Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie recenzji Informacji o zawodzie, w ramach projektu pn. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”

Data publikacji: 08.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-03-2019

Numer ogłoszenia

1172065

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę w terminie do 15 marca 2019 r. w formie:
- elektronicznej (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) na adres mailowy: infodoradca@ciop.pl
W tytule należy wpisać: „Oferta na recenzenta – Infodoradca – nazwa, kod i nr zawodu”, którego dotyczy oferta (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
Oferta powinna być własnoręcznie podpisana przez Oferenta, zawierać wszystkie wymagane załączniki i przesłana w formie skanu (np. JPG, PDF) na adres poczty elektronicznej wskazany powyżej.
lub
- osobiście (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) na adres:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
pok. 6
W zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na recenzenta – Infodoradca – nazwa, kod i nr zawodu”, którego dotyczy oferta (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
Oferta powinna być własnoręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

infodoradca@ciop.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

dr hab. Łukasz Baka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 623 32 05

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu recenzji Informacji o zawodzie dla zawodów opisanych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego dla Projektu pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”.
Do opracowania recenzji każdej Informacji o zawodzie spośród Oferentów zostanie wybranych dwóch Recenzentów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór i podjęcie współpracy z Recenzentem opisu informacji o zawodach.
Celem głównym projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” jest rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach dla min. 1000 zawodów, ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji w Instytucjach Rynku Pracy. Wyżej wymieniony projekt przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER - Cel nr 3 „Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania”.

Przedmiot zamówienia

1. W ramach zawartej umowy z wybranym Oferentem, zwanym dalej Recenzentem, Recenzent będzie zobowiązany do sporządzenia recenzji pierwszej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie, zgodnie z przyjętą w projekcie metodyką i wzorami dokumentów (w szczególności formularzem recenzji), w tym:
1) zapoznania się z modelem oraz metodologią opracowania Informacji o zawodach, opisanymi w publikacji „Podręcznik - Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?” oraz innymi dokumentami wskazanymi przez Zamawiającego,
2) wnikliwego zapoznania się z pierwszą wersją projektu Informacji o zawodzie, stanowiącą przedmiot recenzji, przekazaną przez Zamawiającego w wersji elektronicznej,
3) opracowania recenzji pierwszej wersji projektu Informacji o zawodzie - dla zawodu wybranego z listy zawodów objętych ofertą (Załącznik nr 1), zgodnie z formularzem recenzji przekazanym przez Zamawiającego w wersji elektronicznej,
4) współpracy z Zamawiającym w trybie stacjonarnym i/lub na odległość, w celu wyjaśnienia kwestii formalnych i merytorycznych związanych z przygotowaniem recenzji.
2. W ramach wynagrodzenia Recenzent:
1) przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do każdej opracowanej recenzji Informacji o zawodzie na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w dowolnej liczbie egzemplarzy, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i zapisu elektroniczno-cyfrowego,
b) zamieszczania całości lub części dzieła w informatorach, katalogach i podobnych wydawnictwach przygotowanych w ramach Projektu,
c) wprowadzanie do pamięci komputerów,
d) rozpowszechnianie w sieci informatycznej,
e) udostępnianie osobom trzecim,
f) przetłumaczenie na język obcy i wykorzystanie takiej jego postaci w zakresie określonym w postanowieniach poprzedzających.
2) wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do każdej recenzji Informacji o zawodzie, w ramach otrzymanego wynagrodzenia, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do zezwalania osobom trzecim na wykonywanie tych praw.

