Strona główna
Logo unii europejskiej

Projektant-specjalista programowania układów scalonych w zespole badawczym. Zapytanie ofertowe NaviSoC/ZO/2019/1

Data publikacji: 19.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-03-2019

Numer ogłoszenia

1173796

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną w formie podpisanych, zeskanowanych dokumentów przesłanych na adres: fundusze@chipcraft-ic.com najpóźniej do dnia 27.03.2019r. Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy mogą wnioskować o wyjaśnienia lub uszczegółowienie dotyczące treści Zapytania ofertowego najpóźniej do 72 godzin przed terminem składania ofert, wysyłając zapytanie na adres mailowy: fundusze@chipcraft-ic.com.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundusze@chipcraft-ic.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Ustrycka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Projektanta-specjalisty programowania układów scalonych, w ramach projektu pt. „Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy- Projektanta-specjalisty programowania układów scalonych, do projektu pt. „Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Projektanta-specjalisty programowania układów scalonych, w ramach projektu pt. „Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy”.

Celem głównym projektu jest opracowanie, wyprodukowanie, zbadanie i zademonstrowanie, dwuczęstotliwościowego, jednoukładowego systemu scalonego do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo. System ma być zintegrowany z procesorem aplikacyjnym i ma umożliwiać znaczne zwiększenie dokładności urządzeń mobilnych.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca planuje uzyskać produkt w postaci układu elektronicznego,
tj. układu scalonego, który będzie gotowy to montowania w różnych urządzeniach elektronicznych gdzie występuje konieczność zastosowania jednostki sterującej urządzeniem – mikrokontrolera będącego procesorem aplikacyjnym oraz układu określającego dokładne położenie geograficzne.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za projektowanie oprogramowania do układów scalonych oraz wbudowanych mikrokontrolerów RISC. Projektant musi posiadać doświadczenie w programowaniu mikroprocesorowych układów scalonych wykonanych w submikrometrowych technologiach CMOS.
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
• projektowanie środowiska SDK do układów scalonych ASIC;
• projektowanie firmware do sprzętowego debugera układu NaviSoC;
• sporządzanie dokumentacji;
• przygotowanie publikacji.

Ponadto do zadań Wykonawcy należeć będzie:
a) inicjowanie wszelkich działań związanych z zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu w zakresie jego warstwy merytorycznej;
b) współpracowanie z osobami wchodzącymi w skład zespołu badawczego Zamawiającego, i współodpowiedzialnymi za prawidłową realizację warstwy merytorycznej projektu;
c) branie czynnego udziału w badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych, nadzorowanie postępu w realizacji projektu, zapewnianie zgodności realizacji projektu z wymogami wskazanymi przez Zamawiającego;
d) sporządzanie dokumentacji projektu przy udziale zespołu badawczego Zamawiającego, weryfikowanie kierunków badań przemysłowych i prac rozwojowych pod kątem możliwości uzyskania zakładanych celów.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

72210000-0 - Usługi programowania pakietów oprogramowania
72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania
73110000-6 - Usługi badawcze
73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy pomiędzy dniem podpisania umowy a 31.10.2020, na poziomie średnio 78 godzin w miesiącu (maksymalnie 550 roboczogodzin do przepracowania).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Terminy oraz harmonogram prac i zadań w projekcie będą każdorazowo ustalane w porozumieniu z wyłonionym Wykonawcą, przy czym łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis w zapytaniu ofertowym

Wiedza i doświadczenie

Opis w zapytaniu ofertowym

Potencjał techniczny

Opis w zapytaniu ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis w zapytaniu ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis w zapytaniu ofertowym

Dodatkowe warunki

Opis w zapytaniu ofertowym

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
• wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
• wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
• wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
• zmiany istotnych regulacji prawnych;
• zmian w zawartej umowie o dofinansowanie,
• gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy,
• wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.

