Strona główna
Logo unii europejskiej

„Zakupu usługi przelotu oraz noclegu podczas udziału w misji gospodarczej do Dubaju 2019”

Data publikacji: 09.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-03-2019

Numer ogłoszenia

1172179

Status ogłoszenia

Anulowane

Treść ogłoszenia została zmieniona

Został uaktualniony Załącznik nr 1

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w formie wydruku papierowego należy złożyć osobiście lub za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej w siedzibie Zamawiającego: TARNAVA Design Studio Maria Paulina Czachor-Janiq, ul Jana Skrzyneckiego 18, 04-563 Warszawa lub elektronicznie na adres: mpjc@tarnavadesignstudio.com
2. Termin składania Ofert upływa w dniu 18.03 2019 r. o godzinie 10:00.
3. O terminie złożenia decyduje faktyczna data i godzina wpływu Oferty do Zamawiającego.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i nie będą zwracane Oferentom.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej Oferty lub Oferty zawierającej rozwiązania wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych Ofert.
2. Formularz Ofertowy oraz wszystkie wymagane załączniki należy sporządzić w formie papierowej lub elektronicznej.
3. Uprawnienie do podpisania Oferty lub/i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno wynikać z treści dokumentów załączonych do Oferty. Jeżeli Wykonawca składa Ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, Zamawiający pod rygorem odrzucenia Oferty, wymaga załączenia do Oferty stosowanego pełnomocnictwa rodzajowego.
4. Oferta musi zawierać:
a. Wypełniony Formularz Oferty zgodny ze wzorem stanowiący Załącznik Nr 2.
b. Pozostałe dokumenty wymagane postanowieniami – Rozdziału III niniejszego Zapytania Ofertowego.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. Nie przetłumaczone na język polski dokumenty w językach obcych nie będą brane pod uwagę.
6. W przypadku kwot w walutach obcych stosowane będą odpowiednie kursy średnie NBP ogłoszone w dniu poprzedzającym ostateczny termin składania ofert wyznaczony w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
7. Wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, muszą przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień złożenia Oferty.
8. Wszystkie strony Oferty muszą być podpisane odręcznie przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i kolejno ponumerowane.
9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę/(y) podpisującą/(e) Ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie zapisu i wstawienie poprawionego.
10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania Ofert, zmienić lub wycofać Ofertę.
11. Wprowadzone zmiany do złożonej Oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie z napisem „01/03/2019” – Zmiana Oferty oraz dane Wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres).
12. Wykonawca może wycofać złożoną Ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego Ofertę, przed upływem terminu składania Ofert.
13. Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania Oferty i podpisania umowy.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty.
15. Oferta niekompletna, niepodpisana, złożona z brakującymi lub niepodpisanymi załącznikami lub nie wypełnionymi wymaganymi polami Formularza Oferty lub załączników, bądź złożona niezgodnie z wymaganiami z Rozdziału IV zostaje odrzucona na etapie oceny formalnej.
16. Wszelkie niespójności zapisów, w szczególności w zakresie: terminów, dat, wartości i/lub obliczeń w Ofercie i Załącznikach stanowić będą podstawę do jej odrzucenia.
17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mpjc@tarnavadesignstudio.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Czachor – Janiq

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem Zamówienia jest zorganizowanie przelotu oraz noclegu podczas udziału w misji gospodarczej do Dubaju 2019. Usługa będzie polegała na zorganizowaniu przelotu do/z Dubaju w czasie trwania wyjazdu oraz noclegu dla 1 osoby, do terminu wskazanego w Załączniku Nr 1., stanowiącym integralną część niniejszego Zapytania Ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Inne

