Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe 05/03/2019 Kompleksowa organizacja misji gospodarczej do Indii dla członka KGOiR

Data publikacji: 08.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-03-2019

Numer ogłoszenia

1172169

Status ogłoszenia

Anulowane

Treść ogłoszenia została zmieniona

13.03.2019 - Zmiana nazwy Załącznika nr 1 - "Formularz ofertowy" na "Zapytanie ofertowe", co nie ma wpływu na procedurę przetargową .
14.03.2019 – zmiany w zapytaniu ofertowym
zał. 1 - formularz ofertowy
a) pkt. II. ZAKRES USŁUGI
usunięto zapis – organizacja wizy dla uczestników misji - organizacja wizy leżeć będzie po stronie zamawiającego
b) pkt. IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kompleksowa organizacja misji gospodarczej do Stanów Zjednoczonych – zmieniono „do Indii” - oczywista omyłka pisarska
c) pkt. V ppkt. 1, 1.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
przelot Bhuj – Mumbaj – 27.03.2019 (popołudniu) zmieniono na 28.03.2019 (rano) – ponieważ zamawiający otrzymał drogą mailową informację, że lot na trasie Bhuj - Mumbaj odbywa się tylko w godzinach rannych Zamawiający dopuścił możliwość lotu 28.03.2019 r. rano
ppkt. 1.2 – bagaż podręczny oraz główny do 20 kg - zmieniono na 15 kg – ponieważ bagaż podczas przelotów na miejscu misji nie może być większy niż 15 kg. zapis został zmieniony
pkt. V ppkt. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
dopisano: zapewnienie noclegów dla 2 osób – Mumbaj 27.03.2019, zmieniono zapis New Delphi 26-29.03.2019 - ponieważ lot na trasie Bhuj - Mumbaj odbywa się tylko w godzinach rannych Zamawiający dopuścił nocleg dnia 27.03.2019 w Mumbaju
- pkt. V ppkt. 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ppkt. 5 został usunięty - organizacja wizy leżeć będzie po stronie zamawiającego
- pkt. V ppkt. 4 i 8 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ze względu na zmianę terminu przesyłania ofert zapis „3 dni” został zmieniony na „2 dni”
d) pkt. VI OCENA OFERT
ppkt. 1B zapis termin realizacji zmieniono na termin organizacji – zapis został zmieniony w celu doprecyzowania kryterium 2
ppkt. 2. zapis termin realizacji zmieniono na termin organizacji, zapis ten zmieniono także we wzorze – zapis został zmieniony w celu doprecyzowania kryterium 2
e) X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
- ppkt. 4 usunięto zapis „dołączonych do ofert” - oczywista omyłka pisarska
ppkt. 5 – z uwagi na istotne zmiany w zapytaniu ofertowym termin składania ofert został wydłużony do 20.03.2019 r., do godz. 16.00
f) XI. WARUNKI ZMIANY UMOWY
ppkt. 2 usunięto zapis (np. zmiana terminu konferencji przez organizatora) – oczywista omyłka pisarska
g)XII. WYKLUCZENIA
- ppkt. B – zmieniono zapis: co najmniej 10% akcji na 5% - oczywista omyłka pisarska
h) do załącznika nr 1 dodano formularz ofertowy - nazwa załącznika nr 1 to "formularz ofertowy"
i) zmiany zostały także wprowadzone w treści ogłoszenia i w załączniku nr 4.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Do oferty należy dołączyć:
a. zał. 2 – zbiór oświadczeń
b. zał. 3 – harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia
c. zał. 4 – wykaz kosztów jednostkowych d. upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy),
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty.
5. Oferty należy złożyć do dnia 20.03.2019 r. do godziny 16.00 - Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert.
6. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: marta.siatka@klasterodpadowy.com
7. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany w punkcie 6 adres mailowy.
8. Oferty niekompletne, oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
10. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marta.siatka@klasterodpadowy.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta SIatka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

730996800

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa organizacja udziału członka Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w misji gospodarczej, polegająca m.in. na:
– organizacji spotkań gospodarczych
– zapewnieniu noclegów
– zagwarantowaniu ubezpieczenia,
– zapewnieniu transferów uczestników
– organizacji i rozliczeniu podróży służbowych,
– nadzór techniczny i logistyczny nad wyjazdem
– przygotowanie raportu i dokumentacji zdjęciowej z wyjazdu, oraz przekazanie jej Zamawiającemu

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Inne Miejscowość: Indie: New Delhi, Sonipat, Mumbaj, Kandla, Bhuj