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin sporządzenia Recenzji – do 5 dni roboczych od daty otrzymania pierwszej wersji projektu Informacji o zawodzie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się osoby zarówno fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i osoby fizyczne prowadzące taką działalność, spełniające następujące warunki:
1) wykształcenie wyższe,
2) co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w zawodzie, którego opis jest recenzowany lub w zawodzie pokrewnym*, i/lub
3) co najmniej 5-letnie doświadczenie naukowo-badawcze lub dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem, którego opis jest recenzowany.
{ (*) Zawód pokrewny, zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby niniejszego projektu, to zawód z tej samej grupy elementarnej (kod czterocyfrowy w Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy - Dz.U. 2014 poz. 1145, w której występuje dany zawód) lub zawód z innej grupy elementarnej, jeśli jest z nim powiązany branżowo lub rodzajem działalności. Klasyfikacja zawodów i specjalności jest dostępna pod adresem:
a) http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis/6,0.html lub
b) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001145/O/D20141145.pdf.}.

Dodatkowe warunki

Wymagania dotyczące przygotowania oferty
1. Oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zastosowaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego wraz Oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych i kwestionariuszem osobowym (wymaganym dla Oferentów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej).
3. Oferta cenowa powinna obejmować wynagrodzenie brutto za wykonanie całości prac objętych zapytaniem ofertowym, w kwocie brutto, uwzględniającej odpowiednio podatek VAT dla osób prowadzących działalność gospodarczą będących czynnymi podatnikami podatku VAT, zaś w przypadku innych osób wszystkie obciążenia wynagrodzenia Oferenta, w tym zaliczkę na podatek dochodowy dla osób fizycznych oraz wszelkie inne podatki i opłaty wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Ceny w ofercie należy podać w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Oferta musi być własnoręcznie podpisana przez Oferenta. Jeżeli oferta przesyłana jest drogą mailową, to oferta wraz z Załącznikami winna stanowić skan z podpisami.
5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, a także w przypadku zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie jest możliwe w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferta może zostać oceniona maksymalnie na 100 pkt za spełnienie łącznie wszystkich kryteriów wymienionych w pkt 3 poniżej.
2. Zamawiający w ramach kryterium aspekt społeczny będzie przyznawał punkty z tytułu spełniania aspektu społecznego przez osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia. Kryterium to będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie Oferenta zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2). Zamawiający przyzna 5 pkt za spełnianie kryterium aspektu społecznego, gdy Oferent jest osobą niepełnosprawną, bezrobotną, bez zatrudnienia poniżej 30. roku życia lub bez zatrudnienia po ukończeniu 50. roku życia.
3. Kryteria oceny oferty:

Oferta każdego Oferenta, który spełni warunki udziału w postępowaniu, zostanie oceniona według następujących kryteriów:
1. C – cena brutto: 25 pkt
C = Cmin/Cof x 25
C = liczba punktów do uzyskania w kryterium cena
Cmin – cena najniższa
Cof – cena badanej oferty
2. DP – doświadczenie w pracy w zawodzie, dla którego przygotowywana będzie recenzja Informacji o zawodzie (IoZ) lub w pracy w zawodzie pokrewnym: 40 pkt
Doświadczenie w zawodzie opisanym w IoZ:
a) doświadczenie od co najmniej 5 do 8 lat – 20 pkt
b) doświadczenie od powyżej 8 do 12 lat – 30 pkt
c) doświadczenie powyżej 12 lat – 40 pkt

Doświadczenie w zawodzie pokrewnym do opisanego w IoZ:
a) doświadczenie od co najmniej 5 do 8 lat – 7 pkt
b) doświadczenie od powyżej 8 do 12 lat – 11 pkt
c) doświadczenie powyżej 12 lat – 15 pkt

Uwaga:
Jeśli Oferent posiada jednocześnie doświadczenie w pracy:
• w zawodzie i
• w zawodzie pokrewnym
dla którego przygotowywana jest informacja punkty są przyznawane do max wysokości 40 pkt.
W przypadku, gdy Oferent w tym samym czasie wykonywał zawód dla którego przygotowywana jest recenzja i zawód pokrewny punkty są liczone jedynie za zawód, dla którego przygotowywana jest informacja.

