Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa elektrowni fotowoltaicznych na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki

Data publikacji: 14.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-03-2019

Numer ogłoszenia

1173117

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

UWAGA: Integralną częścią ogłoszenia jest zapytanie ofertowe nr 01/03/2019 z dnia 14 marca 2019 r. wraz z załącznikami dołączone do niniejszej publikacji (dalej ZO).

Zgodnie z treścią ZO, tj.
9. Opis sposobu przygotowywania ofert
9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z zastrzeżeniem pkt. 9.2. poniżej.
9.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na części (zadania nr 1 i 2). Wykonawca może złożyć ofertę na jedno wybrane zadanie (Zadanie nr 1 lub Zadanie nr 2) lub na wszystkie zadania (części).
9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9.4. Ofertę stanowi wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
9.5. Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Zał. nr 3 do zapytania ofertowego;
2) wykaz robót budowlanych wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie – zgodnie z pkt 6.2 1) zapytania ofertowego;
3) dowód wniesienia wadium zgodnie z pkt. 5.2. 5) zapytania
4) pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zgodnie z pkt 6.5;
5) dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty
6) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Zał. nr 4
7) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych RODO – Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
9.6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny i opatrzony podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
9.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.
9.8. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, w treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.
9.9. Ofertę wraz z oświadczeniami i pozostałymi dokumentami należy sporządzić i złożyć w oryginale w 1 egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Getak’s” sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 104, 16-400 Suwałki
oraz opisane
OFERTA
- „Budowa elektrowni fotowoltaicznych na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki”
znak: 01/03/2019
Nie otwierać przed dniem 29.03.2019 r. godz. 10:00

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
10.1. Oferty powinny zostać złożone w siedzibie Zamawiającego: PPHU Getak’s sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 104, 16-400 Suwałki w terminie do 29.03.2019 r. do godziny 9:00.
10.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego, o której mowa w pkt 1. zapytania

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Siernicki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

087 566 72 04

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z treścią ZO, tj.

3. Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych. Postępowanie podzielone jest na dwa zadania:
ZADANIE NR 1:
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 99,60 kW na dachu budynku Zakładu Produkcyjnego w Suwałkach, przy ulicy Wojska Polskiego 104 (działka o numerze ewidencyjnym 32686/31) wytwarzającej co najmniej 82 485,70 MWh/rok.
ZADANIE NR 2:
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 62,4 kW na dachu budynku produkcyjno-magazynowego w Suwałkach, przy ulicy Brylantowej 20 (działka o numerze ewidencyjnym37799/0) wytwarzającej co najmniej 51 677,80 MWh/rok.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Suwałki Miejscowość: Suwałki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu pod nazwą „Elektrownie fotowoltaiczne w firmie GETAK’S” realizowanego w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym „Getak’s” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach.

Przedmiot zamówienia

Zgodnie z treścią ZO, tj.

3. Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych. Postępowanie podzielone jest na dwa zadania:
ZADANIE NR 1:
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 99,60 kW na dachu budynku Zakładu Produkcyjnego w Suwałkach, przy ulicy Wojska Polskiego 104 (działka o numerze ewidencyjnym 32686/31) wytwarzającej co najmniej 82 485,70 MWh/rok.
ZADANIE NR 2:
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 62,4 kW na dachu budynku produkcyjno-magazynowego w Suwałkach, przy ulicy Brylantowej 20 (działka o numerze ewidencyjnym37799/0) wytwarzającej co najmniej 51 677,80 MWh/rok.
Każde z zadań obejmuje budowę, uruchomienie (rozruch technologiczny) i przyłączenie do sieci elektroenergetycznej kompletnej naziemnej instalacji fotowoltaicznej wraz z kompletną infrastrukturą techniczną (konstrukcje i elementy montażowe, moduły fotowoltaiczne, falowniki, okablowanie solarne, rozdzielnia, układ pomiarowy, układy zabezpieczające, połączenia kablowe DC i AC, system nadzoru elektrowni, instalację odgromową oraz pozostałe oprzyrządowania) wraz z zagospodarowaniem działek oraz sporządzeniem dokumentacji wykonawczej i powykonawczej (projekt wykonawczy, dokumentacja powykonawcza, protokoły pomiarów i sprawdzeń, dostarczenie certyfikatów i świadectw, pozwolenie na użytkowanie elektrowni).

Każde zadanie polegać będzie na budowie samodzielnej elektrowni fotowoltaicznej przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej pracującej równolegle z siecią dystrybucyjnej energetyki zawodowej. Produkowana energia elektryczna będzie wykorzystana na potrzeby własne, zaś nadwyżka oddawana będzie do sieci dystrybucyjnej.
Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja w postaci:
Dla Zadania nr I:
1) projekt budowlany z dnia 10.03.2017 r.
2) pozwolenie na budowę nr 253 z dnia 8 września 2017 r.
3) przedmiar robót z dnia 10.03.2017 r.
Dla Zadania nr II:
1) projekt budowlany z dnia 10.03.2017 r.
2) pozwolenie na budowę nr 256 z dnia 11 września 2017 r.
3) przedmiar robót z dnia 10.03.2017 r.
Wyżej wymieniona dokumentacja znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Opis minimalnych wymagań jakie muszą spełniać dostarczane urządzenia stanowi Złącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Kod CPV

09331200-0

Nazwa kodu CPV

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09330000-1 Energia słoneczna
09331000-8 Baterie słoneczne
09332000-5 Instalacje słoneczne
45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45312310-3 Ochrona odgromowa
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z treścią ZO, tj.

