Strona główna
Logo unii europejskiej

Cykliczne ekologiczne akcje banerowe, eko ogłoszenia prasowe, rollup, tablice projektowe, plenerowy punkt ekologiczny w ramach projektu „Eko – Edukacja w Powiecie Pilskim” dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Data publikacji: 11.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-03-2019

Numer ogłoszenia

1172378

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres:
Starostwo Powiatowe w Pile
al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła
pokój 111
w terminie do dnia 19 marca 2019 r. do godz. 12:00
Oferta złożona u Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie zwrócona Wykonawcy.
2. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
1) Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wypełniony formularz OFERTA, kalkulacja cenowa oraz oświadczenia winny być złożone jako oryginały. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 9 ppkt 4 specyfikacji winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszystkie pozostałe dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.
2) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
3) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub pełnomocnika.
4) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
5) Każda poprawka w treści, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc., musi być parafowane przez podpisującego ofertę.
6) Opakowanie i oznakowanie ofert. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Starostwo Powiatowe w Pile
al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła
pokój 111
opisane hasłem:
„Działania w ramach projektu Eko- Edukacja w Powiecie Pilskim”
Nie otwierać przed godziną 12:15 dnia 19 marca 2019 r.
7) Wszystkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania wymagań określonych w pkt 5 i 6 będą obciążały Wykonawcę.
8) W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym, wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane.
9) Wykonawca przed upływem terminu składania i otwarcia ofert może zmienić ofertę lub ją wycofać.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Szwałek, Joanna Bratkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

67 210 94 42

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje cykliczne ekologiczne akcje banerowe, eko ogłoszenia prasowe, rollup, tablice projektowe, plenerowy punkt ekologiczny w ramach projektu „Eko – Edukacja w Powiecie Pilskim” dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Eko – Edukacja w Powiecie Pilskim” dofinansowanego w ramach poddziałania 4.5.4. Edukacja ekologiczna – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do specyfikacji postępowania.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: pilski Miejscowość: Piła, Szydłowo, Kaczory, Wyrzysk, Ujście, Miasteczko Krajeńskie, Białośliwie, Wysoka, Łobżenica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje cykliczne ekologiczne akcje banerowe, eko ogłoszenia prasowe, rollup, tablice projektowe, plenerowy punkt ekologiczny w ramach projektu „Eko – Edukacja w Powiecie Pilskim” dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Eko – Edukacja w Powiecie Pilskim” dofinansowanego w ramach poddziałania 4.5.4. Edukacja ekologiczna – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje cykliczne ekologiczne akcje banerowe, eko ogłoszenia prasowe, rollup, tablice projektowe, plenerowy punkt ekologiczny w ramach projektu „Eko – Edukacja w Powiecie Pilskim” dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Eko – Edukacja w Powiecie Pilskim” dofinansowanego w ramach poddziałania 4.5.4. Edukacja ekologiczna – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do specyfikacji postępowania.

Kod CPV

92400000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi świadczone przez agencje informacyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

79800000-2 Usługi drukowania i powiązane
37500000-3 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw
37822100-7 Kredki
39100000-3 Meble
39700000-9 Sprzęt gospodarstwa domowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy: zgodnie z Załącznikiem nr 1 do specyfikacji postępowania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

1. Warunkiem wprowadzenia zmiany do umowy jest złożenie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem.
2. Zmiany umowy są dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych.
4. Istotne zmiany umowy, w stosunku do treści oferty mogą dotyczyć:
1) sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych;
2) zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów;
3) innych zapisów umowy, spowodowanych koniecznością dostosowania ich do zmieniających się wymogów realizowanego Projektu, do interpretacji i wytycznych oraz do obowiązujących przepisów prawa;
4) zmian terminu realizacji poszczególnych elementów zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy.
5. Zmiana umowy może nastąpić również w następujących okolicznościach:
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
3) gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Wypełniony formularz OFERTA – Załącznik nr 3 do specyfikacji postępowania.
2) Kalkulacja cenowa – Załącznik nr 2 do specyfikacji postępowania.
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli forma reprezentacji nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
5) Oświadczenie – zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do specyfikacji (w związku z tym, że zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wykonawcy są zobowiązani do złożenia oświadczenia ze względu na wymogi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający stosować będzie jedno kryterium oceny ofert:
Cena – 100%
Oceny dokonywać będą członkowie komisji, stosując do oceny podany poniżej wzór: C=Cn/Co x 100

Gdzie:
C – liczba punktów badanej oferty
CN – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
CO – cena brutto oferty badanej
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która otrzyma 100 pkt. Punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone z zastosowaniem wzoru określonego w pkt 10.1. specyfikacji. W przypadku ofert z tą samą najniższą ceną, Zamawiający przeprowadzi dodatkową procedurę.
3. Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT PILSKI

Adres

al. Niepodległości 33/35

64-920 Piła

wielkopolskie , pilski

Numer telefonu

67 210 93 15

Fax

67 210 93 15

NIP

7642611565

Tytuł projektu

„Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim”

Numer projektu

RPWP.04.05.04-30-0018/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

3D Studio Sp. J., Rafał Patyk, Krzysztof Klim, ul. Mickiewicza 101A/9, 64-920 Piła, data wpłynięcia oferty: 19.03.2019 r. o godz. 11:45; cena brutto: 130 105,50 zł
Liczba wyświetleń: 87