3. DN – doświadczenie naukowo-badawcze lub dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem, dla którego przygotowywana jest Informacja o zawodzie: 20 pkt
Doświadczenie naukowo-badawcze lub dydaktyczne:
a) doświadczenie od co najmniej 5 do 8 lat – 7 pkt
b) doświadczenie od powyżej 8 do 12 lat – 12 pkt
c) doświadczenie powyżej 12 lat – 20 pkt

4. W – wykształcenie kierunkowe, dla którego przygotowywana będzie recenzja Informacji o zawodzie: 5 pkt
Oferent posiada wykształcenie wyższe kierunkowe – 5 pkt;

5. UP - udział w realizacji zamówień /projektów związanych z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową (w szczególności związanych z tworzeniem Informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy): 5 pkt
Oferent brał udział* przynajmniej w 1 zamówieniu/projekcie związanym z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową – 5 pkt;
*Za udział Zamawiający uznaje doświadczenie w:
• tworzeniu standardów kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych lub innych form opisu informacji o zawodach warunkujących wykonywanie zawodu (np. charakterystyki/ profile kwalifikacyjne, opisy stanowisk pracy, podstawy programowe kształcenia w zawodach, programy kształcenia i szkolenia zawodowego, polska rama kwalifikacji, sektorowe ramy kwalifikacji i inne) i/lub
• świadczeniu usług i/lub opracowywaniu materiałów zawodoznawczych dla doradztwa i poradnictwa zawodowego.

6. S – aspekt społeczny: 5 pkt
Oferent jest osobą:
- niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)
- bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 poz. 1065 z późn. zm.)
- do 30. roku życia, posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia
- po ukończeniu 50. roku życia, posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia

1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów oceny ofert.
2. Zamawiający wybierze dwie najkorzystniejsze oferty dla danego zawodu, które uzyskają największą liczbę punktów według zasady:
R = C+DP+DN+W+UP+S gdzie:
R = sumaryczna liczba punktów badanej oferty
C = liczba punktów uzyskanych w kryterium cena brutto
DP = doświadczenie w pracy w zawodzie, dla którego przygotowywana będzie recenzja Informacji o zawodzie lub w pracy w zawodzie pokrewnym
DN = doświadczenie naukowo-badawcze w dziedzinie związanej z zawodem, dla którego przygotowywana jest recenzja Informacji o zawodzie
UP = udział w realizacji zamówień /projektów związanych z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową (w szczególności związanych z tworzeniem informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy)
W= wykształcenie kierunkowe, dla którego przygotowywana będzie recenzja Informacji o zawodzie
S = liczba punktów uzyskanych w kryterium aspekt społeczny.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone będą osoby, powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Pozostające w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W toku badania ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnioskowania do Oferenta o złożenie wyjaśnień w stosunku do złożonej oferty oraz przedstawienia dodatkowych dokumentów, jeżeli złożone przez Oferenta razem z ofertą budzą wątpliwości. Oferent zobowiązany jest udzielić wyjaśnień lub złożyć dodatkowe dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Brak udzielenia wyjaśnień lub złożenia dodatkowych dokumentów może skutkować odrzuceniem oferty danego Oferenta.
3. Warunki, dotyczące udziału w postępowaniu, określone powyżej - w sekcji "Wiedza i doświadczenie" powinny być spełnione przez Oferenta osobiście, przy zachowaniu ograniczenia, o którym mowa w pkt IV.8 Zapytania ofertowego.
4. Zgodnie z przyjętą w projekcie metodologią, w celu zachowania niezależności osób tworzących Informacje o zawodach od osób oceniających:
1) recenzji informacji o danym zawodzie nie mogą wykonywać osoby, które są zatrudnione w tej samej instytucji,
2) recenzji informacji o danym zawodzie nie mogą wykonywać osoby, które są zatrudnione w tej samej instytucji co eksperci branżowi opisujący ten zawód. (Lista instytucji, w których zatrudnieni są eksperci branżowi zaangażowani w proces tworzenia Informacji o zawodach - Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

