Strona główna
Logo unii europejskiej

Produkcja i emisja spotów

Data publikacji: 14.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-03-2019

Numer ogłoszenia

1173248

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „PRODUKCJA I EMISJA SPOTÓW” z adresem nadawcy na kopertach, w siedzibie Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu ul. Grudziądzka 159 (sekretariat).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Krzyżanowska, Agnieszka Jabłońska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(56) 63 98 160

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na produkcji i emisji w telewizji o zasięgu co najmniej regionalnym spotów informacyjno-edukacyjnych, realizowanych w ramach Projektu Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem spotów będzie podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców na temat sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów, mających wpływ na zmniejszenie ilości odpadów składowanych na składowiskach.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na produkcji i emisji w telewizji o zasięgu co najmniej regionalnym spotów informacyjno-edukacyjnych, realizowanych w ramach Projektu Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu.
2. Zasięg regionalny oznacza zasięg obejmujący miasto Bydgoszcz, miasto Toruń oraz powiaty: bydgoski, toruński, inowrocławski, mogileński, nakielski, żniński.
3. Celem spotów będzie podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców na temat sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów, mających wpływ na zmniejszenie ilości odpadów składowanych na składowiskach.
4. Wykonawca wyprodukuje 4 różne spoty, o długości 30 sekund każdy. Spoty będą emitowane przez 10 miesięcy, 3 razy w tygodniu, naprzemiennie (1, 2, 3, 4). Tematyka spotów dotyczyć będzie zapobiegania powstawaniu odpadów przez ukazanie sposobów właściwego postępowania w tym zakresie, co będzie wiązało się ze zmniejszeniem ilości odpadów składowanych na składowiskach.

Proponowane tematy:
• Jak kupować, żeby zapobiegać powstawaniu odpadów.
• Jak użytkować, żeby dana rzecz nam najdłużej służyła i jak najpóźniej stała się odpadem.
• Właściwe postępowanie z odpadami - co zrobić z tym, co jest nam niepotrzebne.
• Produkty w opakowaniach wielokrotnego użytku oraz nadające się do recyklingu.

5. Spoty wyprodukowane zostaną na podstawie scenariuszy opracowanych przez Wykonawcę. Scenariusz powinien określać poszczególne ujęcia i rodzaj oprawy graficznej użytej w spocie, a także tekst lektorski.
6. Projekty scenariuszy spotów zostaną przekazane Zamawiającemu do akceptacji
w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
7. Zamawiający ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń i żądania dokonania zmian w scenariuszu, co Wykonawca ma obowiązek uwzględnić, chyba że stoją temu na przeszkodzie obiektywne przeszkody natury technicznej.
8. Spoty mają zawierać elementy animowane, filmowe, graficzne, dźwiękowe oraz muzyczne.
9. Produkcja spotów obejmuje pełny zakres produkcyjny i powinna być zrealizowana w następujących terminach:
a. produkcja 4 spotów - w ciągu 5 tygodni od daty podpisania umowy;
b. przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji wersji demo spotów - w 6 tygodniu od daty podpisania umowy;
10. Produkcja spotów musi uwzględniać możliwość emisji w telewizji, umieszczenia na stronach internetowych, emisji podczas konferencji, dystrybucji bezpośredniej na nośnikach elektronicznych, wykorzystania do innych opracowań - prezentacji multimedialnych.
11. W spotach należy umieścić elementy graficzne dotyczące identyfikacji wizualnej: znak Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz znak Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 Wersja aktualna, dostępnymi na stronie: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu-dla-umow-1-stycznia-2018-roku-/, logo MPO oraz informację o dofinansowaniu Projektu „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu” ze środków unijnych.
12. W terminie 7 dni roboczych po akceptacji przez Zamawiającego wersji demo spotów, wykonawca przedłoży Media plan emisji spotów. Będzie on zawierał: dzień, tydzień, miesiąc oraz dokładną godzinę emisji. Wykonawca wyemituje spoty w paśmie prime - time. Emisja spotów rozpocznie się nie wcześniej niż po zatwierdzeniu Media planu. Wraz z Media planem Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie 4 spoty na osobnych nośnikach typu CD/DVD wraz z oznakowaniem zawierającym: logo MPO, znak Funduszy Europejskich, znak UE oraz barwy Rzeczypospolitej Polskiej. Przy przekazaniu spisany zostanie protokół odbioru.

Kod CPV

79341000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi reklamowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

92111210-7 - Produkcja filmów reklamowych
92221000-6 - Usługi produkcji telewizyjnej

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Projekty scenariuszy spotów zostaną przekazane Zamawiającemu do akceptacji
w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
2. Produkcja spotów obejmuje pełny zakres produkcyjny i powinna być zrealizowana w następujących terminach:
a. produkcja 4 spotów - w ciągu 5 tygodni od daty podpisania umowy;
b. przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji wersji demo spotów - w 6 tygodniu od daty podpisania umowy.
3. Termin wykonania zamówienia: 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Ww. okres obejmuje czas na sporządzenie i zatwierdzenie raportu podsumowującego, który zawierać będzie informacje na temat dat i godzin emisji oraz liczby wyemitowanych spotów.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Wiedza i doświadczenie

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wyprodukował minimum pięć spotów telewizyjnych o tematyce związanej z ochroną środowiska.
Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj. wykaz wyprodukowanych spotów z załączeniem dowodów określających czy zostały one wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy. Wprowadzone zmiany mogą dotyczyć:
1) stawki podatku od towarów i usług (VAT); w takiej sytuacji możliwa jest zmiana całkowitej ceny brutto, która podlegać będzie automatycznej, odpowiedniej zmianie wyłącznie w stosunku do usług, które objęte zostaną nową stawką podatku od towarów i usług zgodnie ze znowelizowanymi lub wprowadzonymi przepisami;
2) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; zmiany mogą dotyczyć zakresu usług i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie usług, z których Zamawiający rezygnuje.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym, do którego Wykonawcy dołączą ponadto:
1. Odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników - pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo winno określać jego zakres i być udzielone przez Wykonawcę lub osobę/y umocowane do wykonywania określonej czynności.
3. Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj. wykaz wyprodukowanych spotów z załączeniem dowodów określających czy zostały one wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie planuje udzielić Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena ofertowa brutto - 100%
Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100) w kryterium CENA ofercie z najniższą ceną za realizację zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają punkty wg poniższego algorytmu:


cena minimalna (najniższa z oferowanych cen)
C = --------------------------------------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska największą ilość punktów.

Wykluczenia

Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z O.O.

Adres

Grudziądzka 159

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

56/63-98-119

NIP

8790169280

Tytuł projektu

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu

Numer projektu

POIS.02.02.00-00-0032/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Telewizja Polska Spółka Akcyjna, ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa - 27.03.2019 r. godz. 11:45 - 59 084,28 zł
Liczba wyświetleń: 286