Strona główna
Logo unii europejskiej

OGN/POIR/01/03/2019 Zapytanie ofertowe na: budowę hali produkcyjno-magazynowej - BUDYNEK A wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą zewnętrzną

Data publikacji: 18.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-04-2019

Numer ogłoszenia

1174041

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi drogą telefoniczną przez potencjalnych oferentów oraz chęcią pozyskania jak największej liczby ofert w ramach postępowania, informujemy, że w zapytaniu ofertowym nr OGN/POIR/01/03/2019 z dnia 18.03.2019 r. została dokonana zmiana w pkt. 11 wydłużająca termin składania ofert.
Aktualne prawidłowe brzmienie zapytania ofertowego w pkt. 11 tym zakresie przedstawia się następująco:
„Oferty należy złożyć do dnia 12.04.2019 r. do godziny 14.00."

Informujemy także, iż w celu zapewnienia spójności dokumentacji ofertowej postępowania nr OGN/POIR/01/03/2019 niniejszym poprawia się omyłkowe brzmienie pkt. 7.2.2 zapytania ofertowego (szczegóły w załączniku "Informacja o zmianie zapytania ofertowego").

Ponadto w związku z identyfikacją błędu w formularzu oferty udostępnionym w ramach postępowania, polegającego na braku w formularzu oferty miejsca na podanie oferowanych warunków gwarancyjnych, niniejszym aktualizujemy dokumentację zapytania ofertowego poprzez uzupełnienie formularza oferty w pkt. 9) "Parametry oferty" dodając tabelę umożliwiającą podanie oferowanych warunków gwarancji w zakresie robót budowlanych oraz urządzeń (został poprawiony załącznik "Załącznik nr 1 - Formularz oferty").

Pozostałe zapisy w dokumentacji zapytania ofertowego nr OGN/POIR/01/03/2019 z dnia 18.03.2019 r. pozostają bez mian.

Ponadto zostały opublikowane odpowiedzi na zadane do zapytania ofertowego pytania. Odpowiedzi wraz z zadanymi pytaniami znajdują się w załączniku "pytania i odpowiedzi nr 1", "pytania i odpowiedzi nr 2", "pytania i odpowiedzi nr 3" oraz "pytania i odpowiedzi nr 4".

Miejsce i sposób składania ofert

1. Forma składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej, w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopisem:
Oferta na budowę hali produkcyjno-magazynowej - BUDYNEK A wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą zewnętrzną – znak sprawy OGN/POIR/01/03/2019

2. Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 12.04.2019 r. do godziny 14.00.

3. Inne postanowienia dotyczące formy i terminu składania ofert:
Oferty uznaje się za złożone poprawnie, o ile w terminie określonym w pkt. 11 Oferent dostarczy ofertę w wersji papierowej na adres Zamawiającego: KZWM OGNIOCHRON S.A. 34-120 Andrychów ul. Krakowska 83c.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwia Borek, s.borek@ogniochron.eu

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe na: budowę hali produkcyjno-magazynowej - BUDYNEK A wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą zewnętrzną

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 5.225.000 Euro netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zapytania ofertowego, na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zgodnie z zasadą konkurencyjności , w szczególności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2016 poz. 380 z późn. zm.), Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w zakresie w jakim mają odpowiednie zastosowanie.
Inwestycja jest planowana w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnego produktu w zakresie gaśnic samochodowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: wadowicki Miejscowość: Andrychów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na budowę hali produkcyjno-magazynowej - BUDYNEK A wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą zewnętrzną.
Inwestycja jest planowana w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnego produktu w zakresie gaśnic samochodowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

Przedmiot zamówienia

Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na następujący zakres:

