Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup sprzętu noclegowego do projektu „Dolnośląskie Podwórka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: 15.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-04-2019

Numer ogłoszenia

1173678

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Nowa 6, pierwsze piętro (sekretariat) do dnia 1.04.2019r. do godz. 12:00 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław i opisać: Zakup sprzętu noclegowego. Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 4. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dolnoslaska@zhp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dawid Stec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71 736 01 04

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Opresyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych 9.2.1. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - konkursy horyzontalne;.
Tytuł projektu: Dolnośląskie Podwórka
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego sprzętu noclegowego na następujące zadania:
Zadanie I – Namioty typu „10”
Zadanie II –Materace podgumowane typu wojskowego
Zadanie III – Łóżka turystyczne typu kanadyjka
Zadanie IV – Koce typu wojskowego

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie i dostawa fabrycznie nowego sprzętu noclegowego do obsługi działalności świetlic podwórkowych

Przedmiot zamówienia

1)Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostawa fabrycznie nowego sprzętu noclegowego dla ZHP Chorągiew Dolnośląska do realizacji projektu: Dolnośląskie Podwórka.
2)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Formularzu ofertowym 1/2019 w załączniku 1. Przedmiot zamówienia są następujące zadania:
ZADANIE I Namioty typu „10”
• 50 namiotów
ZADANIE II – Materace podgumowane typu wojskowego
• 190 materacy
ZADANIE III – Łóżka turystyczne typu kanadyjka
• 180 łózek
ZADANIE IV – Koce typu wojskowego
• 1000 sztuk

Kod CPV

39500000-7

Nazwa kodu CPV

Wyroby włókiennicze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39522530-1 Namioty
39511100-8 Koce
37414100-4 Materace do spania
39522520-8 Łóżka polowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Dostawa sprzętu noclegowego będzie realizowana na koszt Wykonawcy.
2) Termin realizacji zamówienia do 31.05.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

Potencjał techniczny

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum dwa zamówienia na jedno z poniższych zadań polegające na:
• dla ZADANIA I - Dostawie namiotów o wartości co najmniej 30.000,00 zł brutto
• dla ZADANIA II –Dostawie materacy o wartości co najmniej 10.000,00 zł brutto,
• dla ZADANIA III - Dostawie łózek polowych o wartości co najmniej 20.000,00 zł brutto
• dla ZADANIA IV – Dostawa kocy o wartości co najmniej 10.000,00 zł brutto

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

Dodatkowe warunki

Brak dodatkowych warunków

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie: a) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy PZP, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu, b) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy. c) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takim wypadku zmiana termin wykonania umowy zostanie wydłużony o czas trwania przyczyn niezależnych od Wykonawcy. d) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawców - zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na zapewnienie prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi może: • powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia takiej części do powierzenia Podwykonawcom; • wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; • wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; • zrezygnować z podwykonawstwa. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku gdy Wykonawca nie będzie dysponował w całości lub w części wierzytelnością od Zamawiającego z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszego zamówienia (np. na skutek przelewu wierzytelności lub zajęcia wierzytelności). Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga zgodnej woli stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z załącznikiem 1. do niniejszego zapytania (Formularz ofertowy 1/2019).
2) Do oferty należy załączyć oświadczenia zgodne z załącznikami przedstawionymi w SIWZ

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria Znaczenie
Cena /C/ 80,00
Jakość materiału 20,00
1) Cena: 0–80 pkt.
Wartość kryterium cena (C) obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
Najniższa cena brutto złożonych ofert (Cmin)
P = --------------------------------------------------------------------x 80%
Łączna cena brutto rozpatrywanej oferty (Co)
P –punktacja, którą należy wyznaczyć (punktacja obliczana);
Cmin –cena najniższa podana wśród wykonawców, najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert;
Co –cena ofertowa podana przez n-tego wykonawcę, wartość obliczanej oferty w danym kryterium;
80% -Waga punktowa (waga kryterium) –maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium, gdzie znaczenie procentowe 100% = znaczenie punktowe 100 pkt.
2) Jakość oferty: 0–20 pkt.:
W kryterium „jakość oferty” ocenie podlegać będą parametry jakościowe oferowanych materiałów programowych. Oferent może uzyskać maksymalnie 20 pkt.
Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia osobno dla każdej części zamówienia 100 pkt.
Cena + jakość = wynik punktowy oferty ocenianej.
Oferta zostanie oceniona pod względem merytorycznym pod warunkiem spełniania wszystkich wymagań formalnych zawartych w dziale Warunki udziału w postępowaniu.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA

Adres

Nowa 6

50-082 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

+48713438666

NIP

8971720540

Tytuł projektu

Dolnośląskie Podwórka

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0042/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SUBIS Jacek Bochniewski, ul. Jana III Sobieskiego 39 g 05-070 Sulejówek, data wpłynięcia ofert 1.04.2019 godzina 8:20
Zadanie II – Materace podgumowane typu wojskowego - 18998,10zł
Zadanie III – Łóżka turystyczne typu kanadyjka - 44998,10zł
Liczba wyświetleń: 412