Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Strzelinie

Data publikacji: 14.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-03-2019

Numer ogłoszenia

1173123

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Dotyczy: postępowania nr referencyjny JRP.3,4.4.2019 prowadzonego w trybie konkurencyjności pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Strzelinie” w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Strzelin”.
1. Zamawiający działając na podstawie zapisu pkt 15.2 Instrukcji dla Wykonawców informuje, że dokonuje modyfikacji treści zapytania ofertowego w zakresie zmiany parametrów technicznych i rozwiązań materiałowych w udostępnionej dokumentacji projektowej dla Etapu I – zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. W. Witosa w Strzelinie”.
Zmiany:
1) PB Opis techniczny - Wodociąg zaprojektowano z rur PE 100 SDR17 na ciśnienie PN – 1,0 MPa, łączonych przez zgrzewanie o średnicach zewnętrznych 315 mm
2) PB Rysunek 1 Plan orientacyjny (oznaczenie ø 315 PE)
3) PB Rysunek 2 Plan zagospodarowania terenu ( oznaczenie 315 PE)
4) PB Rysunek 3 Profil wodociągu DZ 315 (oznaczenie DZ 315, PE100 SDR17)
5) PB Rysunek 5 Schematy węzłów (zmiany w zestawieniu materiałów)
6) Część III – 2 DP3 Przedmiary robót – Przedmiar PR – 1
7) Pozycja 3,8,9,10,11,12 - Montaż wodociągu z rur PE, śr. 315 mm, w wykopach otwartych
8) Pozycja 6 - Pozycja 6 - Montaż wodociągu metodą bezwykopową - montaż rury osłonowej o śr. 400 mm wraz rurą przewodową o śr. 315 mm
Inwestor po przeanalizowaniu całego układu hydraulicznego sieci wodociągowej i przeciwpożarowej w Strzelinie oraz w miejscowościach przyległych zaopatrywanych w wodę, stwierdził potrzebę zwiększenia średnicy z Dz 280 mm PEHD na średnicę Dz 315 mm PEHD zaprojektowanego w ulicy Witosa w Strzelinie rurociągu.
Ponadto potrzeba ta wynika z perspektywicznego rozwoju miasta wraz z niezbędną infrastrukturą wodociągową. Wyżej wymieniona zmiana pozwoli również na unifikację stosowanych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie rurociągów, armatury i kształtek stosowanych w systemach połączeniowych.
W załączeniu przedkładamy przedmiar i rysunki z naniesionymi zmianami.
2. W związku z powyższym ulega zmianie pkt 18 i 19 Części I Instrukcji dla Wykonawców tj. termin składania ofert oraz miejsce i termin otwarcia ofert na następujący:
Miejsce, termin i sposób złożenia oferty w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 02.04.2019 do godz. 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert; w dniu 02.04.2019 o godz. 12:30
Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.
Dokumentacja projektowa z wprowadzonymi zmianami znajduje się na stronie www.zwikstrzelin.pl

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie, przy ul. Brzegowej 69A, 57-100 Strzelin w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Oferta w postępowaniu na zadanie pn.: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Strzelinie”:
Etap I – Zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. W. Witosa w Strzelinie”
Etap II – Zadanie pn.: ”Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie”
Nie otwierać przed dniem: 28.03.2019 r. godz. 12:30
Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Beata Ślusarek-Nowak Mail: kierownik@jrp-strzelin.pl Porozumiewanie się z Zamawiającym odbywa się na piśmie lub droga elektroniczną.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Strzelinie” został podzielony na dwa Etapy:
Etap I – Przebudowa sieci wodociągowej w ul. W. Witosa w Strzelinie.
Etap II – Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: strzeliński Miejscowość: Strzelin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem przedmiotu zamówienia jest poprawa infrastruktury technicznej poprzez podniesienie parametrów funkcjonalnych oczyszczania ścieków oraz osiągnięcie celów, wskaźników i produktu dla projektu.

Przedmiot zamówienia

Etap I – Przebudowa sieci wodociągowej w ul. W. Witosa w Strzelinie
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa sieci wodociągowej w ul. Witosa w Strzelinie, polegająca na wykonaniu robót rozbiórkowych nawierzchni drogowych, robót ziemnych, pomiarowych, budowlano-montażowych, w tym położenie rurociągów i zamontowaniu armatury wodociągowej a także wykonanie odtworzenia nawierzchni drogowej. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje wykonanie metodą wykopową i bezwykopową sieci wodociągowej o długości ok. 365 m.
Etap II – Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie, polegająca na wykonaniu robót ziemnych, pomiarowych, budowlano-montażowych, w tym położenie rurociągów i zamontowaniu studni oraz armatury wodociągowej i kanalizacyjnej, a także wykonanie odtworzenia terenu. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje wykonanie metodą wykopową sieci kanalizacyjnej o długości ok. 53 m oraz wykonanie metodą wykopową sieci wodociągowej o długości ok. 51 m.
Szczegółowy zakres przedmiotu Zamówienia został przedstawiony w Części III SIWZ – tj. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Kod CPV

45231300-8

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233140-2 - Roboty drogowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Etap I - Do dnia 05.08.2019 r. - wykonanie całości Robót będących przedmiotem tej części Kontraktu wraz z przekazaniem do tego czasu kompletnej dokumentacji powykonawczej i dokumentów Wykonawcy oraz wykonaniem wszystkich prób, o których mowa w Kontrakcie.
Etap II - Do dnia 31.05.2019 r. - wykonanie całości Robót będących przedmiotem tej części Kontraktu wraz z przekazaniem do tego czasu kompletnej dokumentacji powykonawczej i dokumentów Wykonawcy oraz wykonaniem wszystkich prób, o których mowa w Kontrakcie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapytaniem ofertowym - Część I - IDW

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapytaniem ofertowym - Część I - IDW

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapytaniem ofertowym - Część I - IDW

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym - Część I - IDW

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapytaniem ofertowym - Część I - IDW

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapytaniem ofertowym - Część I - IDW

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym - Część I - IDW

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym - Część I - IDW

Zamówienia uzupełniające

Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionego w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego, określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile zamówienia te są zgodne z przedmiotem zamówienia, a możliwość udzielenia takiego zamówienia została przewidziana w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Cena - 80 % - 80 pkt
Termin gwarancji jakości - 20 % - 20 pkt

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W STRZELINIE

Adres

Brzegowa 69a

57-100 Strzelin

dolnośląskie , strzeliński

Numer telefonu

71 79 62 900

Fax

71 79 62 929

NIP

9141194028

Tytuł projektu

Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Strzelin

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0099/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul Wałowa 51
Ofertę złożono dnia 02.04.2019 o godz. 9:10
Oferta o najniższej cenie 263 316,00 PLN netto, 323 878,68 PLN brutto.
Liczba wyświetleń: 263