1174072

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik numer 1 w języku polskim w formie pisemnej.

Oferty należy składać w terminie do dnia 25 marca 2019 r. do godziny 23:59. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.

Oferty należy składać:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Batorego 126a, 65-735 Zielona Góra
- pocztą elektroniczną wysyłając na adres: karolina.m@capira.pl;

Termin ważności oferty do 28.04.2019 r.
Oferty należy składać w języku polskim.
Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty (Załącznik nr 1).
Wykonawca złoży oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia (Załącznik nr 3).
Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego (Załącznik nr 2).
Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

karolina.m@capira.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolina Małyska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502713092

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Nocleg dla 2 osób podczas targów CANTON FAIR 2019, 125 edycja w Chinach (Kanton)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Chiny Miejscowość: Kanton

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Nocleg dla 2 osób podczas targów CANTON FAIR 2019, 125 edycja w Chinach (Kanton)

Przedmiot zamówienia

NOCLEG W HOTELU DLA 2 OSÓB W KANTONIE (CHINY).

Zakup usługi hotelowej w Kanton (Chiny) w dniach 23.04.2019 r. – 28.04.2019 r., zgodnie z poniższymi wytycznymi:
- Zakwaterowanie dla 2 osób w hotelu w Kanton (Chiny) o standardzie min. 4 gwiazdki, ocena min. 8,2 w serwisie Booking.com położonym w najbliższym otoczeniu targów lub położonym w odległości nie większej niż 10 km na zachód od miejsca odbywania się targów CANTON FAIR 2019, 125 edycja (Chiny, Kanton) China Import and Export Fair, 382 Yuejiang Middle Rd, Haizhu Qu, Guangzhou Shi, Guangdong Sheng; hotel powinien znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra (max. ok. 1 km), tak aby umożliwiać dojazd do targów w czasie nie dłuższym niż 60 minut
- 1 pokój dwuosobowy dla niepalących w okresie od dnia 23.04.2019 r. – 28.04.2019 r.
- 2 łóżka pojedyncze w pokoju (ew. łóżko małżeńskie)
- pokój z prywatną łazienką, klimatyzacją;
- dostęp do bezpłatnego Wi-Fi;
- obowiązkowo okno z widokiem w pokoju;
- pokój z miękką wykładziną na podłodze/ ew. drewno
- nocleg ze śniadaniem wliczonym w cenę;
- wykonawca usługi zapewnia 24 godzinną asystę telefoniczną pracownika biur;
- cena ma zawierać wszelkie opłaty związane z pobytem, w tym opłatę klimatyczną.

Kod CPV

55110000-4

Nazwa kodu CPV

Hotelarskie usługi noclegowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia to 23 - 28.04.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy:
- których zakres działalności obejmuje świadczenie usług określonych w przedmiocie zapytania ofertowego;
- oferent posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem ofertowym

Wiedza i doświadczenie

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy:
- posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia;

Potencjał techniczny

Oferent posiada potencjał techniczny

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy:
- znajdujący się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej realizację zamówienia;
- brak zadłużeń

Dodatkowe warunki

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy:
- którzy nie są powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
i. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
ii. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
iv. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dodatkowo:
- Oferent nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.
- Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
- Urzędujący członkowie organów/wspólnicy Oferenta nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Warunki zmiany umowy

Nie przewiduje się wprowadzenia zmian w umowie o udzielenie zamówienia, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert , w tym m.in.
a) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
b) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
c) zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wypełnione i podpisane załączniki numer 1, 2 i 3 do zapytania ofertowego oraz zapytanie ofertowe.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium oceny: cena
Punktacja i waga: Punktacja od 0 do 100 pkt, Waga 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny :
Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty.
Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100.
P cena – Kryterium cena = (C min/ C c) x 100
C min – Cena najniższej oferty
C c – Cena badanej oferty
Maksymalna ilość punktów tego kryterium : 100 punktów.

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.

3. Cenę należy podać w polskich złotych (PLN). Wykonawca powinien sporządzić ofertę podając cenę netto oraz cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena przedstawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.

4. W przypadku gdy w ramach postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z niniejszym zapytaniem Zamawiający będzie dokonywał wyboru między kilkoma ofertami zbliżonymi pod względem gospodarczym (tzn. takich, które uzyskały tożsamą liczbę punktów) wybierze ofertę najbardziej korzystną pod względem oddziaływania na środowisko i klimat. Zamawiający może wystąpić do oferentów/ oferenta z prośbą o dodatkowe informacje/ wyjaśnienia w tym zakresie.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji cenowych z oferentami/oferentem.

6. Wszystkie oferty przekraczające budżet/ założenia programowe zostaną odrzucone.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania przetargu bez podawania przyczyny.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CAPIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Stefana Batorego 126A

65-735 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684553522

Fax

684553524

NIP

9291779919

Tytuł projektu

Wzrost eksportu firmy CAPIRA poprzez udział w targach o charakterze międzynarodowym i misjach gospodarczych na rynkach zagranicznych

Numer projektu

RPLB.01.04.01-08-0027/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 179