Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach przebudowy obiektów oraz zagospodarowania terenu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego na wyspie w Kędzierzynie-Koźlu oraz przebudowy internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu wraz z budową windy

Data publikacji: 18.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-03-2019

Numer ogłoszenia

1173858

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu Zapytania ofertowego/Informacji o ogłoszeniu.
Formularz oferty (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) przygotowany w oparciu o niniejszą Informację o ogłoszeniu – podpisany przez uprawnioną osobę wraz z wymaganymi załącznikami, powinien być dostarczony w 1 egzemplarzu:
- na adres Zamawiającego: ul. Mostowa 7, 47-223 Kędzierzyn-Koźle (sekretariat, parter);
- lub przesłany jako skan oryginału dokumentu na adres: biuro@ckpiukk.pl z kopią (do wiadomości) na adres: pcieg@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
w terminie do dnia 26.03.2019 roku (wtorek) do godz. 10.00.

Termin uważa się za zachowany w przypadku doręczenia dokumentacji oferty w siedzibie Zamawiającego lub skuteczne przesłanie odpowiednio e-maila najpóźniej w w/w terminie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@ckpiukk.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentem jest: Piotr Kramarz, e-mail: pcieg@powiat.kedzierzyn-kozle.pl, tel. +48 77 40 52 779 lub Anna Małkowska, e-mail: pcieg@powiat.kedzierzyn-kozle.pl, tel. +48 77 40 52 778, od poniedziałku do piątku 8:00 – 13:30.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa polega na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach przebudowy obiektów oraz zagospodarowania terenu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu oraz przebudowy internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu wraz z budową windy przy tym obiekcie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: kędzierzyńsko-kozielski Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wspieranie inwestora w procesie nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach przebudowy obiektów oraz zagospodarowania terenu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu oraz przebudowy internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu wraz z budową windy przy tym obiekcie.

Przedmiot zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w dwóch częściach.
Część 1 – wyspa
Przedmiotem zamówienia w Części 1 jest pełnienie kompleksowego (wielobranżowego) nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót rozbiórkowych, ziemnych, budowlanych, murowych, prac związanych z budową/przybudową schodów, nadzorem nad konstrukcją ustroju nośnego i pokryciem ścian, wymianą konstrukcji dachów i jego pokryciu, nadzorem montażu stolarki drzwiowej i okiennej, nadzorem nad wykonywaniem robót instalacyjnych (prac instalacyjnych branży elektrycznej, centralnego ogrzewania wraz z montażem źródła ciepła, kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej, budowy i podłączenia do zbiornika bezodpływowego, budowy instalacji wodociągowej, instalacji wentylacji, instalacji teleinformatycznej, monitoringu, ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej, oświetlenia w tym oświetlenia terenu, wraz z montażem opraw, łączników, gniazd itp.), nadzorem nad robotami wykończeniowymi (m.in. tynki, okładziny, posadzki), robotami dociepleniowymi na 1 budynku, a także nadzorem nad zagospodarowaniem terenu kozielskiej wyspy tj. robotami ziemnymi, krawężnikowymi, montażowymi i nawierzchniowymi: boiska do siatkówki plażowej, sztucznej plaży, drogi, parkingu, chodników, utwardzeń, ławek, zieleni i ogrodzenia terenu, a także montażem sześciostanowiskowej siłowni plenerowej.

Część 2 – internat
Przedmiotem zamówienia w Części 2 jest pełnienie kompleksowego (wielobranżowego) nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i zamurowań, robót ziemnych, murowych i izolacyjnych, montażu stolarki otworowej w tym dostosowanej do warunków p.poż, docieplenia szybu windy, montaż dźwigu osobowego, przebudowy instalacji elektrycznej, przebudowy wewnętrznych linii zasilających, wyłącznika p.poż., montażu tablic rozdzielczych, budowy niskoprądowych instalacji elektrycznych: systemu oddymiania i przewietrzania, monitoringu i alarmu, systemu hotelowego drzwi, instalacji teletechnicznych. Zaplanowano także przebudowę i rozbudowę instalacji sanitarnych: kanalizacji, wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji, instalacji p.poż., centralnego ogrzewania oraz wentylacji. Ponadto koszt obejmuje inne prace związane z demontażem, rusztowaniami, ogrodzeniem i zabezpieczeniem terenu budowy oraz wykonaniem pomiarów i dokumentacji powykonawczej. Obiektem, w którym będą wykonywane powyższe prace objęte nadzorem jest budynek internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu, zlokalizowany w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Piramowicza 21 (osiedle Stare Miasto).

Ważne: Zestawienie podstawowych danych o nadzorowanych obiektach/budynkach znajduje się w załączonym pliku Zapytania ofertowego. W załączonym pliku znajdują się także dodatkowe informacje na temat przedmiotu zamówienia i sposobu jego kontraktowania oraz rozliczania.

Kod CPV

71247000-1

Nazwa kodu CPV

Nadzór nad robotami budowlanymi

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usługi:
- dla Części 1: kwiecień 2019 r.
- dla Części 2: kwiecień 2019 r.
Planowany termin zakończenia świadczenia usługi:
- dla Części 1: lipiec 2020 r.
- dla Części 2: październik 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający poza wymogiem dysponowania przez Wykonawcę (oferenta) przygotowaniem zawodowym i uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa budowlanego lub dysponowanie takim potencjałem nie wskazuje szczególnych warunków udziału w postępowaniu.
W celu umożliwienia oceny przygotowania zawodowego Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą kopii zaświadczenia o wpisie do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i dokumentu stwierdzającego / potwierdzającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wiedza i doświadczenie

Potwierdzeniem wiedzy Wykonawcy będzie posiadanie dokumentów potwierdzających przygotowanie zawodowe i uprawnienia wynikające z przepisów prawa budowlanego.
Poza powyższymi Zamawiający nie stawia warunków odnośnie doświadczenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Na etapie złożenia oferty Zamawiający nie wymaga podania imiennego wykazu inspektorów branżowych, niemniej jednak osoby te będą musiały zostać wskazane przez Wykonawcę w § 2 ust. 1 umowy (por. Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego).

