Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2019/Caritas/4 z dnia 11.03.2019 r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności na zakup i dostawę doposażenia do świetlicy CAB

Data publikacji: 11.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-03-2019

Numer ogłoszenia

1172352

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Kompletna oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym wraz formularzem cenowym do dnia 19.03.2019 r.
a. do godz. 14:30 w formie papierowej pisemnej na adres:
Caritas Archidiecezji Białostockiej ul. Warszawska 32, 15-077 Białystok, do Sekretariatu (pokój nr. 2) – (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) w zamkniętej kopercie.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki pocztowej, kurierskiej. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
3. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e-mail oraz poprzez informację na stronie internetowej.
4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się na ważną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

iciereszko@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Radziszewska, Iwona Ciereszko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

85 651 90 08

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa doposażenia do placówki wsparcia dziennego –prowadzonej przez Zamawiającego.
2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” RPPD.07.02.02-20-0001/16 współfinansowanego ze środków EFS w ramach
RPO WP na lata 2014-2020.
3. W ramach zamówienia przewidujemy zakup doposażenia z podziałem na:
 część I zamówienia MEBLE
 część II zamówienia SZAFA DO ZABUDOWY
 część III zamówienia DYWAN
 część IV zamówienia INNE WYPOSAŻENIE
 część V zamówienia SPRZĘT REKREACYJNY
4. Szczegółowa lista materiałów w poszczególnych częściach zamówienia określona jest w załączniku nr 2.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne części, o których mowa w punkcie 3 (części I-V).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” RPPD.07.02.02-20-0001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF.

Przedmiot zamówienia

1. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wyceny wszystkich materiałów w danej części zamówienia. Szczegółowa lista materiałów w poszczególnych częściach zamówienia określona jest w załączniku nr 2.
2. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa w wyniku wyboru oferty w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się dostarczać artykuły w ilościach, asortymencie i terminach określonych przez Zamawiającego.
3. Artykuły, o których mowa w ofercie cenowej, winny być nowe, posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność.
4. Nie wykonanie pełnego zakresu ilościowego umowy nie rodzi roszczenia o zakup niezrealizowanej w okresie obowiązywania umowy ilości towaru.
5. Wszędzie, gdzie wskazane są znaki towarowe i nazwy własne, dopuszcza się uwzględnienie innych produktów równoważnych, o parametrach nie niższych niż wskazane w załączniku.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia towaru, żądania wymiany lub reklamacji dostawy w asortymencie niezgodnym z zamówieniem.
7. Podana w załączniku nr 2 ilość towarów jest ilością planowaną do zakupu.
8. W przypadku dostarczenia materiałów niezgodnych z warunkami zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić materiały na nowe - wolne od wad w terminie 4 dni roboczych, na koszt własny.
9. Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy i na jego koszt, po wcześniejszym złożeniu zamówienia przesłanego przez Zamawiającego, na adres: Świetlica „Stokrotka” ul. św. Kazimierza Królewicza 2, 15-817 Białystok.
10. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za wykonane dostawy będącej sumą kwot wynikających z przemnożenia ilości jednorazowo dostarczonych artykułów przez ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym (załącznik nr 2).
11. Ceny podane w ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy i nie będą podlegać waloryzacji.
12. Płatność za każdą dostawę realizowana będzie przez Zamawiającego w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania i przyjęcia do realizacji faktury VAT/ rachunku.
13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swojej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

Kod CPV

39000000-2

Nazwa kodu CPV

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39530000-6 Dywany, maty i dywaniki
39110000-6- Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane i ich części
39120000-9- Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki
39130000-2- Meble biurowe
39162200-7- Pomoce i artykuły szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie zamówienia ustala się w terminie: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu:
a. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują odpowiednimi zasobami potrzebnymi do realizacji zadania,
b. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
W celu potwierdzenia warunków Wykonawca złoży oświadczenie o treści zgodnej z formularzem ofertowym (na/zgodnie z zał. nr 1)

Warunki zmiany umowy

XIV. WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku, gdy:
a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
b. zmiana ilości zamawianych artykułów określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania może ulec zmianie, ze względu na bieżące potrzeby podopiecznych
c. zmiany ostatecznej wielkości zamówionych przedmiotów, na etapie realizacji zamówienia
d. kolorystyka asortymentu może ulec zmianie za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem zachowania jednolitej kolorystyki z resztą sprzętów, i o ile uzasadnione to jest czasowym bądź trwałym brakiem dostępności materiału u producenta/hurtownika.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Ofertę Wykonawcy wg formularza załączonego do Zapytania ofertowego [załącznik nr 1].
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [oświadczenie zawarte w załączniku nr 1].
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym [oświadczenie zawarte w załączniku nr 1].
4. Formularz rzeczowo cenowy – szczegółowa lista materiałów [załącznik nr 2].
5. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena ryczałtowa brutto – waga 100%
1. Punktacja jest przyznawana na każdą część zamówienia odrębnie 1%=1 pkt
2. Ocenie będzie podlegała łączna cena brutto – łączna wartość zamówienia za materiały wskazane w
3. Ocena w ramach kryterium cenowego będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = Cn / CoB x 100 pkt
gdzie:
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ceny.
Cn – najniższa zaproponowana cena brutto;
CoB – cena ofertowa brutto poszczególnego pakietu w ofercie badanej
4. Cena będzie obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do zawarcia umowy - załącznik nr 3.
6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, którym przyznano identyczną ilość punktów i o takiej samej cenie ofertowej, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie dodatkowych ofert cenowych.
7. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ