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel zamówienia jest zorganizowanie przelotu oraz noclegu podczas udziału w misji gospodarczej do Dubaju 2019. Usługa będzie polegała na zorganizowaniu przelotu do/z Dubaju w czasie trwania wyjazdu oraz noclegu dla 1 osoby, do terminu wskazanego w Załączniku Nr 1., stanowiącym integralną część niniejszego Zapytania Ofertowego.Zamówienia jest zorganizowanie przelotu oraz noclegu podczas udziału w misji gospodarczej do Dubaju 2019. Usługa będzie polegała na zorganizowaniu przelotu do/z Dubaju w czasie trwania wyjazdu oraz noclegu dla 1 osoby, do terminu wskazanego w Załączniku Nr 1., stanowiącym integralną część niniejszego Zapytania Ofertowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot Zamówienia jest zorganizowanie przelotu oraz noclegu podczas udziału w misji gospodarczej do Dubaju 2019. Usługa będzie polegała na zorganizowaniu przelotu do/z Dubaju w czasie trwania wyjazdu oraz noclegu dla 1 osoby, do terminu wskazanego w Załączniku Nr 1., stanowiącym integralną część niniejszego Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55100000-0 – Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
60400000-2 – Usługi transportu lotniczego
60100000-9 – Usługi w zakresie transportu drogowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji Zamówienia: nie później niż 19 marca 2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

VI. Kryteria oceny Ofert

Oferty oceniane będą w dwóch etapach: formalnym i merytorycznym.

Ocena formalna dotyczyć będzie spełnienia przez Oferenta wszystkich wymogów opisanych w Rozdziałach II – IV.

W przypadku, gdy na podstawie dostarczonych dokumentów Zamawiający uzna, że Oferent nie spełnia chociażby jednego z wymogów w zakresie:
1. Warunków wykonania Zamówienia
2. Złożonych dokumentów i/lub oświadczeń
3. Sposobu przygotowania Oferty

Oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych i nie będzie podlegać dalszemu rozpatrywaniu.

Oferty, które pozytywnie przejdą ocenę formalną podlegać będą ocenie merytorycznej (punktowej, 1pkt=1%) według następujących kryteriów i metodologii ich oceny:

A. Cena (waga 80 pkt.)
B. Termin płatności (waga 20 pkt.)

Ad. A. Punkty za cenę obliczane będą według następującego wzoru:

C=80 pkt x (Najniższa cena brutto ze wszystkich Ofert/Cena brutto analizowanej Oferty)

Wynik końcowy zaokrąglony będzie do dwóch miejsc po przecinku.

Ad. B. Punkty za termin płatności obliczane będą według następującego wzoru:

T=20 pkt x (Liczba dni płatności analizowanej Oferty/Największa liczba dni płatności ze wszystkich Ofert)

Wynik końcowy zaokrąglony będzie do dwóch miejsc po przecinku.

Dla każdej ocenionej Oferty zostanie obliczony wynik końcowy według następującego wzoru:

P = C + T.

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie wybrana do realizacji.

V. Sposób obliczenia ceny oraz terminu płatności

1. Cenę Oferty należy podać na FORMULARZU OFERTOWYM (Załącznik Nr 2.) w kwotach netto, brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem Zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
2. Cena Oferty musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i słownie.
3. Cena Oferty może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
4. Cena Oferty nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania Ofertą).
5. Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę Oferty bez względu na sposób jej obliczenia.
6. Jeżeli cena Oferty podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, Oferta zostaje odrzucona z przyczyn formalnych.
7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego Zamówienia, określone zostały w projekcie umowy (Załącznik Nr 4.).
8. Brak podpisów, pieczęci, dat sporządzenia i ważności Oferty kwalifikuje Ofertę do odrzucenia z przyczyn formalnych.
9. Podana cena Oferty powinna gwarantować pełną realizację Zamówienia.
10. Termin płatności należy podać w dniach kalendarzowych od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego transakcję.

Wykluczenia

6. W celu uniknięcia konfliktu interesów Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. Z postępowania wyklucza się jednostki organizacyjne i/lub osoby fizyczne, które brały udział w sporządzaniu wniosku o dofinansowanie, jego ocenie bądź miały dostęp do jego treści, w szczególności do harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MARIARTE INTERIORS MARIA CZACHOR-JANIQ

Adres

Jana Skrzyneckiego 18

04-563 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

512356257

NIP

9521210578

Tytuł projektu

Promocja produktów i usług MARIARTE Interiors Maria Czachor-Janiq na rynkach perspektywicznych.

Numer projektu

POIR.03.03.03-14-0122/17-00
Liczba wyświetleń: 102