Strona główna
Logo unii europejskiej

Kompleksowe przygotowanie stoiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na potrzeby 23. Pikniku Naukowego

Data publikacji: 08.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-03-2019

Numer ogłoszenia

1172035

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

drogą elektroniczną

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

beata.chmolewska@ncbr.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Chmolewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 39 07 405 / 519 684 083

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie stoiska Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju, na potrzeby 23. Pikniku Naukowego, organizowanego przez Polskie Radio i Centrum Nauki
Kopernik w dniu 11 maja 2019 r. przy Al. Księcia Poniatowskiego 1 w Warszawie (błonia Stadionu
Narodowego w Warszawie), w tym w szczególności: montaż, demontaż, transport elementów stoiska,
dostawa materiałów promocyjnych Zamawiającego na miejsce wydarzenia, obsługę stoiska,
dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie rozpoznawalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zaprezentowanie innowacyjności projektów finansowanych ze środków NCBR i samego NCBR, poprzez współpracę z wybranymi beneficjentami, organizację konkursów i atrakcji oraz dystrybucję materiałów promocyjnych.

Przedmiot zamówienia

w załączniku do ogłoszenia - Zapytanie ofertowe

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

11 maja 2019 r., Al. Księcia Poniatowskiego 1, Warszawa (błonia Stadionu Narodowego, zgodnie z informacją zawartą na stronie http://www.pikniknaukowy.pl/. Poza czasem wystawowym w godz. 11.00-20.00, uwzględnić należy czas niezbędny na montaż i demontaż stoiska przed rozpoczęciem Pikniku i po jego zakończeniu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien wykazać, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wiedzą i doświadczeniem w realizacji zamówienia, w postaci należytego wykonania co najmniej 2 usług w zakresie kompleksowej organizacji imprezy o charakterze rozrywkowym, rekreacyjnym, w zakresie której mieści się zaprojektowanie oraz instalacja stoiska wystawienniczego, wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz bieżąca obsługa w czasie
wydarzenia, pozwalająca na właściwe funkcjonowanie stoiska, o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każda. Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług z różnych kontraktów w celu uzyskania wartości minimalnej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena 30%=30 pkt
Koncepcja kreatywna 70%=70 pkt

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Adres

Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

223907401

Fax

222013408

NIP

7010073777

Tytuł projektu

Pomoc techniczna PO IR dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na lata 2015-2016

Numer projektu

POIR.05.01.00-00-0003/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Innova Paweł Wierzbicki
02-532 Warszawa,
ul. Rakowiecka 36
18.03.2019
122 717,10 zł brutto
Liczba wyświetleń: 111