1 budowa hali produkcyjno magazynowej (etap A) wraz z instalacjami wewnętrznymi (wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, kanalizacji technologicznej, c.o., c.t.; gazu, gazów technicznych, went. mech., klimatyzacji, elektrycznymi i niskoprądowymi)
w tym:
1.1 roboty ziemne
1.1.1 wykopy pod fundamenty
1.1.2 zasypy fundamentów i stabilizacja pod posadzki, próby obciążeniowe i sprawdzenia
1.2 fundamenty
1.3 konstrukcja
1.4 ściany zewnętrzne, elewacje i ściany wewnętrzne
1.5 ocieplenie i pokrycie dachu
1.6 posadzki
1.7 stolarka i ślusarka
1.8 instalacja wewnętrzna wody
1.9 instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej
1.10 instalacja kanalizacji opadowej
1.11 instalacja kanalizacji technologicznej
1.12 instalacja co
1.13 instalacja c.t.
1.14 instalacja gazu
1.15 instalacja gazów technicznych
1.16 instalacja wentylacji mechanicznej
1.17 instalacja klimatyzacji
1.18 instalacja elektryczna i odgromienie
1.19 instalacje niskoprądowe
1.20 prace wykończeniowe
2 budowa naziemnych zbiorników na gazy techniczne_ZESPÓŁ A
3 budowa dwóch ramp przeładunkowych
4 wykonanie wierzchnich warstw do rzędnej -20cm (na istniejącej podbudowie wraz z warstwą stabilizowaną): 1 zjazdu (publicznego) z drogi gminnej publicznej w zakresie poza pasem drogowym oraz zjazdu z drogi wewnętrznej, dróg wewnętrznych wraz z placami manewrowym i parkingiem od osi 14 budynku do granicy wschodniej działki ew. nr 6883/3 na działce ewidencyjnej nr 6883/3 obręb ewidencyjny 0001 Andrychów – Miasto przy ul. Przemysłowej w Andrychowie, z wyłączeniem następujących robót:
1. dostawa i wykonanie części aktywnej systemu kontroli dostępu
2. dostawa i wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej SSP z sygnalizacją optyczno-akustyczną
3. wyposażenie strefy pożarowej w części produkcyjno-magazynowej w wewnętrzną instalację wodociągową przeciwpożarową w postaci hydrantów wewnętrznych 52 z wężem płasko składanym
4. dostawa i wykonanie części aktywnych sieci LAN i CCTV
5. dostawa i wykonanie SSWIN

Dokumentacja projektowa oraz pozwolenia na budowę zostanie udostępniona Oferentowi w formie elektronicznej pod adresem https://1drv.ms/f/s!AiOnxfk0a4_xojAJh_46ew6bDhZX

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do 12 miesięcy liczonym od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca niepodlegający wykluczeniu zgodnie z pkt 16 ZiS oraz spełniający łącznie następujące warunki:
a) posiadający zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia,
b) dysponujący wiedzą, doświadczeniem i odpowiednim potencjałem technicznym,
Ocena spełnienia warunków wymienionych w punkcie a) i b) zostanie przeprowadzona na podstawie Wykazu robót min. 3 realizacji wykonanych w ostatnich pięciu latach (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) lub wykonywanych obecnie charakteryzujących się wartością wykonywanych robót przekraczającą kwotę 6.000.000,00 złotych - załącznik nr 3 oraz listów referencyjnych bądź innych dokumentów potwierdzających w/w realizacje.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca niepodlegający wykluczeniu zgodnie z pkt 16 ZiS oraz spełniający łącznie następujące warunki:
a) posiadający zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia,
b) dysponujący wiedzą, doświadczeniem i odpowiednim potencjałem technicznym,
Ocena spełnienia warunków wymienionych w punkcie a) i b) zostanie przeprowadzona na podstawie Wykazu robót min. 3 realizacji wykonanych w ostatnich pięciu latach (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) lub wykonywanych obecnie charakteryzujących się wartością wykonywanych robót przekraczającą kwotę 6.000.000,00 złotych - załącznik nr 3 oraz listów referencyjnych bądź innych dokumentów potwierdzających w/w realizacje.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca niepodlegający wykluczeniu zgodnie z pkt 16 ZiS oraz spełniający łącznie następujące warunki:
a) posiadający zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia,
b) dysponujący wiedzą, doświadczeniem i odpowiednim potencjałem technicznym,
Ocena spełnienia warunków wymienionych w punkcie a) i b) zostanie przeprowadzona na podstawie Wykazu robót min. 3 realizacji wykonanych w ostatnich pięciu latach (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) lub wykonywanych obecnie charakteryzujących się wartością wykonywanych robót przekraczającą kwotę 6.000.000,00 złotych - załącznik nr 3 oraz listów referencyjnych bądź innych dokumentów potwierdzających w/w realizacje.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca niepodlegający wykluczeniu zgodnie z pkt 16 ZiS oraz spełniający łącznie następujące warunki:
c) dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami, które będą kierować robotami, posiadającymi:
- odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i które są członkami właściwej izby samorządu zawodowego;
- odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego;
- odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i które są członkami właściwej izby samorządu zawodowego;
- odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń i które są członkami właściwej izby samorządu zawodowego.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji.
Ocena spełnienia warunku wymienionego w punkcie c) zostanie przeprowadzona na podstawie Oświadczenia Wykonawcy wraz z wykazem osób, które będą wykonywać zamówienie (kierować robotami) - załącznik nr 2.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oświadczenie w formularzu ofertowym, iż oferent posiada sytuację finansową i organizacyjną, która umożliwia mu prawidłową realizację zamówienia, a w szczególności że oferent nie znajduje się w upadłości lub likwidacji, jak również nie występują przesłanki, które mogłyby prowadzić do jego upadłości lub likwidacji może zostać dodatkowo zweryfikowane na etapie oceny ofert (m.in. poprzez prośbę o dosłanie sprawozdań finansowych za 3 ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to za ten okres).

Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej od wszelkich ryzyk w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych).

Dodatkowe warunki

Zamawiający przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego (par. 13).

Warunki zmiany umowy

Zmiana postanowień zawartych w Umowie może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności (aneks do Umowy) w następujących przypadkach:
a) w przypadkach wskazanych w rozdziale 6.5.2 w punkcie 17 lit. b do e Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
b) w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towaru i usług;
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa wpływającej na przedmiot i sposób realizacji Umowy;
d) gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy lub zmiana harmonogramu robót i finansowania, w szczególności:
˗ wskutek wystąpienia wyjątkowych i nietypowych w danej porze roku warunków atmosferycznych lub innych okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów i norm;
˗ gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, w szczególności w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa;
˗ powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej Umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej Umowy;
˗ w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
˗ w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przy czym siłą wyższą są okoliczności niezależne od Wykonawcy i nad którymi nie ma on kontroli; siłą wyższą nie są niekorzystne warunki atmosferyczne;
e) W przypadku gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będą zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii lub sposobu wykonania robót budowlanych, w szczególności jeżeli:
˗ zmiana ta jest podyktowana koniecznością realizacji robót wynikających z wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej, wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
˗ zmiana ta jest podyktowana koniecznością realizacji robót zamiennych;
˗ zmiana ta jest konieczna na skutek wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji Projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
˗ zmiana ta jest konieczna na skutek wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
˗ zmiana ta jest konieczna na skutek wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami; przy czym siłą wyższą są okoliczności niezależne od Wykonawcy i nad którymi nie ma on kontroli; siłą wyższą nie są niekorzystne warunki atmosferyczne;
f) w przypadku obniżenia lub braku finansowania robót wchodzących w zakres przedmiotu Umowy lub zmiany Umowy o dofinansowanie projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ocena spełnienia warunków zostanie przeprowadzona na podstawie następujących
dokumentów, które każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć:

1. oświadczenie Wykonawcy wraz z wykazem osób, które będą wykonywać zamówienie (kierować robotami) - załącznik nr 2,
2. wykaz wykonanych robót min. 3 realizacji wykonanych w ostatnich pięciu latach (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) charakteryzujących się powierzchnią użytkową powyżej 2000 m2 - załącznik nr 3 oraz listy referencyjne potwierdzające w/w realizacje,
3. akceptacja załączonego do niniejszego zapytania ofertowego wzoru umowy - załącznik nr 6, poprzez przedłożenie parafowanego wzoru umowy,
4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
6. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
7. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
8. Oświadczenie w formularzu ofertowym, iż oferent posiada sytuację finansową i organizacyjną, która umożliwia mu prawidłową realizację zamówienia, a w szczególności że oferent nie znajduje się w upadłości lub likwidacji, jak również nie występują przesłanki, które mogłyby prowadzić do jego upadłości lub likwidacji może zostać dodatkowo zweryfikowane na etapie oceny ofert (m.in. poprzez prośbę o dosłanie sprawozdań finansowych za 3 ostatnie lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to za ten okres).
9. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej od wszelkich ryzyk w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych).
10. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – załącznik nr 4.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy, w okresie 3 ostatnich lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. W przypadku udzielenia zamówienia uzupełniającego wartość robót należy ustalić na podstawie zakresu zamówienia uzupełniającego oraz czynników cenotwórczych zawartych w kosztorysie znajdującym się w ofercie Wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium oceny:

1. Cena oferty netto [PLN] - 80%

cena najtańszej oferty
---------------------------- x 100 pkt.
cena badanej oferty

2. Okres gwarancji na roboty budowlane [miesiące] (wymagany okres gwarancji min. 36 miesięcy) - 20%

okres gwarancji badanej oferty
----------------------------------------- x 100 pkt.
najdłuższy okres gwarancji

Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną pomnożone przez wagę [%] danego kryterium i dodane do siebie. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, tj. oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W związku z tym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KZWM OGNIOCHRON SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Krakowska 83c

34-120 Andrychów

małopolskie , wadowicki

Numer telefonu

338751070

Fax

338751077

NIP

5512057431

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnego produktu w zakresie gaśnic samochodowych

Numer projektu

POIR.03.02.01-12-0017/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany Wykonawca: Cambio Sp. z o.o.
Adres: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Oferta wpłynęła w dniu 12.04.2019 r. o godz. 13:50
Cena: 12 798 090,48 zł netto.
Liczba wyświetleń: 986