Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POIR/1.1.1/ASKLA/2019 na dostawę Głowic wrzecionowych

Data publikacji: 18.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-04-2019

Numer ogłoszenia

1173924

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferty należy składać w terminie do dnia 18.04.2019r. elektronicznie na adres: j.rudek@askla.pl w postaci skanów podpisanych dokumentów lub w wersji papierowej osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty na adres wymieniony w pkt 1.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert.
4) Oferty bez wypełnionych załączników numer 1 oraz 2 zostaną odrzucone.
5) Jednocześnie informujemy iż oferty w których którykolwiek z parametrów technicznych nie będzie spełniony zostaną odrzucone.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

j.rudek@askla.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Rudek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

693 323 919

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych Głowic wrzecionowych.
Urządzenie niezbędne do budowy maszyny produkcyjnej.
Pierwsza dostawa w terminie do 30.04.2019r. Dostawa ma zawierać 3 szt. Głowic wrzecionowych.
Druga dostawa w terminie do 31.07.2019r. Dostawa ma zawierać 64 szt. Głowic wrzecionowych.

Lp. grupy Minimalne wymagane parametry techniczne, NIE GORSZE NIŻ (podzespoły dla 1 sztuki głowicy wrzecionowej):
1 1) Głowica wielowrzecionowa- 1 szt.
2) Rozstaw wrzecion 32mm
3) Ilość wrzecion 7 szt.
4) Mocowanie wierteł – szybki montaż
5) Mocowanie głowicy – wyprowadzenie wałka napędowego według specyfikacji dostarczonej przez odbiorcę po zakończeniu przetargu i podpisaniu umowy o poufności
6) Wrzeciona wiertarskie:
- wykonane z materiału NC9,
- zahartowane powierzchniowo na 56 HRC,
- szlifowane dokładnie Ra=0.32
7) Ułożyskowanie wrzecion:
- Łożysko 7202B,
- Znamionowa nośność dynamiczna C 8.32 kN,
- Znamionowa nośność statyczna C0 4.4 kN,
- Graniczne obciążenie zmęczeniowe Pu 0.183 kN,
- Prędkość graniczna 24000 r/min,
- Masa łożyska 0.045 kg,
- Wymiary d=15, D=35 B=11
8) Uszczelnienie wrzecion
9) Korpusy wykonany z aluminium 7022
10) Koła o uzębieniu skośnym, hartowane, szlifowane Ra=0,63
11) Warunki pracy głowicy:
- Ilość zmian : 3
- Ilość dni w miesiącu: 26
- Zakres obrotów: 5000 – 6000 Rpm
- Przegląd głowicy: dopuszczalne raz w roku

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: lubliniecki Miejscowość: Ciasna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa nowych Głowic wrzecionowych.
Urządzenie niezbędne do budowy maszyny produkcyjnej.
Pierwsza dostawa w terminie do 30.04.2019r. Dostawa ma zawierać 3 szt. Głowic wrzecionowych.
Druga dostawa w terminie do 31.07.2019r. Dostawa ma zawierać 64 szt. Głowic wrzecionowych.

Lp. grupy Minimalne wymagane parametry techniczne, NIE GORSZE NIŻ (podzespoły dla 1 sztuki głowicy wrzecionowej):
1 1) Głowica wielowrzecionowa- 1 szt.
2) Rozstaw wrzecion 32mm
3) Ilość wrzecion 7 szt.
4) Mocowanie wierteł – szybki montaż
5) Mocowanie głowicy – wyprowadzenie wałka napędowego według specyfikacji dostarczonej przez odbiorcę po zakończeniu przetargu i podpisaniu umowy o poufności
6) Wrzeciona wiertarskie:
- wykonane z materiału NC9,
- zahartowane powierzchniowo na 56 HRC,
- szlifowane dokładnie Ra=0.32
7) Ułożyskowanie wrzecion:
- Łożysko 7202B,
- Znamionowa nośność dynamiczna C 8.32 kN,
- Znamionowa nośność statyczna C0 4.4 kN,
- Graniczne obciążenie zmęczeniowe Pu 0.183 kN,
- Prędkość graniczna 24000 r/min,
- Masa łożyska 0.045 kg,
- Wymiary d=15, D=35 B=11
8) Uszczelnienie wrzecion
9) Korpusy wykonany z aluminium 7022
10) Koła o uzębieniu skośnym, hartowane, szlifowane Ra=0,63
11) Warunki pracy głowicy:
- Ilość zmian : 3
- Ilość dni w miesiącu: 26
- Zakres obrotów: 5000 – 6000 Rpm
- Przegląd głowicy: dopuszczalne raz w roku

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych Głowic wrzecionowych.
Urządzenie niezbędne do budowy maszyny produkcyjnej.
Pierwsza dostawa w terminie do 30.04.2019r. Dostawa ma zawierać 3 szt. Głowic wrzecionowych.
Druga dostawa w terminie do 31.07.2019r. Dostawa ma zawierać 64 szt. Głowic wrzecionowych.

