Strona główna
Logo unii europejskiej

Kompleksowa organizacja szkolenia z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i elektromobilności dla Energetyków Gminnych z powiatów bytowskiego, chojnickiego, kościerskiego, lęborskiego i słupskiego, realizowanego w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Data publikacji: 13.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-03-2019

Numer ogłoszenia

1172908

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w jednej z następujących form:
• osobiście,
• e-mailem: zamowienia@wfos.gdansk.pl
• przesłać na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku, 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@wfos.gdansk.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dodatkowych informacji udzieli Dominika Gacek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 743 18 71

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Kompleksowa organizacja szkolenia z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i elektromobilności dla Energetyków Gminnych z powiatów bytowskiego, chojnickiego, kościerskiego, lęborskiego i słupskiego, realizowanego w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, polegająca na zapewnieniu sali szkoleniowej, wyżywienia, miejsc noclegowych i miejsc parkingowych w terminach: 09-10 kwietnia 2019r., 16-17 kwietnia 2019r. oraz 14-15 maja 2019r. na zasadach określonych w Zapytaniu ofertowym i Umowie i zgodnie
z ofertą złożoną przez Wykonawcę.

Miejsce – obiekt powinien być zlokalizowany w promieniu max. do 6 km od granic miasta Bytowa, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji miejsce organizacji szkolenia

Termin – szkolenie obejmować będzie łącznie 6 dni szkoleniowych - 3 spotkania w cyklach 2- dniowych (3 x 2 dni) w terminach:
I część szkolenia 09-10.04.2019 r., w godz. 8.30 - 15.30
II część szkolenia 16-17.04.2019 r., w godz. 8.30 - 15.30
III część szkolenia 14-15.05.2019 r., w godz. 8.30 - 15.30

Liczba osób zaangażowanych w szkolenia: 18 uczestników szkolenia + 2 prowadzących – liczba osób może ulec zmianie, jednak będzie wynosiła nie mniej niż 10 i nie więcej niż 20 (Zamawiający poda dokładną liczbę osób do 2 dni przed każdym z terminów szkolenia)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: bytowski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Przedmiot zamówienia

Kompleksowa organizacja szkolenia z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i elektromobilności dla Energetyków Gminnych z powiatów bytowskiego, chojnickiego, kościerskiego, lęborskiego i słupskiego, realizowanego w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, polegająca na zapewnieniu sali szkoleniowej, wyżywienia, miejsc noclegowych i miejsc parkingowych w terminach: 09-10 kwietnia 2019r., 16-17 kwietnia 2019r. oraz 14-15 maja 2019r. na zasadach określonych w Zapytaniu ofertowym i Umowie i zgodnie
z ofertą złożoną przez Wykonawcę.1) zapewnienie sali szkoleniowej zgodnie z poniższymi wymaganiami:
a) sala wyposażona w sprzęt umożliwiający odtworzenie prezentacji (tj. rzutnik, ekran, laptop z zainstalowanym pakietem oprogramowania umożliwiającym odtwarzanie prezentacji multimedialnych, przygotowanych w programie MS Power Point), profesjonalne nagłośnienie, klimatyzacja, obsługa techniczna sprzętu,
b) w sali stanowisko dla prelegentów, tj. osobne biurko oraz miejsca siedzące,
2) zapewnienie uczestnikom szkolenia miejsc parkingowych na terenie obiektu,
3) zapewnienie noclegu dla 4 osób w miejscu szkolenia lub w odległości do 3 km od miejsca szkolenia (1 doba hotelowa na 1 termin)
I – nocleg z 09.04/10.04.2019 – 4 pokoje 1 osobowe (jedna doba hotelowa)
II – nocleg z 16.04/17.04.2019 – 4 pokoje 1 osobowe (jedna doba hotelowa)
III– nocleg z 14.05/15.05.2019 – 4 pokoje 1 osobowe (jedna doba hotelowa)
4) przygotowanie i obsługa (w miejscu organizacji szkolenia) obiadu i serwisu kawowego,

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin – szkolenie obejmować będzie łącznie 6 dni szkoleniowych - 3 spotkania w cyklach 2- dniowych (3 x 2 dni) w terminach:
I część szkolenia 09-10.04.2019 r., w godz. 8.30 - 15.30
II część szkolenia 16-17.04.2019 r., w godz. 8.30 - 15.30
III część szkolenia 14-15.05.2019 r., w godz. 8.30 - 15.30

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa warunku

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
• zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawcy:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki, który w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zorganizował co najmniej 2 usługi polegające na:
• organizacji konferencji/szkolenia/warsztatów, obejmującej swoim zakresem co najmniej zapewnienie sali szkoleniowej i cateringu.
Przez jedną wykonaną usługę Zamawiający rozumie realizację przedmiotu jednej umowy (jednego zamówienia).
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 2) wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunku

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Istotne zmiany postanowień Umowy mogą dotyczyć:
1) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów określających wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT na przedmiot usługi objęty niniejszą Umową;
2) zmiany umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa, w zakresie w jakim zmienione prawo wpływa na obowiązki stron lub zapisy umowy w tym na termin i wynagrodzenie,

3) poszczególnych terminów , jeżeli konieczność zmiany terminów spowodowana jest okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy
2. Wykaz zrealizowanych usług

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

cena - 100%;

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą, iż oferta nieodrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą i otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, obliczonych według wzoru:
• Cmin – minimalna cena brutto spośród ocenianych ofert
• Cn - cena badanej oferty
C = (Cmin/Cn)*100

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Adres

Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224590100

Fax

224590101

NIP

5220018559

Tytuł projektu

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Numer projektu

POIS.01.03.03-00-0001/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SASOO Ireneusz Sadowski, 77-100 Bytów, ul. Miastecka 2, data wpłynięcia - 20.03.2019r., cena brutto - 84,00 zł. (sala, parking, wyżywienie), 140,00 zł. (nocleg ze śniadaniem).
Liczba wyświetleń: 214