Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/JŻ2/SCOB/2019 - wyłonienie Wykonawców usług społecznych, świadczonych w formie SĄSIEDZKICH USŁUG OPIEKUŃCZYCH dla osób niesamodzielnych (starszych, przewlekle chorych, przebywających w domu), zamieszkałych na terenie powiatów: strzeleckiego oraz kędzierzyńsko-kozielskiego

Data publikacji: 18.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-03-2019

Numer ogłoszenia

1173825

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy dostarczyć osobiście w formie papierowej lub przesłać pocztą/kurierem na adres zamawiającego:

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek
ul. Henryka Pobożnego 1, 47-100 Strzelce Opolskie

według wzoru przestawionego w punkcie XII. Zapytania Ofertowego
do dnia 26.03.2019r. do godziny 15.00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Bińczycka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 730 982 641

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawców usług społecznych, świadczonych w formie SĄSIEDZKICH USŁUG OPIEKUŃCZYCH dla osób niesamodzielnych (starszych, przewlekle chorych, przebywających w domu), zamieszkałych na terenie powiatów: strzeleckiego oraz kędzierzyńsko-kozielskiego, które dzięki ich realizacji będą mogły korzystać z pomocy świadczonej przez osoby blisko zamieszkujące (bliskie sąsiedztwo) *"1"

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
a) Część I. – wyłonienie 17. Wykonawców usług społecznych, świadczonych w formie SĄSIEDZKICH USŁUG OPIEKUŃCZYCH dla osób niesamodzielnych (starszych, przewlekle chorych, przebywających w domu), zamieszkałych na terenie powiatu strzeleckiego.
b) Część II. – wyłonienie 1. Wykonawca usług społecznych, świadczonych w formie SĄSIEDZKICH USŁUG OPIEKUŃCZYCH dla osób niesamodzielnych (starszych, przewlekle chorych, przebywających w domu), zamieszkałego na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

*Przypis "1":
Przez „bliskie sąsiedztwo” należy rozumieć sytuację, w której osoba pomagająca (Wykonawca usługi) ma możliwość stałego kontaktu uwzględniając różne uwarunkowania, jak zamieszkiwanie w dużym lub małym mieście, wieś, kwestia komunikacji i inne. Wsparcie jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z pomocy (usługi). Kluczowym wyznacznikiem jest tutaj czas i możliwość dotarcia osoby pomagające (Wykonawcy) do osoby wspieranej. Rekomendowany czas to kwadrans, a w uzasadnionych przypadkach maksymalny dopuszczalny czas to godzina.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: Miejscowość: Powiaty: strzelecki i kędzierzyńsko-kozielski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców usług społecznych, świadczonych w formie SĄSIEDZKICH USŁUG OPIEKUŃCZYCH dla osób niesamodzielnych (starszych, przewlekle chorych, przebywających w domu), zamieszkałych na terenie powiatów: strzeleckiego oraz kędzierzyńsko-kozielskiego, które dzięki ich realizacji będą mogły korzystać z pomocy świadczonej przez osoby blisko zamieszkujące (bliskie sąsiedztwo)* "1"

*Przypis "1":
Przez „bliskie sąsiedztwo” należy rozumieć sytuację, w której osoba pomagająca (Wykonawca usługi) ma możliwość stałego kontaktu uwzględniając różne uwarunkowania, jak zamieszkiwanie w dużym lub małym mieście, wieś, kwestia komunikacji i inne. Wsparcie jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z pomocy (usługi). Kluczowym wyznacznikiem jest tutaj czas i możliwość dotarcia osoby pomagające (Wykonawcy) do osoby wspieranej. Rekomendowany czas to kwadrans, a w uzasadnionych przypadkach maksymalny dopuszczalny czas to godzina.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawców usług społecznych, świadczonych w formie SĄSIEDZKICH USŁUG OPIEKUŃCZYCH dla osób niesamodzielnych (starszych, przewlekle chorych, przebywających w domu), zamieszkałych na terenie powiatów: strzeleckiego oraz kędzierzyńsko-kozielskiego, które dzięki ich realizacji będą mogły korzystać z pomocy świadczonej przez osoby blisko zamieszkujące (bliskie sąsiedztwo) *"1"

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
a) Część I. – wyłonienie 17. Wykonawców usług społecznych, świadczonych w formie SĄSIEDZKICH USŁUG OPIEKUŃCZYCH dla osób niesamodzielnych (starszych, przewlekle chorych, przebywających w domu), zamieszkałych na terenie powiatu strzeleckiego.
b) Część II. – wyłonienie 1. Wykonawca usług społecznych, świadczonych w formie SĄSIEDZKICH USŁUG OPIEKUŃCZYCH dla osób niesamodzielnych (starszych, przewlekle chorych, przebywających w domu), zamieszkałego na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

2. Dla jednego Wykonawcy przewiduje się wykonywanie usług społecznych (SĄSIEDZKIE USŁUGI OPIEKUŃCZE) dla jednego Uczestnika Projektu.