Lp. grupy Minimalne wymagane parametry techniczne, NIE GORSZE NIŻ (podzespoły dla 1 sztuki głowicy wrzecionowej):
1 1) Głowica wielowrzecionowa- 1 szt.
2) Rozstaw wrzecion 32mm
3) Ilość wrzecion 7 szt.
4) Mocowanie wierteł – szybki montaż
5) Mocowanie głowicy – wyprowadzenie wałka napędowego według specyfikacji dostarczonej przez odbiorcę po zakończeniu przetargu i podpisaniu umowy o poufności
6) Wrzeciona wiertarskie:
- wykonane z materiału NC9,
- zahartowane powierzchniowo na 56 HRC,
- szlifowane dokładnie Ra=0.32
7) Ułożyskowanie wrzecion:
- Łożysko 7202B,
- Znamionowa nośność dynamiczna C 8.32 kN,
- Znamionowa nośność statyczna C0 4.4 kN,
- Graniczne obciążenie zmęczeniowe Pu 0.183 kN,
- Prędkość graniczna 24000 r/min,
- Masa łożyska 0.045 kg,
- Wymiary d=15, D=35 B=11
8) Uszczelnienie wrzecion
9) Korpusy wykonany z aluminium 7022
10) Koła o uzębieniu skośnym, hartowane, szlifowane Ra=0,63
11) Warunki pracy głowicy:
- Ilość zmian : 3
- Ilość dni w miesiącu: 26
- Zakres obrotów: 5000 – 6000 Rpm
- Przegląd głowicy: dopuszczalne raz w roku

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Wspólny słownik zamówień- kod CPV przedmiotu zapytania ofertowego:
42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
42000000-6 Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Kompletna dostawa przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. 2 na adres w podany w pkt 1 Zapytania, wraz z dokumentami odbiorowymi musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie:
Pierwsza dostawa w terminie do 30.04.2019r. Dostawa ma zawierać 3 szt. Głowic wrzecionowych.
Druga dostawa w terminie do 31.07.2019r. Dostawa ma zawierać 64 szt. Głowic wrzecionowych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1) Oferty należy składać w języku polskim
2) Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3) Zamawiający może przerwać procedurę wyboru Oferenta bez podania przyczyny.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania i wprowadzania zmian w postępowaniu.
5) Wymagane podpisanie umowy na dostawę– zmiana postanowień umowy jedynie w formie aneksu za zgodą obu stron.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania przez Dostawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w Umowie Zamówienia finansowych kar umownych za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego przez wybranego Oferenta w ofercie.
7) W przypadku, gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe.
8) Termin związania ofertą: 60 dni od terminu złożenia oferty.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30 % od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Oferent nie złoży w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzającymi wykaże, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
10) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne- co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia.
11) W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
12) Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13) Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych Zamawiającego.
14) Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
- jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w załącznikach).

Warunki zmiany umowy

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.
2) Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzone z powodu:
 wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
 zmiany istotnych regulacji prawnych.
3) Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
 wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Należy również dostarczyć załącznik nr 2 stanowiący oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
Określać cenę przedmiotu na którą oferent składa ofertę, podaną w PLN, w wysokości netto.
W przypadku podania w ofercie ceny w innej walucie niż PLN, cena zostanie na potrzeby porównania ofert przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wyznaczony termin składania ofert.
Cena oferty ma być podana w kwocie netto (bez podatku VAT) za całe zamówienie.

Wraz z formularzem i oświadczeniem wymagane jest dostarczenie dokumentacji technicznej przedmiotu zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert wypełnionych nieprawidłowo lub zawierających niekompletne informacje. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, podpisana przez upoważnioną osobę po stronie Oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami określonymi poniżej:
a) Całkowita cena netto za realizację zamówienia – 100 pkt;
(W przypadku podania ceny netto w innej walucie niż PLN wartość do PLN będzie przeliczana wg średniego kursu NBP podanego na dzień oceny ofert).
ad. a) Liczba punktów w kryterium „cena” przyznawana będzie wg poniższego wzoru:
Pa= Cmin/ Ca x 100 pkt, gdzie:
Pa- liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „cena”,
Cmin- najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów,
Ca- cena całkowita oferty „a”.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów.
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru.

Wykluczenia

2) Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

1.JÓZEF KLABIS ASKLA AUTOMATYKA SERWIS 2. ROBOTECH

Adres

Lubliniecka 50

46-380 Dobrodzień

opolskie , oleski

Numer telefonu

512011753

NIP

5751069325

Tytuł projektu

Prace B+R w firmie ASKLA dotyczące innowacyjnej wiertarki przelotowej

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0236/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ZPU PROMET S.C.
46-380 Dobrodzień
ul. Piastowska 39B
Liczba wyświetleń: 509