4. Termin wykonania zamówienia
4.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać najpóźniej do dnia 25.06.2019 r.
4.2. Określony powyżej termin realizacji zamówienia może ulec zmianie wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym i umowie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z treścią ZO, tj.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia Wykonawców
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
5.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania określonych kompetencji lub uprawnień – do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą oświadczenie, iż posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważny certyfikat uprawniający do montażu wybranych paneli fotowoltaicznych wydany przez producenta zaproponowanych w ofercie paneli fotowoltaicznych lub certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych zgodnie z art. 126 ust. 2 pkt. 2) ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania oraz przedłożonych przez Wykonawcę dokumentu.

Wiedza i doświadczenie

3) Posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu elektrowni fotowoltaicznej o mocy co najmniej 60 kW. Ocena warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

2) Posiadania odpowiedniego potencjału osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje:
a) co najmniej dwoma osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadające wykształcenia zawodowe i doświadczenie niezbędne dla wykonania zamówienia, tj. posiadają ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (zgodne art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę w treści formularza ofertowego;
b) co najmniej dwoma osobami z uprawnieniami SEP posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz ze świadectwem kwalifikacji SEP uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji (dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym do 1kV) oraz na stanowisku Dozoru (dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym do 1kV)
c) co najmniej czterema osobami z uprawnieniami UDT do instalowania systemów fotowoltaicznych PV mogących sprawować rolę serwisantów lub ze świadectwem SEP uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji (dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym do 1kV) oraz na stanowisku Dozoru (dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym do 1kV).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

4) W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca dopuści wykonawcę, który znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia w terminie realizacji wg umowy oraz posiada polisę OC w zakresie wykonywanej działalności na sumę ubezpieczenia co najmniej 200.000,00 złotych. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia/ nie spełnia na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik numer 4 do Zapytania, złożonego przez wykonawcę.

Dodatkowe warunki

5) dodatkowe warunki – Wadium. Zamawiający przewiduje warunek wniesienia wadium w wysokości:
- Zadanie 1: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
- Zadanie 2: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
W przypadku ubiegania się przez jednego Wykonawcę o udzielenie zamówień w ramach obu zadań, Wykonawca wnosi wadium w wysokości odpowiadającej sumie wadium przewidzianego w ramach Zadania nr 1 i Zadania nr 2.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów potwierdzających wniesienie wadium w jednej lub kilku z następujących form:
a) w pieniądzu;
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) w gwarancjach bankowych;
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 978 i 1240).

Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy instytucji zamawiającej, numer rachunku bankowego: 26 1020 1332 0000 1102 1144 7812.

Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

Wykonawca załącza do oferty dowód wniesienia wadium, dla formy innej niż pieniądz oryginał gwarancji lub poręczenia. Oryginał gwarancji lub poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca powinien dołączyć dowód wykonanej operacji.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem wyjątku wskazanego poniżej.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

5.3 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wnosi najpóźniej przy podpisaniu umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % łącznej wartości brutto przedmiotu umowy podanej w formularzu ofertowym.

Zabezpieczenie może zostać wniesione w jednej lub kilku z następujących form:
a) w pieniądzu;
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) w gwarancjach bankowych;
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 978 i 1240).

Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy instytucji zamawiającej, numer rachunku bankowego: 26 1020 1332 0000 1102 1144 7812. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z treścią ZO, tj.
13.7. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że:
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
3) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z treścią ZO, tj.
9.5. Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Zał. nr 3 do zapytania ofertowego;
2) wykaz robót budowlanych wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie – zgodnie z pkt 6.2 1) zapytania ofertowego;
3) dowód wniesienia wadium zgodnie z pkt. 5.2. 5) zapytania
4) pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zgodnie z pkt 6.5;
5) dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty
6) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Zał. nr 4
7) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych RODO – Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z treścią ZO, tj.
12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
12.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone. Oferty ocenione zostaną oddzielnie dla każdego z zadań (Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2). Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena oferty - waga 60% - maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach kryterium wynosi 60 pkt.
Wydłużenie okresu gwarancji - waga 25% - maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach kryterium wynosi 25 pkt.
Parametry jakościowe - waga 15% - maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach kryterium wynosi 15 pkt.

Szczegółowy opis sposobu przyznawania punktacji zawarto w zapytaniu ofertowym.

Wykluczenia

5.4 Z niniejszego postępowania wyklucza się:
1) Wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
2) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
3) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
4) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 3;
5) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
6) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
7) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
9) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
10) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
11) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);
12) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
13) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
14) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791).

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarto w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "GETAK'S" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wojska Polskiego 104

16-400 Suwałki

podlaskie , Suwałki

Numer telefonu

875667204

Fax

9875667204

NIP

8441925346

Tytuł projektu

Elektrownie fotowoltaiczne w firmie "GETAK'S"

Numer projektu

RPPD.05.01.00-20-0237/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zadanie nr 1:
4Technology sp. z o.o.
Ul. Hoża 86/410, 00 – 682 Warszawa
Cena oferty: 400.000,00 zł netto, 492.000,00 zł brutto
Data wpływu oferty: 29.03.2019

Zadanie nr 2:
4Technology sp. z o.o.
Ul. Hoża 86/410, 00 – 682 Warszawa
Cena oferty: 230.000,00 zł netto, 282.900,00 zł brutto
Data wpływu oferty: 29.03.2019
Liczba wyświetleń: 465