Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostarczenie nowego sprzętu TIK w tym komputerów przenośnych i tabletów z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu RTV w celu wyposażenia pracowni w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu i w Szkole Podstawowej w Łempicach

Data publikacji: 08.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-03-2019

Numer ogłoszenia

1172052

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 21 marca (czwartek) 2019 roku do godz. 11:00.

Ponadto Zamawiający informuje o zmianie treści ogłoszenia w załączniku nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w następujących pozycjach:
1) Uszczegółowiono terminy licencji na programy biurowe i system operacyjny do tabletów.
2) Pozycja nr 1: Komputery przenośne z oprogramowaniem biurowym:
- Wyposażenie dodatkowe, torba do laptopa: usunięto wymaganie „sygnowana napisem lub logiem producenta laptopa”
- Karta graficzna : dodano zapis „pamięć własna”
3) Pozycja nr 6 - Projektor multimedialny z projektorem: usunięto wymóg portu S-Video
4) Pozycja nr 7 – tablet: usunięto wymóg złącza HDMI, usunięto wymóg „Moduł GPS”

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce)- zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert – z dopiskiem: „Oferta na dostarczenie nowego sprzętu TIK w tym komputerów przenośnych i tabletów z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu RTV w celu wyposażenia pracowni w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu i w Szkole Podstawowej w Łempicach. Nie otwierać przed dniem 21 marca (wtorek) 2019 roku do godz. 11:30 ”.

Ofertę należy wysłać lub złożyć osobiście na adres: Urząd Miejski w Ciechanowcu, SEKRETARIAT nr 15., ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec .Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Godlewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510448615

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostarczenie sprzętu komputerowego na potrzeby edukacyjne uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Łempicach w ramach projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Priorytet III Kompetencje
i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie FABRYCZNIE NOWYCH, bez WAD FABRYCZNYCH :
1) Szesnastu komputerów przenośnych (laptopów) z oprogramowaniem systemowym, biurowym i antywirusowym na potrzeby edukacyjne uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu (ul. 11 Listopada nr 5, 18-230 Ciechanowiec) oraz w Szkole Podstawowej w Łempicach.
2) Trzy urządzenia wielofunkcyjne.
3) Dwie tablice interaktywne z projektorami.
4) Cztery projektory multimedialne z rozwijającymi ekranami.
5) Dwadzieścia jeden tabletów z oprogramowaniem.
6) Trzydzieści sześć Pendriav’ów.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia najpóźniej do 30 kwietnia 2019 roku.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: wysokomazowiecki Miejscowość: Ciechanowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostarczenie sprzętu komputerowego na potrzeby edukacyjne uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Łempicach w ramach projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Priorytet III Kompetencje
i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: RPO.03.01.02-20-0289/16.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie FABRYCZNIE NOWYCH, bez WAD FABRYCZNYCH :
1) Szesnastu komputerów przenośnych (laptopów) z oprogramowaniem systemowym, biurowym i antywirusowym na potrzeby edukacyjne uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu oraz w Szkole Podstawowej w Łempicach.
2) Trzy urządzenia wielofunkcyjne.
3) Dwie tablice interaktywne z projektorami.
4) Cztery projektory multimedialne z rozwijającymi ekranami.
5) Dwadzieścia jeden tabletów z oprogramowaniem.
6) Trzydzieści sześć Pendriav’ów.

Kod CPV

30000000-9

Nazwa kodu CPV

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 30213100-6- komputery przenośne

Kod CPV: 30213200-7 - tablety

Kod CPV: 48900000-7 - różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

Kod CPV: 38652100-1– projektory

Kod CPV: 30232110-8 – drukarki laserowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia najpóźniej do 30 kwietnia 2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. Wystarczy złożyć z ofertą odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o prowadzonej działalności gospodarczej.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3.

Dodatkowe warunki

Zamawiający musi złożyć z ofertą:
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4.
- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – załącznik nr 8.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, jeżeli dotyczy ona:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:
a) zaistnienia po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe
i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków,
b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy.
2) zmiany w zakresie przedmiotu umowy z zastrzeżeniem niezmienności wynagrodzenia, w związku z niemożliwą do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującą brakiem możliwości należytego wykonania umowy,
3) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy,
4) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień,
5) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.: zmiana numeru rachunku bankowego),
6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron w tym ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie oraz podpisanie przez strony Protokołu Konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 2. Protokół Konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.

Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od uzyskania przez Stronę wiedzy o zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
2) Specyfikacja Techniczna oferowanego sprzętu – załącznik nr 2.
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3.
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4.
5) Kalkulator cenowy oferty – załącznik nr 7.
6) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 8.
7) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty Wykonawców będą oceniane według następującego kryterium: najkorzystniejsza cena - 100%
2. Wartość punktowa ceny oferty będzie liczona wg wzoru :

wartość punktowa = (Cn/Cb) x 100 pkt

Cn –cena oferty najniższej
Cb –cena oferty badanej
3. Ocena punktowa będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty na podstawie kryterium „najkorzystniejsza cena”.
5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.

Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają wykonawcy:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego lub którego upadłość ogłoszono,
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
c) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
d) którzy są powiązani osobowo i/lub kapitałowo z zamawiającym i/lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA CIECHANOWIEC

Adres

Mickiewicza 1

18-230 Ciechanowiec

podlaskie , wysokomazowiecki

Numer telefonu

862771145

Fax

862771066

NIP

7221627540

Tytuł projektu

Energia kompetencji - energia rozwoju

Numer projektu

RPPD.03.01.02-20-0289/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

AZDATA Cezary Leszczyński,
ul. Jeleńska 5/28, 13-230 Lidzbark,
Data złożenia oferty: 20 marca 2019 r.
Cena oferty: 98.982,80 zł brutto, słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa i 80/100 złotych.
Liczba wyświetleń: 436