3. Realizacja usług wskazanych w pkt. 1 i 2 (wsparcie), będzie przybierać formę medyczno-społecznych wizyt domowych, realizowanych w domach Uczestników Projektu (UP). Usługą tą będą objęci UP przewlekle chorzy, przebywający w domu, którzy ze względu na swój stan zdrowia i wiek wymagają systematycznych lub okresowych świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych – bez konieczności pobytu w oddziałach szpitalnych.
Usługi sąsiedzkie będą świadczone z częstotliwością uzależnioną od potrzeb osoby niesamodzielnej - ustalane na bieżąco. W nagłych przypadkach usługi mogą być świadczone w nocy (np. nagłe zachorowanie lub złe samopoczucie).

4. Szacowana liczba godzin świadczenia usługi w ramach „SĄSIEDZKICH USLUG OPIEKUŃCZYCH” przypadająca na 1. Wykonawcę:

a) Ilość godzin usługi/miesiąc (średnio): 40 h;
b) Okres realizacji usługi: 18 miesięcy;
c) Łączna suma godzin usługi przypadająca na 1. Wykonawcę (Opiekuna): 720 godzin **"2"

*Przypis "1":
Przez „bliskie sąsiedztwo” należy rozumieć sytuację, w której osoba pomagająca (Wykonawca usługi) ma możliwość stałego kontaktu uwzględniając różne uwarunkowania, jak zamieszkiwanie w dużym lub małym mieście, wieś, kwestia komunikacji i inne. Wsparcie jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z pomocy (usługi). Kluczowym wyznacznikiem jest tutaj czas i możliwość dotarcia osoby pomagające (Wykonawcy) do osoby wspieranej. Rekomendowany czas to kwadrans, a w uzasadnionych przypadkach maksymalny dopuszczalny czas to godzina.

**Przypis "2":
Łączna suma godzin usługi przypadająca na 1. Wykonawcę odnosi się do realizacji usługi dla 1. Uczestnika Projektu. W przypadku wystąpienia zjawisk losowych (choroba Wykonawcy, dłuższa nieobecność itp.) Zleceniodawca dopuszcza możliwość okresowej realizacji usługi, dla więcej niż 1. Uczestnika Projektu.

Kod CPV

85320000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi społeczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Usługi społeczne (sąsiedzkie) będą realizowane w okresie od 04.2019r. – 09.2020r. na terenie województwa opolskiego (powiaty : strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski), z zastrzeżeniem możliwości ich świadczenia przez osoby blisko zamieszkujące (bliskie sąsiedztwo) .

2. Harmonogram Sąsiedzkich Usług Opiekuńczych zostanie ustalony wspólnie przez Usługodawcę oraz Uczestnika Projektu lub jego opiekuna prawnego w porozumieniu
z Zamawiającym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają poniższe warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.
a) Posiadają kwalifikacje do wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów:
 opiekun środowiskowy,
 asystent osoby niepełnosprawnej (AON),
 pielęgniarz,
 opiekun osoby starszej,
 opiekun medyczny,
 opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej;

i/lub

b) Posiadają doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariat lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyły minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej;

i/lub

c) Odbyły minimum 8-godzinne przygotowanie z zakresu realizacji sąsiedzkiej usługi opiekuńczej (np. przestrzegania zasad etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałości o dobro osoby niesamodzielnej, w tym o jej mienie);

Wiedza i doświadczenie

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają poniższe warunki:

1. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji wskazanych usług społecznych tj.
a) Posiadają kwalifikacje do wykonywania jednego z niżej wymienionych zawodów:
 opiekun środowiskowy,
 asystent osoby niepełnosprawnej (AON),
 pielęgniarz,
 opiekun osoby starszej,
 opiekun medyczny,
 opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej;

i/lub

b) Posiadają doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariat lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyły minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej;

i/lub

c) Odbyły minimum 8-godzinne przygotowanie z zakresu realizacji sąsiedzkiej usługi opiekuńczej (np. przestrzegania zasad etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałości o dobro osoby niesamodzielnej, w tym o jej mienie);

Potencjał techniczny

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają poniższe warunki:
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym - BRAK SPECYFICZNYCH WARUNKÓW