Zamawiający może unieważnić umowę w okresie 7 dni od unieważnienia postepowania na podstawie, którego została podpisana umowa. Unieważnienie postępowania może nastąpić z powodu uchybień proceduralnych lub gdy procedura została przeprowadzona niezgodnie z zapisami zasady konkurencyjności.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi spełniać następujące wymogi:
a) Oferta musi być złożona na „Formularzu ofertowym” wraz z załącznikami do ZO.
b) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
c) Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim.
d) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną (za podpis uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby). Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione wskazane we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie. Jeżeli pełnomocnictwo do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
e) Wprowadzenie przez Oferenta zmian uniemożliwiających ocenę zgodnie z przyjętymi kryteriami w „Formularzu ofertowym" spowoduje odrzucenie oferty.
f) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na Formularzu oferty zgodnym, co do treści i formy z Załącznikiem nr 1 do niniejszego ZO.
2. W Załączniku nr 1 do ZO należy podać cenę jednostkową brutto 1 roboczogodziny pracy (1rbg)
3. Zamawiający przez cenę brutto rozumie:
• w przypadku oferentów - przedsiębiorstw: cenę z uwzględnieniem podatku VAT, przy czym ustalenie wysokości stawki VAT leży po stronie oferenta;
• w przypadku oferentów - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej: cenę uwzględniającą zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne itp., które Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany jest naliczyć i odprowadzić;.
Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał podjąć, a wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty w przedmiotowym opisie nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia (np. koszty podróży na spotkania do siedziby Zamawiającego).
4. Podana cena obowiązuje przez cały okres realizacji projektu i nie podlega waloryzacji.

Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą (załącznik nr 1) następujące dokumenty i oświadczenia:
• CV osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia
• Oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 do zapytania

Zamówienia uzupełniające

W toku realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z tym wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami (max.100pkt):
a) Cena brutto za 1 rbg – według następującego wzoru:

C= (najniższa cena ofertowa brutto ze złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu / cena oferty badanej brutto) x 44

b) Rozmowa kwalifikacyjna (R) oraz praktyczne testy- Wykonawcy spełniający kryteria formalne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie z osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia w biurze Zamawiającego w celu sprawdzenia kwalifikacji i umiejętności osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia. Podczas rozmowy przeprowadzone zostaną testy:
I. ze znajomości środowiska do uruchamiania, weryfikacji i programowania układów scalonych:
1) Typu FPGA
2) Typu ASIC
II. Ze znajomości następujących technik:
3) Technik weryfikacji układów mikroprocesorowych
4) Technik kompilacji skrośnej
5) Znajomość Assemblera MIPS (I/II)
6) Znajomość języków programowania C i C++
7) Znajomość systemów kontroli wersji

Każdy z elementów podczas rozmowy oceniony zostanie w skali od 1-4 punktów:
• 1 pkt – znikoma znajomość tematyki
• 2 pkt – mniejsza niż średnia znajomość tematyki
• 3 pkt – większa niż średnia znajomość tematyki
• 4 pkt – znacząca znajomość tematyki

Zamawiający dla zachowania wysokiej jakości zamówienia podwoi liczbę punktów w kryterium Rozmowa Kwalifikacyjna ,co daje maksymalną liczbę 56 punktów do zdobycia w tym kryterium (28 pkt.x2).

Ocena końcowa ofert (O) zostanie obliczona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert wg poniższego wzoru: O=C + R

1. Przyjmuje się, że 1 pkt=1% i tak zostanie przeliczona liczba punktów.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. W przypadku uzyskania przez Oferentów jednakowej liczby punktów, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert dodatkowych.

Wykluczenia

1. Oferta nie spełniająca wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CHIPCRAFT SP. Z O.O.

Adres

20-262 Lublin

lubelskie , Lublin

NIP

9462659910

Tytuł projektu

Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy

Numer projektu

POIR.04.01.04-00-0101/16-00

Inne źródła finansowania

Przedmiot zamówienia jest z współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

A.Szczepankiewic, zam. Warszawa, oferta z dn.27.03.2019, cena: 60z/godz.
Liczba wyświetleń: 371