Strona główna
Logo unii europejskiej

Realizacja projektu akustycznego na potrzeby wykonania aranżacji wraz z przebudową i wyposażeniem wnętrza lokalu przy ul. Ruskiej 46A we Wrocławiu (Pracowni Małych Instrumentów).

Data publikacji: 21.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-04-2019

Numer ogłoszenia

1172472

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z prośbą jednego z Oferentów o udostępnienie Przedmiaru na ustroje akustyczne, dodajemy do zapytania powyższy dokument (załącznik nr 8).

Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do przedmiotowego zapytania. W związku z powyższym, dodajemy do zapytania załącznik nr 9 - Pytania i odpowiedzi
Termin składania ofert ulega przesunięciu na wtorek 9.04.2019 godz.12:00.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Klub Pod Kolumnami Plac św. Macieja 21,50 -244 Wrocław

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@kolumny.art.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Romańczuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 607 320 564

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Realizacja projektu dotyczącego ochrony przed hałasem oraz akustyki wnętrz Sali prób, reżyserki oraz sali wielofunkcyjnej w budynku klubu Pod Kolumnami we Wrocławiu w Pracowni Małych Instrumentów.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu dotyczącego ochrony przed hałasem oraz akustyki wnętrz Sali prób, reżyserki oraz sali
wielofunkcyjnej w budynku klubu Pod Kolumnami we Wrocławiu w Pracowni Małych Instrumentów.

Zakres planowanych prac obejmuje:
1. Wykonanie, dostawę i montaż ustrojów akustycznych (Q7P, Q715, A100, PERF1, PERF2) zgodnie z
projektem
2. Dostawa i montaż sufitów podwieszanych z płyty gkz montażem w różnych płaszczyznach zgodnie z
projektem
3. Dostawa i montaż sufitu perforowanego stalowego w kolorze miedzianym wraz z wełną mineralną z
welonem (S1)
4. Dostawa i montaż sufitu z wełny drzewnej wiązanej cementem
5. Dostawa i montaż rozwijanej kotary akustycznej (K1)

Przedmiot zamówienia

Wykonawca w pierwszej kolejności jest zobowiązany do montażu wełny mineralnej oraz wykonania
podkonstrukcji sufitu S1 w pomieszczeniu 1/1.
Nad realizacją adaptacji akustycznej będącej przedmiotem zamówienia nadzór autorski pełni firma Sound &
Space. Nadzór autorski rozumiany jest jako stwierdzanie w toku wykonywania prac zgodności realizacji z
projektem, uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgłoszonych przez przedstawiciela wykonawcy i/lub przedstawiciela inwestora. Stwierdzanie zgodności
z projektem i specyfikacjami dostarczanych elementów adaptacji akustycznej. Wykonywanie dodatkowych
czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji prac.
Lokal w tym roku został gruntownie wyremontowany- zostały otynkowane, pomalowane ściany, położony
drewniany parkiet. Na sufitach zostały zamontowane oprawy oświetleniowe i czujniki dymu, a na ścianach
gniazdka instalacji elektrycznej i regulatory instalacji wentylacyjnej, które należy zachować zgodnie z projektem
architektonicznym. Prace winny być wykonane w sposób nienaruszający stanu i dostępu do wszelkich elementów
architektury i wyposażenia lokalu (lampy i czujniki powinny być przełożone na sufit GK, instalacje elektryczne i
sanitarne, gniazdka, włączniki, regulatory, grzejniki, gabloty, szafki, otwory na przewody i inne powinny być
niezasłonięte przez elementy adaptacji akustycznej).UWAGA, za zabezpieczenie lokalu przed zniszczeniem na czas
wykonywania prac odpowiada Wykonawca. Ewentualne modyfikacje istniejących elementów wyposażenia
wykonawca powinien konsultować z zamawiającym. Przed przygotowaniem i zainstalowaniem elementów
adaptacji akustycznej wykonawca powinien dokonać pomiarów lokalu w celu dostosowania instalowanych
elementów do adekwatnych wymiarów. Podczas instalacji sufitów wykonawca powinien pomalować wszystkie
widoczne części stropu, ścian i podciągów na kolor zgodny z oryginalnym (RAL 7024). Zgodnie z zaleceniem
projektanta wykonawca powinien przeprowadzić akustyczne pomiary kontrolne przed montażem elementów
adaptacji akustycznej.

Kod CPV

45432210-9

Nazwa kodu CPV

Wykładanie ścian

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca w pierwszej kolejności jest zobowiązany do montażu wełny mineralnej oraz wykonania podkonstrukcji sufitu S1 w pomieszczeniu 1/1.
Termin realizacji Zamówienia: maksimum 90 dni od daty podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji jednej adaptacji akustycznej, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu wykonanej przez Wykonawcę adaptacji akustycznej oraz dowodów, że usługi te zostały wykonane należycie (wzór wykazu - Załącznik nr 3 do oferty).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium nr 1 Cena
Waga kryterium: 60 punktów
Zamawiający oceni złożone oferty wg następującego wzoru:

cena minimalna
cena = ---------------------------- x waga (60 pkt) = ………. punktów
cena badana

Kryterium nr 2 Termin wykonania
Waga kryterium: 40 punktów

Termin Punkty
90 dni - 0 pkt.
80 dni - 20 pkt.
70 dni - 40 pkt.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA WROCŁAW

Adres

pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

717778555

Fax

717777291

NIP

8971383551

Tytuł projektu

Ruska 46 abc – przestrzeń dla kultury

Numer projektu

POIS.08.01.00-00-1042/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 248