Odrzucenie oferty
Zamawiający może odrzucić ofertę Oferenta, jeżeli:
1) treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;
2) Oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt IV.7 i VI.1 Zapytania ofertowego;
3) Oferent jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (pkt VI.3 Zapytania ofertowego);
4) zaistniała przesłanka do odrzucenia oferty wskazana w pkt VIII.8 Zapytania ofertowego;
5) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
6) oferta wpłynęła po terminie składania ofert;
7) Oferent nie złożył wyjaśnień w stosunku do złożonej oferty oraz nie przedstawił dodatkowych dokumentów;
8) z zastrzeżeniem pkt VI.6 Zapytania ofertowego;
9) w przypadku złożenia przez Oferenta ofert na recenzję więcej niż pięciu opisów zawodów (pkt IV.8 Zapytania ofertowego), Zamawiający odrzuci oferty, które zostały złożone na szósty i każdy kolejny opis wg kolejności wpływu tych ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Adres

Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226233698

Fax

226233693

NIP

5250008270

Tytuł projektu

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+

Numer projektu

POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

VIII. Wybór najkorzystniejszej oferty
Po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami stwierdzono, że 153 ofert jest kompletnych i spełnia wymagania formalne zawarte w zapytaniu ofertowym, natomiast 67 ofert zostało odrzuconych. Wybrano następujące oferty:
L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu Wykonawca Miejscowość
1. 516902 Asystent osobisty (concierge) Baczewska Narcyza Bobrowniki
2. 516902 Asystent osobisty (concierge) Maj Jolanta Olsztyn
3. 532906 Asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula) Parszewska Urszula Kowala
4. 532906 Asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula) Owsicka Anna Wiechowice
5. 343202 Dekorator wnętrz Walisiak Małgorzata Warszawa
6. 524903 Ekspedient w punkcie usługowym Bukalski Marcin Sadlinki
7. 524903 Ekspedient w punkcie usługowym Wełyczko Norbert Mierzyn
8. 524905 Ekspedient w stacji obsługi pojazdów Suchodolski Łukasz Łuków
9. 524905 Ekspedient w stacji obsługi pojazdów Fleischer Robert Olsztyn
10. 516903 Hostessa Domańska Aleksandra Sulejówek
11. 422501 Informator ruchu pasażerskiego Wełyczko Norbert Mierzyn
12. 422501 Informator ruchu pasażerskiego Ryszelewski Rafał Łódź
13. 335905 Inspektor kontroli handlu i usług Gerula Adam Przemyśl
14. 335905 Inspektor kontroli handlu i usług Sobół Janusz Reguły
15. 611302 Kierownik gospodarstwa ogrodniczego Kępiński Roman Grodków
16. 613002 Kierownik gospodarstwa produkcji roślinnej i zwierzęcej Budzisz Tadeusz Ostrów Mazowiecka
17. 613002 Kierownik gospodarstwa produkcji roślinnej i zwierzęcej Kozik Rafał Karniów

18. 611401 Kierownik gospodarstwa upraw mieszanych Budzisz Tadeusz Ostrów Mazowiecka
19. 611401 Kierownik gospodarstwa upraw mieszanych Kozik Rafał Karniów

