Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 3/5.4/2019 dotyczące usługi trenerskiej w zakresie prowadzenia kursu w temacie Rehabilitacja w Sporcie i Punkty Spustowe

Data publikacji: 12.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-03-2019

Numer ogłoszenia

1172832

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji należy złożyć osobiście, na adres mail lub wysłać pocztą na adres Zamawiającego:
Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe Kinezio Sylwia Paszkiewicz-Zielińska
Ulica: Stanisława Herbsta 4, Warszawa 02-784
Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie. Powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis/y osoby/ób upoważnionych do reprezentacji Oferenta oraz być opatrzona pieczęcią firmową.
4. Prawidłowo sporządzona oferta zawiera:
• Formularz ofertowy z załącznikami.
• Dokument rejestrowy CEIDG lub KRS (jeśli dotyczy)
5. Termin składania ofert od 12.03.2019r. do 19.03.2019 r. do godz. 23:59.
6. Decyduje data i godzina wpływu kompletnej oferty do zamawiającego!
7. Zamawiający nie odsyła otrzymanych ofert.
8. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kursy.unijne@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Zieliński – Koordynator projektu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

698982981

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi trenerskiej w zakresie rehabilitacji sportowej i punktów spustowych w ramach projektu „Nowe Kompetencje Zawodowe dla Fizjoterapeutów” nr POWR.05.04.00-00-0114/16-00
W ramach projektu planowane jest zorganizowanie 2 szkoleń dla grupy liczącej po 16 osób/grupa.
Zaplanowane są 32 godziny zajęć dla danej 1 grupy uczestników szkolenia, łącznie 64 godziny
Miejsce realizacji szkolenia: Warszawa

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie trenera do poprowadzenia kursu w zakresie rehabilitacji sportowej i punktów spustowych w ramach projektu ”Nowe Kompetencje Zawodowe dla Fizjoterapeutów” nr POWR.05.04.00-00-0114/16-00.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług trenerskiej w zakresie tematyki rehabilitacji sportowej i punktów spustowych
Zakres tematyki powinien obejmować (Evidence Based Training):
Położenie punktów spustowych, metody autoterapii oraz protokoły usprawniające poszczególne partie ciała.
Techniki kompresji niedokrwiennej, głęboki masaż rozcierający, masaż funkcyjny) oraz techniki stretchingu poszczególnych partii mięśniowych.
W zakresie rehabilitacji sportowej uczestnik kursu powinien poznać sposoby prowadzenia rehabilitacji kontuzjowanej osoby do momentu pełnego wyzdrowienia (ustąpienia bólu) oraz powrotu do sprawności sportowej. Nabyć wiedzę układania kompleksowego planu treningowego pod kątem dysfunkcji danego pacjenta oraz uprawianej przez niego dyscypliny sportu.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Świadczenie usługi przewidziane jest od marca 2019 roku do sierpnia 2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają możliwości do świadczenia wyżej wskazanej usługi szkoleniowej
2. Nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie w zakresie tematycznym szkolenia przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, na które zostanie złożona oferta. Przedstawią zgodny z opisem przedmiotu zamówienia program i harmonogram szkolenia.
Program uwzględnia minimum: tytuł szkolenia, liczbę godzin, tematykę zajęć, wykładowcę, cele szkolenia.

Potencjał techniczny

Zamawiający zapewnia odpowiedni potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia, tj. salę
szkoleniową do przeprowadzenia zajęć wyposażoną w niezbędny do realizacji szkolenia sprzęt i pomoce
dydaktyczne, zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają możliwości do świadczenia wyżej wskazanej usługi.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja ekonomiczna Wykonawcy musi pozwalać na sprawne i rzetelne świadczenie usług.

Dodatkowe warunki

Zamawiający informuje, iż w umowie znajdą się zapisy:
1. Zleceniodawca przedmiotową umową wprowadza możliwość kary umownej w wysokości do 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem; kary naliczane będą proporcjonalnie.
a) Za realizację usługi w inny niż zaplanowany w harmonogramie dzień/miejsce, naliczana będzie kara w wysokości 100% wartości usługi danego dnia (nie więcej niż 100%);
2. Przewidujące karę umowną w wysokości do 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności; kary naliczane będą proporcjonalnie. Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy;
3. Po każdym zrealizowanym szkoleniu, właściwa realizacja usługi będzie potwierdzana protokołem podpisanym przez Zleceniodawcę. Za właściwą realizację uznaje się zrealizowania usługi na podstawie oceny wynikającej z ankiet badających wsparcie na poziomie 3 lub wyższym (w 6-stopniowej skali). Ankieta wypełniana będzie przez uczestników po zakończonym szkoleniu. Zamawiający może podjąć dodatkowe środki badające faktyczny stan świadczonych usług po zgłoszeniu osoby prowadzącej zajęcia (trenera szkolenia zawodowego) lub minimum 3 uczestników danego szkolenia.
a) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.
II. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku o dofinansowanie.
III. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
IV. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
V. W ramach realizowanej umowy dopuszczalne będą płatności zaliczkowe lub częściowe.
VI. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
VII. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Warunki zmiany umowy