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umownych wyłącznie w zakresie terminu świadczenia usługi wynikłej ze zmiany terminu wykonywania robót budowlanych, zwiększenia zakresu robót lub wystąpienia robót dodatkowych w obiektach objętych Częścią 1 lub/oraz Częścią 2, co będzie skutkowało wydłużeniem terminu świadczenia usługi nadzoru – bez zmiany wynagrodzenia.

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku działania siły wyższej ze skutkiem na realizację postanowień umownych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z formularzem oferty (ze wszystkimi załącznikami do formularza oferty - wymienionymi w załączonym pliku Zapytania ofertowego - wersja edytowalna) poniższych dokumentów:
- kopię zaświadczenia o wpisie do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;
- kopię dokumentu stwierdzającego / potwierdzającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

UWAGA: Edytowalny wzór formularza oferty znajduje się w załączniku do Informacji o ogłoszeniu - Zapytaniu ofertowym.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego nie planuje dokonania podobnego zamówienia na usługi nadzoru inwestorskiego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria formalne:
1. Okres świadczenia usługi zgodnie z Harmonogramem realizacji zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych tzn. tylko na Część 1 lub na Część 2 lub na obydwie Części łącznie.
3. Złożenie wraz z ofertą kopii zaświadczenia o wpisie do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i dokumentu stwierdzającego/potwierdzającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną – skan).
4. Podanie w ofercie (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) czasu reakcji na uzasadnione wezwanie nie większego aniżeli 6 godzin.
5. Brak powiązania Wykonawcy z Zamawiającym zgodnie z przedstawionym oświadczeniem, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
6. Złożenie podpisanego oświadczenia RODO stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (jeśli dotyczy).
7. Złożenie wraz z ofertą zaparafowanego projektu umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. Zaparafowanie dokumentu oznacza jego akceptację i stanowi podstawę do zawarcia umowy o tej samej treści.

Kryteria wyboru:
a. Cena – waga 70 %;
b. Czas reakcji – waga 30 %.

Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do kryteriów oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Cena – waga 70 %
Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny:
C = [(C min / C oferty) x 70 %]
gdzie:
C – ilość punktów przyznanych danej ofercie (części);
C min – najniższa całkowita cena brutto (części);
C oferty – cena całkowita brutto z badanej oferty (części).

Kryterium zostanie obliczone w oparciu o powyższy wzór jako wartość ceny dla każdej części z oferty odrębnie (w przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na obydwie części) lub dla jednej części (w przypadku złożenia przez wykonawcę oferty tylko na jedną część). Łączna możliwa ilość punktów do uzyskania w kryterium „Cena” wynosi 70 dla jednej części. Porównywane będą kryteria dla tych samych części oferty.

Czas reakcji – waga 30 %
Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny:
R = [(R min / R oferty) x 30 %]
gdzie:
R – ilość punktów przyznanych danej ofercie (części);
R min – najniższy czas reakcji w godzinach (części);
R oferty – czas reakcji badanej oferty w godzinach (części).

Kryterium zostanie obliczone w oparciu o powyższy wzór jako okres czasu reakcji dla każdej części z oferty odrębnie (w przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na obydwie części) lub dla jednej części (w przypadku złożenia przez wykonawcę oferty tylko na jedną część).

W przypadku oferty, w której czas reakcji podany przez Wykonawcę będzie mniejszy aniżeli 2 godziny zostanie przyznana taka sama liczba punktów w kryterium „Czas reakcji” jak dla 2 godzin.

Wykonawca powinien wykonywać czynności związane ze świadczeniem usługi osobiście lub być reprezentowany poprzez inspektora branżowego wskazanego w momencie zawierania umowy i w niej wymienionego.

Łączna możliwa ilość punktów do uzyskania w kryterium „Czas reakcji” wynosi 30 dla jednej części. Porównywane będą kryteria dla tych samych części oferty.

Łączna ilość punktów w obydwu kryteriach oceny dla jednej części P = (C + R) możliwa do uzyskania wynosi 100 (1 pkt = 1 %).

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i czasu reakcji, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia tą samą wartość ceny i ten sam czas reakcji, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która wpłynęła wcześniej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI

Adres

Plac Wolności 13

47-220 Kędzierzyn-Koźle

opolskie , kędzierzyńsko-kozielski

Numer telefonu

774723200

Fax

774723295

NIP

7492096439

Tytuł projektu

Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto - rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu

Numer projektu

RPOP.10.02.00-16-0001/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dla Części 1 - wyspa:
Nazwa i adres wykonawcy: Biuro Nadzoru Budowlanego i Projektowania Krzysztof Panek, ul. Głubczycka 8A/3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle; data wpłynięcia oferty: 26 marca 2019 r. o godz. 08.10 (złożono osobiście). Cena oferty (brutto): 45 000,00 PLN.

Dla Części 2 - internat:
Nazwa i adres wykonawcy: Konsorcjum: lider: KABIS Sp. z o.o., ul. Bialska 16, 42-200 Częstochowa, uczestnik konsorcjum: KABIS CONSULTING Konrad Piesyk, ul. Wały Dwernickiego 117/121, lok. P211, 42-202 Częstochowa; data wpłynięcia oferty: 26 marca 2019 r. o godz. 07.59 (przesłano elektronicznie). Cena oferty (brutto): 24 640,00 PLN.
Liczba wyświetleń: 398