20. 611101 Kierownik gospodarstwa upraw polowych Kępiński Roman Grodków
21. 611101 Kierownik gospodarstwa upraw polowych Kozik Rafał Karniów
22. 333902 Licytator Aleturowicz Marcin Białystok
23. 333902 Licytator Prasek Magdalena Lublin
24. 611304 Ogrodnik producent nasion Bielecka Aleksandra Luborzyca
25. 611304 Ogrodnik producent nasion Kępiński Roman Grodków
26. 321101 Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych Nowicka Małgorzata Giżycko
27. 321101 Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych Domaniewski Tomasz Białystok
28. 515202 Organizator usług domowych Baczewska Narcyza Bobrowniki
29. 516201 Osoba do towarzystwa Maj Jolanta Olsztyn
30. 321102 Perfuzjonista Parszewska Urszula
Kowala
31. 321102 Perfuzjonista Tomczak Dariusz
Wasilków
32. 432201 Planista produkcyjny Przystalski Paweł Świebodzice
33. 432201 Planista produkcyjny Śliwiński Grzegorz Czerwionka Leszczyny
34. 911203 Pokojowa (zawód z grupy A) Maj Jolanta Olsztyn
35. 911203 Pokojowa (zawód z grupy A) Wittek Karolina Gdańsk
36. 532901 Pomoc apteczna Domaniewski Tomasz Białystok
37. 524906 Pośrednik usług medycznych Lubowiecki-Vikuk Adrian Toruń
38. 524906 Pośrednik usług medycznych Kadysz Lucyna Wasilków
39. 334401 Pracownik do spraw ubezpieczeń medycznych Prasek Magdalena Turka
40. 941101 Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food Maras-Pawliszyn Halina Kluczbork
41. 941101 Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food Rutkowska Wioletta Olsztyn
42. 532903 Preparator medyczny Szleszkowski Łukasz Wrocław
43. 611102 Rolnik łąkarz Budzisz Tadeusz Ostrów Mazowiecka
44. 611102 Rolnik łąkarz Kępiński Roman Grodków
45. 611103 Rolnik producent kwalifikowanych nasion rolniczych Budzisz Tadeusz Ostrów Mazowiecka
46. 611103 Rolnik producent kwalifikowanych nasion rolniczych Kępiński Roman Grodków
47. 611403 Rolnik upraw mieszanych Wardzyński Sławomir Olsztynek
48. 611403 Rolnik upraw mieszanych Kozik Rafał Karniów
49. 751104 Rozbieracz-wykrawacz Rutkowska Wioletta Olsztyn
50. 751104 Rozbieracz-wykrawacz Wachowicz Anna Radom
51. 343206 Rzeźbiarz w owocach i warzywach Kubicka Lucyna Zabrze
52. 343206 Rzeźbiarz w owocach i warzywach Maras-Pawliszyn Halina Kluczbork
53. 532904 Sanitariusz szpitalny Parszewska Urszula Kowala
54. 532904 Sanitariusz szpitalny Owsicka Anna Wiechowice
55. 334305 Sekretarz konsularny Konopka Bogusław Białystok
56. 334305 Sekretarz konsularny Kuźniak Brygida Kraków
57. 532202 Siostra PCK Masiarczyk Justyna Chrzanów
58. 532202 Siostra PCK Parszewska Urszula Kowala
59. 752105 Sortowacz materiałów drzewnych Kapusta Małgorzata Radom
60. 752105 Sortowacz materiałów drzewnych Przystalski Paweł Świebodzice
61. 242220 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu Maliszewski Piotr Kraków
62. 242220 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu Przystalski Paweł Świebodzice
63. 242228 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju sprzedaży Sławiński Grzegorz Olsztyn
64. 242228 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju sprzedaży Skoczylas Michał Radom
65. 242311 Specjalista do zarządzania talentami Mazur-Mitrowska Joanna Radom
66. 242311 Specjalista do zarządzania talentami Wittek Karolina Gdańsk
67. 521201 Uliczny sprzedawca żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia Sławiński Grzegorz Olsztyn
68. 521201 Uliczny sprzedawca żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia Kubicka Lucyna Zabrze
69. 335401 Urzędnik do spraw licencji Jaworska Łucja Piaseczno
70. 335401 Urzędnik do spraw licencji Gągała Maciej Otwock
71. 335203 Urzędnik podatkowy Bielecka Aleksandra Luborzyca
72. 335203 Urzędnik podatkowy Prasek Magdalena Lublin
Liczba wyświetleń: 956