Zmiana umowy oraz załączników do umowy możliwa jest wyłącznie w formie pisemnej po obustronnej akceptacji stron.
Umowa może zostać zaktualizowana pod kątem:
* terminu i harmonogramu realizacji umowy;
* ostatecznej łącznej kwoty umowy;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca składający ofertę w ramach postępowania musi przesłać komplet dokumentów na który składa się:
- Formularz ofertowy zał. nr 1
- Aktualny KRS/Wpis do CEIDG (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy- jeśli dotyczy)
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych oraz kapitałowych – zał. Nr 2
- Oświadczenie dotyczące wykazu przeprowadzonych godzin szkoleń/wykładowych z zakresu tematu kursu, ,
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
- CV trenera i/lub kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań
- Program i harmonogram szkolenia do zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór Oferty dokonany zostanie na podstawie
1) łącznej ceny (wartości brutto) wykonania zamówienia
2) doświadczenia Wykonawcy
3) dorobku naukowego
Cena będzie stanowiła 60% badanej Oferty, 20% będzie stanowiło doświadczenie Wykonawcy, a pozostałe
20% będzie stanowiło dorobek naukowy
Doświadczenie Wykonawcy będzie oceniane na podstawie łącznej liczby wykazanych w Załączniku nr 3
godzin realizacji szkoleń/wykładów w tematyce zbieżnej z tematyką kursu, będącego przedmiotem
postępowania.
Opis sposobu obliczenia oceny Oferty:
Ocena Ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
1) Cena (C) – 60%
Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączną cenę obejmującą wykonanie zamówienia otrzyma 60 pkt.,
natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
Cena brutto Oferty najtańszej
C = Cena Oferty badanej x 100 pkt x 60%
2) Doświadczenie (D) – 20%
Wykonawca, który wykaże największą liczbę zrealizowanych godzin szkoleń/wykładów, otrzyma 20 pkt.,
natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
Maksymalna wykazana w ofertach liczba godzin
D= Liczba zrealizowanych godzin w ofercie badanej x 100 pkt x 20%
3) Dorobek naukowy (N) – 20%
Wykonawca, który wykaże swój dorobek naukowy w zakresie badań, publikacji, opracowań naukowych, itp.,
otrzyma dodatkowe 20 pkt.
Kompetencje trenera, który weźmie udział w realizacji zamówienia oceniane będą wg. Schematu:
Dodatkowe kursy/szkolenia - certyfikat 2 pkt.
Pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni na kier. Fizjoterapia (pokrewne)
- stopień lub tytuł naukowy
dr/dr inż. 3 pkt.
dr hab. 5 pkt.
prof. 5 pkt.
Badania własne / prace naukowe /opracowania / publikacje w tematyce objętej szkoleniem - 5 pkt.
Łącznie badana Oferta otrzyma punkty według następującego wzoru: SP = C + D + N
SP – suma punktów Oferty w oparciu o ustalone kryteria,
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty,
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie Wykonawcy,
N – liczba punktów uzyskanych w kryterium dorobek naukowy Wykonawcy
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o
wszystkie kryteria i wyliczenia o których mowa powyżej.

Wykluczenia

Wykonawcą nie może być podmiot/osoba powiązania kapitałowo lub osobowo z zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b)posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub został określony przez IZ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM REHABILITACYJNO-SZKOLENIOWE KINEZIO SYLWIA PASZKIEWICZ-ZIELIŃSKA

Adres

Stanisława Herbsta 4

02-784 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

513010644

NIP

7742811996

Tytuł projektu

Nowe Kompetencje Zawodowe dla Fizjoterapeutów

Numer projektu

POWR.05.04.00-00-0114/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

EWA STACIWA TERAPIA SPORTOWA
UL. SŁOWACKIEGO 2, 05-080 IZABELIN,
NIP 1181697866
Data wpłynięcia oferty: 2019-03-19
Cena: 16 000,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 167