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają poniższe warunki:

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (minimum jedne z niżej wymienionych):

 opiekun środowiskowy,
 asystent osoby niepełnosprawnej (AON),
 pielęgniarz,
 opiekun osoby starszej,
 opiekun medyczny,
 opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej,
 osoby, posiadające doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariat lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i któe odbyły minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej
 osoby, które odbyły minimum 8-godzinne przygotowanie z zakresu realizacji sąsiedzkiej usługi opiekuńczej (np. przestrzegania zasad etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałości o dobro osoby niesamodzielnej, w tym o jej mienie)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają poniższe warunki:
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - BRAK SPECYFICZNYCH WARUNKÓW

Dodatkowe warunki

I. DODATKOWE WARUNKI:

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają poniższe warunki:
- Są osobami zaufanymi, zdolnymi do pracy na rzecz osoby niesamodzielnej i będącą
w codziennym kontakcie z podopiecznym

II. ZAKRES WYKLUCZENIA:
Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

ZMIANY DO UMOWY:

Zamawiający informuje a potencjalny Wykonawca składający ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, określonego w pkt VI. Zapytania Ofertowego, jeżeli wynikać to będzie ze zmiany terminu realizacji Umowy o dofinansowanie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zaleca się, aby oferta była napisana w sposób czytelny i zrozumiały.

2. Oferty powinny być sporządzone zgodnie z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego i w pełni odpowiadać jej treści.

3. Wykonawcy winni dostarczyć następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
b) formularz aplikacyjny opisujący posiadane kwalifikacje zawodowe i/lub doświadczenie w zakresie usługi – załącznik nr 2.;
c) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – załącznik nr 3.;
d) klauzula informacyjna z art. 13. RODO wraz oświadczeniem wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 4.;
e) kopia/kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje/uprawnienia Wykonawcy
do realizacji usługi.

Pozostałe wymagania co do sposobu sporządzenia dokumentów i oświadczeń zostały szerzej zawarte w załączonym Zapytaniu ofertowym nr 1/JŻ2/SCOB/2019, pkt. XII. „Opis sposobu przygotowania ofert”.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduję się.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

I. KRYTERIA OCENY:

1) Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium = 100% Cena.

2) Opis sposobu obliczania kryterium cena „C”:
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 100, gdzie:
• C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
• Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
• C0 – cena obliczona badanej oferty.

3) Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium Cena (C) wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA!!!
1. Cena oferty jest cenną brutto i musi być podana w polskich złotych (PLN) cyfrowo
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
2. Cena obejmować musi wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia tzn. podana w ofercie kwota brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia
w odniesieniu (na rzecz) 1 Uczestnika Projektu (ewentualny podatek VAT i/lub wszystkie obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, funduszu pracy i innych – jeżeli wystąpi obowiązek ich zapłacenia).
3. Cena oferty odpowiada za pełny okres realizacji usługi, opisanej w pkt. II. Zapytania Ofertowego, skalkulowany na podstawie stawki godzinowej za realizację usługi, ilości godzin realizacji usługi „Sąsiedzkich usług opiekuńczych” w skali miesiąca (40 godzin/miesiąc) oraz zaplanowanego okresu realizacji usługi (18 miesięcy).
4. Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. Zamawiający z wynagrodzenia brutto Wykonawcy, w razie konieczności, potrąci zaliczę na podatek dochodowy jak również składki ZUS wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. OPIS SPOSOBU OCENY OFERT:

Dostarczone oferty zostaną ocenione i porównane według następujących zasad:
a) Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
b) W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych określonych w punktach IX. i X. zostanie odrzucona;
c) Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego;
d) Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, która uzyskają najwyższą liczbę punktów, stanowiących sumę punktów uzyskanych według wyżej wymienionego kryterium oceny ofert.
e) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam najkorzystniejszy bilans ceny (C), Zamawiający zastrzega sobie możliwość przystąpienia do negocjacji z Oferentami, którzy złożyli oferty najkorzystniejsze.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy:

1. Są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają: uprawnień do wykonywania określonej działalności oraz wiedzy i doświadczenia z zakresu przedmiotu zamówienia, wskazanych w części IX.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STRZELECKIE CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU "SCOB" MARCIN RĘKAWEK

Adres

Henryka Pobożnego 1

47-100 Strzelce Opolskie

opolskie , strzelecki

Numer telefonu

506197878

NIP

7561251944

Tytuł projektu

Jesień życia - w dobrej kondycji bez bólu 2

Numer projektu

RPOP.08.01.00-16-0016/18-00
Liczba wyświetleń: 227