Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie projektu budowlanego dwóch przyłączy elektrycznych wprowadzenia mocy układu kogeneracyjnego

Data publikacji: 15.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-03-2019

Numer ogłoszenia

1173518

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 22.03.2019 r. zmieniono zapis punktu 6.3.1 Zapytania ofertowego na:
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:
a) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje z dopiskiem „Wycofanie CELSIUM SERWIS-02/2019/KS”,
b) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych oświadczeń lub dokumentów – Wykonawca załącza je do oświadczenia o zmianie. Powyższe oświadczenie z ewentualnymi załącznikami należy złożyć z dopiskiem „Zmiana CELSIUM SERWIS-02/2019/KS”.
Zamawiający dopuszcza złożenie za pośrednictwem poczty elektronicznej skanów oświadczeń sporządzonych zgodnie z lit. a) i b) powyżej.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona na formularzu (pod rygorem wykluczenia z postępowania), stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego drogą elektroniczną na adres: celsiumserwis@celsiumserwis.pl lub osobiście/pocztą w siedzibie Zamawiającego
(Celsium serwis Sp. z o.o., ul. 11-go Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna) w terminie do 27.03.2019 r. do godz. 11:00 (liczy się data i godzina dostarczenia).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

celsiumserwis@celsiumserwis.p

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamila Stachowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607691283

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie projektu budowlanego dwóch przyłączy elektroenergetycznych 15 kV do układu kogeneracyjnego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
i uzyskaniem odpowiedniego pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót (projekt budowlany - 5 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna .dwg). Projekt ten ma zostać wykonany zgodnie z warunkami przyłączeniowymi określonymi przez PGE Dystrybucja, które stanowią załączniki nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: skarżyski Miejscowość: Skarżysko-Kamienna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie projektu budowlanego dwóch przyłączy elektrycznych wyprowadzenia mocy układu kogeneracyjnego zlokalizowanego w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada 7, działka 66/7.

Przedmiot zamówienia

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie projektu budowlanego dwóch przyłączy elektroenergetycznych 15 kV do układu kogeneracyjnego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
i uzyskaniem odpowiedniego pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót (projekt budowlany - 5 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna .dwg). Projekt ten ma zostać wykonany zgodnie z warunkami przyłączeniowymi określonymi przez PGE Dystrybucja, które stanowią załączniki nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Szczegółowy zakres prac:
1) Projekt budowlany przyłączy elektroenergetycznych musi obejmować swoim zakresem wszystkie prace związane z realizacją warunków przyłączeniowych otrzymanych od PGE Dystrybucja w zakresie budowy linii kablowej od źródła do odbiorcy. Wstępna trasa przyłącza wskazana jest w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2) Zakres techniczny wykonania projektu obejmuje również schematy i stosowne obliczenia dotyczące przekroju rodzaju kabla zasilającego oraz układu pomiarowego wraz z lokalizacją przy ogrodzeniu.
3) Projekt musi być wykonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej.
4) W zakresie wykonania projektu leżą wszystkie uzgodnienia, między innymi:
- uzyskanie mapy do celów projektowych,
- uzyskanie zgód właścicieli wszystkich gruntów na trasie realizacji przyłącza,
- uzyskanie uzgodnienia ZUDP,
- uzyskanie uzgodnienia z PGE oraz zatwierdzenia uzgodnień z Zamawiającym,
- uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót.
3. Działki 66/8, 66/5, 68/2, 62/4 i 22/2 są własnością firmy Celsium Sp. z o.o., która wstępnie wyraziła zgodę na umieszczenie na tych nieruchomościach trasy kablowej.
4. Działka 1/69 jest własnością osoby prywatnej. Zamawiający uzyskał na tą działkę pisemną zgodę jej właściciela w celu umieszczenia na niej trasy kablowej. Zgoda ta jest do wglądu u Zamawiającego.
Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe

Kod CPV

71320000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie oraz potencjał techniczny. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie oraz potencjał techniczny. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4.

Potencjał techniczny

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie oraz potencjał techniczny. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie oraz potencjał techniczny. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie oraz potencjał techniczny. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana na stronie http://www.celsiumserwis.pl/ oraz na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności pod adresem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo: zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania oraz do prowadzenia negocjacji cenowych.
3. Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Informację o wyniku postępowania Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej i na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności oraz powiadomi każdego z Wykonawców, którzy złożyli ofertę na adres e-mail wskazany w Formularzu Ofertowym.
5. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie usługi płatne będzie na rachunek bankowy należący do Wykonawcy określony na fakturze, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zleceniodawcę. Za datę zapłaty uznawać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru wykonanych prac. Dopuszcza się wystawianie faktur częściowych po odbiorach częściowych wykonanych prac. Maksymalna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 70% wartości całego zadania.
6. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
6.1 Jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego,
6.2 Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211),
6.3 Oferta zawiera rażąco niską cenę. Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6.4 Wpłynie po terminie składania ofert,
6.5 Wadium nie zostało wniesione przed upływem terminu składania ofert lub jeżeli zostało wniesione nieprawidłowo,
6.5 Oferta będzie niekompletna tj. Wykonawca nie załączy do oferty dokumentów określonych w załączonym Zapytaniu ofertowym.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:
a) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wycofanie CELSIUM SERWIS-02/2019/KS”,
b) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych oświadczeń lub dokumentów – Wykonawca załącza je do oświadczenia o zmianie. Powyższe oświadczenie z ewentualnymi załącznikami należy zamieścić
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zmiana CELSIUM SERWIS-02/2019/KS”.
8. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty po upływie terminu składania ofert.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający może aneksować Umowę w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie podpisywania Umowy oraz niezależnych od obu Stron.
2. Zamawiający dopuszcza również aneksowanie Umowy w zakresie wydłużenia terminu w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie podpisywania Umowy oraz niezależnych od obu Stron.
3. Zmiany o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem akceptacji ich przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie będzie wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
3. Potwierdzenie wpłaty wadium.
4. Dowody spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymienionych w punkcie 4.3 załączonego Zapytania ofertowego.
5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie - umowa regulująca ich współpracę.
6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty- jeśli dotyczy.

Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium oceny ofert

Kryterium WAGA (%): Cena – 100% (max 100 pkt)
Sposób oceny ofert

2. Punkty w tym kryterium zostaną obliczone według przedstawionego poniżej wzoru:


Pi=(Cmin )/Ci x [100%]
gdzie:
Pi – liczba punktów przyznanych Oferentowi za zaoferowaną cenę realizacji przedmiotu zamówienia,
Cmin – najniższe wynagrodzenie zaoferowana w postępowaniu,
Ci – wynagrodzenie zaoferowana w ofercie badanej,

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta Umowa, na warunkach,
o których mowa we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w Spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CELSIUM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

11 Listopada 7

26-110 Skarżysko-Kamienna

świętokrzyskie , skarżyski

Numer telefonu

508 005 963

NIP

6631802108

Tytuł projektu

Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej

Numer projektu

POIS.01.06.01-00-0042/18-00

Inne źródła finansowania

Projekt jest współfinansowany ze środków Działania 1.6 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa: PROELTECH Projektowanie i Wykonawstwo Instalacji i Automatyki Małgorzata Król,
Adres: Masłów Drugi 243, 26-001 Masłów,
Data wpłynięcia oferty: 22.03.2019 r.,
Cena netto: 27 000,00 zł.
Liczba wyświetleń: 167