Adres

Warszawska 32

15-077 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

856519008

Fax

856519008

NIP

5421950380

Tytuł projektu

Razem możemy więcej - lokalny program wsparcia rodzin

Numer projektu

RPPD.07.02.02-20-0001/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. WSKAZANIE WYBRANEJ OFERTY WRAZ Z UZASADNIENIEM WYBORU:

a. Cześć I zamówienia MEBLE – Marek Józef Mikołowski, ul. Nadawki 1A lok. 4U, 16-010 Wasilków- ocena w ramach kryterium cenowego 100 pkt. Przyjęta do realizacji.
b. Część II zamówienia SZAFA DO ZABUDOWY – Marek Józef Mikołowski, ul. Nadawki 1A lok. 4U, 16-010 Wasilków -ocena w ramach kryterium cenowego 100 pkt. Przyjęta do realizacji.
c. Część III zamówienia- DYWAN - MEBLE I WNĘTRZE Mariusz Baczyński, Aleja 1000 lecia PP. 60 lok. 17, 15-111 Białystok-ocena w ramach kryterium cenowego 100 pkt. Przyjęta do realizacji.
d. Część IV zamówienia – INNE WYPOSAŻENIE- MEBLE I WNĘTRZE Mariusz Baczyński, Aleja 1000 lecia PP. 60 lok. 17, 15-111 Białystok-ocena w ramach kryterium cenowego 100 pkt. Przyjęta do realizacji.
e. Część V zamówienia- SPRZĘT REKREACYJNY- MEBLE I WNĘTRZE Mariusz Baczyński, Aleja 1000 lecia PP. 60 lok. 17, 15-111 Białystok-ocena w ramach kryterium cenowego 100 pkt. Przyjęta do realizacji.

2. Na zapytanie ofertowe nr 2019/Caritas/4 z dnia 19.03.2019 r., prowadzone w trybie zasady konkurencyjności, wpłynęło 6 ofert:
a. Część I zamówienia - MEBLE:
- 14.03.2019 r., TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, 23613,54 PLN;
- 18.03.2019 r., Hurtownia sportowa KAL-SPORT, Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów, 10420,00 PLN;
- 18.03.2019 r., P.H.U. Lu.Tech Projekt Jacek Łukaszuk, ul. Towarowa 1, 15-007 Białystok, 11744,00 PLN;
- 19.03.2019 r., MEBLE I WNĘTRZE Mariusz Baczyński, Aleja 1000 lecia PP. 60 lok. 17, 15-111 Białystok, 9801,65 PLN;
- 19.03.2019 r., Marek Józef Mikołowski, ul. Nadawki 1A lok. 4U, 16-010 Wasilków, 7378,77 PLN;
- 19.03.2019 r., TOBO Datczuk spółka Jawna, Kuriany 104, 15-589 Białystok, 9117,00 PLN;

b. Część II zamówienia – SZAFA DO ZABUDOWY :
- 14.03.2019 r., TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, 6027,00 PLN;
- 18.03.2019 r., P.H.U. Lu.Tech Projekt Jacek Łukaszuk, ul. Towarowa 1, 15-007 Białystok, 1490,00 PLN;
- 19.03.2019 r., MEBLE I WNĘTRZE Mariusz Baczyński, Aleja 1000 lecia PP. 60 lok. 17, 15-111 Białystok, 1485,00 PLN;
- 19.03.2019 r., Marek Józef Mikołowski, ul. Nadawki 1A lok. 4U, 16-010 Wasilków, 788,43 PLN;
- 19.03.2019 r., TOBO Datczuk spółka Jawna, Kuriany 104, 15-589 Białystok, 1980,00 PLN;

c. Część III zamówienia – DYWAN:
-14.03.2019 r., TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, 2583,00 PLN;
- 18.03.2019 r., Hurtownia sportowa KAL-SPORT, Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów, 1500,00 PLN;
- 19.03.2019 r., MEBLE I WNĘTRZE Mariusz Baczyński, Aleja 1000 lecia PP. 60 lok. 17, 15-111 Białystok, 198,00 PLN;

d. Część IV zamówienia – INNE WYPOSAŻENIE:
- 14.03.2019 r., TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, 4735,50 PLN;
- 18.03.2019 r., Hurtownia sportowa KAL-SPORT, Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów, 2090,00 PLN;
- 19.03.2019 r., MEBLE I WNĘTRZE Mariusz Baczyński, Aleja 1000 lecia PP. 60 lok. 17, 15-111 Białystok, 1942,57 PLN;

e. Część V zamówienia- SPRZĘT REKREACYJNY:
- 14.03.2019 r., TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, 8856,00 PLN;
- 18.03.2019 r., Hurtownia sportowa KAL-SPORT, Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów, 2250,00 PLN;
- 19.03.2019 r., MEBLE I WNĘTRZE Mariusz Baczyński, Aleja 1000 lecia PP. 60 lok. 17, 15-111 Białystok, 1570,47 PLN;
- 19.03.2019 r., TOBO Datczuk spółka Jawna, Kuriany 104, 15-589 Białystok, 2679,00 PLN.
Liczba wyświetleń: 225