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest kompleksowa realizacja misji gospodarczej do Indii, w ramach projektu pn. „UKGOiR Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu” realizowanego w ramach Działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Kompleksowa organizacja wyjazdu na misję gospodarczą do Indii, która odbywać się będzie w dniach 25.03 - 29.03.2019 r., w tym:
1. zapewnienie transportu osób, bagaży i materiałów promocyjnych
1.1. Droga lotnicza – zakup biletów lotniczych dla 2 osób na trasach
- wylot 25.03.2019 – Warszawa – New Delhi,
- wylot 29.01.2019 – Mumbaj – Warszawa
organizacja przejazdów na miejscu misji:
- przelot New Delhi - Mumbaj - 26.03.2019 (popołudniu)
- przelot Mumbaj – Bhuj – 27.03.2019 (rano)
- przelot Bhuj – Mumbaj – 28.03.2019 (rano)
2. Zapewnienie 4 noclegów dla 2 osób. Zakwaterowanie w hotelu o standardzie min. trzy gwiazdki ze śniadaniem, w terminie 25.03.2019 do 29.03.2019 – pokoje jednoosobowe z łazienką, klimatyzacją, nieograniczonym dostępem do wi-fi,
3. Organizacja przynajmniej 5 spotkań biznesowego z podmiotami związanymi z branżą odpadową/recyklingiem
- Miejsce spotkania: New Delhi, Sonipat, Mumbaj, Kandla, Bhuj
- szczegóły dotyczące spotkania zostaną uzgodnione z Zamawiającym
4. Zakup ubezpieczenia pobytowego dla wszystkich uczestników misji
- wykonawca zapewni ubezpieczenia dla uczestników wyjazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz utraty bagażu KL+NW
- wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzenie ubezpieczenia wszystkich uczestników wyjazdu najpóźniej 2 dni przed planowanym początkiem podróży
5. Zapewnienie i dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności związanych z uczestnictwem Zamawiającego w w/w. Wydarzeniu (25.03-29.03.2019 r.)
6. Nadzór techniczny i logistyczny nad wyjazdem
7. Opracowanie we współpracy z Zamawiającym, przygotowanie i zebranie od uczestników wyjazdu ankiet dotyczących oceny organizacji wyjazdu oraz Wykonawcy
- wykonawca opracuje treść ankiety w porozumieniu z Zamawiającym, a następnie rozda ja wśród uczestników. - ankieta ma zawierać m.in.: ocenę organizatora wyjazdu w zakresie sprawności organizacji, jakości zakwaterowania i wyżywienia, ocenę spełnienia oczekiwań uczestników. - projekt ankiety zostanie przedstawiony przez Wykonawcę do akceptacji przez Zamawiającego, w terminie 2 dni przed wyjazdem na wydarzenie.
8. Przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu w formie pisemnej raportu z realizacji usługi w tym dokumentacji zdjęciowej
9. Wykonawca w terminie do dwóch tygodni od zakończenia wydarzenia zobowiązany będzie sporządzić i przedstawić raport końcowy podsumowujący i opisujący przebieg całego zamówienia wraz z dokumentacją zdjęciową wszystkich elementów i etapów realizacji usługi (hotel,, środek transportu, uczestnicy etc.). Obowiązkiem Wykonawcy będzie oznaczenie wszystkim materiałów zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i Beneficjenta programów polityki spójności 2014- 2020 w zakresie informacji i promocji.
http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowaniaprojektow-w-programie-1/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-roku/
10. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania wszystkich elementów potwierdzających udział w wydarzeniu w tym listy obecności uczestników, materiały reklamowe, dokumentację fotograficzną, ankiety a następnie przekazania ich Zamawiającemu wraz z raportem końcowym, o którym mowa powyżej.

Kod CPV

63000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55100000-1 usługi hotelarskie
55100000-4 hotelarskie usługi noclegowe
60000000-8 usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60400000-2 usługi transportu lotniczego
60100000-9 usługi transportu drogowego
63515000-2 usługi podróżne
66510000-8 usługi ubezpieczeniowe
9997000-4 usługi organizowania podróży służbowych
79340000-9 usługi reklamowe i marketingowe
22100000-0 artykuły informacyjne i promocyjne
79342200-5 usługi w zakresie promocji
9000000-4 usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę - załącznik 3 do zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Do udziału w postępowaniu będą dopuszczeni Wykonawcy, którzy:
a) posiadają status podmiotu czynnie prowadzącego działalność gospodarczą, tj. posiadają wpis do ewidencji CEIDG/KRS;
b) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która uniemożliwiałaby prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia;
c) nie podlegają wykluczeniu w związku z kapitałowym lub osobowym powiązaniem z Zamawiającym;

Wiedza i doświadczenie

Do udziału w postępowaniu będą dopuszczeni Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia

Warunki zmiany umowy

1. Przewiduje się możliwość zmian warunków umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Przewiduje się możliwość zmiany umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a także zdarzeń losowych lub wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania postępowania ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie, w tym także po terminie składania ofert, bez podania przyczyn.
4. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego z udziału w misji lub działania siły wyższej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zastosowanie wagi dla kryteriów:
A. Kryterium 1 – cena usługi netto – waga 80%
B. Kryterium 2 – termin organizacji – waga 20%
2. Zastosowane kryteria do oceny punktowej ofert:
A. Kryterium 1 – cena usługi netto (max 80 pkt.) Liczba punktów (C) dla badanej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru: C= (cena netto oferty najtańszej/cena netto oferty badanej) x 80 pkt.
B. Kryterium 2 – termin organizacji (max 20 pkt.) Liczba punktów (T) dla badanej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru: T= (najkrótszy termin organizacji/termin organizacji wskazany w ofercie badanej) x 20 pkt.
Ocena końcowa zostanie dokonana poprzez zsumowanie dla każdego z oferentów liczby punktów uzyskanych w każdym z kryteriów wg wzoru:
K = C + T
Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną wg wzoru powyżej zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo zgodnie z zasadą określoną w art. 6c ustawy o PARP. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą/Oferentem, polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawianiu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wnioskodawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – NOT FOR PROFIT SYSTEM SP. Z O.O.

Adres

Henryka Sienkiewicza 69/32

25-368 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

+48 533-649-605

Fax

81 748 52 50

NIP

9462616585

Tytuł projektu

UKGOiR - Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Numer projektu

POIR.02.03.03-26-0002/18-00
Liczba wyświetleń: 130